Contract no. Of providing services icon

Contract no. Of providing services
Скачати 66.16 Kb.
НазваContract no. Of providing services
Дата16.04.2013
Розмір66.16 Kb.
ТипДокументи

CONTRACT No. _____

OF PROVIDING SERVICES


Sumy State University (hereinafter referred to as the Customer), represented by Rector Prof. Anatoliy V. Vasylyev acting in accordance with the University Charter, on the one hand, and ___________________________________________ (hereinafter referred to as the Executor) represented by __________ on the other hand, have concluded this Contract about the following:


1. SCOPE OF THE Contract


1.1. According to the conditions of this Contact, the Executor undertakes obligations to perform services for participation of the representative of the Customer in number of ____ person(s) in ____________________________________ (code)

(name of the conference)

to be held in __________ during __________ 20___.

(place)


2. Rights and Obligations of the Parties

2.1. The Executor is obliged:

2.1.1. To provide the services in period from _______ till _________ 20___.

2.1.2. Services to be provided according to this Contract (content of services may be changed):

- providing with the program of the conference work, set of handouts, including the Conference Proceedings and Abstracts Book on a CD;

- publication of Customer’s representative reports in ____________________________________;

(title of the book, magazine etc.)

- providing the Customer’s representative with materials of the Conference;

- providing participation in workshops and tutorials;

- providing participation in exhibitions;

- providing participation in technical sessions;

2.1.3 To issue the Statement of handing over and acceptance of provided services.

2.2. The Executor has the rights:

2.2.1. To receive from the Customer the information necessary for providing the services.

2.2.2. To receive the payment for providing services in amount and within the terms, mentioned in this Contract.

2.3. The Customer is obliged:

2.3.1. To receive and pay for properly provided services.

2.3.2. To send the representative for participation in the Conference in time.

2.4. The Customer has the rights:

2.4.1. To refuse from receiving of provided services, if they don’t meet the conditions of the Contract and to claim damages caused by the Executor.

2.4.2. To refuse from the services not later than 10 days before the beginning of their providing. The Executor must be informed about it in written form.


^ 3. THE PROCEDURE OF SERVICES PAYMENT

3.1. The value of the Contract amounts to ________ (_________________) and may be changed according to the practicable funding of Customer expenditures, real need for services and other reasoned cases.

3.2. The Customer makes payment by the transfer of the above stated sum to the account of the Executor.

3.3. The services payment is to be carried out within 7 working days after the Parties have signed Statement of handing over and acceptance of provided services and issuing of the invoice.


4. Responsibility of the Parties for the contract VIOLATION

4.1. The Party is responsible for the violation of the obligations according to the conditions of this Contract and current legislation of the country of the Party that has committed the violation.

4.2. The Contract violation is non-execution or inadequate execution of conditions determined by content of the present Contract.

4.3. In case the services are paid untimely according to Item 3 of the Contract the Customer pays to the Executer the fine in the amount of the NBU interest rate of amount of the arrears for each overdue day.

4.4. In case the services are provided untimely the Executor pays to the Customer the fine in the amount of 0.1% of the Contract value for each overdue day.

4.5. Any Party is not responsible for violation of the contract, if it happened under circumstances that could not be influenced by the Party.


5. FORCE-MAJEURE

5.1. The Parties do not bear the responsibility for full or partial non-fulfillment of the obligations according to the present Contract if such non-fulfillment is caused by force-majeure circumstances.

5.2. In case of force-majeure the term of providing services may be prolonged for the period of such circumstances if they directly affected the fulfillment of the Contract, partially or completely.


^ 6. LEGAL CLAIMS

6.1. All disputes that may appear during life-time of the Contract will be resolved by means of negotiations between Parties.

6.2. In case a dispute may not be resolved by negotiations, the case is to be committed to the court in the country of Defendant.


^ 7. CONTRACT DURATION

7.1. This Contract is considered concluded and comes into force from the moment of signing and acts until 31.12.20___.

7.2. Validity of this Contract is terminated in case of:

- expiry of validity period of the Contract;

- early termination by mutual agreement of the Parties of this Contract;

- at initiative of one Party in case of violation of the Contract conditions;

Expiry of Contract validity does not relieve Parties from responsibility for its violation that took place during the validity period of this Contract.

7.3. Alterations to this Contract may be made only by agreement of Parties in the form of additional agreements to this Contract.


^ 8. PREFINAL CONDITIONS

8.1. Any additions to this Contract are considered to be the essential parts of the Contract in case they are signed by legal representatives of the Parties.

8.2. This Contract is done in two copies both in English and Ukrainian with the same content and equal validity.


9. Details of the Parties


Customer

Sumy State University

Sumy, 2 Rimsky-Korsakov Str.2msky-


Executor

ДОГОВІР № ______

^ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ


Сумський державний університет (далі - Замовник), в особі ректора Васильєва Анатолія Васильовича, що діє на підставі Статуту університету, з однієї сторони, та ___________________________________________

(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про таке.


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги з організації участі представника Замовника в кількості___особи у _______________________ (код … )

(назва конференції)

конференції, яка відбудеться «______» ________ 20__р.

в______________________________.

(місце проведення)


^ 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Надати послуги в період з «______» до «_____» _________ 20__ р.

2.1.2. В межах предмету цього договору (зміст представлених послуг може змінюватися):

- надати програму роботи конференції, комплект інформаційних матеріалів, що включають збірку праць конференції на CD диску;

- організувати публікацію доповідей представника Замовника в __________________________________;

(назва збірки, журналу тощо)

- забезпечити представника Замовника матеріалами конференції;

- забезпечити участь у семінарах та навчальних програмах;

- забезпечити участь у виставках;

- забезпечити участь у технічних засіданнях;

2.1.3 Надати належним чином оформлений акт приймання-передачі наданих послуг.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Отримати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг.

2.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1. Прийняти та оплатити належно надані послуги.

2.3.2. Вчасно направити представника для участі у конференції;

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо вони виникли з вини Виконавця.

2.4.2. Відмовитися від послуг не менш як за 10 днів до початку їх надання, про що письмово повідомити Виконавця.


^ 3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Сума договору становить _________ (__________________) та може змінюватись залежно від реального фінансування видатків Замовника, реальної потреби в послугах, інших вмотивованих випадках.

3.2. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування суми на рахунок Виконавця.

3.3. Оплата послуг здійснюється протягом 7 робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг та надання рахунку.


^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та законодавством країни за місцем знаходження Сторони, що порушила зобов'язання.

4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3 В разі несвоєчасної сплати у відповідності з п. 3 договору Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.4. В разі несвоєчасного надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від суми договору за кожен день прострочення.

4.5. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

^ 5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

5.2. При виникненні форс-мажорних обставин, строк надання послуг може бути продовженим відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, якщо вони безпосередньо вплинули на виконання Договору чи його окремих частин.


^ 6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за місцем знаходження Відповідача.

^ 7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання і діє до

31.12.20___ р.

7.2. Чинність цього договору припиняється:

  • внаслідок закінчення строку, на який його було укладено;

  • достроково за взаємною згодою Сторін;

  • з ініціативи однієї зі Сторін у разі порушення умов Договору;

Припинення чинності договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.


^ 8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони оформлені належним чином.

8.2. Цей договір складений англійською та українською мовами у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Замовник

Сумський державний університет

м. Суми, вул.. Римського-Корсакова, 2


Виконавець


Схожі:

Contract no. Of providing services iconContract no. Of providing services

Contract no. Of providing services iconContract no on Provision of Services

Contract no. Of providing services iconStatement of handing over and acceptance of services under the Contract No
Цей акт складено уповноваженими представниками сторін відповідно до Договору від р між Сумським державним університетом (далі – Замовник)...
Contract no. Of providing services iconStatement of handing over and acceptance of services under the Contract No
Цей акт складено уповноваженими представниками сторін відповідно до Договору від р між Сумським державним університетом (далі – Замовник)...
Contract no. Of providing services icon“Contract” International Visegrad Fund

Contract no. Of providing services iconContents Theory and Technologies of Trade Education
Тhe Subject domain of knowledges of future specialist of service of the documentation providing of management
Contract no. Of providing services iconSyllabus International Contract Law Groups: мунад-41 мунід-41

Contract no. Of providing services iconEcosystem services

Contract no. Of providing services iconRange of services

Contract no. Of providing services iconMarket of ecological services in tanzania

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи