Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи icon

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
НазваКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Сторінка14/14
Дата27.12.2012
Розмір2.26 Mb.
ТипКонспект
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ Підсистема "Ведення та облік депозитних і кредитних договорів" призначена для введення інформації за досягнутими кредитними та депозитними угодами з обов'язковим збереженням такої інформації:

 • номера і дати договору;

 • суб'єкта, з яким укладено договір;

 • цільового призначення кредиту для кредитних угод;

 • суми договору;

 • процента за договором;

 • дати закінчення договору;

 • забезпечення для кредитних угод;

 • умови та порядоку розрахунків за договором;

 • графіка платежів;

 • інформації про пролонгацію договору (за наявності);

 • номера та дати рішення Кредитного комітету про видачу кредиту (для кредитних договорів).


Підсистема "Облік фізичних осіб" призначена для введення та обліку інформації про фізичних осіб, з якими кредитна спілка розпочинає певні відносини, надаючи фінансові послуги, з обов'язковим збереженням такої інформації:

• прізвища, ім'я, по батькові;

• коду ЄДРПОУ;

• дати народження;

• статі;

• паспортних даних;.

• адреси реєстрації;

• дати та номера рішення Спостережної Ради, яким фізичну особу прийнято до членів кредитної спілки;

• членства у громадській організації або профспілці, якщо кредитна спілка створена на їх базі;

• інформації про суми обов'язкових та додаткових внесків і дати їх внесення;

• інформації про кредитні та депозитні договори, що містить номер, дату укладення та суму договору;

• інших додаткових відомостей, визначених внутрішніми положеннями кредитної спілки.


^ Підсистема "Облік юридичних осіб" призначена для ідентифікації в системі інформації про клієнтів, що здійснюють діяльність із створення юридичної особи, з обов'язковим збереженням такої інформації:

• повної назви юридичної особи;

• коду ЄДРПОУ;

• банківських реквізитів;

• адреси реєстрації;

• інформації про укладені депозитні або кредитні договори, що містить номер, дату укладення та суму договору;

• інших додаткових відомостей, визначених внутрішніми положеннями кредитної спілки;

• обліку історії проведених операцій за кредитними та депозитними договорами.


^ Підсистема "Облік членських внесків" призначена для авто­матизації обліку всіх видів членських внесків, ведення історії операцій їх надходження та витрат.


^ Підсистема "Автоматизований розрахунок відсотків" призначена для проведення автоматизованого нарахування відсотків, згідно з прийнятими методами фінансової математики, за депозитними та кредитними угодами. Підсистема має задовольняти вимоги нарахування відсотків у різних ракурсах, за різні періоди з можливістю прогнозування доходів чи витрат за відсотками тощо.


^ Підсистема "Контроль погашення кредитів" призначена для формування та складання графіків погашення кредитів і відсотків з контролем фактичного виконання погашення у зазначений термін. Про факти виникнення простроченої заборгованості підсистема інформує управлінський персонал для прийняття рішень.


^ Підсистема "Аналіз доходів, витрат та результатів діяльності” призначена для автоматизації визначення поточного результату діяльності кредитної спілки.


^ Підсистема "Автоматизоване складання звітності" призначена для автоматизації складання форм бухгалтерської та статистичної звітності для надання внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.


Забезпечувальна частина комплексної інформаційної системи складається з підсистем технічного, організаційного, інформаційного, лінгвістичного, програмного, правового забезпечення.

Склад та структуру підсистеми технічного забезпечення кредитна спілка визначає самостійно, виходячи з власних можливостей щодо здійснення операцій технологічного процесу надання фінансових послуг. Обчислювальна потужність комп'ютерів, серверів та іншого обладнання, що використовуються кредитною спілкою для надання фінансових послуг, має бути достатньою для роботи програмного забезпечення, засобів технічного захисту інформації та обробки і зберігання необхідного обсягу інформації. Серверне, комп'ютерне та мережне обладнання повинне бути оснащене джерелами безперебійного живлення, що забезпечують мінімальний час роботи не менше 15 хвилин.


^ Підсистема організаційного забезпечення повинна забезпечити порядок призначення паролів під час роботи з інформаційною системою, термін їх дії та делегування повноважень користувачам. Список осіб, які мають доступ до технічного комплексу, та регламент доступу визначається відповідним наказом керівника кредитної спілки. Всі обов'язки та відповідальність цих осіб повинні бути регламентованими в посадових інструкціях та відповідних наказах кредитної спілки. Наказом керівника кредитної спілки має бути призначена особа, відповідальна за комплекс організаційних заходів, тобто адміністратор системи. У посадових обов'язках адміністратора системи повинно бути передбачено:

 • контроль за виконанням процесу щоденного збереження інформації на змінні носії;

 • контроль за своєчасним оновленням антивірусних баз;

 • контроль наявності ліцензій на встановлене програмне забезпечення;

 • контроль за дотриманням регламенту доступу до програмного та технічного забезпечення комплексної системи.


^ Підсистема інформаційного забезпечення призначена для зберігання не тільки конкретних даних, але і узагальненої інформації про дані які використовуються, що дозволяє здійснювати якісно кращий пошук та аналіз інформації. Для цього доцільно використовувати професійні СУБД та логічно організувати базу даних, що забезпечує:

 • опис об'єктів будь-якої складності та з будь-яким ступенем деталізації;

 • кожний об'єкт може мати унікальний, властивий тільки йому, опис;

 • реалізацію простого механізму розширення описових можливостей з точки зору користувача;

 • побудову кінцевим користувачем складних запитів, які дозволяють виявити будь-яку інформацію з опису об'єктів;

 • запит складається з можливістю використання узагальнень і логічних операцій;

 • побудова запиту не вимагає спеціальних знань, і він може бути сформульований користувачем - фахівцем фінансистом.

Розвиток діяльності кредитних спілок в Україні є процесом об'єктивним і явищем дещо новим, але вже є фактом очевидним, що діяльність кредитних спілок не зможе обійтися без впровадження інформаційних систем і технологій. Тому існують прийняті рядом нормативно-законодавчих актів вимоги до ЛІС в діяльності кредитних спілок. Сьогодні йде активний розвиток систем для автоматизації даної діяльності, зокрема, їх початкове розроблення, модернізація існуючих тощо.


Список рекомендованої літератури


 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / под общ. ред. И.Т.Тибулина. -М.: Финансы и статистика ,2000.- 416с.

 2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник / А.М.Береза.- К.:КНЕУ,1998.-140с.

 3. Закон України «Про Національну програму інформатизації»(74/98-ВР від 04.02.98)

 4. Закон України «Про інформацію» №2567 від 02.10.92 Відомості Верховної Ради України.-1992.- №48.

 5. Закон України «Про концепцію Національної програми автоматизації» (75/98-ВР від 04.02.98).

 6. Информационные системы в экономике / под.ред. В.В.Дика.-М.:Финансы и статистика,1996.- 272с.

 7. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч.посібник / С.В.Івахненков. -К.: Знання,2006.- 350с.

 8. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник / за редакцією В.С.Пономаренка. -К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-544с.

 9. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах / Рогач І.Ф. та ін.- К.: КНЕУ,2001.- 324с.

 10. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн.пособие / Л.Г.Мельник, С.Н.Ильяшенко, В.А.Касьяненко.- Сумы: ИТД Университетская книга, 2004.-400с.

 11. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: М.: Финансы и статистика, 2000.- 240с.

 12. Олійник А.В Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч.посібник /А.В.Олійник,В.М.Шацька.-Львів: Новий Світ-2000, 2006.- 436с.

 13. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: навч.посібник.-К.:КНЕУ, 2001.-420с.

 14. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум /В.Д.Шквір, Н.Г.Завгородній, О.С.Височан.- К.: Знання, 2006.- 429с.

 15. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навч.посбник / В.Д.Шквір,Н.Г.Завгородній,О.С.Височан-Львів: Львівська політехніка, 2005.- 376с.

Навчальне видання


Інформаційні системи і технології у фінансах


Конспект лекцій


для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси"

денної форми навчання


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Редактор М.Я.Сагун


Комп'ютерне верстання В.М.Олійника


Підп. до друку 16.02.2010 , поз.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 10,23. Обл.-вид.арк. 9,38. .

Тираж 80 пр. Собівартість вид. грн. к.

Зам. №


Видавець і виготовлювач Сумський державний університет

вул. Р.-Корсакова, 2, м.Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №3062 від 17.12.2007.

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

"Інформаційні системи і технології у фінансах"

для студентів спеціальності

6.050104 "Фінанси",

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам


Укладач В.М. Олійник


Відповідальний за випуск В.М. Боронос


Декан ФЕМ О.А. Лук’яніхіна


Суми

Вид-во СумДУ

2009

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій/ Укладач А. В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconМіністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації до лекцій тематичного циклу вдосконалення кваліфікації лікарів “Амбулаторно-поліклінічна допомога інфекційним...
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи iconМіністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет Менеджмент персоналу
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи