Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Дата06.11.2012
Розмір98.4 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Формування і розвиток української філософії права”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

Модуль 1. ^ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ


НЕ 1.1

Формування філософської думки на українських землях в період зародження і розвитку феодальних відносин (ІХ-ХШ ст.)

Соціально-економічний розвиток і політичне становище Київської Русі і роздроблення князівств на території сучасних українських земель у Х-ХІІІ ст.

Зародження філософсько-правових ідей в Київській Русі. Основні напрями політико-правової ідеології.

Релігійно-політична концепція “Слова про закон і благодать” Іларіона.

Філософсько-політичні та правові ідеї в “Повести временных лет”.

Політична програма в “Повчанні” Володимира Мономаха.

Філософсько-правові ідеї в “Руській Правді”.

3. Політична і правова ідеологія на території українських земель в період роздроблення Київської Русі.

Ідея об’єднання руських земель у “Слові о полку Ігоревім”.

Ідея посилення князівської влади і обмеження влади бояр у “Молінні (Слові послання)” Данила Заточника.

Протест проти феодальної роздробленості в Київському і Галицько-Волинському літописах.

Ідея збереження величі Києва і його політичного значення в розвитку Древньоруської держави. Обґрунтування права галицького князя на політичний пріоритет на території південно-руських земель.

Література

 1. Величко Самійло. Літопис. У двох томах. – К., 1991.

 2. Вивід прав України. Документи і матеріали до історії української політичної думки. Друге видання. – Нью-Йорк, 1964.

 3. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 4. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 5. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.
2

1
1010

НЕ 1.2

Філософсько-політичні і правові ідеї в період розвитку феодально-кріпосницьких відносин і боротьби мас проти соціального і національного гніту (XIV - сер. XVII ст.)

Входження українських земель у склад Литовського князівства. Установлення литовсько-польського панування в українських землях, його характер.

Основні напрями філософсько-правової ідеології.

Ідея патріотизму, поняття суверенності народу і держави в І Литовському Статуті.

Ідея особистої відповідальності і рівності перед законом.

Ідея поступового закріпачення селян (терміни “воля” і “неволя”).

Відображення боротьби народних мас проти феодального панування, за незалежність українського народу в західноукраїнських літописах (“Хроніка Биховця”, “Короткий Київський літопис”).

Ідея боротьби за національне визволення, проти насильницького насадження католицтва і уніатства в полемічній літературі ХІV – початку ХVІІ ст. (Апокрисис, Пересторога, Тренос, Протестація, Палінодія).

Політичні ідеї в творчості Івана Вишенського.

Критика феодальних відносин, національно-релігійного гноблення, системи державного управління. Ідея рівності людей від природи. Ідея обмеження царської влади.

Концепція соборності людей. Суспільно-політичний ідеал.

Політичні і правові ідеї Богдана Хмельницького. “Березневі статті” 1654 р.

Література

 1. Статут Великого Князівства Литовського 1929 р. / За ред. К.І.Яблонскіса. – Мінськ, 1960.

 2. Історія Русів. Укр. переклад І.Драга. – К., 1991.

 3. Історія філософії на Україні. У 3-х т. – К., 1987.

 4. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 5. Історія філософії України. – К., 1994.
4

2
10

Реферат

10

10

НЕ 1.3

Філософсько-правова думка і період пізнього феодалізму і зародження капіталістичного укладу (кінець XVII - XVIII ст.)

Роз’єднаність українських земель. Соціально-економічний розвиток і політичне становище українських земель у складі Росії. Ліквідація автономії України і Запорізької Січі.

Просвітительство на Україні. Основні риси і напрями.

Теорія просвіченого абсолютизму в працях Ф.Прокоповича.

Просвітителі-демократи Г.С.Сковорода і Я.П.Козельський.

Критика Г.Сковородою суспільно-політичних і соціальних порядків, феодального права і судочинства. Принцип “сродності” як основа побудови майбутнього суспільства. Суспільно-політичний ідеал і шляхи його досягнення.

Особливість теорії природного права Я.Козельського. Теорія суспільної угоди. Республіканізм. Погляди в галузі міжнародного права.

Політичні і правові ідеї в козацько-старшинських літописах.

Автономістичні ідеї в Літопису Самовидця (70-ті рр. ХVІІ ст.), Г.Грибянки (1710), С.Величка (1720).

Обстоювання національно-державних прав українського народу у “Виводі прав України” П.Орлика першої демократичної конституції для України.

Політичні і правові ідеї Мазепи.

Республікансько-автономістична ідея “Історії Русів” (рубіж ХVІІІ-ХІХ ст.). Вживання термінів “Русь” і Малоросія”. Антикріпосницька ідея.

Література

 1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991.

 3. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Сковорода Г. Твори в двох томах. – К., 1994.

 6. Сковорода Григорій. Літературні твори. – К., 1972.
2

1

Контрольне

письмове

опитування

1010

Всього за модулем 1
10

30

Модуль 2. Філософсько-правова думка в капіталізму

НЕ 2.1.

Філософсько-правова думка в період розкладу та кризи феодалізму і формування капіталістичного укладу (кінець XVIII ст.- 1861 p.)

Входження українських земель до складу Російської і Австро-Угорської монархій. Умови формування української нації і української національної культури.

Політичні і правові ідеї в програмних документах першої української політичної таємної організації 40-х рр. ХІХ ст. – “Кирило-Мефодіївського товариства”. Ідея єдності слов’янських народів. Федералізм і республіканізм. Права і свободи особи.

Філософсько-політичні та правові погляди Тараса Шевченка. Революційний демократизм творчості. Критика політичної системи експлуататорської держави. Ставлення до Запорізької Січі і Б.Хмельницького. Суспільно-політичний ідеал. Самоуправління народу. “Праведний закон”. Погляд на федерацію як засіб державно-правового вирішення національного питання.

Революційно-демократичні й республіканські ідеї в програмі Харківсько-Київського товариства.

Філософсько-правова ідеологія лібералізму 40-50-х рр. ХІХ ст. (М.О.Максимович, М.І.Костомаров).

Література
 1. ^
  Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926.

 2. Шевченко Тарас. Повне зібрання творів: у 12 т. – К., 1990.

 3. Пінчук Ю.М. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885. – К., 1992.

 4. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Б.Хмельницького та “Переяславська легенда”. - Торонто, 1954.

 5. Оглоблин О. Хмельниччина і українська державність. – Нью-Йорк, 1954.

4

2

Тестування

10

Реферат

15

15

НЕ 2.2

Філософсько-правова думка в період утвердження і розвитку капіталізму

Економічний розвиток і політичне становище України в складі Росії і Австро-Угорщини. Подальший розвиток і особливості політичної і правової думки.

Філософсько-правові погляди Михайла Драгоманова. Його конституціоналізм. Політична воля і парламентаризм. Права і свободи людини. Федерація і децентралізація. Місцеве самоуправління. Національне самовизначення. Політична боротьба і національна партія. Ставлення до терору. Соціалізм і шляхи його досягнення.

Філософсько-правові погляди Сергія Подолинського і Остапа Терлецького. Революційний демократизм їх поглядів. Погляди на сутність держави. Критика конституціоналізму Австро-Угорської монархії. Політичний ідеал. Принцип соціальної справедливості. Погляди на національне питання. Принцип федералізму. Соціалістичні ідеї.

Філософсько-правові погляди Івана Франка.

Погляди на походження, сутність і форми держави. Соціальна воля і державна влада. Суспільно-політичний ідеал. Державне вирішення національного питання. Проблеми федерації. Питання права, закону, кримінальної відповідальності. Про буржуазне право і законність.

Філософсько-правові ідеї в творчості Лесі Українки. Критика абсолютної монархії. Розуміння поняття свободи особи. Політичні свободи людини і шляхи їх досягнення. Проблема національної свободи.

Політична і правова ідеологія ліберального народництва.

Державно-правові погляди О.Я.Єфименка.

Політична і правова ідеологія буржуазного лібералізму.

Політичні і правові ідеї ліберального земства.

Політичні і правові ідеї українофілів (“старих” і “молодих” громад).

Історична школа права (М.Ф.Владимирський-Буданов, О.Ф.Кистяківський).

Філософсько-правові погляди Михайла Грушевського.

Загальна характеристика програм політичних партій на Україні на початку ХХ ст.

Філософсько-правові ідеї в Україні в період виникнення і становлення суверенної держави, їх еволюція.

Література

 1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

 2. Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні твори. В 2-х томах. – К., 1970.

 3. Драгоманов М.П.Вибране ... мій задум зложити очерк цивілізації на Україні. – К., 1991.

Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма // Громада: Український часопис. – Львів. – 1981. – № 1.

4

2

Написання ессе

1515

Всього за модулем 2
20

30
Модуль контроль (підсумковий)

40Всього балів

100


Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Сучасна релігійна філософія права”
Взаємозв’язок права та держави. Варіанти взаємовідношення права та моралі. Взаємозв’язок права та релігії. Право як складне багатогранне...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Гносеологія права”
Поняття гносеології права як науки. Гносеологія права як наука про закономірності правового пізнання. Специфіка предмету гносеології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи