Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
Сторінка35/35
Дата13.10.2014
Розмір6.55 Mb.
ТипПротокол
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Рис. 1. Класифікація форм забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування

За суб’єктом забезпечення відповідальності слід виокремити державні та громадські форми, а також форми, які продукуються самими органами місцевого самоврядування в рамках створення та функціонування механізму самовідповідальності. До державних відносяться форми, що реалізуються державними органами (місцевими державними адміністраціями, органами внутрішніх справ, прокуратури, служби безпеки України, контрольно-ревізійними органами, податковими інспекціями тощо) в межах покладених на них повноважень: дострокове позбавлення (зміна) конституційного статусу (припинення повноважень), зупинення дії нормативно-правових актів, визнання недійсним юридично значущого результату (анулювання результатів чи дій), майнові санкції (відшкодування збитків), банкрутство органів місцевого самоврядування, агентське управління тощо. Громадські форми (вибори, референдум про дострокове припинення повноважень, відкликання посадових осіб та депутатів) пов’язані з процесами волевиявлення окремих громадян, їх об’єднань, територіальних громад, інститутів громадянського суспільства, у тому числі політичних партій, громадських організацій, профспілкових органів, неурядових організацій, засобів масової інформації тощо. Прикладами форм забезпечення самовідповідальності органів місцевого самоврядування є саморозпуск ради, добровільна відставка, недовіра посадовій особі, дисциплінарні та процесуальні (регламентні) стягнення.

За об’єктом забезпечення відповідальності доцільно виокремити форми, які спрямовані на становлення відповідальності у тих чи інших органах: представницьких, виконавчих, органах самоорганізації населення, а також окремих посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад.

За масштабом реалізації форми забезпечення відповідальності можуть носити локальний, регіональний чи загальнодержавний характер. За часом діяльності доцільно виокремити постійні, періодичні та разові форми забезпечення відповідальності.

За своїм характером організаційні форми безпосередньо не пов’язані з ухваленням, зміною чи припиненням дії нормативно-правових актів та передбачають проведення організаційних заходів, під час яких створюються передумови для забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування. Правові форми пов’язані з встановленням та застосуванням норм права, наприклад, ухвалення наказів, розпоряджень, рішень, спрямованих на підвищення відповідальності органів місцевого самоврядування. Економічні форми застосовуються як для заохочення (матеріального стимулювання) працівників до відповідального ставлення до своєї діяльності (премія, грошова винагорода, надбавка до заробітної плати), так і у вигляді санкцій за недбале виконання посадових обов’язків, порушення трудової дисципліни тощо (штраф). Дія психологічних форм спрямована на внутрішні, глибинні мотиватори діяльності суб’єктів і виражається у вигляді догани, морального осуду членів колективу та населення чи навпаки, подяки за добре виконану роботу. У реальній практиці функціонування системи місцевого самоврядування форми тісно пов’язані та взаємообумовлені; їх комплексне застосування є найбільш дієвим.

Видається, що запропонована класифікація, в межах якої здійснюється групування форм забезпечення відповідальності стосовно суб’єктів, об’єктів, характеру, часу та простору є найбільш оптимальною, оскільки, по-перше, дозволяє якнайповніше розкрити особливості тієї чи іншої форми, та, по-друге, водночас не є “перевантаженою” надлишковими критеріями класифікації, що дає можливість її використовувати як базову, вихідну класифікацію безвідносно від рівня управління, моделі самоврядування, особливостей державного устрою тощо. Таким чином, наведена класифікація форм забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування носить універсальний характер та не заперечує подальшу деталізацію форм забезпечення відповідальності.

Відповідальна та активна соціальна позиція суб’єкта місцевого самоврядування виступає як особлива форма діяльності колективу або особистості та виражається в його мотивах, ціннісних орієнтаціях, очікуваннях, моральних установках, відносинах, вчинках і результатах діяльності. При цьому норми, які регламентують відносини відповідальності суб’єктів місцевого самоврядування, встановлюють обов’язкові вимоги, якими в своїй поведінці повинні керуватися члени територіальної громади та сформовані ними органи. Відхилення від цих норм, зазвичай, обумовлює застосування до порушника певних санкцій. А отже, відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад визначається не тільки соціальними і правовими імперативами, але і особистісними якостями суб’єкта – рівнем культури, ступенем розвитку правосвідомості, самодисципліною.

Висновки. Іманентною складовою інституту місцевого самоврядування є відповідальність, яка виступає важливим засобом гарантування прав і свобод територіальної громади та створених нею органів, їх захисту від можливих протиправних дій, у тому числі, й з боку держави. При цьому здійснення самоврядування по суті передбачає прояв ініціативи, творчості, самостійних дій з боку кожного учасника муніципального процесу. Успішне вирішення питань місцевого значення може здійснюватися лише в умовах свободи вибору суб’єктами самоврядування оптимальних варіантів рішень. У свою чергу, така свобода неможлива без відповідального ставлення всіх учасників управлінського процесу до самоврядування загалом та їх конкретної відповідальності за наслідки своїх дій зокрема. Таким чином, місцеве самоврядування нерозривно пов’язане з відповідальністю як територіальної громади – первинного суб’єкта, так і сформованих нею органів.

Належне функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування передбачає існування дієвих форм забезпечення їх відповідальності, адже саме остання дозволяє суб’єктам місцевого самоврядування усвідомлювати значення своїх дій, передбачати їх результати, співвідносити управлінські рішення з їх наслідками, стимулює пошук нового, прогресивного, породжує ініціативу.

^ Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективи подальших розвідок у цьому контексті можуть бути зосередженні як на побудові ефективного механізму забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування, так і на становленні територіальних громад у якості дієвих інстанцій систем відповідальності.
Використані джерела інформації:

 1. Драгомирецька Н. Громадянська відповідальність як віддзеркалення розвитку громадянського суспільства / Н. Драгомирецька, І. Матвієнко // Вісник НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2009. – Вип. 1. – С. 257–268.

 2. Игнатюк Н. А. Муниципальное право : учебное пособие / Н. А. Игнатюк, А. В. Павлушкин. – М. : Юридический Дом "Юстицинформ", 2007 – 312 с.

 3. Корженко В. В. Місцеве самоврядування як дійовий посередник між політичним і громадянським суспільством / Володимир Корженко // Економічний часопис. – 2000. – № 5. – С. 23–24.

 4. Лиска О. Г. Відповідальність: поняття та система / О. Г. Лиска // Державне регулювання соціального підприємництва та соціально відповідального бізнесу : матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листопада 2010 р.). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – С. 165–167.

 5. Лиска О. Г. Система відповідальності у місцевому самоврядуванні / О. Г. Лиска // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 43. – С. 75–82.

 6. Малько А. В. Роль юридической ответственности в современной муниципально-правовой политике / А. В. Малько, С. В. Корсакова // Вектор науки ТГУ. – 2009. – № 2(5). – С. 75–83.

 7. Черногор Н. Н. Классификация ответственности (ее виды) органов и должностных лиц местного самоуправления в муниципально-правовой науке / Н. Н. Черногор // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 40–48.

 8. Юридическая ответственность публичной власти в современной России / [Малько А. В., Цыбулевская О. И., Милушева Т. В., Петров М. П.]. // Закон. – 2008. – № 9. – С. 65–74.

Рецензент: Куц Ю.О., д. держ. упр., професор

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

^ ПАМ’ЯТКА АВТОРУ
Вимоги до підготовки матеріалів до публікації:
Вітчизняним авторам матеріали подавати українською мовою (Microsoft Word, формат А4, поля: зліва і справа – 25 мм, зверху і знизу – 20 мм; без нумерації сторінок; шрифт – 14 пт, Times New Roman, через 1,5 інтервали). Для зарубіжних авторів допускається подача матеріалів російською або англійською мовами (у тому ж форматі).

Прізвище з ініціалами автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду друкувати праворуч зверху сторінки, а УДК (обов’язкова інформація) - зліва.

Назву статті друкувати великими літерами посередині сторінки після даних про автора (авторів) перед основним текстом.

Статті подавати оформленими відповідно до вимог ВАК України до фахових наукових видань з обов’язковим посиланням на використані літературні джерела (після основного тексту), зі стислими анотаціями на українській, російській та англійській мовах, обсяг статей у межах 6 - 12 стор., ф. А4.

При написанні статей слід чітко дотримуватися такої структури та послідовності викладення матеріалу:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важ­ли­ви­ми науковими і практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної проблем;

 • формування мети (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отримання нау­кових результатів дослідження;

 • висновки;

 • список використаних джерел інформації (оформлений відповідно до вимог ВАК України до дисертаційних досліджень).

Редколегія за погодженням з автором (авторами) може скорочувати та редагувати матеріали; відповідальність за зміст та науковий рівень статей несуть автори.

Всі матеріали мають бути завізовані автором (авторами), статті мають подаватися з зовнішньою рецензією.

Матеріали надаються до Академії муніципального управління за адресою: 01042, м.Київ, вул.. І.Кудрі, 33, к. 214, 316. Контактні телефони: +38 (044) 5290023 (внутр. 11-57, 12-06) +38 (044) 5290516 факс.

Додається окрема стисла довідка про автора (авторів), де повністю зазначаються прізвище, ім’я, по батькові (для всіх авторів); адреса місця роботи та домашня; телефони для зв’язку.


Н а у к о в е ф а х о в е в и д а н н я У к р а ї н и

з д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я

(рішення Президії ВАК України від 21 травня 2008 р. № 1 – 05/5)

^ НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2011

Заснований у 2004 році


Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8846

Видане Міністерством інформації України

9 червня 2004 року


Виходить чотири рази на рік.

Зі змістом можна ознайомитися на ВЕБ-сайті Академії

муніципального управління: www.amu.kiev.ua
***
Відповідальні за випуск: В.Д.Бакуменко,

Н.О.Завадська,

Н.Г.Шаройкіна.
Академія муніципального управління

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 8

Підписано до друку 02.12.10

Формат 60 х 84 1/16 Тираж 300 пр.

Обл. вид. арк. 25,3 Ум. друк. арк. 25,3 Статья подготовлена на основе доклада автора на межвузовском методологическом семинаре на тему: «Кадровая безопасность: от состояния угроз к адекватным мерам сохранения России», состоявшегося в РАГС в мае этого года (см. «ГС» № 3-2010). Впервые напечатана в журнале «Государственная служба» № 4,5, 2010.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи