Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
Сторінка2/35
Дата13.10.2014
Розмір6.55 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
^

управління, д.держ.упр., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Почесний доктор НАДУ при Президентові УкраїниСТАТИСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У 2007 - 2010 РОКАХ.
Представлені статистика та динаміка й виявлені тенденції захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007 - 2010 роках.

^ Представлены статистика и динамика и выявлены тенденции защит диссертаций в области науки государственного управления в 2007 - 2010 годах.

Presented statistics and dynamics of current trends and protection of the theses in the science of public administration in 2007 - 2009 years.

Постановка проблеми. На кінець 2010 року кількість захищених дисертацій у галузі науки державного управління перевищила 900 робіт. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу з’ясування статистики таких досліджень та виявлення тенденцій, притаманних ним, з урахуванням даних за цей рік.

Мета даного дослідження полягає в аналізі статистики та тенденцій захистів дисертацій у галузі науки державного управління у 2007-2010 роках.

^ Аналіз наукового доробку. Серед вчених, що мають сучасні праці за обраною тематикою дослідження, слід зазначити В.М. Князєва, Т.В. Мотренка, Ю.П. Сурміна, О.І.Васильєву та ін. [1 - 4].

^ Виклад основного матеріалу. В даній статті дослідження, започатковане в роботі [2], доповнено даними 2010 року та аналізом тенденцій дисертаційних розвідок з державного управління з урахуванням оновленої інформації. Для отримання вхідних даних використано реєстр дисертацій у галузі науки державного управління, який ведеться автором. Станом на 31 грудня 2010 року Експертною радою ВАК України з державного управління розглянуто 917 дисертацій, серед яких 128 докторські та 729 кандидатські роботи.

У 2010 році захисти проводилися в 11 спеціалізованих вчених радах, які функціонували в таких організаціях: Національна академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ); її Дніпропетровський (ДРІДУ), Львівський (ЛРІДУ), Одеський (ОРІДУ) та Харківський (ХаРІДУ) регіональні інститути державного управління; Донецький державний університет управління МОН України (ДонДУ); Інститут законодавства Верховної Ради України (ІЗВР); Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (РВПС); Академія муніципального управління (АМУ) та Класичний приватний університет (КПУ, м. Запоріжжя) (примітка: в НАДУ – 2 ради, в інших організаціях – по одній). Розглянуто 184 дисертації, серед яких 28 докторські та 156 кандидатські. Їх кількісний розподіл по організаціях, в яких функціонують спеціалізовані вчені ради наведено у табл. 1 та на рис. 1.

Таблиця 1.

Кількість захищених дисертацій з державного управління в організаціях, де функціонують спеціалізовані вчені ради
Органі­зації

НАДУ (2 ради)

ДРІДУ

ЛРІДУ

ОРІДУ

ХаРІДУ

ДонДУ

ІЗВР

РВПС

АМУ

КПУ

Кількість

дисерта­цій

43/12

13

10

9

19

17/1

3/2

22/5

21

27/8

Примітка: В цій та інших таблицях показана загальна кількість захищених дисертацій, а через символ / - кількість докторських дисертацій.У табл. 2 наведено статистику, а на рис. 2 динаміку захистів дисертаційних робіт у галузі науки державного управління за період 2007 – 2010 роки. Як бачимо, ці захисти мають стійку позитивну динаміку зростання, насамперед, за рахунок кандидатських дисертацій.

Таблиця 2.

Статистика захистів дисертаційних робіт у галузі науки

державного управління в 2007-2010 роках

Вид дисертацій

2007

2008

2009

2010

Докторські

12

4

27

28

Кандидатські

73

97

120

156

Всього

85

101

147

184У табл. 3 та на рис. 3 відповідно наведено статистику та динаміку захистів всіх дисертаційних робіт за спеціальностями (основними напрямами) галузі науки державного управління у 2007 – 2010 роках. На рис. 4 для порівняння наведено відповідну динаміку захистів докторських дисертацій.

Таблиця 3.

Статистика захистів дисертаційних робіт за спеціальностями

галузі науки державного управління у 2007-2010 роках

Спеціальності галузі

науки державного

управління

2007

2008

2009

2010

25.00.01

16/3

17

21/3

26/6

25.00.02

54/5

71/1

103/22

125/18

25.00.03

9/3

6/3

6/1

10/2

25.00.04

6/1

7

17/1

23/2

Серед захистів дисертаційних робіт лідером продовжує залишатися спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління (68,1%). В той же час, у 2009 році це становило 81% від усіх захистів. Тобто спостерігається певна зміна співвідношення між цією та іншими спеціальностями на користь останніх, особливо, що стосується докторських дисертацій (див. рис. 4).

У табл. 4 та на рис. 5, 6 наведені статистика та динаміка (загальна та для докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт з державного управління сферами суспільної діяльності. Зазначимо, що до проблем державотворення були віднесені дисертаційні дослідження, спрямовані на розбудову влади, громадянського суспільства, державної служби, формування політико-управлінської та державно-управлінської еліти, управління процесами забезпечення національної безпеки та євроінтеграційними процесами, удосконалення й розвиток взаємодії влади всіх гілок і всіх рівнів, влади і суб’єктів громадянського суспільства (ЗМІ, політичні партії, профспілки, громадські рухи тощо). Серед дисертацій, віднесених до інших проблемних сфер, зокрема, такі, що спрямовані на вирішення наукових проблем і завдань в інформаційній, екологічній, етнічній та інших сферах суспільної діяльності.

Таблиця 4.

Статистика захистів дисертаційних робіт з державного управління сферами суспільної діяльності у 2007-2010 роках

Сфери суспільної діяльності

2007

2008

2009

2010

Державотворча

24/8

26/3

48/6

53/12

Економічна

29/2

37

54/11

73/8

Соціальна

13/1

16/1

25/7

38/4

Гуманітарна

4

6

11/2

14/3

Інші

11/1

12

6/1

6/1Найбільше дисертацій у 2010 році, як і у попередні роки, захищено з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з управління економікою. Також мають позитивну стійку динаміку зростання захисти з наукових проблем та завдань державного управління, що пов’язані з державотворчою діяльністю, з соціальною та гуманітарною сферами. В той же час, щодо захистів докторських дисертацій за проблемними сферами державного управління (див. рис. 6), то у 2010 році спостерігається певний спад тих з них, що присвячені економічній та соціальній проблематиці на фоні стійкого зростання інтересу до проблем державотворення. Це відображає реальні запити суспільства на наукові розробки. Безумовно, це є позитивною тенденцією, оскільки відповідає реальним процесам трансформації системи влади в Україні.У табл. 5 та на рис. 7, 8 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт, класифікована за науковими підходами (філософський, теоретико-методологічний, науково-прикладний).

Таблиця 5.

Статистика захистів дисертаційних робіт за науковими підходами

Наукові підходи

2007

2008

2009

2010

Філософський

3/1

3

3/1

5/4

Теоретико-методо­логічний

24/5

48/4

43/7

52/12

Науково-прикладний

58/6

50

101/19

127/12

Всього

85/12

101/4

147/27

184/28

Переважна кількість кандидатських дисертацій має науково-прикладний характер, тобто відображує наближення науки державного управління до потреб практики державного управління та місцевого самоврядування. Спостерігається чітка тенденція подальшого зростання частки таких робіт у загальній їх кількості. На нашу думку, як позитив можна відмітити, що захищені докторські дисертації у 2010 році змінили аналогічну тенденцію, що раніше спостерігалася й для них. Продовжується тенденція зростання їх частки за теоретико-методологічним та філософським підходами, що відповідає суспільній потребі розвитку теорії та методології державного управління, запровадження науково обґрунтованого публічного управління.

У табл. 6 та на рис. 9, 10 наведені статистика та динаміка (загальна та докторських дисертацій) захистів дисертаційних робіт, класифікованих за критеріями масштабності (міжнародний, державний, регіональний, галузевий, місцевий, організаційний).

Таблиця 6.

Статистика захистів дисертаційних робіт за критеріями масштабності

Критерій масштабності

2007

2008

2009

2010

Міжнародний

4/-

6/-

10/3

5/1

Державний

26/6

22/2

44/9

47/11

Регіональний

11/-

23/-

24/6

30/6

Галузевий

22/4

20/-

31/8

52/7

Місцевий (територіальний)

8/1

15/-

25/1

32/2

Організаційний

14/1

15/2

13/-

18/1
У 2010 році продовжувалося зростання кількості захищених дисертацій за галузевою, державною, регіональною та місцевою проблематикою. Дещо збільшилася кількість робіт з проблематики рівня організацій та зменшилася з міжнародної проблематики. Щодо докторських дисертацій, то спостерігалася тенденція зростання проблематики державного рівня.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи