Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» icon

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства»
Скачати 57.21 Kb.
НазваПитання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства»
Дата28.12.2012
Розмір57.21 Kb.
ТипДокументи

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства»

1.Поняття , цілі і напрямки та класифікація підприємства.

2.Управління і структура підприємств

3. Підприємницька діяльність на Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку

4.Суть, класифікація персоналу

5.Визначення чисельності персоналу.

6.Суть та організація нормування праці.

7.Методи вимірювання та показники рівня продуктивності праці.

8.Оцінка, класифікація і структура основних виробн фондів.

9.Процес відтворення основних виробничих фондів.

10.Виробнича потужність підприємства.

11.Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

12.Склад і структура оборотних фондів.

13. Нематеріальні ресурси та активи підприємства.

14.Поняття та види інвестицій.

15.Обчислення обігу та оцінка ефективності капітальних вкладень

16.Поняття і структура обротних коштів п-ва. Нормування оборотних коштів.

17.Показники ефективності використання оборотних коштів.

18.Мотивація і оплата праці.

19.Тарифна система.

20.Форми і системи заробітної плати.

21.Продуктивність праці

22.Прогнозування діяльності підприємства.

23.Суть та завдання планування. Система планів підприємства.

24.Основні розділи та показники плану розвитку підприємства.

25.Оперативно-виробниче планування.

26.Регулювання діяльності підприємства

27.Структура і принципи організації виробничого процесу.

28.Організаційні типи виробництва.

29.Виробничий цикл та його структура.

30.Методи організації виробництва

31. Поняття та види інфраструктури підприємства.

32. Система технічного обслуговування.

33. Соціальна інфраструктура.

34.Суть і класифікація витрат на виробництво продукції.

35.Кошторис виробництва і собівартість продукції

36.Калькулюванння і його місце в економічних розрахунках.

37. Поняття, роль і функції ціни.

38. Види цін і сфера їх застосування

39.Методи встановлення цін.

40.Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

42.Форми фінасової діяльності підприємства.

43.Прибуток і рентабельність. Методи обчислення.

44.Оцінка фінансового стану підприємства.

45.Поняття і види ефективності.

46. Система показників для оцінки ефективності виробництва.

48. Чинники зростання ефективності виробництва

49.Планування і організація в-ва продукції.

50.Класифікація продукції за економічним призначенням.

51. Показники обсягу продукції.

52. Номенклатура та асортимент продукції.

53.Якість продукції : основні поняття, терміни і визначення.

54.Стадії формування якості продукції.

55.Організація управління якістю продукції і забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

56.Стандартизація і сертифікація продукції.

57.Поняття, функції та принципи маркетингу.

58.Виробнича, продуктова та комерційна концепції маркетингу.

59.Господарські зв”язки підприємства. Види посередників.

60.Економічна безпека підприємства

61.Реструктуризація та санація підприємств і організацій

62.Банкрутство та ліквідація підприємст


Список рекомендованої літератури

1.Азаренкова Г.М., Журавель Т.М..Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. для сам ост. Вивчення дисципліни.-3-е вид., випр..і доп. –К.: Знання-Прес,2009.

2.Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / Под ред. Э. С. Минаева, В. П. Панагуш. — К.: ПРИОР, 1999. — 432 с.

3.Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. — Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 328 с.

4.Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: ИТЕМ, 1995.

5.Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графіч­не моделювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с

6. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. – К.: Знання-Прес, 2001. – 312

7. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч.пос. – Київ: Атіка, 2002. – 480 с.

8. Варналій З.С. Основи підприємництва. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

9. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

10. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії та практики. Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 256

11. Гончарова С.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — Х.: Видавничий Дім “ІНЖЕК”, 2003. — 140 с.

12. Економіка підприємства. / 3а ред. Покропивного С.Ф. – К.: Хвиля-Прес, 2000.

13. Економіка підприємств /За ред. Харіва П.С. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 449 с.

14. Економіка виробничого підприємництва / За ред. Й. М. Петровича. - К.: Знання, 2001.

15. Економіка виробничого підприємства. Навч. посіб. / Й. М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.. За ред. Й.М. Петровича. – 2-ге видання, переробка і доповнення. – К.: Т-во «Зання» , КОО, 2001 – 405с .

16. Економіка підприємства: Навч. посіб. /За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання-Прес, 2001.

17. Економіка підприємства: Навч. Посіб. / за ред.. А.В. Шегди – Е45 К.: Знання, 2005. – 431 с.

18. Економіка підприємства: Підручник / за аг. Ред.. С.Ф. Покропивного – Вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

19. Економіка підприємства: пошук шляхів розвитку: Посібник / МАУП. – К.: МАУП, 2005 – 80 с.

20. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

21. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

22. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. — М.: ИНФРА-М, 2001.

23. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства. Учебное пособие. - Минск: ИП "Экоперспектива",1998.

24. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 189 с.

25. Козловський В. О. Організація виробництва. Навчальний посібник. Частина 1. Видання 2-е, доповн. і перероб. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 154 с.

26. Козловський В. О., Козловький С. В. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 2. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 168 с.

27. Козловський В. О., Погрищук Б. В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. і перероб. - Тернопіль: ВАТ "Терно-Граф", 2005. - 297 с.

28. Козловський В. О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 208 с.

29. Козловський В. О. Техніко-економічне обґрунтування і економічні розрахунки в дипломних проектах і роботах. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 75 с.

30. Козловський  В. О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2000. - 122 с.

31. Крахмальова Н.А. системний підхід до управління виставковою діяльністю. // Актуальні проблеми економіки, № 5, 2009. – С. 155-160.

32. Курочкин А.С. Организация производства. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

33. Ліфанов С. IV міжнародний форум «Промисловий маркетинг». Який шанс криза дає В2В маркетингу? // Маркетинг в Україні, № 3, 2009. – С. 4-14.

34. Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-марктеинг: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. –184 с.

35. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. — К., 2006.

36. Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. Державний стандарт України 3294-95. – К : ДСТУ, 1997.

37. Малів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства : Навч. посіб , - 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006 – 580 с.

38. Минетт Ст. Маркетинг В2В и промышленный брендинг: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 208 с.: ил.

39. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: ТОВ “УВПК “Екс Об”, 2002. – 595 с.

40. Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

41. Организация производства на предприятии: Учеб для техн. и екон. спец. / Под ред. О.Г. Туровца и Б.Ю. Сербиновского. – Ростов-н/Д: Март, 2000. – 464 с.

42. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

43. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва : підручник. – ЛьВів: «Магнолія плюс», 2005. – 400 с.

44. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін.. Економіка підприємства: підручник / за загальною редакцією Й.М. Петровича – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча – 2004.-680 с.

45. Протопова В.О. , Полонський А.Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦУП, 2003 – 220 с.

46. Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань, комплексів. Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1992.

47. Раицкий К. А. Экономика предприятия. — М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000.

48. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В., Економіка підприємста: навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436с.

49. Сергеев И. В. Экономика предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2000.

50. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

51. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. // Маркетинг в Україні, № 1, 2009. – С. 46-49.

Схожі:

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка та організація виробництва»

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності”
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconІнформації про складові активів, власний капітал та зобов’язання підприємства. Методика заповнення форми балансу. Структура і зміст форми звіту про фінансові результати. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Бухгалтерська звітність підприємства»
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”

Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”
move to 0-13638299
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Фінанси»
Фінансові ресурси суспільства: суть, класифікація, механізм формування і використання
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни ”Комп’ютерна схемотехніка”
Поняття про мультиплексування. Причина необхідності застосування мультиплексорів
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання для підсумкового контролю з дисципліни "Економічний аналіз"
Методичний прийом порівняння в аналітичних дослідженнях: особливості застосування
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconРегламент модульно рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Економіка І фінанси підприємства»
Модульно – рейтингового контролю І оцінювання з навчальної дисципліни «Економіка І фінанси підприємства»
Питання підсумкового контролю з дисципліни «Економіка підприємства» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни «Статистика»
Види спостереження залежно від ступеня охоплення первинної сукупності та часу реєстрації фактів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи