Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка2/3
Дата21.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

* Кількість годин і тематика можуть змінюватись у зв’язку з коригуванням робочої програми.

 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ I ЗАДАЧI ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗА ТЕМАМИ


ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТI ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МIСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА

Місто як складна соціально-економічна система. Процес урбанізації і становлення мiського господарства як самостiйної галузі народного господарства. Значення мiського господарства в життi сучасного мегаполiсу і забезпеченні сталого розвитку міста. Містоформуюча і містозабезпечуюча сфери економіки міста, їх взаємозв’язок та вплив на життєдіяльнiсть міста.

Об'єктивна необхiднiсть планування для забезпечення сталого розвитку i функцiонування економiчних систем рiзного рiвня в умовах ринкової економіки. Особливості планування розвитку міського господарства як галузі на регiональному рiвнi. Необхіднiсть комплексного пiдходу до планування розвитку, вираховування демографiчного фактора та iнших особливостей дiяльностi пiдприємств міського господарства .

Цільові комплексні програми як одна з форм планування на регiональному рiвнi. Сутнiсть цільових комплексних програм, їх основні вiдмiнностi вiд бізнес-плану.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Обґрунтуйте значення мiст у розвитку економiки держави.

 2. Розкрийте сутнiсть розподiлу економiчної системи на рiвнi мiста на містоутворюючу й містозабезпечуючу.

3. Обґрунтуйте значення планування у процесі функціонування економічних систем на регiональному рiвнi.

 1. Якi особливостi планування розвитку мiст необхiдно враховувати пiд час планування розвитку мiста.

 2. Назвiть складовi сучасної системи обґрунтування розвитку регiону.

 3. Розкрийте значення стратегiчного планування для розвитку мiста у сучасних умовах.


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Планом практичних занять вирішення задач за даною тематикою не передбачено. Проводяться семiнарські заняття, на яких розглядаються питання, пов’язанi з розкриттям теми, і рекомендовано заслухати реферати з таких тем:

-«Зарубiжний досвiд здiйснення планування розвитку мiст»;

-«Сучасні погляди на роль мiського господарства в забезпеченнi сталого розвитку економіки регiону».


^ ТЕМА 2. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗI ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ.

Особливості збутової дiяльностi й визначення попиту на продукцію (послуги) підприємств галузі в сучасних ринкового умовах.

Актуальність та особливостi пошуку шляхів підвищення ефективностi діяльності підприємств галузi. Диверсифікація діяльності як чинник покращення фінансового стану підприємств і значення бізнес-планування в цьому процесі.

Iнформаційна спрямованість та інформаційне забезпечення бізнес-плану обґрунтування підприємницької ідеї, ділового проекту.

Значення оцінки економічної привабливості бізнес-плану, методи визначення «запасу мiцностi» бізнес-ідеї, особливості ресурсного забезпечення бізнес-планів на підприємствах міського господарства в сучасних умовах.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Охарактеризуйте основнi тенденції економiчного стану та розвитку пiдприємств галузi.

2. Обґрунтуйте особливе значення пошуку насамперед власних резервiв пiдвищення ефективностi дiяльностi для пiдприємств галузi .

3. Розкрийте особливостi формування бiзнес-плану диверсифiкацiї дiяльностi підприємства.

4. Розкрийте особливостi формування бiзнес-плану реорганізацiї дiяльностi пiдприємства.

 1. Розкрийте особливостi формування бiзнес-плану фiнансового оздоровлення дiяльностi пiдприємства.

 2. Особливостi формування збуту на пiдприємствах галузi.


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Планом практичних занять передбачено виконання завдання з обґрунтуванню диверсифiкації напрямкiв дiяльностi підприємства. Також рекомендовано заслухати реферати на теми:

- «Тарифна полiтика у галузi: стан та тенденції»;

- «Соціальні аспекти дiяльностi підприємств галузi».


^ ТЕМА 3. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПIДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗI

Зміст і завдання оперативно-календарного планування на підприємствах галузі. Особливе значення диспетчерського регулювання для підприємств житлово-комунального господарства.

Ритмічність виробництва. Порядок визначення показників, що характеризують рівномірність і ритмічність виробничої діяльності на підприємствах різних підгалузей міського господарства. Чинники, що впливають на планування ритмічності виробництва на них.

Найбільш поширені розрахунки, що використовуються при здійсненні оперативно-календарного планування на підприємствах житлово-комунального господарства.


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

^

1. Розкрийте зміст і завдання оперативно-календарного планування на підпрємствах галузі.

2. Обгрунтуйте особливе значення диспетчерського регулювання на пiдприємствах житлово-комунального господарства.

^

3. Що насамперед зумовлює особливості планування ритмічності виробничої дiяльностi на пiдприємствах галузi.

4. Наведіть найбiльш оптимальну для використання на пiдприємствах галузi методику розрахунку рiвня ритмiчностi.

^

5. Наведіть приклади документiв оперативно-календарного планування на пiдприємствах галузi.РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №1


Визначити ритмічність руху на трамвайному маршруті за другу декаду місяця, коли відомо, що:

- тривалість проходження маршруту cтановить 1,4 години;

- кількість «кілець», що були передбачені графіком руху й виконані

фактично за означений час наведені в наступній таблиці.


Показники

Днi місяця

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

«Кiльця» за графiком:факт

260

280

270

280

270

200

200

260

200

280

план

312

312

312

312

312

220

200

312

312

312

Вагоно-години в русi

436,8

436,8

436,8

436,8

436,8

308,0

280,0

436,8

436,8

436,8Завдання №2

Визначити коефіцiєнт ритмiчностi виготовлення продукції за перші десять робочих днів місяця, коли відомо, що:

- норма часу на виготовлення деталi “А” становить 0,5 години;

- норма часу на виготовлення деталi «В» становить 0,2 години;

- тривалiсть робочого дня 8 годин;

- кількість продукції за видами, яку фактично виробив робітник-відрядник за означений час, наведена у наступній таблиці.Показники

Робочі днi

Кількість виготовленої продукції за видами по днях, од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«А»

16

14

15

0

0

0

5

5

6

8

«В»

0

0

0

38

44

50

30

36

20

21


^ ТЕМА 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДО-ТЕПЛО-ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ


Показники виробничої програми підприємств сітьового господарства міст (теплопостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення). Пiдходи до планування їх потужності з метою забезпечення операційної діяльності. Види виробничої потужності, чинники, під впливом яких формується потужність підприємств сітьового господарства, і послідовність розрахунків. Види, вимірники потужності.. Фонди часу, які використовуються при розрахунках потужності.

Особливості планування витрат на водопроводному підприємстві. Специфiчнi статтi витрат на підприємствах теплопостачання, газопостачання, водовідведення. Особливості структури витрат. Формування доходiв підприємств сітьового господарства. Шляхи удосконалення тарифної полiтики.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


1. Як визначають пропускну спроможнiсть (потужнiсть) на підприємствах водопровідно-каналiзацiйного господарства?

2. Розкрийте змiст і наведіть порядок планування витрат води на власнi потреби.

3. Розкрийте змiст і наведіть порядок планування витокiв та неврахованих втрат води

4. Вiд чого залежать i як планують втрати тепла в теплових мережах?

5. Якi показники виробничої програми характеризують обсяги роботи основних технологiчних ланок каналiзаційних підприємств?

6. Що входить до складу доходiв пiдприємств газопостачання.


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №3

Протяжність водопровідної мережі на початок року - 125 км. З 1-го жовтня планового року буде введено в екс­плуатацію ще 15 км мережі. Для даного господарства згідно з нормами для експлуатації мережі потрібно 0,27 робітників на кожний її кілометр. Огляд мереж проводиться щоденно. Кількість календарних днів - 365, фактична кількість робочих днів у розрахунку на одного робітника на підприємстві складає 288.

Визначити середньооблікову чисельність робітників для експлуатації водопровідної мережі на плановий рік.


Завдання №4

Визначити:

1. Річну потужність насосів насосної станції першого під­йому:

а) у роботі;

б) у ремонті;

в) у відключенні за режимом роботи;

г) у резерві .

2. Коефіцієнт використання виробничої потужності станції.

3. Коефіцієнт резерву по станції.

Вихiднi данi: на насосній станції встановлено чотири на­соси з продуктивністю за годину: насоси 1 і 2 - по 600 м3/год; на­соси 3 і 4 - по 1200м3/год кожний. Передбачається, що:

- тривалість планового року складає 365 днів;

- у ремонті будуть знаходитися насоси 3 і 4 - по 250 годин кожний;

- у відключенні за режимом роботи - насос 2 - 5210 годин;

- у резерві насос 3 - 7960 годин.

- решту часу насоси знаходяться в роботі.


Завдання №5

Визначити процент теч і неврахованих втрат води у водопровідному господарстві. Водопровід реалізував 9700,0 тис. м3 води за рік. Насосними станціями першого підйому під­нято на очисні споруди 10865,0 тис. м3 води, витрати на власні потреби водопроводу становлять 4%.


Завдання №6


Визначити абсолютні витрати води на власні потреби водопроводу за звітний і плановий періоди.

Водопровід за звітний період підняв з джерел водопоста­чання 6000,0 тис.м3 води і подав у мережі 5790,0 тис.м3 води. На плановий період підйом води збільшиться проти звітного на 10%, а подача води у мережі - на 11%.


Завдання №7

Визначити доход водопроводу від споживачів, які не мають лічильників, при одноставочному тарифі 1,20 грн/м3.

Кількість населення і норми споживання наведені в наступнiй таблиці:


Споживачі

Кількість населення, чол.

Норма споживання на 1 чол. за добу, л

Споживачі, які користуються водою з водорозбірних колонок

15000

25

Споживачі, які мешкають у квартирах з водопроводом, але без каналізації

10000

35

Споживачі, які мешкають у квартирах з міською каналізацією

5000

75

Споживачі, які мешкають у готелях з ванними кімнатами

200

100


Завдання №8


Норма заборгованості за статтею “Абоненти” для міського каналiзацiйного підприємства за планом встановлена 6,18 днів, при обсязі стокiв, які вона вiдводить 530,0 млн. м3 і середньому тарифі – 0,5 грн/ м3 стокiв. Визначити норматив оборотних коштів за статтею “Або­ненти”.


Завдання №9


Доходи від реалізації тепла населенню в районному підприємстві теплових мереж у базисному році склали 28035 тис. грн., у звітному – 31563 тис. грн., обсяг реалізації тепла склав відповідно: у базисному році – 577729 Гкал., у звітному – 504100. Визначити вплив обсягу реалізації тепла населенню і середнього тарифу одиниці реалізованого газу на загальний приріст доходів у цілому по підприємству.

Завдання №10


Навести методику визначення кількості води, що може бути реа­лізована підприємством водопостачання у плановому періоді, якщо відомі:

- об’єм піднятої води;

- процент витрат води на власні потреби;

- процент неврахованих втрат води;

- отримання води від сторонніх організацій у мережу

А) не передбачається

Б) передбачається.


Завдання №11

За даними підприємства газового господарства, що наведенi в наступнiй таблицi, проаналізувати склад і структуру доходів у базисному й звітному роках.


Джерела одержання доходів

Базисний рік, тис. грн.

Звітний рік, тис. грн.

Реалізація мережного газу

18734

27917

Реалізація зрідженого газу

1476

1620

Газифікація населених пунктів

633

488

Установлення побутових газових лічильників

1566

1207

Доходи, які отримані від інших видів діяльності

1132

823

Усього доходів

23541

32055


Завдання №12

Підйом води водопроводом передбачено в об’ємі 5000 тис. м3, витрати води на власні потреби - 4%, течі та невраховані втрати води - 8%.. Визначити доходи на плановий рік від реалізації газу населенню при середнiй тарифній ставці 460 грн. за 1000 м3 при умові відсутності в квартирах лічильників, використавши такі дані:


Споживачі

Кількість населення, чол.

Норма споживання

на 1 чол. за місяць, м3

У будинках, що обладнані кухонними газовими плитами

10000

2,5

У будинках, обладнаних кухонними плитами й газовими колонками

15000

3,75

У будинках, які мають котельні на газі

2500

10,0


^ ТЕМА 5. ПЛАНУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВ МIСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ


Значення діяльності підприємств міського електричного транспорту (МЕТ) для забезпечення сталого функцiонування мiста. Особливості функціонування підприємств МЕТ в ринкових умовах.

Складові елементи виробничої інфраструктури пiдприємств мiського електричного транспорту. Особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури. Планування діяльності ремонтних підрозділів. Розрахунок середньорічних обсягів ремонтних робіт та робіт із технічного обслуговування. Планування собівартості ремонтних робіт.

Виробнича програма підприємства, показники, що становлять її зміст. значення. Вихідні данi для її планування, порядок розрахунку показникiв. Показники, що характеризують обсяги і якість наданих послуг.

Структура витрат. Особливостi планування чисельностi працiвникiв, їх фонду оплати праці та інших витрат на підприємствах МЕТ. Формування результатів діяльності на підприємствах галузі.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


1. Що входить до технічного обслуговування та ремонтiв на підприємствах МЕТ?

2. Як формується план ремонту рухомого складу?

3. У яких розрахунках використовують показник “Пробiг приведений за мiсткiстю” та порядок його визначення?

4. Що характеризує показник “Робота рухомого складу” та порядок визначення цього показника?

5. Охарактеризуйте особливостi розвитку МЕТ в умовах ринкових вiдносин.

6. Як планують обсяг необхідної фінансової підтримки з місцевого бюджету для пiдприємств галузі, шляхи її скорочення?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №13

Кожен з вагонів, які експлуатуються у трамвайному депо, має 12 деталей одного найменування. Визначити норматив оборотних коштів для забезпечення ремонту рухомого складу де­талями даного типу, якщо під час виконання ремонтів різної складності у середньому за ремонт у вагоні заміняють:

- при ремонті № 3 - 6 деталей;

- при ремонтах № 2 і № 1 - відповідно 4 і 2 деталі даного найменування.

Кількість ремонтів (за видами) у середньому в розрахунку на один вагон у плановому році становитиме: № 3 - 0,35; № 2 – 0,7; № 1 - 4,2. Ціна однієї деталі - 20 грн.

Норматив оборотних коштів очікується на рівні 31 дня. Загальна кількість вагонів даного типу, що експлуатується у трамвайному депо, - 100 одиниць. Коефіцієнт зниження прийняти на рівні 0,8.


Завдання №14

У трамвайно-тролейбусному управлiннi трамвай перевіз за рік 67914 тис. пасажирів при середньообліковій чисельності робітників 1026 чол., тролейбус у тому ж році перевіз 23876 тис. пасажирів при середньо­обліковій чисельності робітників 355 чол.

Знайти середньооблікову чисельність робiтникiв, яку необхідно мати в плановому році для забезпечення потреб виробництва, і очікувану кiлькiсть перевезених пасажирів у розрахунку на одного робітника трамвайно-тролейбусного управління в плановому роцi, якщо передбачається:

- зростання обсягiв перевезень тролейбусом на 15%;

- скорочення перевезень трамваєм на 10%;

- зростання продуктивності праці на 0,5%.


Завдання №15

На підставі даних про зміну показників, що наведені у наступнiй таблицi, необхідно виконати факторний аналіз показника «машино-кілометри пробігу» і дати порівняльну оцінку впливу на його зміну кожного з цих показників.


Показники роботи тролейбусного депо за базисний і звітні періоди.

Показники

Періоди

базисний

звітній

Середньоінвентарна кількість рухомого складу, од.

218

210

Кількість календарних днів у періоді.

365

366

Коефіцієнт випуску машин на лінію.

0,71

0,72

Середньодобове число годин роботи машин на лінії.

12,5

13,0

Середньоексплуатаційна швидкість руху машин, км/годину.

16,5

16,6

Пробіг рухомого складу, тис. тролейбусо-кілометрів.


Завдання №16


Знайти необхідну середньооблікову чисельність водіїв тролейбуса на плановий рік за такими даними:

- в депо 200 машин;

- коефіцієнт використання парку за випуском - 0,8;

- середня тривалість роботи однієї машини на лінії 17,6 год. за добу;

- підготовчо-заключний час для водіїв складатиме 3,8% від кількості машино-годин у русі;

 • ефективний фонд робочого часу одного водія на рік 1800 год.


^ ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПIДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА


Сутнiсть, склад і структура житлової сфери. Значення розвитку житлового господарства в життi людини, розвитку регiону й суспiльства.

Організація експлуатації житлового фонду та планування ремонтiв у сучасних умовах.

Адаптація управління експлуатацією житлового фонду до умов ринкової економіки. Нові форми організації експлуатації житлового фонду. Маркетинговий підхiд в діяльності ЖЕО. Основні напрямки розвитку житлової сфери в сучасних умовах.

Формування доходiв житлово-експлуатаційних органiзацiй, економiчна

сутнiсть та основнi джерела їх надходження. Роль, яку відіграє квартирна плата у забезпеченні функціонування житлово-експлуатаційних організацій, порядок її визначення. Взаємозв’язок доходiв і витрат ЖЕО

Особливості формування витрат житлово-експлуатацiйних органiзацій. Економiчний змicт традицiйних і специфічних статей калькуляції витрат. Порядок планування нормативних витрат.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


    1. Які завдання вирішує житлове господарство ?

    2. У чому сутність житлової проблеми. Склад житлового фонду за приналежністю до форм власності?

    3. Назвiть джерела доходів житлово-експлуатаційних організацій і тенденцiї змiни їх структури.

    4. Розкрийте методику розрахунку доходів із статтею “Збори з орендарів”

    5. Наведіть приклади особливостей формування витрат у житлово-експлуатаційних організаціях.

    6. Які основні напрямки реформування житлового господарства Вам вiдомi, які з них найбiльш актуальнi, на Вашу думку?

    7. Як вирішуються питання організації обслуговування житлового фонду в сучасних умовах?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №17

Визначити плановий розмір доходів у наступному році, якщо:

- на початок року обслуговуються будинки, загальна площа яких дорівнює 600 тис. м2;

- 1.07 очікується прийняття на баланс 30 тис. м2;

- 1.02 буде завершена експлуатація застарілого житлового фонду площею 12 тис. м2;

- на балансi житлово-експлуатацiйної органiзацiї знаходяться будинки, що мають єдину ставка квартирної плати, зміна розміру якої в плановому періоді не передбачається;

- середній розмір надходжень у розрахунку на 1 м2 загальної площi повинен скласти 10,8 грн. на рік.


Завдання №18

Житлово-експлуатацiйна органiзацiя обслуговує будинки площа приміщень в яких дорівнює 2600 тис. м2., з них 200м2 використовуються безпосередньо для потреб організації. Загальні витрати житлово-експлуатацiйної органiзацiї очікуються на рівні 8590 тис. грн./рік. Витрати, в компенсації яких орендарі не повинні брати участі, становлять 433 тис. грн. Очікуваний рiвень iнфляцiї 12% за рiк. Визначити доходи за статтею “Збори з орендаторів” у плановому роцi, якщо орендатори займають 100 тис. кв. м.


Завдання №19

Обсяг робіт житлово-експлуатаційної організації, що пов’язаний з прибиранням прибудинкової території, в плановому році характеризується даними наступної таблиці:


Об’єкти прибирання

Од.виміру

Площа, кв.м

Коефіцієнт приведення

Вулиця (асфальт)

кв. м

-

1.0

Двір ( асфальт)

кв. м

2765

0,6

Газони (вулиця)

кв. м

-

0,6

Газони (двір)

кв. м

145

0,3

Підвали

кв. м

1182

0,5

Горище

кв. м

1200

0,5

Дерева ( більше 10 років)

дерев

12

10

Каналізаційні колодязі

шт

5

10

Винесення сміття із сміттєсбірника із завантаженням контейнерів

шт

14

60

Визначити необхідну явочну чисельність двірників та їх фонд оплати праці, якщо:

- норма обслуговування 3300 кв. м.;

- місячна тарифна ставка – 475 грн.;

- премія 10% від основної заробітної плати.
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи