Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Скачати 48.07 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Дата14.11.2012
Розмір48.07 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни «Системний аналіз»

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього природного середовища"). Укл.: Бараннік В.О., Дмитренко Т.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Укладачі : В.О. Бараннік,

Т.В. Дмитренко


Рецензент: І.Ю. Саратов (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Загальні положення


Навчальна дисципліна «Системний аналіз» є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 «Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: надання загальноінженерної підготовки (теоретичні знання й практичні навички) в галузі аналізу складних систем як основи для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

^ Предмет дисципліни: системні підходи до аналізу складних систем і вирішенню складних проблем в умовах неповної і різнородної інформації.

Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”): вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика (основи).

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: “Гідроекологія”, “Моделювання й прогнозування стану довкілля”, “Інформаційні технології управління”.

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати теоретичні засади й методи аналізу складних систем і проблем в умовах неповної інформації;

- уміти застосовувати теоретичні знання й надбані вміння в практичних проблемах в умовах недостатнього інформаційного забезпечення.


Зміст дисципліни:


Основні етапи системного аналізу.

Призначення системного аналізу, поняття системи, їх види й системні змінні (входи, виходи, параметри, коефіцієнти, константи). Основні стадії системного аналізу: постановка завдання, встановлення дерева цілей (індикаторів оцінки стану системи/проблеми), визначення варіантів вирішення проблеми, моделювання, оцінка результатів.

^ Моделювання систем.

Поняття моделі, класифікація моделей, види математичних моделей. Принцип матеріального балансу й побудова балансових моделей. Методологія побудови балансових моделей. Методологія побудови статистичних моделей. Візуалізація, імітація й оптимізація в системному аналізі, види оптимізації.

^ Експертні методи системного аналізу.

Умови використання експертних оцінок в системному аналізі та їх види.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також вмінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.


Для успішного складання іспиту з дисципліни «Системний аналіз» студент повинен самостійно проробити наступні питання:

1. Поняття системного аналізу й системи. Методологія побудови складних систем.

2. Структура системи (підсистеми, надсистеми). Види систем.

3. Характеристика основних етапів системного аналізу: постановка завдання, встановлення дерева цілей (індикаторів оцінки стану системи/проблеми), визначення варіантів вирішення проблеми, моделювання, оцінка результатів.


4. Методи й шкали оцінки корисності факторів, що не мають фізичних одиниць виміру.

5. Поняття моделювання й моделі.

6. Класифікація моделей:

  • матеріальні;

  • ідеальні.

7. Класифікація математичних моделей.

8. Складання балансових рівнянь для окремих простих систем довкілля.

9. Підготовка й аналіз даних експертних процедур “мозкового штурму” й методу Делфі.

Також студент повинен самостійно виконати письмове індивідуальне завдання: надати опис та обґрунтувати систему, що повинна включати всі складові елементи системи, а саме: вхідні й вихідні змінні системи, межі системи, елементи в межах системи.

Загальний обсяг письмового індивідуального завдання – 10-12 друкованих аркушів формату А4. Шрифт - Times New Roman, 14 пт, інтервал – полуторний. Поля – по 2 см. Нумерація сторінок у верхньому правому куті сторінки.

^ Порядок виконання самостійної роботи:

Студент повинен самостійно обрати тематику, чітко сформулювати тему, мету й завдання, самостійно знайти необхідну літературу за тематикою, обробити й проаналізувати її, підготувати роботу до захисту.

^ Порядок захисту самостійної роботи:

Захист самостійної роботи відбувається у вигляді доповіді на 5 хвилин. У разі необхідності можливе використання презентації Microsoft Power Point.

Контроль якості засвоєння теоретичного матеріалу проводить викладач під час заліку.


Список літератури


1. Пэнтл Р. Методы системного анализа окружающей среды. – М.: Мир, 1979. – 214 с.

2. Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К.И. Системный анализ контроля и управления качеством воды и воздуха. – К.: Наук. думка, 1991. – 360 с.

3. Математические методы контроля загрязнения воды / Под ред. А. Джеймса. – М.: Мир, 1981. – 172 с.

4. Internet.

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладачі : Валерій Олександрович Бараннік,

Тетяна Володимирівна Дмитренко


Редактор: З.М.  Москаленко


План 2007, поз. 363М
Підп. до друку 23.10.2007 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,5 Умовн.-друк. арк. 0,3.

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи та завдань до самостійної роботи з дисципліни «Основи теорії систем та системний аналіз»
«Основи теорії систем та системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 080101 «Геодезія,...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconІ. Б. Андренко
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Аналіз діяльності підприємств туризму” (для студентів 4 курсу денної та 5...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconВ. М. Шавкун методичні вказівки до самостійної роботи
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Діагностування електрообладнання транспортних засобів» (для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства т.І. Світлична, Н. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «прогнозування»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Прогнозування” для студентів (для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія І кліматологія», (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconМіського господарства методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системний аналіз» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Стратегія підприємства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи