Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
Скачати 406.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
Сторінка1/3
Дата14.11.2012
Розмір406.63 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів» для студентів напряму 6.050403 –

інженерне матеріалознавство


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^ РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів» для студентів напряму 6.050403 –

інженерне матеріалознавство


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012


Дніпропетровськ НМетАУ 2012


УДК 620.19 (07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів» для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство /Укл. О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 30 с.


Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство заочної форми навчання.Укладач О.М. Левко, канд. техн. наук, доц.


Відповідальна за випуск С.Й. Пінчук, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Л.М. Дейнеко, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)


Підписано до друку 26.03.2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,76. Умов. друк. арк. 1,73. Тираж 100 пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….............4

^ 1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «Діагностика

та дефектоскопія матеріалів і виробів»………..……….………..5

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ………………………….………...............6

2.1. Лекції……………………………………………..……………….……......6

2.2. Лабораторні роботи……………………………………..…………………7

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ………………………………………….............7

3.1. Зміст і структура завдання. Критерії оцінки……………………...……...7

3.2. Рекомендації до вибору варіантів та виконання

індивідуального завдання………….……………………………...…………...8

3.3. Тематична частина (питання)………………….…….……………...…...11

ЛІТЕРАТУРА…………………….………………………………………...........….29


ВСТУП


Навчальна дисципліна "Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів" є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – опанування та засвоєння знань щодо сучасних методів діагностики матеріалів, виробів й обладнання, методів руйнівного й неруйнівного контролю та освоєння типових прийомів проведення діагностичних робіт.

Результатом вивчення студентом дисципліни має бути:

знання:

 • задач та основ технічної діагностики;

 • дефектів матеріалів і виробів (дефекти плавки та лиття, дефекти обробки тиском, дефекти термічної та електрохімічної обробки, дефекти механічної обробки, дефекти зварювальних швів);

 • методів виправлення дефектів;

 • методів неруйнівного контролю;

 • металографічних методів дослідження та випробування матеріалів;

 • методів визначення механічних властивостей матеріалів;

 • призначення, принцип дії й характеристика ультразвукового та магнітопорошкового товщиномірів;

 • технології проведення ультразвукового контролю;

 • технології проведення магнітопорошкового контролю;

 • практичних навиків проведення замірів при визначенні товщини металевих та неметалевих виробів й покриттів.

вміння:

 • самостійно визначати дефекти матеріалів та виробів;

 • вибирати методи діагностування матеріалів та виробів;

 • використовувати прилади неруйнівного контролю при діагностуванні матеріалів та виробів;

 • визначати товщину виробів за допомогою ультразвукового та магнітопорошкового товщиномірів;

 • розшифровувати дифрактограми та ідентифікувати фази;

 • аналізувати результати досліджень, одержаних за допомогою сучасних методів діагностування матеріалів та виробів.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні індивідуального завдання та при захисті лабораторних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – варіанти індивідуальних завдань, що є вхідною інформацією для виконання контрольної роботи, а також захист лабораторних робіт.

Зв’язок з іншими дисциплінами – базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як «Фізика і механічні властивості матеріалів», «Методологія вибору матеріалів і технологій», «Металознавство», «Матеріалознавство», «Фізичні властивості матеріалів» та «Механічні власти-вості та конструкційна міцність матеріалів».

Набуті знання і вміння використовуються при Державній атестації бакалаврів і вивченні спеціальних дисциплін при подальшому навчанні на ОКР «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями, відповідними напряму – інженерне матеріалознавство.


1. Робоча програма дисципліни

^ «ДІАГНОСТИКА ТА ДЕФЕКТОСКОПІЯ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ»

Усього

Семестр

9

Усього годин за навчальним планом

у тому числі:

81

81

аудиторні заняття

з них:

16

16

Лекції

12

12

лабораторні роботи

4

4

Самостійна робота, усього

65

65

Контрольна робота

1

1

Підсумковий контроль

залік

залік


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожної теми; варіанти індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Вища математика” для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи