Методичні вказівки до виконання практичних занять icon

Методичні вказівки до виконання практичних занять
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Сторінка1/7
Дата14.11.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівкидо виконання практичних занять,

самостійної роботи та контрольної роботи студентів з курсу

Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”

( для студентів спеціальності 7.050107,8.050107 „Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ- 2007

Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств» спеціальності 7.050107,8.050107 „Економіка підприємства”.

Укл. доц. Зіньковська А.І., доц. Димченко О.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с

.

.


^

Укладачі: к.е.н., доц.А.І.Зіньковська,

к.е.н., доц.О.В.Димченко
Рецензент: к.е.н., доц.. В.М.Тюріна


Рекомендовано кафедрою МіРЕ,

протокол № 4 від 23.10.2006 р.

Зміст
Стор.

Структурні складові робочої навчальної програми………………………...


4

Тема 1. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Основні поняття оцінки ефективності інвестицій»………………………………………………….


9

Завдання для самостійного вирішення………………………………

11

Тема 2. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Методи оцінки економічної ефективності інвестицій»…………………………………………………..

2.1. Приклади вирішення типових завдань…………………………..

2.2. Завдання для самостійного вирішення………………………….


12

22

23

Тема 3. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інфляція й ризик»…………………...

27

Тема 4. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інновації»………………………........

29

Завдання для самостійного вирішення ……………………………...

37

Тема 5. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Кредит, боргові зобов'язання, дебіторська заборгованість»……………………………………………….

Завдання для самостійного вирішення ……………………………...


38

40

Тема 6. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств водопостачання й водовідведення»…………….


42

Тема 7. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств теплопостачання»………………………………..


42

Тема 8. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Вибір оптимального виду транспорту на окремих маршрутах за рахунок: економії енергоресур-сів; середньої дальності поїздок»…………………………........................43

Тема 9. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств газового господарства»………………………….


45

Тема 10. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств готельного господарства» …………………….


46

Тема 11. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ «Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств зеленого господарства» ………………………...


49

Завдання до виконання контрольної роботи…………….

1) підвищити прибутковість інвестицій і знизити прибутковість (з урахуванням ризику, інфляції, падіння курсу акції й т.п.) інших видів бізнесу, з метою, щоб інвестування стало більш вигідним навіть із урахуванням невизначеності одержання ДП (грошові припливи)…………………………………………………………………

2) дати варіанти (3-4) проекти, по яких розрахувати ЧДД, ПО, ІД, FMRR і дюрацію…………………………………………………………

49


49


56

Список літератури …………………………………………………………..

59Структурні складові робочої навчальної програми


1. Мета, предмет і місце дисципліни


1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни. Метою дисципліни “Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств» є надання студентам усіх фахових напрямів ґрунтовні знання з прикладних розділів управління інноваціями та інвестиціями в галузі житлово-комунального господарства, зокрема з усіх необхідних стадій та етапів розробки інвестиційних проектів на підприємствах ЖКГ, а також надання студентам необхідних практичних навичок з управління інноваційно-інвестиційною діяльністю житлово-комунальних підприємств на сучасному етапі розвитку в період реформування галузі (від розробників).

1.2. Предмет вивчення у дисципліні – інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств (від розробників).


1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівцяПерелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на дану дисципліну

 • економічні теорія;

 • економіка підприємства;

 • економічний ризик;

 • проектний аналіз;

 • управління проектами;

 • економіка і організація інноваційної діяльності;

 • інноваційний менеджмент.
 • переддипломна практика;

 • дипломне проектування.


2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

(відповідно до стандартів ОПП)

Модуль “Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств” (3/108 )


^ Змістовий модуль 1. Інвестиційна діяльність підприємства


Визначення , цілі й напрямки інвестиційної діяльності підприємства.

Правові засади впровадження механізмів інвестиційної діяльності на підприємстві.

Методи оцінки ефективності інвестицій: оцінка ефективності інвестицій виходячи з термінів їх окупності; оцінка інвестицій за нормою прибутку на капітал.

Вплив інфляції і фактора часу на ефективність інвестицій.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту в умовах інфляції. Номінальна норма прибутку.

Поняття дисконтування та нарощування вартості.


^ Змістовий модуль 2. Інноваційна діяльність підприємства


Особливості втілення інновацій в галузі ЖКГ.

Необхідність прискорення інвестиційного процесу в ЖКГ на сучасному етапі.

Реформування галузі на сучасному етапі.

Створення ринкового середовища і стимулювання конкуренції в різних галузях ЖКГ України: житлове господарство, водопостачання та водовідведення, міський електричний транспорт, інші підгалузі ЖКГ.


Змістовий модуль 3. Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств міського господарства
^
Інноваційно-інвестиційні проекти в житловому господарстві


Інноваційно-інвестиційні проекти в галузі водопостачання та водовідведення Особливості інноваційно-інвестиційних проектів в галузях тепло-електро-газо-постачання.

Особливості інноваційно-інвестиційних проектів у готельному та зеленому господарстві.

^ 3. Освітньо-кваліфікаційні вимогиВміння
(за рівнями сформованості)
та знання

Сфери діяльності

(виробнича,
соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності
у виробничій сфері

(проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська,технічна, інші)

1

2

3

^ Репродуктивний(стереотипний) ревень


1. Знати визначення понять “інновації”, „інвестиції”і зв’язок цих понять з галуззю комунального господарства.

Виробнича

Виконавська

2.Розуміти загальну структуру, функції та сучасні тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності

Виробнича

3. Знати визначення поняття „комунальні підприємства” та їх особливості

Виробнича

4.Знати загальні економічні особливості основних складових комунальних підприємств

Виробнича

5. Розуміти економіко-правову природу зв’язків між інноваційно-інвестиційним механізмом та комунальними підприємствами

Виробнича

^ Алгоритмічний рівень


1. Вибір методології аналізу підприємства як системи, розроблення та опрацювання його процедурАналітична

 • Установлювати мету і завдання аналізу, вибирати адекватні їм методики.

 • Опрацьовувати процедури аналізу з урахуван­ням конкретних умов.

 • Визначати інформаційну базу аналізу, способи її опрацювання, систематизації та подання

Виробнича

2. Аналіз ресурсів, процесів і ре­зультатів ді­яльності підприємства


 • Системно аналізувати діяльність підприємства.

 • Аналізувати використання ресурсів.

 • Оцінювати результати господарської діяльнос­ті підприємства
Виробнича

3. Обґрунтування проектів розвит­ку підпри­ємства і розроблення інноваційних проектів

Планова

 • Визначати напрями інноваційного розвитку підприємства, здійснювати пошук засобів їх реалізації.

 • Розраховувати економічну ефективність про­ектів, оцінювати і вибирати альтернативи.

 • Складати інвестиційні плани реалізації інноваційних намірів
Виробнича

4. Поєднан­ня та оптимізація всіх видів ресурсів для цілеорієнтованої діяль­ності підприємства
Організаційна


 • Адаптувати операційну систему підприємства до певного рівня її завантаження.

 • Оптимізувати усі види ресурсів підприємст­ва, обґрунтовувати форми залучення інвестицій та втілення інновацій

Соціально-виробнича

5. Контроль за ре­зультатами діяльності підприємст­ва та його підрозділів
Контрольна

 • Оцінювати доцільність залучення ресурсів у інноваційне виробництво

 • Перевіряти стан реалізації інвестиційних проектів

Виробнича

Евристичний (творчий) рівень


6. Проведення наукових досліджень із залученням методик інноваційно-інвестиційного аналізу


Виробнича

Проектувальна

 • Визначати проблеми і тематику наукових досліджень

 • Робити наукові висновки досліджень, належним способом оформляти їх результати
ВиробничаInnovation-investment activity of communal enterprises


1.1. Goals and tasks of the subject studying. Giving fundamental knowledge for the students of all specialties directions on the following topics: applied sections of innovation and investment management in the sphere of housing and communal services, particularly, necessary stages of investment projects developing at housing and communal services, necessary practical abilities as for innovation-investment activity management at enterprises of housing and communal services on the contemporary stage during the period of the branch reforming.


1.2. Studying subject – innovation-investment activity of communal enterprises


Content module (CM) 1. Investment activity of enterprises.

Definition, aims and directions of the activity.

Legislative fundamentals of functioning.

Investment efficiency evaluation method based on account payback period calculating.

Investment efficiency evaluation method according to rate of profit on capital.

Inflation processes and investment activity.

Investment project efficiency evaluation under the conditions of inflation. Nominal profit rate.

Notions of discounting and compounding.

^ Content module (CM) 2. Innovation activity of enterprises

Innovation and investment processes in housing and communal services speeding-up necessity

The branch reforming on the current stage.

Creating market environment and stimulating competition in the different branches of housing and communal services in Ukraine: housing, water supply and water sewerage, urban electric transport, other sub-branches of housing and communal services.

Content module (CM) 3 Innovation-investment activity of communal enterprises

Innovation-investment projects in housing.

Innovation-investment projects in the branch of water supply and water sewerage.

Specific sides of innovation-investment projects in the branch of heat-, power-, natural gas-supply.

Specific sides of innovation-investment projects in hotel services and in the branch of urban greenery planting.


^

Практичні завдання з курсу

”Інноваційно-інвестиційна діяльність комунальних підприємств”

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М....
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи