Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") icon

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Скачати 45.49 Kb.
НазваМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Дата14.11.2012
Розмір45.49 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до організації самостійної роботи

з дисципліни “Інформаційні технології управління”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

зі спеціальності 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього природного середовища").

Укл.: Бараннік В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 8 с.


Укладач: доц. В.О. Бараннік


Рецензент: доц. Є. Г. Пономаренко (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Загальні положення


Навчальна дисципліна “Інформаційні технології управління” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 - «Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань та практичних навичок у галузі інформаційних технологій управління інженерними та природними системами


^ Предмет дисципліни: Моделі, методи та програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-екологічними системами


Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”):

”Системний аналіз довкілля”, “Інформатика і системологія”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”


На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

”Інформаційні технології управління та проектування”, дипломна робота.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати основні моделі, методи та програмні засоби управління інженерно-екологічними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.

- уміти застосовувати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні методи та засоби управління інженерними і природними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.


Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття управління, елементи систем управління та стадії управління

інженерно-екологічними системами.


Тема 2. Використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики

планів дій та управліньських рішень.


Тема 3. Використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності

для порівняння сценаріїв управління.


3

Тема 4. Програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-

екологічними системами.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.

До теми 1: Вивчення сучасних напрямків інформаційного забезпечення та ознайомлення з методами обгрунтування доцільності управліньських рішень в інженерній діяльності.

До теми 2: Вивчення сучасних підходів й ознайомлення з методами використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики планів дій та управліньських рішень.візуалізації даних спостережень екологічних процесів довкілля.

До теми 3: Вивчення сучасних підходів й ознайомлення з методами використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності для порівняння сценаріїв управління.

До теми 4: Вивчення властивостей програмних засобів Microsoft Excel для зберігання, обробки та аналізу даних.


Студент повинен також самостійно виконати дві контрольні роботи за індивідуальним завданням, що мають метою перевірку умінь щодо використання функцій корисності та матриць впливу для порівняння та вибору доцільних управліньських рішень.

Контроль якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних умінь проводить за допомогою усного опитування студентів викладач під час заліку.


Список літератури


(Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.


4

  1. Руководства по применению пакетов прикладных программ Microsoft Office.

  2. Серавин Л.Н. Теория информации с точки зрения биолога. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – 160 с.

  3. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 104 с.

  4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. – М.: Наука, 1969. – 367 с.

  5. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: Модульная программа для менеджеров. Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

  6. Програмне забезпечення Microsoft Word та Microsoft Excel.5

Навчальне видання


Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладач: Валерій Олександрович Бараннік


Редактор: З. М. Москаленко


План 2007 (додатково)
Підп. до друку Формат 60*80 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,4 Умовн.-друк. арк. 0,2

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


6

Схожі:

Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Моделювання І пргнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної І...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconІнформаційні технології: Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки спеціалістів 0708 „Екологія”
Екологія”, спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу денної форми навчання зі спеціальності 070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни „Вступ до фаху” (для студентів 1 курсу денної форми навчання зі...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Моделювання І пргнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної І...
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 \"Екологія та охорона навколишнього природного середовища\") iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи