Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка3/6
Дата21.08.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Таблиця 1Можливі результати та їх вірогідність


1 рік

2 рік

3 рік

Потоки


Вірогідн.

Потоки


Вірогідн.

Потоки


Вірогідн.

П1

П2

П1

П2

П1

П2

П1

П2

П1

П2

П1

П2

2000

4000

0.1

0.10

-1000

2000

0.10

0.10

-2000

1000

0.10

0.10

3000

5000

0.25

0.20

0

3000

0.25

0.20

-1000

2000

0.25

0.20

4000

6000

0.30

0.40

1000

4000

0.30

0.40

0

3000

0.30

0.40

5000

7000

0.25

0.20

2000

5000

0.25

0.20

1000

4000

0.25

0.20

6000

8000

0.10

0.10

3000

6000

0.10

0.10

2000

5000

0.10

0.10


Задача 3

Оцінити проект освоєння нової технологічної лінії вдосконалення виробництва в будівельному підприємстві. Первинні інвестиції складають 30000 грн., період життя проекту 4 роки. Проект передбачає випуск нової продукції в обсязі 3 тисяч тонн. за ціною 8 грн./тонн.

Витрати на оплату праці на одиницю продукції становлять 2 грн., а на матеріали – 1,8 грн.; вартість капіталу – 12% річних.

Зробити аналіз чутливості проекту на зміну наступних чинників:

а) підвищення ставки дисконту на 8%

б) зниження обсягу продажу на 8%

в) зниження ціни одиниці продукції на 8%

г) підвищення витрат на працю на 8%

д) підвищення витрат на матеріали на 8%

є) зменшення періоду життя на 8%

Рішення оформити у вигляді таблиці, за результатами аналізу написати пояснювальну записку.


Контрольні питання

1. Розкрийте сутність поняття “проектний ризик”.

2. У чому різниця між поняттями “невизначеність” і “ризик” в проекті?

3. Які класифікаційні ознаки проектного ризику ви знаєте?

 1. Дати характеристику різним видам ризику в проекті.

 2. Які завдання поставлені перед аналізом проектного ризику?

 3. Назвіть методи аналізу та прогнозування проектних ризиків і невизначеності, які Ви знаєте.

 4. У чому сутність аналізу чутливості проектного ризику?

 5. Розкрити зміст аналізу сценаріїв проектного ризику.

 6. Дати характеристику аналізу моделей за методом “Монте-Карло” проектного ризику.

 7. Розкрити сутність хеджування як методу зниження ризику проекту.

 8. Розкрити сутність страхування як методу зниження ризику проекту.

 9. Які методи зниження ризику найчастіше застосовують у проектному аналізі?

ТЕСТИ


1. Небезпека небажаних відхилень від очікуваних станів у майбутньому, з розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому, є:

а) невизначеність;

б) проектний ризик;

в) інвестиційний ризик.


2. Походження ризиків пов’язане з:

а) неоднозначністю майбутнього, невизначеністю багатьох процесів і подій;

б) неоднозначністю процесів і подій, що відбувалися у минулому;

в) неоднозначністю дії керівництва проекту.


3. До групи проектного ризику залежного від місця прояву відносять:

а) ризик основного виробництва;

б) зовнішні та внутрішні;

в) соціальні і політичні;

г) ризики зупинки.


4. До групи проектного ризику залежного від відношень з приводу, використання цінностей у процесі здійснення діяльності за проектом, відносять:

а) зовнішні й внутрішні;

б) ризики допоміжних виробництв;

в) ризики відповідальності учасників проекту;

г) галузеві ризики.


5. За важкістю прояву проектні ризики бувають:

а) ризики випадкових подій;

б) економічні;

в) ризики, що викликають банкрутство;

г) ризики, що швидко проявляються.


6. За регулярністю проектні ризики бувають:

а) систематичні й несистематичні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) контрольовані й неконтрольовані.


7. За ступенем контролю проектні ризики бувають:

а) систематичні й несистематичні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) контрольовані та неконтрольовані.


8. За ступенем передбачуваності проектні ризики бувають:

а) майбутні й ретроспективні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) не передбачувані ризики;


9. За формою впливу проектні ризики бувають:

а) майбутні й ретроспективні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) ризики прямих і непрямих збитків;


10. Система укладення термітових контрактів і угод, що враховує можливість у майбутньому зміну курсів (цін), які зустрічні тим, що несуть ризик є:

а) страхування;

б) хеджирування;

в) розподіл ризику між учасниками.


11. До групи проектного ризику залежного від джерела виникнення відносять:

а) зовнішні й внутрішні;

б) ризики допоміжних виробництв;

в) ризики відповідальності учасників проекту;

г) галузеві ризики.


12. За видом виробництва проектні ризики бувають:

а) ризики випадкових подій;

б) ризики основного й допоміжного виробництва;

в) ризики, що викликають банкрутство;

г) ризики, що швидко проявляються.


13. За складністю проектні ризики бувають:

а) систематичні й несистематичні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) локальні й сукупні.


14. За характером причин, що їх викликають, проектні ризики бувають:

а) систематичні й несистематичні;

б) економічні й політичні;

в) ризики випадкових події й злочинних дій;

г) контрольовані й неконтрольовані.


15. За рівнем прояву проектні ризики бувають:

а) майбутні й ретроспективні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) контрольовані й неконтрольовані.

16. За інтенсивністю прояву проектні ризики бувають:

а) майбутні й ретроспективні;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) що швидко й помірно проявляються.


18. За можливістю страхування проектні ризики бувають:

а) ризики, що страхуються й не страхуються;

б) економічні й політичні;

в) помірні й сильні;

г) ризики прямих і непрямих збитків.


17. Відхилення від діяльності або обставин, що спричиняють ризик, є сутність методу зниження ризику:

а) запобігання ризику ;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) утримання від ризику.


18. Проведення власних спеціальних заходів для обмеження розміру ризику є сутність методу зниження ризику:

а) запобігання ризику ;

б) передача ризику;

в) скорочення ризику;

г) утримання від ризику.


19. Угоду між продавцем і покупцем на реалізацію або придбання товару в майбутньому за фіксованою ціною називають:

а) опціон;

б) контракт;

в) ф’ючерс.


^ ТЕМА: МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ


Семінарське заняття № 3


Основні питання


 1. Мета і сутність маркетингових досліджень.

 2. Аналіз ринкових можливостей.

 3. Прогноз обсягів збуту продукції проекту.

 4. Розробка комплексу маркетингу.

 5. Організація руху продукції.

 6. Втілення маркетингових заходів.


Рекомендована література: 4,[с.165 – 184], 5,[с. 245 – 300], 6,[с. 121 – 261],

12,[с. 200 – 211], 16,[с. 100 – 111], 18,[с.86 – 112]


Контрольні питання


1. У чому полягає необхідність проведення маркетингового аналізу?

2. Мета та завдання маркетингового аналізу проекту?

3. Чи відрізняється алгоритм проведення маркетингового аналізу для проектів виробництва нового продукту та товару, що вже реалізований на ринку?

4. Що містить аналіз ринкових можливостей?

5. Фактори, які впливають на вибір каналів руху товару проекту.

6. У чому зміст товарної стратегії проекту?

7. Яке місце у маркетинговому аналізі проекту займає ціноутворення товару, організація каналів його просунення та стимулювання збуту?

8. Ключові складові плану маркетингу.

9. Які розділи має план маркетингових заходів?

10. Мета проведення маркетингової ревізії.

11. Чим попит відрізняється від потреби?

12. Що слід розуміти під ефективним попитом? Які методи прогнозування попиту Вам відомі?


тести


1. Для аналізу умов ринку:

а) складають графік випуску продукції на майбутній період;

б) розраховують баланс грошових потоків;

в) вивчають екологічні наслідки здійснення проекту;

г) збирають і використовують відомості про попит, вимоги до продукції, характеристики конкурентів і споживачів, характеристики каналів руху товару.

2. Метод пробного маркетингу використовують для:

а) ознайомлення покупців з новим товаром;

б) прогнозування збуту;

в) оцінки ефективності маркетингової кампанії;

г) вивчення реакції конкурентів на продукцію.


3. Простий аналіз тренда – це:

а) метод вивчення цін на продукцію;

б) метод прогнозування обсягів збуту;

в) спосіб розрахунку собівартості продукції;

г) аналіз ефективності виставок-ярмарків.


4. Формування цін на продукцію полягає в:

а) постановці завдань ціноутворення та визначенні цінових меж попиту;

б) аналізі витрат і виборі методу ціноутворення;

в) аналізі цін і товарів конкурентів, а також у встановленні остаточної ціни;

г) в усіх вище перелічених діях.


5. Прямі витрати – це:

а) операційні витрати;

б) витрати на маркетингові заходи;

в) сума прямих матеріальних і трудових витрат;

г) всі вище перелічені.


6. Знижка – це:

а) зміна ціни при продажу в кредит;

б) зменшення ціни нового товару за умови здачі в утилізацію старого товару;

в) зменшення ціни товару за умови оплати авансом при купівлі значної партії товару, за поза сезонну покупку;

г) зниження ціни при доставці покупцем товару самостійно.


7. Конкурентоспроможність – це:

а) відповідність продукції вимогам ринку;

б) підтримання працездатності продукції протягом періоду експлуатації;

в) ефективна організація рекламної кампанії;

г) забезпечення схоронності продукції по закінченні гарантійного терміну.


8. Просування продукції – це:

а) транспортні послуги продавця;

б) створення мережі роздрібної торгівлі;

в) реклама, стимулювання збуту, пропаганда;

г) поєднання прямого й непрямого каналів руху товару.


9. Процес управління маркетингом полягає у:

а) аналізі ринкових можливостей;

б) відборі цільових ринків;

в) розробці комплексу маркетингу та втіленні в життя маркетингових заходів;

г) застосуванні всього вище переліченого.


10. Аналіз ринкових можливостей полягає в:

а) аналізі мікросередовища маркетингу;

б) аналізі макросередовища маркетингу;

в) аналізі роздрібного та оптового ринків;

г) усіх вище перелічених заходах.


11. Відбір цільових ринків полягає у:

а) вивченні попиту;

б) сегментуванні ринку і відборі цільових сегментів;

в) позиціюванні товару і прогнозі збуту;

г) всіх вище перелічених діях.


12. Розробка комплексу маркетингу полягає в:

а) розробці товару;

б) ціноутворенні;

в) організації руху і просування товару;

г) усіх вище перелічених заходах.


13. Життєвий цикл товарів відображає:

а) ефективність рекламної кампанії;

б) рівень витрат на гарантійне обслуговування;

в) порядок виведення на ринок нових моделей;

г) залежність грошових надходжень (обсягу збуту) від часу.


14. Сегментування ринку – це:

а) розподіл товарів на групи з огляду на їх споживчі якості;

б) розподіл регіонів збуту між основними виробниками;

в) процес поділу споживачів на групи на основі відмінностей у потребах, характеристиках і поведінці;

г) розподіл виробленої продукції між оптовими покупцями.


15. Комплекс заходів з просування товару — це:

а) створення мережі дилерів;

б) реклама, стимулювання збуту, пропаганда;

в) розширення каналів руху товару;

г) укладання угод про наміри щодо розширення збуту товарів проекту.


16. Розробка нових товарів – це:

а) розробка конструкторсько-технологічної документації;

б) генерування принципу дії нового товару;

в) пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виготовлення та випробування дослідного зразка, організація серійного виробництва;

г) розробка товарної стратегії проекту.


17. Стратегічне планування за проектом не передбачає наступний етап:

а) вироблення програми проекту;

б) постановка завдань і цілей;

в) укладання договорів за проектом;

г) складання планів розвитку товарного портфеля проекту;

д) розробка стратегії зростання проекту.


^ Тема: технічний аналІз


Семінарське заняття № 4


Основні питання


 1. Мета та сутність технічного аналізу.

 2. Місце технічного аналізу у підготовці інвестиційного проекту.

 3. Зміст технічного аналізу проекту.

 4. .Основні складові технічного аналізу.


Рекомендована література: 4,[с.48–72;75–92], 8,[с. 111–114], 11,[с.79–82],

13,[с.336–357], 14 [с.38–55], 15, [с.79–82], 17 [с.43–61]


Контрольні питання


1. У чому полягає зміст технічного аналізу проекту?

2. Алгоритм проведення технічного аналізу.

3. Проблеми вибору місця реалізації проекту.

4. Характеристика основних принципів визначення масштабу проекту.

5. Критерії обґрунтування відбору технології.

6. Зв’язок технології та вибору обладнання.

7. Як чином складають графік виконання проекту?

8. Організація підготовки та впровадження проекту.

9. Місце матеріально-технічного постачання в технічному аналізі.

10. Структура інвестиційних та поточних витрат проекту.


ТЕСТИ


1. Метою темничного аналізу є:

а) вивчення споживачів продукції;

б) вивчення поточних витрат виробництва;

в) вивчення капітальних витрат;

г) вивчення капітальних і поточних витрат виробництва.


2. До змісту технічного аналізу входять:

а) аналіз ринку;

б) аналіз податкового законодавства;

в) вибір організації управління підприємством;

г) вибір технології виробництва.


3. При дослідженні місця реалізації проекту можна не розглядати:

а) розташування ринків збуту;

б) транспортний доступ до місця;

в) планування підприємства;

г) схеми земельних ділянок.

4. Дослідження масштабу проекту містить:

а) вивчення впливу ринків збуту на масштаб виробництва;

б) вивчення залежності капітальних і поточних витрат від масштабу виробництва;

в) вивчення фізичних та екологічних обмежень на масштаб виробництва;

г) все перелічене.


5. При аналізі вибору технології слід перевіряти обґрунтованість вибору з погляду:

а) сировини, що застосовується;

б) політичної ситуації в країні;

в) вірно „а” і „б”;

г) ні „а”, ні „б”.


6. До переліку питань, що вивчають під час вибору обладнання, входять:

а) номенклатура обладнання та його постачальники;

б) організація контролю за поставками обладнання;

в) система ремонту обладнання;

г) все перелічене.


7. До об’єктів інфраструктури належать:

а) лінії енергопостачання;

б) конвеєрні лінії;

в) кредитні лінії;

г) жодна з названих.


8. Якщо наявні не всі елементи інфраструктури, які необхідні для здійснення проекту, то слід:

а) відмовитись від проекту взагалі;

б) проаналізувати витрати на створення цих елементів;

в) клопотати про бюджетне фінансування розвитку інфраструктури;

г) відкласти проект до моменту створення необхідної інфраструктури.


9. Схема виробничих потоків – це:

а) графічне відображення руху сировини та напівфабрикатів по технологічному процесу;

б) схематичне зображення системи управління виробництвом;

в) графічне відображення зв’язків з постачальниками сировини і матеріалів;

г) схема поставки продукції виробництва її споживачам.


10. При підготовці й здійсненні проекту рекомендується наймати спеціалізовані фірми для:

а) закупівлі сировини;

б) монтажу обладнання;

в) наймання персоналу;

г) жодної з цих дій.

Тема: Інституційний аналіз


Семінарське заняття № 5


Основні питання


1. Мета і завдання інституційного аналізу.

2. Методи інституційного аналізу.

3. Зовнішні фактори, що впливають на реалізацію проекту.

4. Внутрішнє середовище проекту.


Рекомендована література: 4,[с.120–135], 5,[с.200–209], 6,[с.202–223], 9,[с.200–215]


Контрольні питання


1. Завдання інституційного аналізу.

2. Вкажіть найважливіші фактори зовнішнього середовища, що впливають на проект.

3. Чи можлива ситуація, коли зміни зовнішнього середовища не дозволяють реалізувати проект? Наведіть приклади.

4. Визначте фактори внутрішнього оточення проекту.

5. Які основні характеристики організацій, що впливають на успішну реалізацію проекту?

6. Які критерії відбору організацій, що прийматимуть участь у проекті, з точки зору інституційного аналізу?


ТЕСТИ


1. Економічне середовище проекту не характеризується такими компонентами:

а) бюджетний дефіцит;

б) структура внутрішнього валового продукту;

в) вартість кредитів;

г) рівень безробіття;

д) рівень інфляції.


2. Для того, щоб організаційна роль існувала і мала сенс, вона має включати:

а) розподіл ролей;

б) чітке визначення основних обов'язків або сфер діяльності;

в) заданий ритм виконання;

г) інноваційний процес.


3. Структура організації є ефективною, якщо вона:

а) не сприяє досягненню цілей підприємства з мінімальними небажаними наслідками;

б) допомагає менеджеру розвинути свої здібності;

в) допомагає працівникам вносити свій вклад у досягнення цілей підприємства;

г) сприяє реалізації стратегічного плану боротьби з конкурентами.


4. Принцип абсолютної відповідальності означає, що:

а) відповідальність начальників перед підлеглими за результати своєї діяльності є абсолютною, а підлеглі не можуть ухилятися від цієї діяльності;

б) відповідальність підлеглих перед начальниками за результати своєї діяльності є абсолютною, а начальники не можуть ухилятися від цієї діяльності;

в) абсолютна відповідальність вимагає абсолютного контролю;

г) відповідальність підлеглих перед начальниками результати своєї діяльності є абсолютною, незважаючи на делеговані повноваження;

д) відповідальність нижчих начальників перед вищими є абсолютною, але в них має бути менше делегованих повноважень.


5. Кількість посадових взаємозв'язків дорівнює 100. За формулою Грайкунаса кількість підлеглих одного начальника дорівнює:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6;

д) 7.


6. Функція підприємства – це:

а) його обов'язок;

б) його права;

в) його відповідальність;

г) його повноваження;

д) те, чим воно займається.


7. Чи є неодмінним компонентом інституційного аналізу аналіз політичних умов і політичний прогноз:

а) так;

б) ні;

в) визначається керівником проекту;

г) жодної вірної відповіді.


8. До принципів узгодження цілей проекту і цілей організації не відносять принцип:

а) поступовості;

б) єдності мети;

в) ефективності;

г) збалансованості.

тема: екоЛоГічний аналіз


Семінарське заняття № 6


Основні питання


 1. Цілі й принципи екологічного аналізу.

 2. Загальнозастосовані методики екологічного аналізу.

 3. Потенційно застосовані методики екологічного аналізу.


Рекомендована література: 4,[с. 13 – 30], 5,[c. 11 – 25], 6,[с.9 – 17], 7,[с. 33 – 40],

12,[с.17 – 27], 18,[с. 90 – 98]


Контрольні питання


 1. Що таке екологічний аналіз?

 2. Які відомі принципи екологічного аналізу?

 3. З чого треба починати, оцінюючи екологічні наслідки проекту?

 4. Як трактують вигоди та витрати в екологічному аналізі?

 5. З якою метою в екологічному аналізі використовують механізм оцінки неявних вигід і витрат?

 6. Що розуміють під превентивними витратами?

 7. Чи передбачає методика, заснована на превентивних витратах, наявність вторинних вигід?

 8. Що таке прийоми "уявного" ринку?

 9. Що треба знати для використання прийому "зміна продуктивності"?

 10. Яке місце в екологічному аналізі займає підхід, що враховує транспортні витрати?

 11. Чи розглядається в методиках із застосуванням ринкових цін стан довколишнього середовища як фактор виробництва?

 12. Як вимірюється втрата доходу в екологічному аналізі?

 13. Чи достатньо при використанні методики зміни продуктивності визначити її зміну в самому проекті?


Тести


1. Метою екологічного аналізу інвестиційного проекту є:

а) оцінка наслідків впливу на забруднення атмосферного повітря;

б) з'ясування однозначності всіх передумов проектного аналізу;

в) встановлення потенційної шкоди довколишньому середовищу під час здійснення та експлуатації проекту і визначення заходів, необхідних для її пом'якшення або відвернення;

г) розробка плану збереження природного середовища.


2. Неодержана вигода – це:

а) шкода довколишньому середовищу;

б) витрата;

в) вигода мінус витрата;

г) вигода "з проектом" мінус витрата "без проекту".


3. "Уявний" ринок – це підхід, при якому:

а) ринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

б) неринкові ціни застосовують для оцінки "товарів" або "послуг" екологічного характеру, що не мають чіткої ціни;

в) ринкові ціни замінних і доповнюючи товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище;

г) неринкові ціни замінних і доповнюючих товарів застосовують для оцінки впливу проекту на довколишнє середовище.


4. Яка з методик не заснована на використанні ринкової ціни:

а) зміна продуктивності;

б) аналіз ефективності витрат;

в) втрата доходу;

г) альтернативна вартість.


5. Яка з методик не заснована на використанні порядку потенційних витрат:

а) витрати на заміну;

б) витрати на переміщення;

в) різниця в заробітній платі;

г) тіньовий проект.


6. Методика, заснована на втраті доходу, може бути застосована:

а) залежно від характеру захворювань;

б) незалежно від характеру захворювань;

в) при оцінці впливу на заповідні території;

г) при оцінці рівня радіаційного забруднення.


7. Методика, заснована на превентивних витратах, передбачає, що рівень можливої шкоди має бути:

а) менший витрат на зниження шкоди;

б) менший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди;

в) рівний витратам на зниження шкоди;

г) більший зниженого рівня можливої шкоди плюс витрати на зниження шкоди.


8. Методика витрат на відшкодування передбачає, що величина шкоди може бути виміряна:

а) механічно;

б) фізично;

в) хімічно;

г) біологічно.


9. Яке з допущень не використовується в методиці тіньових проектів:

а) наявні ресурси незначні і мають високу цінність;

б) створені людиною альтернативні варіанти ресурсів є аналогічними природним;

в) всі використовувані ресурси мають ринкову вартість;

г) існуючий рівень товарів та послуг є бажаним.


10. Підхід з погляду характеристики власності означає, що:

а) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити менше за окремий товар, який являє собою нерухоме майно;

б) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;

в) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі більше за певний товар, який являє собою нерухоме майно;

г) споживачі виявлятимуть своє ставлення до цілого набору характеристик як конкретного, так і більш загального характеру (довколишнє середовище, естетика) через свою готовність заплатити удвічі менше за певний товар, який являє собою нерухоме майно.


11. Що є основою для порівняння в оплаті праці:

а) ступінь ризику для життя і здоров'я та міські зручності;

б) забруднені повітря і вода;

в) ступінь ризику для життя і вища оплата праці;

г) чисте повітря і відсутність каналізації.


12. При оцінці екологічних вигід та витрат у рамках підходу „з проектом” і „без проекту” не розглядають:

а) додаткові вигоди й витрати в результаті реалізації проекту;

б) прирощені вигоди й витрати в результаті реалізації проекту;

в) безповоротні вигоди й витрати в результаті реалізації проекту;

г) альтернативні вигоди й витрати.


13. Рекреаційні товари – це товари:

а) що мають культурний, історичний аспекти;

б) що мають культурний, історичний та ландшафтний аспекти;

в) що мають підвищений попит;

г) що мають історичний аспекти.


14. Чи ґрунтується екологічний аналіз на використанні методів фінансового й економічного аналізів:

а) так;

б) ні.


ТЕМА: соціальний аналіз


Семінарське заняття № 7


Основні питання


 1. Яке призначення соціального аналізу проекту?

 2. Назвіть типи проектів, для яких оцінка соціального аспекту є обов'язковою.

 3. Назвіть основні складові соціального середовища проекту.

 4. Яку роль відіграє соціолог на різних стадіях підготовки та реалізації проекту?

 5. Кого називають населенням проекту і бенефіциаторами проекту?

 6. Чи існує взаємозв'язок між різними соціальними показниками проекту, який ступінь їх кореляції?

 7. Які основні характеристики способу та рівня життя населення і якою мірою вони мають бути враховані при розробці проекту?


Рекомендована література: 4,[с. 13 – 30], 5,[c. 11 – 25], 6,[с. 9 – 17],

7,[с. 33 – 40], 12,[с. 17 – 27], 18,[с. 80 – 90]


Контрольні питання


 1. Назвіть складові етнодемографічної характеристики населення.

 2. Як подолати труднощі кількісної оцінки соціальних результатів проекту?

 3. Які є методи підвищення соціальної активності населення?

 4. Що означає прийнятність проекту для місцевої культури?

 5. Назвіть можливі соціальні наслідки проекту будівництва швидкісної автомагістралі в Західній Україні.

 6. Запропонуйте можливі заходи, що б забезпечили участь місцевого населення в підготовці та реалізації проекту будівництва атомної електростанції.Тести1. Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а) користувачів проекту;

б) населення регіону, в якому реалізується проект;

в) поліпшення соціального середовища проекту;

г) усі попередні відповіді вірні.


2. На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб проекту:

а) експертиза;

б) розробка концепції проекту;

в) реалізація проекту;

г) обґрунтування проекту.


3. Оцінка населення, що мешкає в зоні реалізації проекту, вимагає:

а) оцінити населення з точки зору демографічних, соціальних особливостей, умов мешкання, зайнятості, відпочинку та визначити ступінь впливу проекту на ці параметри;

б) оцінити можливість поліпшення рівня життя;

в) оцінити ступінь впливу проекту на умови мешкання, зайнятості та відпочинку населення тощо;

г) спрогнозувати зміни соціокультурних параметрів населення.


4. На які характеристики зовнішнього середовища в більшій мірі може вплинути проект:

а) природно - кліматичні;

б) демографічні;

в) соціально-культурні;

г) етнічні.


5. Що містить діагностика соціальної культури:

а) визначення фактичного стану, тенденцій розвитку та прогнозування структури зайнятості; так, ні;

б) оцінка рівня безробіття; так, ні.

в) визначення можливості працевлаштування безробітних: так, ні;

г) аналіз регіонального рівня зайнятості; так, ні.


6. Соціальний аналіз проекту передбачає:

а) визначення існуючого рівня соціального середовища;

б) прогнозування можливого впливу проекту на соціальне середовище;

в) оцінку можливості змін соціального середовища проекту;

г) усі попередні відповіді вірні;

д) вірні лише а) та б).


7. Участь населення регіону в проекті означає:

а) надання робочої сили;

б) моніторинг проекту;

в) консультування з відбору та плануванню проекту;

г) усі попередні відповіді вірні;

д) вірні лише а) та б).


8. Оцінка соціальних наслідків проектів проводиться:

а) бенефіциаторами проекту;

б) учасниками проекту;

в) населенням країни проекту;

г) аналітиками, що готують проект;

д) усі попередні відповіді вірні.

^ Тема: фінансовий АНАЛІЗ


Практичне заняття № 5


Ціль заняття: засвоїти методики оцінки фінансових можливостей проекту з позиції досягнення максимально можливої за певних умов ефективності та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище; навчити студентів грамотному застосуванню цих методик

^ Зміст заняття: проведення розрахунків фінансових можливостей та економічних аспектів інвестиційного проекту.


Рекомендована література: 4,[с.150–168], 5,[с.212–225], 6,[с.248–278],

9,[с.218–229]


Для роботи над завданнями рекомендовано використання наступних формул:


^ ЕФЛ = (1-СОП) (ЄР-СВ)* ( ПК/ВК),


де ЕФЛ – ефект фінансового левериджу; СОП – ставка оподаткування прибутку, в долях одиниці; ЕР – економічна рентабельність; СВ – ставка відсотку за кредит, в %; ПК – сума (питома вага в %) позикового капіталу; ВК – сума (питома вага %) власного капіталу.


ЕР = (П +ФВ)*100 / (А-КЗ),


де ЕР – економічна рентабельність; П – прибуток до оподаткування; ФВ – фінансові витрати; А – середньорічна сума активів; КЗ – середньорічна кредиторська заборгованість.


КВ = П* ПКВ + ВБ,


де КВ – загальна потреба в капітальних вкладеннях для будівництва нового об'єкта; П – потужність об'єкта, що передбачається, у відповідних одиницях; ПКВ – середня сума будівельних витрат на одиницю потужності об’єктів даного профілю; ВБ – інші витрати, пов’язані з будівництвом об’єкта.


ЗП = КВБУ / ЧОФ * 100.

де ЗП – загальна потреба в інвестиційних ресурсах при будівництві й впровадженні в дію нового об'єкта; КВБУ – загальна потреба в капітальних вкладеннях для будівництва й устаткування нового об'єкта; ЧОФ – питома вага основних фондів у загальній сумі активів аналогічних підприємств даної галузі.


ЧБВ = ОФ + НА + З + Ф + КВ + НБ*Кі,

де ЧБВ – чиста балансова вартість підприємства; ОФ – залишкова вартість проіндексованих основних фондів підприємства; HA – сума нематеріальних активів; З – сума запасів матеріальних обігових фондів за залишковою вартістю; ФР – сума усіх форм фінансових ресурсів підприємства без заборгованості; KB – капітальні вкладення; НБ – незакінчене будівництво; Кі – коефіцієнт індексації основних фондів.


ВП= ССП/ СНП,


де ВП – вартість підприємства на основі величини його прибутку; ССП – середньорічна сума реального прибутку; СНП – середня норма прибутковості інвестицій у коефіцієнті


^ ПФ =ПР*ЧІФ/ЧІР,


де ПФ – потреба в інвестиційних ресурсах для здійснення фінансових інвестицій; ПР – потреба в інвестиційних ресурсах для здійснення реальних інвестицій; ЧІФ – частка фінансових інвестицій у прогнозному періоді; ЧІР – частка реальних інвестицій у прогнозному періоді.


Задача 1

Розрахувати ефект фінансового левериджу й рентабельність власних коштів. Актив у підприємства, віднявши відстрочені плати, - 5800 тис. грн., у пасиві – 3800 тис. грн. (власних коштів). Рівень економічної рентабельності – 18%, ставка відсотків по кредиту – 15% річних.


Задача 2

Визначити оптимальну структуру капіталу підприємства використовуючи вихідні дані, наведені в табл. 1.


Таблиця 1 – Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємства


Показники

На 01.01.2002

На 01.01.2003

Основні засоби

52,81

205,8

Оборотні кошти

664,19

812,4

Власні кошти

193,75

311,4

Позикові кошти

523,25

706,8

Баланс

717

1018,2

Балансовий прибуток (за рік)

253,14

92,9

Фінансові витрати

-

90,2Інформацію про річні ставки процентів за кредит, які встановлені Укрсоцбанком у 200_ році при різній структурі капіталу, подано в табл. 2


Таблиця 2 – Ставки процентів за кредит


Показники

Фінансова структура капіталу (%)

^ Частка власного капіталу

90

80

70

60

50

40

30

Частка позикового капіталу

10

20

30

40

50

60

70

Процент за кредит

45

46

47

48

50

53

57


Розрахунки для визначення оптимальної структури капіталу за критерієм ефективності його використання (ЕФЛ) звести в табл. 3 й зробити висновки.


Таблиця 3 – Варіанти розрахунку фінансової структури капіталу за критерієм

ефективності використання капіталу


Варіанти фінансової структури

% за кре-

дит

Рівень рента бельності акти-вів

Очікуваний прибуток.

Рента-бель-ность ВК

Сума, тис.грн.

Питома вага, %

до спла-ти %

за кре-дит

на опла-ту % за кре-дит

після сплати % за кредит та по-датку на приб.

ВК

ПК

Всього
ВК

ПК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Задача 3


Розрахувати прогнозні фінансові потоки за інвестиційним проектом й оцінити ефективність його впровадження. Створюється підприємство з виготовлення дитячого взуття, виробнича потужність якого 200 тис. шт. виробів. Підприємство планується у вигляді ТОВ з участю іноземного капіталу (40% уставного фонду). Проект розраховано на 12 років, у тому числі перший і другий рік – будівництво фабрики; третій рік – початок виробництва продукції, освоєння потужності на 55%; четвертий рік – 75% та п’ятий – 80% потужності. Починаючи із шостого року – вихід на повну виробничу потужність. Ціна виробу, прийнятого для розрахунку потужності – 35 грн.

Проектно-балансова вартість підприємства:

1. Загальні першочергові інвестиції (активи):

1.1. Загальний об’єм будівель, що будуються складає 9000 м3, питомі капвкладення – 60 грн. / м3. Вартість необхідного обладнання – 820 тис. грн., витрати на його установку, підготовку до виробництва складають 10% від вартості машин. Покупка землі вартуватиме інвестору 80 тис. грн.

1.2. Оборотний капітал: оборотність товарних запасів в аналогічних підприємствах складає 14 обертів; інші активи плануються у розмірі 50 тис. грн..

2. Власний капітал (пасиви)

2.1. Власний капітал (уставний фонд) – 1120 тис. грн..

2.2 Позичені кошти:

Банківський кредит для покриття 80% запасів при 10% ставці запозиченого капіталу (виплата за 5 років). Кредит постачальника при 8% річних (виплата за 5 років) – 500 тис. грн. Крім того, планується короткострокова заборгованість.

Вихідні дані для розрахунку поточних витрат, отриманих у процесі передінвестиційного дослідження (грн.)

 • матеріальні витрати на 1 виріб – 3,5;

 • імпортні матеріали – 3,2;

 • оплата праці – 1,2;

 • відрахування на соціальні потреби – 0,61.

Річні постійні витрати на весь об’єм виробництва (грн.):

 • загальновиробничі витрати – 3000;

 • загальногосподарські витрати – 1400;

 • витрати на збут – 120.

Норми амортизаційних відрахувань й списувань на рік:

 • земля – 3%;

 • будівлі – 5%;

 • обладнання – 15%;

 • підготовка виробництва – 25%.


Задача 4


Підприємство галузі вирішило здійснити проект щодо організації виробництва та продажу будівельної продукції.

Строк проекту – 5 років. Які розрахунки необхідно виконати при підготовці фінансового плану.


Задача 5


Підприємству для здійснення інвестиційного проекту потрібно 10 млн. ум. од.

Із даних таблиці треба обрати найкращий варіант проекту згідно діючої структури капіталу.


Таблиця 1 – Структура капіталу різних варіантів проекту

Показники


Од. виміру

1

2

3

4

5

Загальна сума інвестиційних ресурсів:

тис. ум. од.

10000

10000

10000

10000

10000

у тому числі:- власний капітал
10000
5000

7000

3000

- позиковий капітал10000

5000

3000

7000

Рентабельність власного капіталу

%

25

25

25

25

25

Ставка відсотків за кредит

%

20

20

20

20

20


Розрахуйте коефіцієнт заборгованості та ефект фінансового левериджу. Чи зміниться вибір оптимальної структури капіталу, якщо ставка відсотків за кредит знизиться до 15 %.

Семінарське заняття № 8


Основні питання


 1. Цілі, завдання і моделі фінансового аналізу.

 2. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності.

 3. Прогнозування продажів та витрат за проектом.

 4. Джерела фінансування та розрахунок бюджету проекту.

Рекомендована література: 4, [с.150–168], 5, [с.212–225], 6, [с.248–278],

9, [с.218–229]


Контрольні питання


 1. Що таке фінансовий аналіз?

 2. Які завдання фінансового аналізу 7

 3. Охарактеризуйте методи фінансового аналізу.

 4. Які існують принципи фінансового аналізу?

 5. Принципи формування структури джерел фінансування проекту.

 6. Елемент и фінансового плану.

 7. Мета та призначення балансу грошових потоків.

 8. Основні показники ефективності проекту.ТЕСТИ


1. Оптимальну структуру капіталу можна визначити за допомогою показника:

а) рентабельності капіталу;

б) ефекту фінансового левериджу;

в) ефекту виробничого важеля;

г) рентабельності інвестування.


2. Сутність цього методу фінансування інвестиційних ресурсів полягає в тому, що після вилучення з прибутку податків та інших обов’язкових платежів у бюджет решта грошових накопичень залишаються в розпорядженні підприємства – це:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.


3. Цей метод інвестування являє собою довгострокову оренду основних фондів:

а) державне асигнування;

б) лізинг;

в) довгострокове кредитування;

г) самофінансування.


4. Прибуток відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


5. Комерційний кредит відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


6. Амортизаційні відрахування відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


7. Доходи від цінних паперів відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


8. Пайові внески членів колективу відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


9. Банківський кредит відносять до джерел фінансування інвестиційних ресурсів:

а) власних;

б) запозичених;

в) залучених;

г) державне асигнування.


10. Оцінка вартості підприємства, заснована на зменшені загальної балансової вартості активів підприємства на суму його зобов'язань, – це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

11. Оцінка вартості підприємства, заснована на використанні даних про продаж аналогічних підприємств на аукціонах, – це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

12. Оцінка вартості підприємства, що базується на визначені реальної суми середньорічного прибутку за ряд останніх років та середньої норми прибутковості інвестицій, – це методика:

а) на основі прибутку;

б) на основі чистої балансової вартості;

в) на основі ринкової вартості.

^ Тема: економічний аналіз


Практичне заняття № 6


Ціль заняття: визначення економічної привабливості й цінності проекту.

Зміст заняття: проведення оцінки економічного аналізу проекту.


Рекомендована література: 4, [с.150–270], 5, [с.220–238], 6, [с.287–310],

9, [с.245–260]


Задача 1

Визначте тіньову цінність проекту в національній валюті, якщо поданий проект передбачає імпорт 40% комплектів загальних інвестиційних витратах. Офіційний обмінний курс занижений на 15%, його величина дорівнює 5 грн.од. За оцінками спеціалістів, проект передбачає інвестиції в розмірі 430 млн. дол.

Задача 2

Визначте паритетну ціну імпорту та експорту технологічної лінії на основі таких даних:

вартість товарів "біля воріт" виробника дорівнює 70000 дол.; величина місцевих зборів – 1000 дол.; вартість страховки – 15000 дол.; експортні мита – 2500 дол.; експортні субсидії – 7000 дол.;

вартість транспортування всередині країни — 20000 дол.; монтаж і налагодження устаткування оцінюються в 12% від вартості обладнання;

офіційний валютний курс у країні встановлено на рівні 1 дол.:5 грн.од. місцевої валюти, а премія до нього становить 20%.


Задача 3

У країні встановився тіньовий курс місцевої валюти 1 дол.:5 грн.од. її офіційну вартість занижено на 30%. Визначте офіційний курс валюти, величину премії та стандартний коефіцієнт перетворення.


Задача 4

Визначте величину споживчого надлишку, якщо в результаті реалізації проекту ціна на продукт знизилася на 5% становить 140 грн.од., а обсяг споживання збільшився з 200 до 240 млн. шт. за рік. Проілюструйте свою відповідь графіком.


Задача 5

Визначте тіньову ціну металу, якщо його ціна в країні дорівнює 1300 грн.од. за 1 тонну. Вартість транспортування світовий ринок становить 15% від внутрішньої ціни. Світова ціна металу — 120 дол. за 1 т. Стандартний коефіцієнт перетворення дорівнює 0,8. Офіційний курс місцевої валюти — 18 грн.од. за 1 дол. Як ви вважаєте, цей товар є імпортованим чи експортованим для країни.

Задача 6

Визначте перевідний коефіцієнт для імпортованої технологічної лінії вартістю 400 тис. грн.од., якщо її монтаж та налагодження вимагатиме 80 тис. грн.од., мито становить 30% вартості, податок на продаж — 10%, акцизний збір — 15%, величина транспортних витрат — 50 тис. грн.од. (економічна вартість яких становить 40% від їх фінансової величини). Прокоментуйте одержаний результат.


Контрольні питання


1. У чому полягає різниця між фінансовим і економічнім аналізом?

2. Для яких проектів проведення економічного аналізу є необхідною умовою?

3. Яка різниця між розрахунками фінансових та економічних цін?

4. Відміна економічної привабливості та економічної ефективності.?

5. Які основні етапи визначення економічної привабливості проекту?

6. Причини використання альтернативної вартості в економічному аналізі.

7. Поняття тіньового утворення, механізм визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту.

8. Охарактеризуйте методичний інструментарій для визначення наявних вигід і витрат при проведенні економічного аналізу.

9. Поняття перевідного коефіцієнта (коефіцієнта перерахунку) та проблеми його використання.

10. Чому в оцінці економічної цінності проекту враховують трансфертні платежі, мультиплікативний ефект і споживчий надлишок?


ЛІТЕРАТУРА


Законодавчі та нормативні акти


 1. Про інвестиційну діяльність. Закон України // Голос України. – 1991. – 18 вересня.

 2. Про інвестиційні фонди та інвестиційні кампанії. / Указ Президента України №55-94 // Голос України. - 1994. - 19 лютого.

 3. Про оподаткування прибутку у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями на стан на 16.12.97 р1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи