Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
Сторінка4/48
Дата13.10.2014
Розмір6.69 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
^

Використані джерела інформації:


 1. Бакуменко В. Д. Методологія державного управління: проблеми становлення та подальшого пошуку / Бакуменко В., Князєв В., Сурмін Ю. // Вісник УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 11–27.

 2. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Белл Д. // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 194–251. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні / Міжнар. фонд “Відродження”).

 3. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – М. : Акад. проект, 2003. – 528 с. – (Концепции);

 4. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество : пер. англ. / Дж. Гэлбрейт. – М. : АСТ : Транзит кн. ; СПб : Terra Fantastica, 2004. – 602 с.

 5. Даль Р. О демократии [пер. с англ.] / Р. Даль. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 208 с.

 6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура : [пер. англ.] / М. Кастельс. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.;

 7. Кін Дж. Громадянське суспільство: старі образи, нове бачення :
  [пер. з англ.] / Дж. Кін. – К. : К.І.С., 2000. – 191 с.

 8. Наскрізне управління / [пер. з англ. І. І. Пони, О. В. Тимошенко ; ред. укр. пер. Г. В. Наконечна ; наук. ред. пер. А. О. Чемерис]. – Львів : УАДУ, 2000. – 423 с.

 9. Нейсбит Дж. Мегатренды : пер с англ. / Дж. Нейсбит. – М. : АСТ : Ермак, 2003. – 380 с.;

 10. Оржель О. Ю. Особливості європейського врядування / О. Ю. Оржель // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 3 (12). – с. 217 – 223.

 11. Пітерс Б. Г. Інтегроване врядування: горизонтальна та вертикальна взаємодія / Пітерс Б. Г. // Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико адміністративні стосунки : матеріали XVIII Міжнар. конгр. з підготов. вищ. держ. службовців, Україна, Київ, 15–17 черв. 2005 р. / уклад. С. В. Соколик. – К., 2005. – С. 27–35.

 12. Рудік О. Європеїзація як процес та предмет досліджень / О. Рудік // Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – с. 6 – 10.

 13. Спиридонова В. И. Бюрократия и реформа: (анализ концепции М. Крозье) / В. И. Спиридонова. – М. : ИФРАН, 1997. – 201с.

 14. Теорія та практика європейського врядування : навч. посіб. /
  Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. Д. Шумляєва, Н. М. Рудік. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 216 с.

 15. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге ХХІ века : [пер. с англ.]/Э.Тоффлер. – М. : АСТ, 2009. – 669 с.

 16. Фукуяма Ф. Великий разрыв : [пер. с англ.] / Ф. Фукуяма. – М. :
  АСТ : Ермак, 2003. – 484 с.

 17. Шаров Ю. , Чикаренко І. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень / Ю. Шаров, І. Чикаренко [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ.– 2010 . – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_1/index.html.


^ Рецензент: Бакуменко В.Д., д.держ.упр., професор.


УДК 338.43:316.422

Алейнікова О.В.,

к.е.н., доц., докторант,

Класичний приватний університет
^ МЕХАНІЗМ ВИДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АПК В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Для реалізації диференційованого підходу до застосування способів і розмірів держпідтримки АПК запропоновано механізм виділення бюджетних ресурсів та встановлення пропорцій між джерелами фінансування.
For realization of the differentiated approach to application of ways and the sizes of state support of agrarian and industrial complex the mechanism of allocation of budgetary resources and an establishment of proportions between financing sources is offered.

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблеми державного фінансування агропромислового комплексу присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених: В.Я. Амвросова, О.В. Васюренко, Г.Ф. Жукова, Й.С. Завадського, О.Г.Малій [2], А.М. Мороза, П.Т. Саблука, Н.Я.Якимчук [5] та ін.

На сьогоднішньому етапі розвитку агропромислового комплексу економіки країни залишається актуальним питання створення ефективного механізму виділення коштів для державної підтримки.

^ Мета статті. Метою статті є викладення результатів, щодо розробки механізму розрахунку рівнів максимальної держпідтримки по «жовтому кошику» залежно від природнокліматичних умов і рівня економічного розвитку регіонів (районів, муніципалітетів) та встановлення пропорцій між джерелами фінансування.

^ Постановка проблеми. Дослідження механізму нині діючої системи державного управління агропромисловим виробництвом, яка склалася за часів планової економіки, базується на невідлагоджених економічних стосунках підприємств з державою. У процесі реформування й розвитку агропромислового виробництва в цілому по Україні та в її регіонах постають численні проблеми, зумовлені загальним станом розвитку економіки.

Адже розв’язання продовольчої проблеми в Україні та забезпечення продовольчої безпеки держави нерозривно пов’язане з нарощуванням аграрного ресурсного потенціалу. Окреслена проблеми ґрунтується на необхідності комплексного аналізу механізму державної підтримки агропромислового комплексу для виявлення пріоритетних напрямків його розвитку, що згодом можуть стати своєрідним генератором для розвитку окремих галузей і країни загалом.

Процес становлення державної підтримки виробництва й управління нею проходить в агропромисловому комплексі досить складно і не відповідає запитам сучасності. Ось чому важливого значення набувають виявлення та обґрунтування сутності й змісту основоположних механізмів регулювання державної підтримки за їх цільовою спрямованістю, сферами і масштабами впливу. За функціональною спрямованістю і масштабами впливу треба, щоб економічний механізм забезпечував фінансову підтримку сільськогосподарської галузі через розподільні фінансові відносини та ґрунтувався на правових законодавчих актах відповідно до стратегічних і тактичних завдань економічної політики.

Результати. Враховуючи, що в сучасних умовах механізм виділення ресурсів для забезпечення держпідтримки повинен відповідати міжнародним вимогам, особливо зі вступом України у ВТО, а також необхідність забезпечення конкурентоспроможності АПК, пропонується дотримуватися наступних положень і рівень держпідтримки по агрегованому показнику підтримки (АПП) довести, аналогічно Китаю, до 8,5 % до валового виробництва продукції сільського господарства.

Отже, якщо за базу прийняти середньорічний рівень сільсьськогосподарського виробництва за останні п’ять років, розглядаючи 2005-2009 рр., то на підтримку сільського господарства України припустимо виділяти на реалізацію заходів „жовтого кошику” 3 969,14 млн.грн.

Усередині країни для реалізації диференційованого підходу до застосування способів і розмірів держпідтримки АПК по регіонах (районам, муніципалітетам) може бути запропонований наступний механізм виділення бюджетних ресурсів залежно від природнокліматичних умов і рівня економічного розвитку.

Спочатку всі регіони України пропонується розділити на три групи з діапазоном між групами 1,0;

1) індустріально розвинені, в яких переважно розвинена промисловість і коефіцієнт співвідношення промислового і сільського-подарського виробництва (Кір ) більше 2, тобто

Кір = ВП пр / ВП сг,

де Кір- коефіцієнт індустріального розвитку регіону;

ВП пр - валова промислова продукція за базовий період, грн.;

ВП сг -валова продукція сільського господарства за базовий період, грн.

2) регіони з відносно розвиненим сільським господарством, де співвідношення Кі р =1,0-2,0;

3) переважно аграрні регіони, де Кір< 1,0;

Виходячи із значення Кір і застосовуючи до регіонів України індивідуальний підхід, розглядаючи для цього також інші показники (валовий регіональний продукт на душу населення і так далі), регіони України можна розподілити по рівню держпідтримки в рамках «жовтого кошика» на:

- індустріально розвинені, де, по аналогії з розвиненими країнами, на підтримку сільського господарства виділяти ресурси відповідно «жовтому кошику» (АПП регіону) у розмірі 5 % до середньорічного виробництва сільськогосподарської продукції;

- регіони з відносно розвиненим сільським господарством, де на підтримку сільського господарства виділяти ресурси відповідно «жовтому кошику» у розмірі 8,5 % до середньорічного виробництва сільськогосподарської продукції;

- аграрні регіони, де на підтримку сільського господарства, аналогічно країнам, що розвиваються, виділяти ресурси у розмірі 10 % до середньорічного виробництва сільськогосподарської продукції.

У таблиці 1 наведено розрахунок максимальної суми держпідтримки АПК по «жовтому кошику» по регіонах України за пропонованою методикою.
^ Таблиця 1

Визначення рівня державної підтримки по регіонам України*
Значення Кір

Номер групи

Рівень АПП,%

Базове середньорічне виробництво продукції сільського господарства

2005-2009рр., млн.грн.

Базове середньоріч-не виробництво промислової продукції, 2005-2009рр., млн.грн.

Сума держпідтримки, млн.грн.

1

2

3

4

5

6

7

Україна

8

1

5

79 382,84

692 149,92

3 969,14

Автономна Республіка Крим

2,94

1

5

3 692,58

10 845,10

184,63

Вінницька

1,96

2

8,5

5 635,12

11 038,16

478,98

Волинська

2,48

1

5

2 902,56

7 212,40

145,13
Дніпропетровська

17,35

1

5

5 951,72

103 275,34

297,59

Донецька

26,72

1

5

4 976,34

132 973,28

248,82

Житомирська

2,47

1

5

3 174,46

7 842,92

158,72

Закарпатська

0,91

3

10

5 983,78

5 442,72

598,38

Запорізька

13,87

1

5

3 589,12

49 780,08

179,46

Івано-Франківська

4,30

1

5

2 462,02

10 591,68

123,10

Київська

3,63

1

5

6 405,34

23 245,72

320,27

Кіровоградська

1,56

2

8,5

3 616,40

5 656,18

307,39

Луганська

18,40

1

5

2 833,62

52 142,90

141,68

Львівська

4,13

1

5

4 257,36

17 597,82

212,87

Миколаївська

5,08

1

5

2 919,76

14 882,02

145,99

Одеська

5,01

1

5

4 188,42

20 976,02

209,42

Полтавська

6,58

1

5

5 251,22

34 564,50

262,56

Рівненська

2,79

1

5

2 805,24

7 844,04

140,26

Сумська

4,24

1

5

2 487,76

10 543,22

124,39

Тернопільська

1,35

2

8,5

2 944,12

3 967,00

250,25

Харківська

6,51

1

5

5 275,08

34 358,06

263,75

Херсонська

1,58

2

8,5

3 517,08

5 562,76

298,95

Хмельницька

2,17

1

5

3 847,74

8 335,02

192,39

Черкаська

2,48

1

5

5 490,80

13 614,82

274,54

Чернівецька

1,25

2

8,5

1 959,06

2 455,68

166,52

Чернігівська

2,35

1

5

3 614,18

8477,20

180,71

* Розраховано автором за даними Держкомстату України

Для розрахунку базового середньорічного виробництва продукції розглянуто 2005-2009 рр. Виходячи з отриманих обсягів виробництва, визначена для кожного регіону максимальна сума держпідтримки сільського господарства по заходах „жовтого кошику”.

Застосовуючи вказаний метод розподілу сум держпідтримки по регіонах, необхідно не перевищувати встановлену по Україні загальну суму держпідтримки - АПП по «жовтому кошику». Отримана таким чином сума максимально дозволеної держпідтримки сільського господарства по регіонах України для фінансування заходів щодо „жовтого кошику” далі має бути розподілена за джерелами надходження. Враховуючи обмеженість як державного (Дб), так і регіональних (Рб), а також місцевих бюджетів (Мб), необхідне фінансування здійснювати комплексно зі всіх трьох вказаних джерел, виходячи із співвідношення:

(з різними комбінаціями пропорцій)

З урахуванням вказаного може бути запропонований наступний механізм визначення пропорцій між джерелами фінансування.

Для рівня «Держава-регіон»:

 1. Для індустріально розвинених регіонів державне бюджетне фінансування заходів щодо „жовтого кошику” має бути зведене з урахуванням специфіки умов виробництва і інших (місцеположення, соціальна значущість і так далі) до мінімуму (0-30%) і основне навантаження передане в регіони (70-100%).

 2. Для регіонів з відносно розвиненим сільським господарством, де співвідношення Кір = 1,0-2,0. частка державного бюджету може бути 30-50% від встановленої суми, а частка регіонального і місцевого бюджетів відповідно 50-70%, складаючи у результаті 100% встановленої для регіону максимальної суми держпідтримки по «жовтому кошику».

 3. Для переважно аграрних регіонів, де Кір < 1,0, частка державного бюджету має бути не менше 50-70% від встановленої суми (табл.2).

Аналогічний механізм розрахунку рівнів максимальної держпідтримки по «жовтому кошику» можна запропонувати в регіонах України по районах, тобто для рівня «регіон-район»

1) індустріального типу, в яких переважно розвинена промисловість і коефіцієнт співвідношення промислового і сільськогосподарського виробництва (Кірр) більше 2, тобто

Кірр = ВПпрр / ВПсгр ,

де Кірр - коефіцієнт індустріального розвитку району;

Впрр- валова промислова продукція району за базовий період, грн.; ВПсгр- валова продукція сільського господарства району за базовий період, грн.

 1. райони з відносно розвиненим сільським господарством, де співвідношення Кірр = 1,0-2,0;

 2. переважно аграрні райони, де Кірр< 1,0;


Таблиця 2

^ Визначення пропорцій джерел державної підтримки по регіонам України*
Значення Кір

Сума держпід-тримки, млн.грн.

Державний бюджет

Сума держпідтримки з регіональгого та місцевого бюджетів, млн.грн.

Доля,%

Сума,млн.грн.

Доля,%

Сума,

млн.грн.

1

2

3

4

5

6

7

Україна

8

3 969,14

0-30

0,00-1 190,74

70-100

2778,4-3969,1

Автономна Республіка Крим

2,94

184,63

0-30

0,00-55,39

70-100

129,24-184,63

Вінницька

1,96

478,98

30-50

143,69-239,49

50-70

239,49-335,29

Волинська

2,48

145,13

0-30

0,00-43,54

70-100

101,59-145,13

Дніпропетровська

17,35

297,59

0-30

0,00-89,23

70-100

208,31-297,59

Донецька

26,72

248,82

0-30

0,00-74,65

70-100

174,17-248,82

Житомирська

2,47

158,72

0-30

0,00-47,62

70-100

111,10-158,72

Закарпатська

0,91

598,38

50-70

299,19-418,87

30-50

179,51-299,19

Запорізька

13,87

179,46

0-30

0,00-53,84

70-100

125,62-179,46

Івано-Франківська

4,30

123,10

0-30

0,00-36,93

70-100

86,17-123,10
Кіровоградська

1,56

307,39

30-50

92,22-153,69

50-70

153,69-215,17

Луганська

18,40

141,68

0-30

0,00-42,50

70-100

99,18-141,68

Львівська

4,13

212,87

0-30

0,00-63,86

70-100

149,01-212,87

Миколаївська


5,08

145,99

0-30

0,00-43,79

70-100

101.50-145,99

Одеська


5,01

209,42

0-30

0,00-62,83

70-100

146.59-209,42

Полтавська

6,58

262,56

0-30

0,00-78,77

70-100

183,79-262,56

Рівненська

2,79

140,26

0-30

0,00-42,08

70-100

98,18-140,26

Сумська

4,24

124,39

0-30

0,00-37,32

70-100

87,07-124,39

Тернопільська

1,35

250,25

30-50

75,08-125,13

50-70

125,13-175,18

Харківська

6,51

263,75

0-30

0,00-79,13

70-100

184,63-263,75

Херсонська

1,58

298,95

30-50

89,69-149,48

50-70

149,48-209,27

Хмельницька

2,17

192,39

0-30

0,00-57,72

70-100

134,67-192,39

Черкаська

2,48

274,54

0-30

0,00-82,36

70-100

192,18-274,54

Чернівецька

1,25

166,52

30-50

19,96-83,26

50-70

83,26-116,56

Чернігівська

2,35

180,71

0-30

0,00-54,21

70-100

126,49-180,71

* Розраховано автором за даними Держкомстату України
Виходячи із значення Кірр і застосовуючи до районів також індивідуальний підхід, розглядаючи інші показники, можна розподілити регіони України на райони:
- індустріального { промислового) типу, де на підтримку сільського господарства виділяти ресурси відповідно „жовтому кошику” (АПП району) у розмірі 5 % до середньорічного виробництва сільсько-господарської продукції;

- індустріально-аграрного або аграрно-індустріального типів (промислово-аграрні або аграрно-промислові), де на підтримку сільського господарства виділяти ресурси відповідно „жовтому кошику” у розмірі 8,5 % до середньорічного виробництва сільськогосподарської продукції;

- аграрного (сільського) типу, де на підтримку сільського господарства виділяти ресурси у розмірі 10 % до середньорічного виробництва сільськогосподарської продукції.

Застосовуючи вказаний метод розподілу сум держпідтримки по районах, необхідно також не перевищувати встановлену для регіону загальну суму держпідтримки (АПП) району для проведення заходів щодо «жовтого кошика».

Для визначення пропорцій між джерелами фінансування в регіоні (між регіональним і районними бюджетами) можна також запропонувати наступний механізм:

 1. Для індустріально розвинених районів промислового типу регіональне бюджетне фінансування заходів щодо «жовтого кошику» пропонується з урахуванням специфіки умов виробництва і інших (місцеположення, соціальна значущість і так далі) звести до мінімуму (0-30 %) і основне навантаження передати на муніципальний рівень (70-100 %).

 2. Для районів з відносно розвиненим сільським господарством (індустріально-аграрного або аграрно-індустриального типів), де співвідношення Кірр= 1,0-2,0, частка регіонального бюджету може бути 30-50 % від встановленої суми, а частка муніципального бюджету відповідно 50-70 %, складаючи у результаті 100 % встановленої для району максимальної суми держпідтримки по «жовтому кошику».

3. Для аграрних районів (аграрного, або сільського типу), де Кірр< 1,0 частка регіонального бюджету має бути не менше 50-70% від встановленої для району суми.

У Запорізькій області до районів 3-ої групи (переважно аграрним) можна віднести майже 50% всіх районів області (табл.3). У розрахунках за групою промислового розвитку беруть участь 18 з 20 районів області (у Великобілозерському та Приморському районах відсутні промислові підприємства, показники яких використовуються у статистичній звітності).

Таблиця 3

Угрупування районів Запорізької області за бюджетною підтримкою заходів „жовтого кошику” сільського господарства*

група

Характеристика районів

Значен-

ня Кірр

Кількість районів

Доля підтримки з бюджетів,%

регіональ-

ного

муніци-пального

1

2

3

4

5

6

1

Індустриально розвинуті:

Василівський

Вільнянський

Запорізький

Мелітопольський

Пологівський

Чернігівський

Якимівський

Кірр >2,0

7

0-30

70-100

2

З відносним розвитком сільського господарства, харчовою та переробною промисловістю АПК:

Бердянський

Веселівський

Гуляйпільський

Кірр=1,0-2,0

3

30-50

50-70

3

Переважно аграрні:

Великобілозерський

Кам’янсько-Дніпровський Куйбишевський

Михайлівський

Новомиколаївський

Оріхівський

Приазовський

Приморський

Розівський

Токмацький

Кірр< 1,0

10

50-70

30-50

* Запропоновано автором

Індекс промислового виробництва по Запорізькій області за 2010 рік в порівняних цінах до 2009 року склав 107,8% (по Україні – 111%). Загальний обсяг реалізованої промислової продукції склав 64,6 млрд. грн. і збільшився у порівнянні з 2009 роком на 27,7 %.

Наростили обсяги реалізації продукції промислові підприємства всіх п’яти міст обласного значення та 14 районів. Найбільше зростання забезпечили підприємства міст Запоріжжя і Енергодар, Василівського, Пологівського і Вільнянського районів. Обсяг реалізації продукції промисловості у розрахунку на одну особу в середньому по області склав 35,7 тис. грн., у т.ч. у містах Енергодар і Запоріжжя – відповідно 152 тис. грн. і 62,5 тис. грн.

У процесі впровадження районами заходів щодо забезпечення ефективного використання енергоресурсів, за підсумками І півріччя 2010 року за показником співвідношення зекономлених паливно-енергетичних ресурсів до загального обсягу споживання енергоресурсів значно випереджають інші території Пологівський (20,3%) і Чернігівський (17,2%) райони. У м. Токмак, Василівському і Запорізькому районах за звітний період економія паливно-енергетичних ресурсів відсутня.

За оцінкою результатів промислового розвитку до групи лідерів увійшли: серед міст обласного значення – міста Запоріжжя, Енергодар і Мелітополь; серед районів – Пологівський, Василівський і Запорізькій; останні місця посіли м. Токмак та Кам’янсько-Дніпровський район.

Валова продукція сільського господарства за 2010 рік склала 3592,8 млн. грн., або 101,9 % до рівня 2009 року, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 1893,8 млн. грн. (97,1 %).

Значно вища за середню урожайність зернових у Великобілозерському (30,7 ц/га), Куйбишевському (26,8 ц/га), Кам’янсько-Дніпровському і Пологівському (по 26,1 ц/га відповідно) районах, найнижча – у Якимівському районі (14,9 ц/га). За урожайністю соняшника лідирують сільгосппідприємства Великобілозерського (18,7 ц/га), Новомиколаївського (18,1 ц/га) та Михайлівського (17,5 ц/га) районів, найнижчі показники – у сільгосппідприємствах Веселівського (12,3 ц/га), Чернігівського (12,5 ц/га), Розівського (12,7 ц/га) районів.

Серед районів найбільшими виробниками м’яса є сільгосп-підприємства Оріхівського (13,1% загального обсягу виробництва), Приазовського (13 %) та Михайлівського (11,6 %) районів, молока – Бердянського (26,2 %) та Мелітопольського (13,2 %) районів

За 2010 рік наростили обсяги реалізації м’яса сільгосппідприємства 16 районів, найбільше – Великобілозерського (у 1,52 раза), Новомиколаївського (у 1,43 раза), та Розівського (у 1,4 раза) районів. Скорочення обсягів – у Вільнянському (на 14,6%), Приморському (на 14,3%), Василівському (на 11,2%) та Веселівському (на 4,8%) районах.

На зниження обсягів надоїв сільгосппідприємствами області вплинуло недоотримання молока у порівнянні з 2009 роком сільгосппідприємствами 12 районів. Значно зменшено обсяги виробництва молока у Пологівському та Вільнянському районах (на 45,1% та 38,9% відповідно). Разом з тим, суттєво зросли надої у Василівському (на 24,7%), Великобілозерському (на 17,7%) та Чернігівському (на 16,1%) районах.

Співвідношення показника виробництва продукції тваринництва у розрахунку на 100 га сільгоспугідь серед територій області становило понад 3 раза (min – 33,07 од. у Якимівському районі, max – 103,6 од. у Оріхівському районі). Співвідношення між максимальним та мінімальним значеннями показників виробництва сільгосппродукції у розрахунку на 100 га сільгоспугідь (з урахуванням усіх категорій господарств) становило: з виробництва продукції тваринництва – 3,1 рази (Оріхівський район – 103,6 од., Якимівський – 33,1 од.); за чисельністю поголів’я худоби – 3,7 рази (Оріхівський район – 24,5 умов. голів, Якимівський – 6,6 умов. голів).

За оцінкою результатів розвитку та економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції за 2010 рік у трійку лідерів увійшли Великобілозерський, Оріхівський і Михайлівський райони. Останнє місце посів Якимівський район.

Окрім «жовтого кошику», кошти для підтримки АПК доцільно виділяти по нелімітованому „зеленому кошику”, включаючи всі галузі і сфери АПК [115]. Алгоритм виділення ресурсів пропонується наступний:

1. У кожному регіоні України має бути розроблена довгострокова (на 10-20 років) соціально-економічна програма розвитку, складовим блоком якої повинен стати блок стратегічного розвитку АПК.

2. Відповідно встановленим параметрам програми стратегічного розвитку АПК визначаються потреби в ресурсах за джерелами фінансування, до складу яких мають бути включені: власні кошти організацій АПК і за наявності коштів державного, регіонального і муніципального бюджетів.

3. Виходячи з можливого виділення бюджетних ресурсів, визначаються пріоритетні заходи, які необхідно забезпечити держпідтримкою з урахуванням міжнародних вимог.

4. Вирішуючи питання про виділення бюджетних ресурсів на пріоритетні заходи, необхідно визначити якому напряму, виходячи з вимог ВТО, цей захід відповідає: „блакитному”, „жовтому” або „зеленому” кошику.

5. Визначившись з напрямами бюджетної підтримки АПК, необхідно провести розподіл бюджетних коштів в регіоні по муніципальних утвореннях з наданням ним права розподілу коштів по організаціях, галузях і сферах АПК, які знаходяться в підпорядкуванні муніципальної освіти. По об'єктах, що перебувають в регіональному веденні, розподілом коштів повинні займатися регіональні структури. Можлива також передача частини регіональних повноважень на муніципальний рівень відносно розподілу держпідтримки по регіональних об'єктах права, однак ці питання повинні вирішуватися регіональними органами управління в особистому порядку.

Аналогічно розвиненим країнам, виходячи з принципу забезпечення населення основними продуктами харчування власного виробництва в розмірі не менше 80-100 % від медичних норм, в цілях збереження продовольчої безпеки, по регіонах України, вирішуючи питання забезпечення бюджетної підтримки АПК, також необхідно виходити з вказаного принципу.

Так, якщо в Запорізькій області, що займає площу 27,2 тис.км2 (4,5% загальної площі України), задоволення потреб населення в продуктах харчування по медичних нормах досягається не по всіх показниках (табл.4), то необхідно забезпечити підтримку АПК таким чином, щоб у перспективі ця потреба була задоволена по основних продуктах (м’ясу, молоку та ін.).

Таблиця 4

Виробництво та споживання основних продуктів харчування населенням Запорізької області (на одну особу за рік, кг)*

Показники

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

1

2

3

4

5

6

Зерно

Виробництво зерна у перерахунку на хлібні продукти

966

950

675

1522

1173

Споживання хлібних продуктів (крупи, бобові, борошно; хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно)

107,3

108,1

101,7

104,3

101,6

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

900,28

878,82

663,72

1459,25

1154

-до медичної норми,%

93,30

94,00

88,43

90,69

88,35

Картопля

Виробництво

176

197

64

167

110

Споживання

97,7

105,1

101,3

97,4

95,7

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

180,01

187,44

63,18

171,46

114,94

-до медичної норми,%

78,16

84,08

81,04

77,92

76,56

Овочі та баштанні продовольчі культури

Виробництво

160

198

129

153

142

Споживання

135,2

142,8

129,5

139,0

144,3

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

118,34

138,65

0,99

110,07

0,98

-до медичної норми,%

104,00

109,85

0,99

106,92

111,00

М’ясо та м’ясопродукти, включаючи субпродукти і жир-сирець

Виробництво

27,7

29,8

35,4

30,0

29,3

Споживання

39,2

42,1

45,2

49,6

48,9

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

70,66

70,78

78,32

60,48

59,92

-до медичної норми,%

47,80

51,34

55,12

60,49

59,63

Молоко та молочні продукти

Виробництво

205,3

202,7

172,5

166,4

158,0

Споживання

189,3

197,7

185,3

180,6

176,3

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

108,47

102,53

93,09

92,14

89,62

-до медичної норми,%

44,02

45,81

43,10

42,00

41,00

Яйця (шт.)

Виробництво

298

356

331

326

385

Споживання

238

254

254

261

271

У тому числі:

-за рахунок власного виробництва

125,21

140,16

130,31

124,90

142,07

-до медичної норми,%

79,33

84,67

84,67

87,00

90,33

* Розраховано автором за даними Держкомстату України

Враховуючи обмеженість бюджетних ресурсів багатьох регіонів і муніципальних утворень і низьку забезпеченість продуктами харчування населення, доцільно підтримку АПК розбити на два етапи:

1-й етап - забезпечення споживання продуктів харчування населенням по медичних нормах (за рахунок всіх каналів: власного виробництва, міжрегіонального продуктообміну, імпорту);

2-й етап - забезпечення населення основними продуктами харчування власного виробництва на 80-100 %.

Висновки. Так, в Запорізькому регіоні на 1-му етапі необхідно забезпечити населенню можливість споживання картоплі, овочів, молока і яєць по медичних нормах за рахунок розвитку власного виробництва, інфраструктури, збільшення об'ємів і зниження витрат на ввезення продовольства.

^ На 2-му етапі необхідно забезпечити зростання виробництва всіх основних видів сільськогосподарської продукції (зерна, картоплі, овочів, молока, м'яса і яєць) в найбільш сприятливих районах. Це дозволить постійно забезпечити населення Запорізької області основними продуктами харчування (м'ясо, молоко та ін.) по медичних нормах.

Таким чином, на перспективу можуть бути збережені, а у ряді регіонів і збільшені надходження коштів по вказаних вище напрямах держпідтримки.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи