Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
Сторінка43/44
Дата30.10.2014
Розмір9.2 Mb.
ТипПротокол
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління об’єктами нерухомості територіальної громади
Проаналізовано наукові підходи до визначення сутності інформаційно-комунікаційних технологій та електронного врядування в управлінні об'єктами нерухомості територіальної громади. Інформаційно-комунікаційні технології розглянуто як засіб підвищення ефективності управління комунальною власністю міста. Розкрито ключові напрями оптимізації управління комунальним майновим комплексом міста.

^ Проанализированы научные подходы к определению сути информационно-коммуникационных технологий и электронного управления в управлении объектами недвижимости территориальной общины. Информационно-коммуникационные технологии рассмотрены как средство повышения эффективности управления коммунальной собств6енностью города. Раскрыты ключевые направления оптимизации управления коммунальным имущественным комплексом города.

Scientific approaches to determination of the essence of informational-communication technologies and electronic management in administration by objects of realty of territorial community were analyzed. Informational-communication technologies as the instrument of increase the effectiveness of administration by municipal property of the town were reviewed. Dominant directions of the optimization of administration by municipal property complex of the town were discovered.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української держави доцільність фундаментальних розробок, присвячених упровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в управління нерухомим майном міста, є очевидною. Це зумовлено тим, що за роки незалежності в Україні відбулися суттєві зміни в суспільно-політичному житті, які стали детермінуючим фактором докорінної перебудови економічних відносин. Ці зміни здійснювалися на тлі переходу від командно-адміністративної економіки до ринкової, тобто до принципово нової системи управління.

Таким чином, серед проблем управління об'єктами комунального майнового комплексу територіальної громади міста можна виділити невідповідність системи управління об'єктами нерухомості комунальної власності вимогам часу, що стримує вирішення нагальних проблем міста.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу проблемам і перспективам розвитку інформаційно-комунікаційних технологій приділяли українські та зарубіжні дослідники: В. Алексєєв, А. Асанова,
В. Баєв, О. Баранов, О. Голобуцький, М. Демкова, І. Коліушко, О. Шевчук, Д. Яковлев та інші.

^ Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість наукових і практичних розробок учених, що присвячені нагальним питанням управління комунальною власністю, вимагає поглибленого вивчення використання таких інноваційних технологій, як інформаційно-комунікаційні, в процесі управління комунальним майновим комплексом територіальної громади.

^ Метою публікації є розробка теоретично-методичних положень і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління об'єктами нерухомості територіальної громади міста на основі наукового обґрунтування необхідності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Досягнення зазначеної мети забезпечується реалізацією таких завдань:

 • дослідження проблем управління об'єктами нерухомого майна міста;

 • аналіз сутності електронного урядування та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • розкриття основних принципів реформування управління нерухомим майном територіальної громади міста;

 • визначення ключових напрямів оптимізації управління комунальним майновим комплексом міста.

^ Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сучасний стан системи управління комунальним майновим комплексом міста, слід зазначити, що більшість населення вважає, і небезпідставно, що структура органів місцевого самоврядування є штучно громіздкою, занадто дорогою та витратною, зосередженою виключно на власних інтересах, а посадові особи байдужі до соціальних потреб громадян. Серйозні претензії до органів управління комунальною власністю пред'являють і представники бізнесових структур, що регулярно стикаються з бюрократичними перешкодами, які чиновники вибудовують на шляху будь-якої ініціативи, що не пов'язане зі швидкою вигодою [9, с. 2].

Робота органів місцевого самоврядування в умовах ринкових відносин, комерційне використання комунальної власності для забезпечення самостійності міського бюджету є новим видом діяльності для суб'єктів управління комунальним майновим комплексом територіальної громади міста, що вимагає осмислення і становлення.

Органи муніципального управління традиційно орієнтовані насамперед на владно-розпорядчі, розподільчі функції, а не на ефективне використання комунального майна, не на функції формування додаткової вартості з метою генерації фінансового потоку в місцевий бюджет.

Життя вимагає освоєння нових підходів і технологій ринкового використання комунальної власності. Нові підходи до використання об'єктів нерухомого майна як комунального активу з єдиним центром управління, мають забезпечити наповнення міського бюджету для вирішення соціально-економічних проблем і розвитку міської громади в умовах загострення конкуренції міст за інвестиційні та інтелектуальні світові ресурси [1, c. 11].

У цих умовах потрібні розробка і здійснення принципово нової стратегії соціально-економічного розвитку міста, застосування сучасних технологій та механізмів управління комунальною власністю з метою ефективного розвитку єдиного та такого, що активно функціонує, соціально-економічного організму міста. Безумовно, ці технології та механізми мають стимулювати подальший економічний розвиток територіальної громади. Це передбачає використання принципово нових підходів до управління об'єктами нерухомості і, передусім, регулювання впливу комунальної власності на економічний розвиток міста.

Основним напрямом розв'язання проблем управління об'єктами нерухомості міста є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій фінансової та інших комерційних сфер у комунальний сектор.

Інформаційно-комунікаційними є технології, пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією [7, с. 1]. Ці технології стали одним з найбільш динамічних явищ сучасного суспільства, життєво важливим стимулом розвитку світової економіки. Вони надають людям можливість більш широко використовувати свій потенціал і слугують досягненню взаємодоповнюючих цілей щодо забезпечення сталого економічного зростання, підвищення добробуту, зміцнення демократії, миру та стабільності [5, с. 1]. В зв’язку з цим перетворення потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій на реальний засіб підвищення ефективності управління комунальним нерухомим майном міста стає дуже актуальним завданням. Хоча інформаційно-комунікаційні технології і не здатні вирішити всіх проблем управління комунальним майновим комплексом міста, проте вони можуть допомогти створити нову соціальну і економічну інфраструктури, що забезпечать сталий економічний розвиток за рахунок якісного поліпшення можливостей обміну інформацією.

Йдеться про поширення нових принципів і підходів до муніципального управління, яке супроводжується перебудовою всієї системи управлінських процесів та подоланням стереотипів бюрократичної культури. Останнє досягається шляхом широкого використання електронних комунікацій та переходу від ієрархічної системи управління до управління, яке ґрунтується скоріш на горизонтальних, ніж вертикальних зв’язках між органами місцевого самоврядування та громадою міста. При цьому управлінські дії стають менш жорсткими, структурованими й нормативно обмеженими.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує "інформаційну прозорість" роботи будь-якого управлінця, дає змогу звільнити фінансові, матеріальні та людські ресурси для підвищення добробуту жителів усього міста. Саме впровадження інформаційних технологій у процес управління комунальною власністю стане бар'єром для безконтрольного використання чиновниками соціальної та економічно значущої інформації в корисливих цілях, забезпечить громадський контроль, сприятиме реалізації принципу рівних можливостей при доступі до державних послуг громадян та суб'єктів господарювання, подоланню корупції в органах місцевої влади.

Сфера електронного урядування та інформаційних технологій передбачає використання нових методів керування, шляхів обговорення та прийняття рішень з питань стратегій, інвестування та ефективного використання нерухомого майна територіальної громади, нових засобів ознайомлення з громадською думкою, а також нових схем організації та надання інформації і послуг.

Слід виділити такі основні принципи застосування електронного урядування:

 • надання послуг у будь-який момент часу (24 години на добу);

 • максимальна простота і прозорість (обслуговування звичайних громадян, а не тільки фахівців);

 • єдині технічні стандарти і взаємна сумісність (електронні додатки мають відповідати принципам єдиної архітектури систем ідентифікації, безпеки, дизайну);

 • забезпечення конфіденційності і дотримання правил інформаційної безпеки;

 • беззастережна орієнтація на думку громадян у процесі реалізації нововведень [12, с. 4].

Тому доцільно запропонувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності та результативності використання об'єктів нерухомості й практичного вирішення нагальних проблем міста, пов'язаних із забезпеченням сталого наповнення місцевого бюджету фінансами, розвитком малого та середнього бізнесу, поліпшенням інвестиційної привабливості міста.

Отже, управління об'єктами комунальної власності з допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває можливість "для прямого надання державних послуг споживачам цілодобово і сім днів на тиждень" [3, с.2], забезпечує функціонування органів управління об'єктами нерухомості міста "в режимі реального часу та робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними установами" [11, с. 57].

Таким чином, можна сформулювати принципи реформування управління нерухомим майном територіальної громади міста:

 • орієнтація на громадян, а не на "чиновників", та на результат, активне просування новацій на основі ринкового підходу [6, с. 4].

 • функціонування органів управління комунальним нерухомим майном у режимі реального часу, що робить максимально простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян, юридичних осіб, неурядових організацій [10, с. 1].

 • спрямування на економію бюджетних коштів на адміністрування, що досягається шляхом надання можливості будь-якій особі звернення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій до органів місцевого самоврядування для отримання необхідної інформації, і головне - для отримання державних послуг [10, с. 1]

Упровадження інформаційних технологій передбачає створення комплексних інформаційно-аналітичних автоматизованих систем на кшталт "Управління орендою нежитлових приміщень комунальної власності" та "Управління орендою земельних ділянок комунальної власності", а також упровадження цих систем у практику управління комунальним майновим комплексом міста.

Використання інформаційних технологій дає змогу створити не лише розподілені системи управління об’єктами комунальної власності, а і єдиний центр управління комунальним майном (об’єктами нерухомості, земельними ресурсами тощо).

Одним із ключових напрямів реалізації сучасних інформаційних технологій є забезпечення відкритості, прозорості та інформованості міської влади. Цього можна досягти шляхом створення потужного автоматизованого каналу зворотного зв'язку з територіальною громадою та потенційними інвесторами з питань використання об'єктів нерухомості і земельних ресурсів – Інтернет-системи "Пункт громадського доступу", впровадження інформаційних систем "Реєстр об'єктів нерухомого майна комунальної власності", "Реєстр комунальних підприємств", "Реєстр земель комунальної власності" тощо; сайту "Комунальна власність міста".

З метою ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій необхідно провести інвентаризацію міських земель та об’єктів нерухомості, експертну оцінку об'єктів комунального нерухомого майна для визначення їх справедливої ринкової вартості, формування комунальних активів з єдиним центром управління.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення ефективності управління об'єктами комунальної власності передбачає:

 • створення нової форми комунікації між органами місцевого самоврядування та громадянами, бізнесовими структурами;

 • послаблення інформаційної залежності громадськості від традиційних мас-медіа, які коригують інформацію згідно зі своєю метою;

 • зростання відкритості і прозорості політики органів місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю, що, в свою чергу, сприятиме реалізації принципу рівних можливостей усіх суб'єктів господарювання та громадян при доступі до державних послуг, запобігатиме концентрації влади та корупції [2, с. 1];

 • реалізація механізму зворотного зв’язку, а саме надання широким верствам населення технологічної можливості брати участь в обговоренні суспільних проблем, висловлення громадськістю рекомендацій та побажань з питань управління комунальним майновим комплексом міста;

 • орієнтацію послуг на громадянина як на споживача цих послуг, що передбачає доведення до громадськості об’єктивної та достовірної інформації про діяльність органів управління комунальною власністю територіальної громади і вимагає спрощення процедури надання послуг;

 • покращення якості послуг з надання інформації органами управління комунальною власністю, зменшення часу обслуговування клієнтів (громадян і представників бізнесу), усунення адміністративних бар’єрів, зменшення витрат на адміністрування; розширення переліку державних послуг, підвищення ефективності діяльності органів управління комунальною власністю і якості надаваних ними громадянам і бізнесовим структурам послуг;

 • надання можливості переходу до методу "єдиного вікна", коли громадянин звертається в орган муніципального управління, а весь подальший взаємообмін документами й обмін інформацією відбувається в межах цього органу і без особистої участі громадянина – у фіксований термін;

 • забезпечення функціонування органів управління комунальною власністю у режимі реального часу, що робить максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з офіційними установами [7, С. 138-143], підвищує швидкість та якість надання відповідей мешканцям територіальної громади міста, депутатам, представникам малого і середнього бізнесу, контролюючим органам;

 • розширення можливості взаємодії громадян і органів муніципального управління, сприяння становленню громадянського суспільства та розвитку демократії.

Отже, громадяни і влада мають можливість більше довідатися про діяльність і проблеми одне одного, тобто підвищується рівень взаємної довіри, зміцнюється зв'язок влади і громади. Однак саме по собі створення єдиних інформаційних систем, покликаних оптимізувати роботу органів управління комунальною власністю, ще не змінює відносин бюрократії і громадян. Для цього потрібні також воля керівників органів муніципального управління, їх готовність використати можливості, що відкриваються, не тільки у власних цілях, а й для зручності людей.

Оптимізувати систему управління комунальним нерухомим майном міста, підвищити рівень комунікаційної активності та порозуміння у суспільстві покликані інформаційні технології, які відкривають технологічні можливості для прийняття основних управлінських рішень безпосередньо громадянами шляхом плебісцитів в інформаційній мережі. Інформаційно-комунікаційні технології спрямовані на те, щоб зробити управління більш ефективним, таким, що швидше реагує на зростаючі вимоги часу, більш прозорим та легітимним, з механізмом зворотного зв’язку. Основним завданням застосування сучасних інформаційних технологій є наближення органів управління комунальною власністю та послуг, що вони надають, до громадян [13, с. 103].

Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій з метою переходу до управління, орієнтованого на задоволення потреб людини та громадянина, передбачає:

 • підвищення якості та доступності державних послуг для людини та громадянина, спрощення управлінських процедур та скорочення адміністративних витрат;

 • підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності органів муніципального управління з одночасним підтриманням належного рівня інформаційної безпеки;

 • забезпечення відкритості інформації про діяльність органів муніципального управління, розширення доступу до неї [8, С. 6-7].

Упровадження інформаційних технологій не знижує ролі органів місцевого самоврядування, а навпаки, сприяє підвищенню ефективності діяльності згаданих органів, що визначає ще більшу їх значимість [4, с. 2].

Інформатизація процесу управління комунальним нерухомим майном приведе до докорінного переосмислення ролі і структури органів управління комунальною власністю. Громадяни отримують доступ до управління, а послуги та інформація будуть надаватися тоді, там і таким чином, як цього захочуть люди. Завдяки простій взаємодії з органами муніципального управління і доступу до публічної інформації, офіційних документів і рішень цих органів, громадяни будуть краще поінформовані і з більшим бажанням братимуть участь у вирішенні нагальних проблем міста [10, с. 4].

Таким чином, надання послуг органами управління комунальною власністю з допомогою інформаційно-комунікаційних технологій зробить "спілкування" громадянина й місцевої влади прозорим і ще більш ефективним, створить передумови для залучення громадян до управління містом.

Отже, на підставі проведеного аналізу можна зробити такі висновки.

 1. Інформаційні технології на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є доволі дієвим інструментом підвищення ефективності роботи органів управління комунальною власністю міста, зменшення їх невиробничих витрат, підвищення авторитету в суспільстві за рахунок збільшення прозорості процесу управління.

 2. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управління комунальним нерухомим майном забезпечить значне підвищення результативності та ефективності використання комунальної власності, якісно новий рівень урядування, реалізацію принципу рівних можливостей усіх суб'єктів господарювання та громадян при доступі до державних послуг, зміцнить довіру до органів муніципального управління та їх політики, вдосконалить взаємодію між ними та громадянами й представниками бізнесу, підвищить ефективність функціонування органів управління комунальною власністю. Завдяки цьому буде ефективного використовуватися комунальна власність, наповниться бюджет міста для реалізації соціально-економічних програм на принципах сталого розвитку.

 3. Вирішення проблем управління об'єктами нерухомого майна територіальної громади передбачає впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема створення комплексних інформаційно-аналітичних розподілених автоматизованих систем; реєстрів об'єктів комунальної власності; єдиного центру управління комунальною власністю міста; потужного автоматизованого каналу зворотного зв'язку з територіальною громадою та потенційними інвесторами з питань використання об'єктів нерухомості.

 4. Інформаційно-комунікаційні технології дадуть змогу забезпечити відкритість та прозорість прийняття рішень міської влади щодо використання комунальної власності, підвищити рівень поінформованості громадян про стан справ в цьому напрямі діяльності і взаємної довіри, а також налагодити зв'язок між владою і громадою міста.

 5. Нові підходи до муніципального управління, орієнтація управління на задоволення потреб споживача управлінських послуг сприятимуть вирішенню проблем активізації підприємницької діяльності, спрощенню дозвільної системи та забезпеченню рівного доступу підприємців до об’єктів комунальної власності, а також збільшенню надходжень до місцевого бюджету та досягненню нового рівня інвестиційної привабливості міста.


Використані джерела інформації:

 1. Алексєєв В. М. Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / В. М. Алексєєв – К., 2005. – 20 с.

 2. Асанова А. А. Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. А. Асанова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2006-1/txts/.../06aaavis.pdf – 7с.

 3. Баєв В. Концептуальний аналіз електронного уряду та електронного урядування в контексті сучасних наукових розвідок [Електронний ресурс] / В. Баєв. – Режим доступу : http://www.guds.gov.ua/document/41931...;/3_2004_Bajev.doc – 5 с.

 4. Баранов О. Електронний уряд в Україні? Буде! Коли? / О. Баранов // Дзеркало тижня. – 2002. – № 1. – 12 с.

 5. Гощинський А. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / А. Гощинський, Д Бакушевич. – Режим доступу - http://www.univ.
  rzeszow.pl/.../25-Goszczynski,Bakuszewicz-szablon-UKR.pdf – 10 с.

 6. Ємельяненко О. Традиційний та електронний уряд: концептуальні відмінності / О. Ємельяненко. – Віче : журн. Верх. Ради України – Матеріали наук. практ. конф. – 7 с.

 7. Коліушко І. Б. Електронне урядування – шлях до ефективності та прозорості державного управління / І. Б. Коліушко, М. С. Демкова. – К. : Інформаційне суспільство. Шлях України., 2004. – С. 138-143. – (Б-ка інформ-го сусп-ва).

 8. Концепція розвитку електронного урядування в Україні / [Баранов О. А., Демкова М. С., Дзюба С. В. та ін.]; за ред. А.І. Семенченко. – К. : [б.в.], 2009. – 15 с.

 9. Приходько Л. Электронное правительство как развитие идей электронной демократии [Электронный ресурс] / Л. Приходько. – Режим доступа : http://www.disser.h10.ru/artical/prihodkoL1.html – 7 с.

 10. Про електронне урядування [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.crimea.e-gov.org.ua/node/13. – 4 с.

 11. Шевчук О. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О. Шевчук, О. Голобуцький. – К. : Атлант UMS, 2001. – 104 с.

 12. Що таке електронний уряд? // За матеріалами сайту Global Internet Policy Initiative [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control...2251617 – 5 с.

 13. Яковлев Д. В. Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму // Вісн. СевДТУ: зб. наук. пр. Вип. 91: Політологія – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. – С. 103-105.

Рецензент: Удовиченко В.П., д.е.н., професор
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи