Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами icon

Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами
Скачати 82.41 Kb.
НазваПояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами
Дата08.11.2012
Розмір82.41 Kb.
ТипПояснювальна записка
1. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/1.Пояснювальна записка.doc
2. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/1А. Структура навчальнох дисципл_ни.doc
3. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОф ДИСЦИПЛ_НИ.doc
4. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/3.ЗМ_СТ ПРОГРАМИ.doc
5. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/4. Тематичний план лекц_й.doc
6. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/5. Тематичний план практичних занять.doc
7. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/6. Тематичний план СРС.doc
8. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/7 Перел_к питань.doc
9. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/8. Форми контролю.doc
10. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/3. ЗМ_СТ ПРОГРАМИ/9. Л_тература.doc
11. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/Реценз_я Борисенко.doc
12. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/Реценз_я Фл_с.doc
13. /Типова програма ортопед. стоматолог_я 15.06.2011/Титул.doc
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами
Структура навчальної дисципліни з ортопедичної стоматології структура навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни
3. 3міст програми
Тема лекції
Тема заняття
6. Види самостійної роботи (срс) та їх контроль
7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю
8. Форми контролю
Учебное пособие для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня акредитации гриф лист №1/11-10347 від 09. 11. 2010
Положення про створення навчально-методичної документації та регламентує підготовку фахівців з вищою освітою І входить до складу системи стандартів вищої освіти. Тобто програма розроблена у відповідності до галузевих стандартів вищої освіти
Положення про створення навчально-методичної документації та регламентує підготовку фахівців з вищою освітою І входить до складу системи стандартів вищої освіти. Тобто програма розроблена у відповідності до галузевих стандартів вищої освіти
Ортопедична стоматологія програма навчальної дисципліни 3 рік навчання для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програму складено у відповідності з наступними нормативними документами:

 • типовим навчальним планом додипломної підготовки лікарів освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” за спеціальністю 7.110106 – „Стоматологія”, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. за № 929 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІУ рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія”; освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 28 07.03р. за № 239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 – Медицина, спеціальності 7.110106 – Стоматологія”;

 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03. 2004р. за № 152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.1004 Р. за № 492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказом МОЗ України від 31.01.03 р. за № 148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. - К.: Книга плюс, 2005).


Ортопедична стоматологія як навчальна дисципліна:

 • а) ґрунтується на вивченні студентами морфологічних дисциплін, фізіології, фармакології, патоморфології, патофізіології, пропедевтиці ортопедичної стоматології й інтегрується з цими дисциплінами;

 • б) закладає основи вивчення студентами теоретичних знань, опануванню практичними навичками та вміннями з ортопедичної стоматології, що передбачає інтеграцію викладання дисципліни з терапевтичною, хірургічною та стоматологією дитячого віку та формування умінь застосувати знання та навички у професійній діяльності;

 • в) формує майбутнього фахівця, здатного вирішувати клінічні задачі з використанням набутих знань та вмінь з дисципліни, закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів ортопедичної стоматології.

Практичні заняття за методикою їх організації є клінічними, бо передбачають:

 1. обстеження пацієнтів в клінічному кабінеті з використанням стоматологічного обладнання та інструментарію;

 2. проведення аналізу діагностичних моделей пацієнтів з різними видами патології зубо-щелепного апарату, вибору методів відновлення дефектів зубів та зубних рядів;

 3. відпрацювання студентами практичних навичок під час клінічного прийому тематичних пацієнтів,

 4. вирішення ситуаційних задач (оцінка діагностичних моделей, оклюдограм, даних рентгенологічного обстеження та ін. ), що мають клінічне спрямування, а також вирішування тестових ситуаційних задач (формат А).

Студенти на практичних заняттях, під час клінічного прийому пацієнтів заповнюють медичну карту обстежуваного пацієнта, а також рекомендується заповнювати іншу звітну документацію (щоденник роботи лікаря, наряди на виконання зуботехнічних робіт).


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на 6 модулів, до складу яких входять блоки змістових модулів.

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та оцінки підсумкового модульного контролю, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Оцінка з дисципліни визначається як середня арифметична оцінок модулів дисципліни.

Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, передбачених у затвердженому індивідуальному плані: аудиторну, самостійну, підготовку до державної атестації, складання ліцензійних інтегрованих іспитів „Крок 1” і „Крок 2”, практично-орієнтованого державного іспиту, виробничу практику, виконання курсових робіт тощо.

Відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій, так як контроль засвоєння студентом кожного модулю навчальної дисципліни здійснюється після вивчення цього модулю (виключення – державний екзамен з дисципліни українська мова (за професійним спрямуванням), 1 курс); та дисципліни “Основи економічних теорій”, “Історія медицини”, “Основи психології, основи педагогіки”, “Безпека життєдіяльності, основи охорони праці”, “Основи біоетики та біобезпеки”, “Фізичне виховання”, “Медична психологія”, “Цивільний захист”, “Медичне правознавство”, “Охорона праці в галузі”, “Курси за вибором”, вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, а формою підсумкового контролю знань є залік); паралельне застосування для оцінювання студентів абсолютної шкали оцінювання та шкали оцінювання ECTS, яка є рейтинговою.

Студенти обирають курси за вибором відповідно до навчального плану. Вивчення щонайменше одного курсу щорічно є обов’язковим.

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів (їх перескладання, підвищення рейтингу тощо) – 1 – 2 тижні після закінчення семестру на 1– 4 курсах. На 6-му тижні шостого семестру передбачено складання інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія”.

Десятий семестр на 5 курсі передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної атестації та її проведення.

При вивченні дисципліни “ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія” на 5 курсі за спеціальністю “стоматологія” (12 кредитів, 360 годин, з них 230 аудиторних) передбачити 1,5 кредиту на вивчення імплантології ( 45 годин загального навантаження).

Виробнича практика на 2 курсі проводиться упродовж навчального року: з догляду за хворими – 60 годин на 3 семестрі у відділеннях стаціонару;сестринська практика – 60 годин на 4 семестрі у стоматологічних поліклініках.

Професійна клінічна практична підготовка студентів на 3, 4 та 5 курсах здійснюється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та під час виробничої практики. Виробнича лікарська практика на 3 курсі (4 тижні) та 4 курсі (6 тижнів) та 5 курсі (3 тижні) проводиться або упродовж навчального року або у літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Обсяг практичної роботи студентів в амбулаторно-поліклінічних установах становить не менше 25% від кількості навчальних годин, передбачених на практичні заняття з дисципліни.

Розклад навчальних занять рекомендується складати таким чином: на 1 – 3 курсах за „стрічковим” або блочно-модульним чи змішаним принципами; на 4 – 5 курсах – за модульно-цикловим принципом шляхом ротації модулів.

Державна атестація випускників включає державний екзамен з української мови (за професійним спрямування), стандартизований тестовий та практично орієнтований державні іспити.

Державний екзамен з української мови (за професійним спрямування) проводиться по завершенню вивчення зазначеної дисципліни.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, проведення обстеження тематичних пацієнтів, встановлення діагнозу, планування об”єму обстеження, трактування їх результатів; контроль практичних навичок, інші.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по завершенню вивчення модулю. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Терміни складання і перескладання підсумкового модульного контролю.

 • складання – на основному навчальному занятті з дисципліни;

 • перескладання – упродовж 20 днів після завершення модуля;

 • перескладання – упродовж 10 днів після 1 перескладання.

Студент може підвищити свою оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового модульного контролю за дозволом проректора з навчальної роботи (не більше трьох раз за весь період навчання)

Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох тестових екзаменів „Крок 1” і „Крок 2”. Тестовий екзамен „Крок 1.Стоматологія” є інтегрованим екзаменом, який проводиться на 6-му тижні шостого семестру і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен „Крок 2. Стоматологія” є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти.

Практично-орієнтований державний іспит проводиться у формі державних випускних екзаменів або комплексного випускного іспиту. Форма проведення практично орієнтованого державного іспиту визначається вищим навчальним закладом.

Вчена рада вищого навчального закладу може вносити зміни до розподілу годин між дисциплінами в межах 15% загальної кількості годин, але з будь-якої окремої навчальної дисципліни кількість годин не може бути зменшена більш, як на 10% відносно тієї, яка передбачена на відповідну дисципліну даним навчальним планом. При цьому повинно бути забезпечене засвоєння всіх навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому програмами цих дисциплін, затвердженими МОЗ України.

Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу, затвердженою Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України, проводиться на 1-4 курсах у вищих медичних навчальних закладах, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”.

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни).

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ЕСТS (у відповідних деканатах) для занесення до Diploma supplement 9додаток до диплому міжнародного зразка), так і в чотирибальну шкалу – „5”, „4”, „3”, „2” (на кафедрах).

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються в деканатах за шкалою ЕСТS.


Модуль 1. Незнімне зубне протезування


Змістові модулі:

 1. Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології.

 2. Клінічна біомеханіка жувального апарату людини.

 3. Знеболення в клініці ортопедичної стоматології.

 4. Коронкове протезування.

 5. Мостоподібне протезування.

 6. Протезування штучними коронками.


Модуль 2. Часткове знімне протезування”


Змістові модулі:

 1. Обстеження пацієнтів. Часткове знімне пластинкове протезування.

 2. Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових пластинкових протезів.

 3. Бюгельне протезування.

 4. Технологія виготовлення бюгельних протезів.
Схожі:

Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету хімія для вступників 2013 року
Пропоновану програму вступного випробування із хімії складено з врахуванням вимог і змісту навчання хімії в школі, закладених у Державному...
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі Програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом "Історія"
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconПояснювальна записка програму комплексного державного екзамену для студентів спеціальності
Затверджено на засіданні вченої Ради Південнослов’янського навчально-наукового інституту
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconПояснювальна записка програму вступного випробування з математики укладено на основі
Додаток №4 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 14. 07. 2011 р. №791
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconПояснювальна записка до вступного випробування з конкурсного предмету біологія для вступників 2013 року
Сну ім В. Даля у 2013 році використано програму з біології для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) та програму...
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка програму складено у відповідності з наступними нормативними документами iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи