Управління фінансовими інвестиціями підприємства icon

Управління фінансовими інвестиціями підприємства
НазваУправління фінансовими інвестиціями підприємства
Сторінка8/8
Дата20.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8

6. ЗАДАЧІЗадача 1

Облігація з нульовим купоном номінальною вартістю 100 грн. і строком погашення два роки продається за 64 грн. Оцініть доцільність придбання цих облігацій, якщо є можливість альтернативного вкладення капіталу з нормою доходу 15%.


Задача 2

За якою ціною інвестор погодиться придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 90 грн. і строком обігу три роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу становить 18% річних?


Задача 3

Якою повинна бути номінальна ціна облігації з нульовим купоном строком обігу 5 років, якщо вона розміщується за ціною 20 грн., забезпечуючи при цьому інвестору одержання доходу по ринковій ставці 20% ?


Задача 4

По державній облігації номіналом 110 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:

 • за перший рік — 10%;

 • за два наступні роки — 20%;

 • за два роки, що залишилися, — 25%.

Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи із сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вартість цієї облігації.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі


Реальна вартість облігації з періодичною виплатою відсотків визначається за формулою

,

де ^ С — річний поточний доход у вигляді відсотка, що виплачується по облігації, грн.;

F — сума, що виплачується при погашенні облігації (номінал облігації), грн.;

r — річна ставка доходу (очікувана норма прибутку), коефіцієнт;

п — число років, після закінчення яких відбудеться погашення облігації, років.

Якщо вся сума відсотків по облігації виплачується при її погашенні, то оцінка вартості облігації проводиться за формулою

.

Тобто поточна реальна вартість облігації з виплатою всієї суми відсотків при її погашенні дорівнює сумі номіналу облігації та всіх відсотків по облігації, наведених до дійсної вартості за дисконтною ставкою, рівною очікуваній нормі інвестиційного прибутку (прибутковості).


Задача 5

Купонна облігація з номіналом 70 грн. і строком обігу 3 роки має східчасто зростаючу купонну ставку. Її величина, установлена при випуску облігації, становить 20% річних і рівномірно зростає на 10% кожні півроку. Купонний доход виплачується за кожне півріччя. За якою ціною інвестор згодний буде придбати цю облігацію, якщо є альтернативний варіант вкладення капіталу зі ставкою доходу 20% ?


Задача 6

Облігація номіналом 500 грн. з піврічним нарахуванням відсотків і ставкою відсотка 10% річних буде погашена через 4 роки. Яка її поточна ринкова вартість, якщо норма поточної прибутковості становить: а) 8%; б) 10%; в) 12%.


Задача 7

Облігація підприємства номіналом 200 грн. реалізується на ринку за ціною 135 грн. Погашення облігації і разова виплата суми відсотка по ній по ставці 20% передбачені через З роки. Очікувана норма прибутку по облігації цього типу дорівнює 30%. Визначте поточну ринкову вартість цієї облігації.


Задача 8

Інвестор придбав корпоративну облігацію за курсом 114% з купонною ставкою 25% річних. Через 2,5 роки облігація була ним продана за курсом 110%. Визначте кінцеву прибутковість цієї операції для інвестора без урахування оподатковування.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Для оцінки облігацій можуть використовуватися купонні, поточні й кінцевий види прибутковості. Купонна прибутковість (dk), установлювана при випуску облігації, розраховується за формулою

,

де ^ С — річний купонний доход, грн.;

N — номінальна ціна облігації, грн.

Поточна прибутковість облігації (dt) визначається за формулою

,

де PV0 ціна, за якою облігація була придбана інвестором.

Кінцева прибутковість облігації (прибутковість до погашення — dn) розраховується за формулою


,

де ΔPV — приріст або збиток капіталу, що дорівнює різниці між ціною реалізації (номіналом) і ціною придбання облігації інвестором, грн.;

п — кількість років обігу облігації.


Задача 9

Ви здобуваєте безвідсоткову державну облігацію за ціною 1200 грн., яку погашаєте через 10 років. Норма поточної прибутковості становить 5%, номінал облігації — 1500 грн. Визначте очікувану прибутковість і поточну ринкову вартість облігації. Зробіть висновки.


Задача 10

Облігація зі строком погашення 2 роки, номінальною ціною 60 грн. і купонною ставкою 30% реалізується дисконтом 10%. Розрахуйте її поточну й кінцеву прибутковість без урахування оподатковування.


Задача 11

Облігація компанії номіналом 1000 грн. реалізується на ринку за ціною 1050 грн. Погашення облігації і разова виплата суми відсотка по ній за ставкою 9% передбачені через 3 роки. Норма поточної прибутковості по облігації — 7%. Оцініть поточну ринкову вартість облігації й очікувану прибутковість облігації. Зробіть висновки.


Задача 12

Інвестор розглядає кілька варіантів фінансових інвестицій. Перший варіант припускає придбання облігації підприємства «А» з купонною ставкою 25% річних, що реалізується за курсом 108%. Другий варіант припускає придбання облігації підприємства «Б» з нульовим купоном, що продається за курсом 72%. За третім варіантом облігація підприємства «В» має купонну ставку 16% річних і реалізується за курсом 90%.

Усі облігації мають строк обігу 3 роки.

Яку з облігацій вибере інвестор?


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Якщо облігація придбана за номіналом, то її поточна й кінцева прибутковість ідентична купонній. Якщо облігація придбана за ціною нижчою від номіналу (з дисконтом), то її поточна й кінцева прибутковість вища від купонної. Якщо облігація придбана за ціною вищою від номіналу (із премією), то її поточна й кінцева прибутковість нижча від купонної.

Для облігації з нульовим купоном прибутковість розраховують за формулою


,

де PV1ціна купівлі облігації, % до номіналу або грн.;

PV0 ціна продажу (погашення) облігації, % до номіналу або грн;

t — кількість днів між купівлею й продажем облігації.

Інвестор віддасть перевагу облігації з максимальною прибутковістю.


Задача 13

Облігація з купонною ставкою 20% строком обігу 4 роки реалізується за курсом 80%. Облігація з нульовим купоном і таким самим строком обігу реалізується за курсом 50%.

Придбання якої облігації краще для інвестора, доходи якого не реінвестуються?


Задача 14

Номінальна ціна облігації становить 120 грн., ставка купона (купонна прибутковість — 16%, купонний доход виплачується один раз на рік. Інвестор придбав облігацію за 70 грн. і через два роки, не чекаючи погашення, продав її за 85 грн. (без обліку накопиченого купонного доходу). Кількість календарних днів, що пройшли від дати останньої виплати купонного доходу до дня розрахунку по даній угоді, становить 182 дні.

Розрахуйте кінцеву прибутковість цієї облігації для інвестора й ринкову ціну, за якою вона була продана, з урахуванням накопиченого купонного доходу.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Купонний доход по облігаціях виплачується періодично. При продажу облігації в дні, що не збігаються із днями виплати поточного доходу, покупець і продавець повинні розділити між собою суму відсотків. З цією метою покупець сплачує продавцеві, крім ринкової ціни облігації, відсотки, що належать за період з моменту їхньої останньої виплати. Ці відсотки — накопичений купонний доход. Сам же покупець при настанні наступної дати виплати купонного доходу одержить його повністю за весь купонний період. Так, сума відсотків розподіляється між різними власниками облігації.

Накопичений купонний доход (А) можна розрахувати за формулою

,

де ^ С — річна ставка купонного доходу, % до номіналу або грн.;

t — кількість днів між купівлею й продажем облігації.


Задача 15

За даними табл. 1 необхідно:

 1. Оцінити оптимальний варіант вкладення капіталу з позиції мінімізації інвестиційного ризику, використовуючи метод аналізу чутливості кон'юнктури.

 2. Оцінити ризик вкладень в акції компанії А та компанії Б, використовуючи метод аналізу імовірнісного розподілу прибутковості.


Таблиця 1 - Експертні характеристики цінних паперів

Показники

Акція компанії А

Акція компанії Б

1. Поточна ринкова ціна, грн.

135,0

172,0

2.Передбачуваний дивіденд, грн.- варіант 1

22,0

35,0

- варіант 2

34,0

41,1

- варіант 3

39,2

50,3

3. Імовірність настання, %- варіант 1

28

28

- варіант 2

2-58

2-58

- варіант 3

3-14

3-14


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Фінансові інвестиції завжди пов'язані з ризиком. Ризик — це можливість втрат, пов'язана з інвестиціями в цінні папери. Існують дві методики оцінки ризику фінансових інвестицій: аналіз чутливості кон'юнктури й аналіз імовірнісного розподілу прибутковості.

За першою методикою ризик (R) визначається як розмах варіації прибутковості цінного папера за формулою

R = d0 – dn ,

де d0 — оптимістична оцінка прибутковості, %;

dn песимістична оцінка прибутковості, %.

За другою методикою ризик вкладення в цінний папір характеризується коефіцієнтом варіації (CV), що розраховується за формулою

CV = α/ko ,

де α — стандартне відхилення прибутковості цінного папера (ki) від її найбільш імовірної очікуваної прибутковості (k0), %.

Стандартне відхилення прибутковості і-го цінного папера визначається за формулою


.

Найбільш імовірна прибутковість цінного папера (очікувана величина прибутковості) визначається за формулою


,

де kiпрогнозні, оцінки значень прибутковості по г-тому цінному паперу, %;

Pj — імовірність одержання доходу в j-тій економічній ситуації, коефіцієнт.


Задача 16

Оцініть ризик вкладення в акції компанії А і компанії Б та зробіть висновки про доцільність цих вкладень, використовуючи табл. 2.

Таблиця 2 - Вихідні дані для аналізу ризику фінансових інвестицій

Акції компанії А

Акції компанії Б

Прибутковість, %

Імовірність

Прибутковість, %

Імовірність

20

0,2

32

0,1

28

0,5

44

0,3

36

0,2

54

0,5

48

0,1

64

0,1


Задача 17

Щорічні дивіденди, виплачувані по акції, становлять 100 грн. Ринкова ставка доходу оцінюється власником акції в 24% річ­них. Поточна ринкова вартість кожної акції становить 500 грн.

Чи має інвестор сенс придбати додатково ці акції або, навпаки, продати наявні?

^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Для розрахунку курсу акції використовуються різні моделі. Найпоширенішою з них є модель М.Гордона, що припускає три варіанти розрахунку поточної ринкової ціни акції.

 1. Якщо темп приросту дивідендів дорівнює нулю (g = 0), то поточна ринкова ціна акції (Ро) визначається за формулою


,

де Do — поточний дивіденд, грн.;

r — ставка доходу, коефіцієнт.

 1. Якщо темп приросту постійний (g = const), то поточна ринкова ціна акції о) визначається за формулою


,

де D1 величина дивіденду на найближчий прогнозований період, грн.

 1. Якщо темп приросту дивідендів змінюється (g ≠const), то поточна ринкова ціна акції (Ро) визначається за формулою


,

де Di — величина дивіденду на найближчий період, грн.;

і — період нарахування дивідендів.

Відповідно до цієї формули поточна ринкова ціна акції являє собою суму прогнозованих дивідендів, наведених до сучасного моменту часу.


Задача 18

Акція придбана за 50 грн., прогнозований дивіденд наступного року складе 2 грн. Очікується, що в наступні роки цей дивіденд зростатиме з темпом 14%.

Яка прийнятна норма прибутку, використана інвестором при ухваленні рішення про купівлю акції?


Задача 19

Останній виплачений по акції дивіденд становить 600 грн., темп приросту дивідендів - 9% за рік.

Яка поточна ціна акцій компанії, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 18%?


Задача 20

По акції номіналом 50 грн. виплачується щорічний постійний дивіденд у розмірі 11%. Норма поточної прибутковості по акціях даного типу становить 25%.

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції.


Задача 21

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції, яку інвестор планує використовувати протягом 5 років, якщо номінал акції — 100 грн, величина дивіденду — 9% річних, норма поточної прибутковості акцій даного типу — 12%. Прогнозована ринкова ціна реалізації акції наприкінці періоду її використання — 110 грн.


Задача 22

Останній виплачений дивіденд по акції дорівнює 20 грн. Очікується, що він зростатиме протягом наступних 3 років з темпом 14%.

Яка поточна ринкова ціна акції, якщо норма поточної прибутковості по акціях даного типу становить 30%?


Задача 23

Підприємство планує одержати в наступному році такті самий прибуток, як у звітному, — в розмірі 400 тис. грн. Є можливості підвищити загальну рентабельність за рахунок реінвестування прибутку. На підставі даних, поданих у табл. 3, визначте, яка політика реінвестування прибутку є оптимальною.

Таблиця 3 - Вихідні дані для аналізу можливостей підвищення рентабельності підприємства за рахунок реінвестування прибутку

Частка реінвестованого прибутку, %

Темп приросту прибутку, %

Необхідна акціонерам норма прибутку, %

0

0

13

25

6

15

45

8

18


Задача 24

Підприємство одержало у звітному році прибуток в розмірі 100 тис. гри. Розглядаються два варіанти розподілу прибутку: за першим варіантом підприємство продовжує працювати в тому самому режимі, одержуючи такий самий прибуток, за другим — реінвестує частину прибутку. На підставі табл. 4 визначте найкращий варіант розподілу прибутку.

Таблиця 4 - Вихідні дані для аналізу можливостей підвищення рента­бельності підприємства за рахунок реінвестування прибутку

Частка реінвестованого прибутку, %

Темп приросту прибутку, %

Необхідна акціонерам норма прибутку, %

0

0

10

10

5

14

20

8

15

30

11

16


Задача 25

Інвестор купує акцію, що вважається перспективною, і планує використовувати її протягом невизначеного періоду часу. На найближчі 4 роки він склав прогноз дивідендів, відповідно до якого в перший рік планує одержати 60 грн. дивідендів, протягом двох наступних років сума дивідендів зростатиме з темпом 10%, а в четвертому році темп приросту становитиме 5%. Норма поточної прибутковості акцій даного типу складає 25%.

Розрахуйте поточну ринкову вартість акції.


Задача 26

Чистий прибуток акціонерного товариства зі статутним капіталом 400 тис. грн. становив 172 тис. грн. Загальні збори акціонерів вирішили, що чистий прибуток розподіляється в такий спосіб: 70% — на виплату дивідендів, 30% — на розвиток виробництва.

Визначте орієнтовно курсову ціну акції цього акціонерно­го товариства, ставку дивіденду, поточну прибутковість акції, якщо на момент розрахунку ставка банківського відсотка становила 22%, а номінал акції — 400 грн.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Аналіз ефективності вкладень в акції припускає використання таких видів прибутковості: ставка дивіденду, поточна прибутковість акції для інвестора, поточна ринкова прибутковість, кінцева й сукупна прибутковість.

Ставку дивіденду (dc) визначають за формулою


,

де ^ D — величина виплачуваних річних дивідендів, грн.;

N — номінальна ціна акції, грн.

Поточну прибутковість акції для інвестора — рендит (dt) — визначають за формулою

,

де Рпрціна придбання акції, грн.

Поточну ринкову прибутковість (dr) визначають відношенням величини виплачуваних дивідендів до поточної ринкової ціни акції


,

де P0 поточна ринкова ціна акції, грн.


Кінцеву прибутковість (dk) визначають за формулою

,

де D — величина дивідендів, виплачена в середньому за рік, грн.;

Р — приріст або збиток капіталу інвестора, що дорівнює різниці між ціною продажу й ціною придбання акції, грн.;

п — кількість років, протягом яких інвестор володів акцією, років.

Узагальнюючим показником ефективності вкладень інвестора в купівлю акцій є сукупна прибутковість (dсукуп). Цей показник розраховують за формулою

,

де D — розмір дивідендів в i-му році.

Кінцева й сукупна прибутковості можуть бути розраховані тільки у випадку, якщо інвестор продав акцію або має намір це зробити за відомою йому ціною.


Задача 27

Акція, що має ставку дивіденду 25%, придбана за ціною, що дорівнює 1,5 номіналу, забезпечивши при цьому кінцеву прибутковість інвесторові 47%. Визначте курс акції на момент продажу.


Задача 28

Акція номіналом 100 грн. куплена за курсом 116% і продана власником на третій рік після придбання за 90 днів до дати виплати річних дивідендів за курсом 135%.

Дивіденди за акцією виплачувалися за півріччями. За перший рік рівень дивіденду становив 15 грн. За другий рік поточна прибутковість акції для інвестора дорівнювала 38%, за третій рік - 40%.

Розрахуйте кінцеву (середньорічну) і сукупну прибутковість акції.

Задача 29

Інвестор придбав акцію номіналом 20 грн. за курсом 121% і продав її на третій рік після придбання за 60 днів до дати виплати річних дивідендів за курсом 139%. Дивіденди за акцією виплачувалися за півріччями. За перший рік рівень дивіденду становив 3 грн., за другий рік - 130% від рівня першого року, за третій рік — 140% від рівня першого року.

Розрахуйте кінцеву (середньорічну) і сукупну прибутковість акції.


Задача 30

Інвестор купив акцію за 120 грн. з метою її перепродажу. Через два місяці він продав її другому інвестору за 135 грн. Визначте прибутковість цієї операції.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

У завданні йдеться про спекулятивну операцію «купівля заради продажу». У цьому випадку інвестор не одержує поточного доходу у вигляді дивідендів. Його доход становить приріст курсової вартості акції.

Отже прибутковість (у річному вирахуванні) буде розраховуватися за формулою

,

де Ро — ціна покупки акції, грн. або %;

Р1ціна продажу акції, грн. або %;

t — кількість днів від дня купівлі до дня продажу.


Задача 31

Інвестор купив, а потім через три місяці продав акції, забезпечивши при цьому прибутковість у розмірі 13%. Яку прибутковість (у річному вирахуванні) одержав би інвестор, якби ціна покупки була на 8% вищою, ціна продажу — на 4% нижчою?

Задача 32

Інвестиційна компанія здійснює котирування акцій компанії А і компанії Б. Передбачуване зростання курсової ціни протягом місяця для акцій компанії А становить 22%, а для акцій компанії Б — 29%. Різниця між ціною купівлі й ціною продажу (спред) для акцій компанії А складає 11%.

Визначте величину спреду для акцій компанії Б, при якому прибутковість від продажу акцій компанії А і компанії Б че­рез місяць після їхньої купівлі була однаковою. При розрахунку спреду за базову необхідно прийняти ціну покупки.


^ Методичні вказівки до вирішення задачі

Прибутковість від продажу акцій можна розрахувати як відношення величини спреду до ціни покупки. За базову ціну (100%) приймається ціна покупки на початку місяця, а ціна продажу береться на кінець місяця. Розрахувавши прибутковість продажу акцій компанії А, можна визначити величину спреду для акцій компанії Б.


Задача 33

Інвестор придбав пакет з 20 акцій (8 акцій компанії ^ А, З акції компанії Б, 6 акцій компанії В і 3 акції компанії Г з однаковими курсовими цінами). Через 5 місяців сукупна вартість цього пакета акцій зросла на 54%. При цьому курсові ціни акцій змінилися: курс акції А збільшився на 26%, приріст курсу акції Б виявився в 3 рази вищим, ніж приріст курсу акції В, приріст курсу акції Г був на 39% меншим, ніж приріст курсу акції В. На скільки відсотків збільшився курс акції В?


Методичні вказівки до вирішення задачі

Необхідно прийняти за одиницю первісну ціну однієї акції й підрахувати первісну й кінцеву ціну всього пакета.

Позначити за ^ X приріст курсу акції В і виразити відповідно зміну курсів акцій А, Б і Г.


Задача 34

Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіналом 100 грн і величиною дивіденду 9% річних, якщо ринкова норма прибутку становить 13%.


Задача 35

Останній виплачений дивіденд за акцією становить 5 грн. Очікується, що він зростатиме протягом наступних трьох років з темпом 15%, потім темп приросту стабілізується на величині 5%. Яка поточна ціна акції, якщо ринкова норма прибутку складає 16% ?


^

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИОсновна навчальна література


 1. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201.

 2. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні від 10 грудня 1997 р.

 3. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2001.

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс.- К.: Эльга.Н, Ника-Центр, 2005.

5. Инвестиции: Учебник / С.В.Валдайцев, П.П.Воробьев и др.; Под ред.. В.В.Ковалева, В.А. Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005.

6. Козаченко Г.В., Антипов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І. Управління інвестиціями на підприємстві: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2004.

7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. –К: ”Центр навчальної літератури”, 2004.

8. Мелкумов Я.С. Организация финансирования инвестиций: Уч. пособие. –М.: ИНФРА, 2001.

9. Пересада А.А. Управління інвестиційними процесами. –К.: Лібра, 2004.

10 Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів. –К.: МАУП, 2002.


Додаткові джерела

 1. Про підприємства в Україні. Закон України від 17 березня 1991 року.

 2. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 року.

 3. Про цінні папери та фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 року.

 4. Алексєєв М.Ю. Рынок ценных бумаг. -М.: Финансы и статистика, 1992.

 5. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. /пер с англ. под ред. Л.П.Белых. –М.: Банки и биржи. ЮНИТИ,1997.

 6. Бизнес – план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. –М.: Финансы и статистика, 1999.

 7. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: “Молодь”, 1997.

 8. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. – М.: «Финстатинформ», 1997.

 9. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. / Под ред. Шумилина С.И. – М.: «Финстатинформ», 1995.

 10. Инвестиции в Украине. / под ред. С. Вакарина. – К.: «Конкорд», 1996.

 11. Ковалёв В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. –М.: Финансы и статистика, 1999.

 12. Ковалёв В.В. Финансовый анализ. –М.: Финансы и статистика, 1995.

 13. Нікбахт Є.Гроппелі А. Фінанси/ Пер з англ. –К.: „Вік”, „Глобус”, 1992.

 14. Пересада А.А. Управління інвестиційними процесами. –К.: Лібра, 2004.

 15. Хелферт Эрик. Техника финансового анализа. / Пер. с англ. – М.: «Аудит», 1996.

 16. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. – М.: «Дело», 1994.

 17. Шклярук С.Т. Портфельное инвестирование. Теория и практика. –К.: Нора – принт,2000.

 18. Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність. –К.: МАУП, 1998.

Навчальне видання


Управління фінансовими інвестиціями підприємства: Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів спеціальностей 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»)


Автори: Валентина Миколаївна Андрєєва, Марина Костянтинівна Гнатенко


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 50 Л

____________________________________________________________________

Підп. до друку 15.04.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 2,8 Обл.-вид. арк.. 3,1

Тираж 100 прим. Зам. №

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул.. Революції, 12

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconО. О. Дутченко, аспірантка, Українська академія банківської справи галузеві аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства
На сьогоднішній день є актуальним питання управління процесами формування, розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємствах....
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconОперації з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку
Така ситуація стосується, в першу чергу, фінансових ринків, у зв’язку з чим на перший план виходять дві основні функції похідних...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconАкадемія муніципального управління
«тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень»
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconДля розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має
Вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconУдк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства
Ключові слова: вартість підприємства, управління вартістю підприємства, вартісно-орієнтоване управління, середньозва­жена вартість...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconТема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії
Назвіть основних суб’єктів інвестиційної діяльності. За якими ознаками можна класифікувати інвесторів?
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconТема Управління фінансово-економічною системою
Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, власними та позиковими фінансовими ресурсами. Фінансовий план....
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconВплив інновацій на управління конкурентоспроможністю підприємства
З огляду на важливість досягнення конкурентоспроможності підприємства, як невід’ємного заходу його життєздатності й успішної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи