Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет icon

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет
Скачати 191.94 Kb.
НазваІнформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет
Дата06.05.2013
Розмір191.94 Kb.
ТипІнформація

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність ФТМД за 2012 рік

Коротка довідка про факультет.

Факультет технологій машинобудування та дизайну складається з 8-ми кафедр, 6-ть з яких є випускаючими. На факультеті готують за наступними напрямами підготовки: інженерна механіка, машинобудування, автомобільний транспорт, теплоенергетика, дизайн.


Основні пріоритетні напрями наукової діяльності факультету:

 • розвиток наукових основ енергетичного методу в кавітаційній технології (к.т.н, проф. Веретільник Т.І., каф. МПМТ);

 • математика (д.ф-м.н., проф. Діскант В.І., каф. вищої математики);

 • прикладна фізика (д.т.н., проф. Ващенко В.А., каф. фізики);

 • атрисна будова матерії (д.т.н., проф. Поляков С.П., каф. енерготехнологій);

 • покращення тягово-швидкісних характеристик дизеля шляхом використання біопалива (д.т.н., проф. Пилипенко О.М., каф. АТЕ);

 • визначення тягово-швидкісних характеристик бензинових двз з озонуванням палива (д.т.н., проф. Пилипенко О.М., каф. АТЕ);

 • сучасні технології обробки матеріалів (д.т.н., проф. Осипенко В.І., каф. ПХВ та ВНП);

 • електронна мікрообробка оптичних матеріалів (д.т.н., проф. Канашевич Г.В., каф. ТОМВ);

 • дизайн України в контексті художньо-проектної культури  -  століття (д.х.н., проф. Романенко Н.Г., каф. дизайну);

 • фізико-хімічні основи застосування електроактивованих водних систем в технологіях фарбування текстильних матеріалів (д.х.н., проф. Романенко Н.Г., каф. дизайну);

 • дослідження методів отримання та властивостей плазмонапиленних покриттів (к.т.н., доц. Губар Є.Я., кафедра ТОМВ);

 • дослідження точності мехобробки (к.т.н, доц. Боровик А.І., каф. ТОМВ);

 • підвищення якості електронно-променевої та лазерної мікрообробки оптичних матеріалів шляхом створення системи гнучкого мікропроцесорного керування (к.т.н, доц. Рудь М.П., каф. ТОМВ);

 • лазерне зварювання кольорових металів та їх сплавів (к.т.н, доц. Пономаренко А.П., каф. ПХВ та ВНП);

 • дослідження різальних інструментів та процесів обробки металів різанням (к.т.н., доц. Мироненко В.В., каф. ПХВ та ВНП);

 • підвищення ефективності обробки точних поверхонь на нежорстких елементах деталей (к.т.н., доц. Боркун А.І., каф. ПХВ та ВНП);

 • моделювання фізико-хімічних процесів при електрохімічній розмірній обробці (к.т.н., доц. Плахотний О.П., каф. енерготехнологій);

 • системи опалення промислових приміщень (к.т.н., доц. Калейніков Г.Е., каф. енерготехнологій);

 • вдосконалення енергетично ефективної та екологічно чистої технології об’ємного безконтактного нагрівання рідин (к.т.н., доц. Беспалько С.А., каф. енерготехнологій);

 • наноструктурний аналіз діелектричних матеріалів (к.т.н., доц. Бондаренко М.О., каф. фізики);

 • наноструктура невпорядкованих систем (к.ф-м.н., доц. Ковтуненко В.С., каф. вищої математики);

 • фізика тонких плівок та наноструктур на їх основі (к.ф-м.н., доц. Колінько С.О., каф. фізики);

 • вивчення тонкої структури матеріалів отриманих методами порошкової металургії (к.т.н., доц. Олексієнко Н.В., каф. вищої математики);

 • вплив метрології, стандартизації і сертифікації на розвиток видів мистецтва та перспективи кваліметрії в дизайні (к.і.н., доц. Храмова-Баранова О.Л.);

 • організація сучасного музею засобами новітніх дизайн технологій (канд. мистецтвозн., доц. Яковець І.О.);

 • одяг як зовнішня форма нарратива ідентичності в контексті історико-культурологічного поступу суспільства (канд. мистецтвозн., доц. Лагода О.М.).^ Науково-педагогічні кадри

На сьогодні штат факультету становить 96 осіб, серед яких 9 докторів наук, професорів; 33 кандидатів наук, доцентів; 27 старших викладачів, 13 викладачів, 10 асистентів. За останні три роки захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій. В 2012 році вступили до аспірантури 3 особи, перейшли на старші курси 7 осіб.


^ Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ:

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

Модифікація поверхонь кремнієвих зондів для АСМ тонкими покриттями за допомогою комбінованого електронного методу

Автори: Ващенко В.А., Бондаренко М.О., Білокінь С.О., Рева І.А., Коваленко Ю.І.

Підвищення харак-теристик, праце-здатності та розши-рює діапазон пара-метрів кремнієвих зондів для АСМ на 15…20%. Вартість найближчих ана-логів – кремнієвих зондів російської фірми NT-MDT під кодами CSС стано-вить €360-950 (не враховуючи вар-тість, складність та тривалість достав-ки), тоді як собі-вартість модифіко-ваних зондів з ана-логічними характеристиками, розроблених за нашою технологією не перевищує €350.

ТДВ «Мікротестмашини» (вул. Тельмана 44, оф. 6, 246003, м.Гомель, Білорусь)

Акт виробничих випробувань від 16.11.2012

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи в даному напрямку

2

Бігборд

Афонін В.А.,

Балицька В.І.
м. Золотоноша

Березень 2012р.

Інформаційно-естетичне наповнення регіону.
Стенди для кафедр ЧДТУ

Гладкова І.П., студенти.
м. Черкаси
Інформаційно-естетичне наповнення кафедр ЧДТУ.

3

Презентаційний буклет ФТМД

ст.викл. Гладкова І.П. зі студентами групи ДЗ-81.
м. Черкаси4

Участь у проектуванні Новорічного оформлення Соборної площі м. Черкаси 2011, 2012р. доц. Афонін В.А.,

викл.-стажист Вішнікіна А.І., студент групи ДЗ-83

Сивокінь М.С.
м. Черкаси5

Збірні токарні різці з внутрішнім тепловідводом.

Юрченко Ю.Д.

Підвищення зносостійкості в 1,5…1,8 рази, підвищення продуктивності на 30%, економічний ефект 20347 грн.

ТОВ «Черкасиелеватормаш»

14.11.2011

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.

6

Керуючі програми для верстатів з ЧПК.

Юрченко Ю.Д.

Передбачуваний ефект 32000 грн.

НВК «Фотоприлад»

03.01.2012

Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.^ Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

V.S.Antonyuk

M.O.Bondarenko

Yu.Yu.Bondarenko

Studies of thin wear-resistant carbon coatings and structures formed by thermal evaporation in a vacuum on piezoceramic materials.

Journal of superhard materials.

2012, vol.34, No.4, pp.248-255.

2

Осипенко В.І., Ступак Д.О., Тригуб О.А., Білан А.В.


Calculation of the Parameters of the Technological_Current Density Distribution during Wire Electrode Electrochemical Processing.Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2012.

Vol. 48, No. 2, pp. 105–110. © Allerton Press, Inc., 2012.

3

Осипенко В.І., Ступак Д.О.,

Тригуб О.А.,

Білан А.В.


Расчет параметров распределения плотности технологического тока при електрохимической обработке проволочным электродом.

Электронная обработка материалов.- Кишинев: ИПФ АН Молдова, 2012.

Том. 48, №2 стр. 16-23.

4

Романенко Н.Г.


Выразительность средств графики в информационном пространстве.

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: «Гражданская позиция личности средствами графического дизайна», г.Белгород, Белгородский государственный институт искусств и культуры, Россия.

22-24 ноября 2012

5

Лагода О.М.


«Красноречивость» и «косноязычность» проявлений моды: нарроатологическое измерение.

Dynamics of human intelligence evolution, moral and aesthetic world perception and artistic creation: materials digest of the XXth International Scientific and Practical Conference and I stage of Research Analytics Championships in construction

(London, March 10-14,

2012). – London: Published by IASHE. – p/116-118.

London: Published by IASHE. – p/116-118

6

Лагода О.М.

Fashion-иллюстрация как специфический канал коммуникации.

Moral and aesthetic development vector of modern culture: materials digest of the XXth International Scientific and Practical Conference and II stage of Research Analitics Champioships in culturology, rchitecture, art history and philosophical sciences

(London, June 11 – 15, 2012). – London: June 11 – 15, 2012). – London: Published by LASHE – P.24-26.

London: Published by LASHE – P.24-26

7

Храмова-

Баранова О.Л.

Історія розвитку метрології в Росії і Україні.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Научные итоги 2011 года: достижения, проекты, гипотезы», (Новосибірськ, Росія, 2012).

7 стор


8

Храмова-

Баранова Е. Л.

Метрология в России и Украине (конец XІХ–начало XХ в.) / Е. Л. Храмова-Баранова // Проблемы и перспективы развития современной гуманитаристики : история, филология, философия, искусствоведение, культурология.

І Международ. дистанцион. науч.-практ. конф., 30 июня 2012 г.Сбор. трудов. – Ростов-на-Дону : Изд-во «Научное сотрудничество», 2012. – С. 54–59.


9

Храмова-

Баранова Е. Л.

Развитие метрологии в Российской империи / Е. Л. Храмова-Баранова // Научная дискуссия : инновации в технических, естественных, математических и гуманитарных науках.

ІІ Международ. заочная науч.-практ. конф., 25 июня 2012 г.

сбор. материалов. – Москва : Изд-во «Международный центр науки и образования», 2012. – С. 99–103.


10

Храмова-

Баранова Е. Л.

Становление метрологии в России и Украине (XVI–XVII в.) / Е. Л. Храмова-Баранова // Многоликий дискурс : заоч. международ. науч. конф., январь 2012 .

Монография. Россия-Мексика. – Челябинск.


Издательский центр ЮУрГУ, Изд-во НОЦ «КНОП», 2012. – С. 642–650.

11

Яковець І.О.

Yakovets I. A.

The museum exhibition:presentation and interpretation.European Science and Technology [Text]: materials of the international research and practice conference.

Vol.II, Wiesbaden, January 31st, 2012  /publishing ffice «Bildungszentrum Rodnik e. V.». – с. Wiesbaden, Germany, 2012. – P.578-580.


^ Статті, прийняті редакцією до друку


1

V.A.Vaschenko

V.S.Antonyuk

M.O.Bondarenko

I.V.Yacenko

S.O.Bilokin

Increase of hardness of probes for АFМ a thermal vacuum method of besieging on its of thin carbon coverage.

Journal of superhard materials.

2013


^ Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

В 2012 році в рамках Днів студентської науки на кафедрах факультету було розглянуто 114 доповідей по секції машинобудування та 47 доповідей по секції природничих наук. За 2011-2012 н.р. студенти поза межами університету приймали участь в наступних олімпіадах:

- Технологія машинобудування, м. Краматорськ;

- Міжнародний фестиваль дизайну „COW 2012-2013” м.Дніпропетровськ (1 місце);

- Всеукраїнський студентський фестиваль виставкових технологій „Експо-зірка 2012”, м.Київ (2, 3 місця);

- Всеукраїнський конкурс екслібриса пам'яті Фелікса Кідера, м.Херсон;


 • в 2012 році студент Микитюк С.І. посів 3-е місце у ^ Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за фахом, заключний етап конкурсу проводився в Національному університеті харчових технологій;
 • отримано 4 патенти України на винахід, співавторами яких є студенти кафедри ОПХВ.

1

Ніж кутера перфорований

Патент України на корисну модель № 66843 від 25.01.2012р.Микитюк С.І.

2

Кутер із перемішуючим механізмом

Патент України на корисну модель № 71902 від 25.07.2012р.

Скомаровська А.В.

3

Екструдер автоматизований

Патент України на корисну модель № 71903 від 25.07.2012р.

Скоробагатий В.О.

4

Фризер

Патент України на корисну модель № 71904 від 25.07.2012р.

Лиходід М.Ю.


^ Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками.

В квітні 2004 року на базі кафедри фізики ЧДТУ створено навчально-науковий центр “Мікронанотехнології та обладнання” (ННЦ МНТО). Серед основних пріоритетних напрямків наукової діяльності ННЦ МНТО, можна виділити наступні: електронна мікрообробка оптичних матеріалів (науковий керівник: д.т.н., професор Канашевич Г.В.); наноструктурний аналіз діелектричних матеріалів (науковий керівник: к.т.н., доцент Бондаренко М.О.); фізика тонких плівок та наноструктур на їх основі (науковий керівник: к.ф-м.н., доцент Колінько С.О.). В рамках діяльності ННЦ МНТО реалізовуються такі задачі при роботі із замовниками:

- математичне моделювання фізичних процесів при фізико-технічній обробці матеріалів;

- фізико-технічна обробка матеріалів з метою формування або змінення властивостей їх поверхонь;

- вивчення структурно-фазових перетворень та фізико-механічних властивостей матеріалів після фізико-технічної обробки;

- неруйнівний контроль поверхонь матеріалів після фізико-технічної обробки (підготовка спеціалістів з атомно-силової мікроскопії, електронної мікроскопії, оптичних методів досліджень та вимірювань фізичних характеристик матеріалів);

- дослідження та розробка технології виготовлення виробів інтегральної оптики та мікрооптики;

- дослідження, розробка, впровадження методів вакуумної та електронної мікрообробки оптичних композиційних та інших матеріалів;

- розробка та дослідження композиційних матеріалів та покриттів.

Практикуючі викладачі кафедри дизайну Деркач С.П., Попіль І.Р., Кузаєв Є.П., які є власниками приватних архітектурно-конструкторських та рекламних фірм залучають студентів до діючих дизайн-проектів.


^ МІЖКАФЕДРАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Г.М. ДУБРОВСЬКОЇ

Міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія працює у ЧДТУ з 1986 року і створена за ініціативи професора Ващенка В.А. і професора Лісоченка В.М. Результати наукових робіт з 1986 року по теперішній час використано в учбовому процесі для спеціальностей «Обробка металів за спецтехнологіями», «Технологія машинобудування», «Бакалавр екології», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Хімічна технологія неорганічних речовин», «Промислове та цивільне будівництво». В лабораторії проводяться лабораторні і практичні заняття з предметів «Технологія вакуумної обробки», «Фізичні методи дослідження», «Основи наукових досліджень», «Метрологічне забезпечення наукових досліджень» та інші.


^ Задачі лабораторії:

1. Підвищення якості навчально-виховного процесу студентів, проведення наукових досліджень на факультетах ЧДТУ шляхом залучення науковців, викладачів, аспірантів, пошукачів, магістрантів, кваліфікованих фахівців та науковців інших навчальних закладів, підприємств та громадських організацій.

2. Засвоєння та впровадження сучасних аналітичних та статистичних методів дослідження, аналізу та контролю матеріалів; розширення міжнародних наукових та освітніх контактів,

3. Комплексне експрес-дослідження конструкційних та композиційних матеріалів і структур методами оптичної, растрової електронної, просвітлювальної електронної мікроскопії, енергомас-аналізу, рентгеноструктурного аналізу та металографії, стану тонкої структури, хімічного та фазового складу матеріалів за замовленням кафедр та для виконання дербюджетних та госпдоговірних робіт;

4. Розробка нових високоефективних методик досліджень матеріалів та спеціалізованого програмного забезпечення для обробки результатів досліджень, складання атласів та каталогів структур досліджених із залученням обладнання лабораторії;

5. Консультації для наукових організацій, навчальних закладів та підприємств міста, виконання заявок на проведення досліджень для сторонніх організацій;

6. Підготовка публікацій у спеціалізованих виданнях, доповідей та виступів на науково-практичних конференціях, семінарах та симпозіумах за результатами проведених досліджень у співавторстві з науковцями університету та інших організацій, у тому числі міжнародних.


^ Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Країна партнер

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

Білорусь

Інститутом тепло- і масообміну ім. А.В.Ликова НАН Білорусі

Розробка методик та програмного забезпечення для засобів нанометричного вимірювання

Договор о научно-техническом сотрудничестве

от 12.10.2004 г.

Створення віртуальної лабораторії нанометричних досліджень.

Білорусь

ТДВ «Мікротестмашини»

Виготовлення інструментальної бази для нанометричних досліджень

Договор о намерениях

от 13.10.2010 г.

Розробка та дослідження комбінованої технології виготовлення.

Росія

м. Москва

Московська державна художньо-промислова академія ім. С.Г.Строгонова

Афонін В.А.


Участь у проекті «4 блок»

Каталог

Презентація закладу.

Росія

м. Москва

Московська державна художньо-промислова академія ім. С.Г.Строгонова

Яковець І.О.


Участь у проектів «Стрелка»

Каталог

Презентація закладу.

Росія,

м.Бєлгород, Бєлгородський державний

інститут мистецтв і культури

Романенко Н.Г.

Участь в конференції

Публікація тез

Презентація закладу.

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук. Разом з НВК „Фотоприлад”, ТОВ «Мелітек», Інститутом проблем матеріалознавства НАН України та НПК ВАТ «Завод автоматики ім.Г.І.Петровського» проводяться роботи по впровадженню метода атомно-силової мікроскопії та розробці методик мікроскопічних досліджень фізико-технічних характеристик поверхонь діелектричних матеріалів, оброблених електронним потоком, зразків п‘єзокераміки, біологічних об‘єктів тощо. Отримані наукові результати підвищують якість і швидкість отримання, обробки та аналізу фізико-технічних характеристик досліджуваних поверхонь, що може бути використано багатьма науково-дослідницькими інститутами та експертними організаціями України.

К.і.н., доцент Храмова-Баранова О.Л., закінчила в 2011р. докторантуру при Академії наук України, готує до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою: «Історія розвитку метрології та стандартизації в Україні як актуальне питання історії науки і техніки».

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

Організації національної спілки художників України постійно беруть участь у заходах обласної державної адміністрації по вирішенню регіональних проблем:

 • проведення курсів підвищення кваліфікації для працівників музеїв, викладачів художніх шкіл регіону;

 • участь у виставках до Шевченківських днів;

 • участь студентів у пленерах до дня міста;

 • участь викладачів і студентів в художньому оформленні екстер’єру міста до свят,


ІХ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.

Науковці кафедри фізики, а також ННЦ МНТО володіють вільним доступом до мережі Internet, ресурсів Elsevier та MDL для фізики та хімії, сервісів ScienceDirect та Scopus (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського).


^ Х. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються у межах робочого часу викладачів:

1. Розробка технології отримання морфологічного гідрофобного тонкого покриття на оптичних діелектриках комбінованим методом у вакуумі; наукові керівники: д.т.н., професор Ващенко В.А., к.т.н., доцент Бондаренко М.О.; автори: Коваленко Ю.І., Колінько С.О., Бутенко Т.І., Цибулін В.В., Рева І.А.

Науковий результат: розроблена методика одержання нанорозмірних покриттів двоокису титану на поверхнях діелектриків; розроблені методики дослідження гідрофільних характеристик діелектричних поверхонь із сформованими на них нанорозмірними покриттями із залученням методів оптичної, електронної, атомно-силової мікроскопії, мас-спектроскопії та дифрактометрії; модифіковане технологічне обладнання та розроблена методологія одержання нанорозмірних покриттів, які формуються на діелектричних матеріалах (оптичне та технічне скло, ситал, п‘єзокераміка) методом термічного вакуумного осадження; усі науково-технічні результати, що планується отримати відповідатимуть світовому рівню.

2. «Дизайн центральної України в контексті художньо-проектної культури ХІХ – ХХ століття». Науковий керівник теми – д.т.н., професор, завідувач кафедри дизайну Романенко Н.Г. Плануються до захисту 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Наукові результати впроваджуються в учбовий процес. Значимість – поліпшення інформаційно-естетичної наповненості предметно-просторового середовища регіону;

3. «Застосування електроактивованих водних систем в технологіях фарбування текстильних матеріалів». Науковий керівник теми – д.т.н., професор, завідувач кафедри дизайну Романенко Н.Г. Планується до захисту 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науковий результат – збільшення ефективності використання активних барвників, зменшення собівартості продукції й антропогенного навантаження на водні середовища регіону.

4. «Дизайн центральної України в контексті художньо-проектної культури ХІХ – ХХ століття». Науковий керівник теми – д.т.н., професор, завідувач кафедри дизайну Романенко Н.Г. Плануються до захисту 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Наукові результати впроваджуються в учбовий процес. Значимість – поліпшення інформаційно-естетичної наповненості предметно-просторового середовища регіону;

5. «Застосування електроактивованих водних систем в технологіях фарбування текстильних матеріалів». Науковий керівник теми – д.т.н., професор, завідувач кафедри дизайну Романенко Н.Г. Планується до захисту 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науковий результат – збільшення ефективності використання активних барвників, зменшення собівартості продукції й антропогенного навантаження на водні середовища регіону.


^ Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Матеріальна база лабораторій кафедр факультету частково є дуже застарілою. Найсучасніші верстати з ЧПК мають дату випуску 1988 рік, ні один верстат не відповідає вимогам точності. Інше обладнання випущено в 60-х роках минулого століття. Роками не вирішується питання забезпечення верстатних лабораторій запасними частинами, мастильними матеріалами, інструментом, заготовками для проведення робіт. Недостатня матеріальна база для проведення наукових досліджень спеціальностями, що відкриті на факультеті.

Тому актуальним ще сьогодні є питання придбання нового обладнання для кафедри ТОМВ (оброблювальний центр, фрезерний та токарний верстат з ЧПК), навчально-фрезерного оброблюваного центру з управлінням від ПК-1 фірми «Сфера-Мото» м. Київ, дослідницьких комплексів (твердоміри, мікротвердоміри, мікроскопи, цифровий запам'ятовуючий осцилограф тощо), що потребує додаткових коштів приблизно 2 млн. грн.

Не виконана програма перспективного розвитку кафедр факультету, яка пов’язана з придбанням нового навчального та науково-технічного обладнання, що в певній мірі стримує подальше підвищення рівня викладацької та наукової діяльності факультету.

В цілому за 2011/2012 н.р. на факультеті отримано 12 патентів, опубліковано 5 навчальних посібників з грифом Мінвузу та 86 наукових статей, наукові працівники факультету взяли участь в роботі 112 всеукраїнських та міжнародних конференцій за результатами яких опубліковано 21 публікацію в наукових журналах Англії, Молдавії, Польщі, Німеччини, Росії та Білорусії.

На факультеті в 2012 році завершено 3 прикладні держбюджетні теми (кер. Ващенко В.А., Пилипенко О.М., Поляков С.П.). Продовжуються одна фундаментальна (кер Веретільник Т.І.) та одна прикладна (Ващенко В.А.). На 2013 рік відкрито ще дві прикладні тематики (керівники: Поляков С.П., Пилипенко О.М.).

Основні труднощі та недоліки в організації наукової роботи та їх впровадження полягають у відсутності в Черкасах та регіоні розвинутих і працюючих машинобудівних виробництв, а також матеріально-технічної бази мікроелектроніки, що створює значні перешкоди до розвитку та впровадження наукових розробок науковців факультету.


Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconПоложення (норми) чинного Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Зміст відповідного положення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconНаказ №450 Про організацію прийняття звітів ндр, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2013 році, та планування наукової тематики на 2014 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи