Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою icon

Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою
Скачати 36.09 Kb.
НазваІнформація про співавторів за зазначеною вище схемою
Дата10.11.2012
Розмір36.09 Kb.
ТипІнформація

умови оформлення та публікації наукових статей, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЕЛЕКТРОННОГО НАУКОВОГО ФАХОВОГО ВИДАННЯ «ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ». СЕРІЯ «ПРАВО»

1. Вимоги до змісту 
— Стаття повинна мати високий науковий рівень 
— Стаття повинна відповідати за своїм змістом вимогам, передбаченим у Постанові Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, вона повинна містити наступні елементи: 
а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 
б) аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; 
в) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
г) формулювання цілей статті (постановка завдання); 
ґ) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
д) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку 
— Основний зміст статті має відповідати одній чи кільком спеціальностям галузі науки «12.00.00 — Юридичні науки»

^ 2. Вимоги до оформлення 
— Стаття має бути оформлена у текстовому редакторі Microsoft Word, розширення файлу — .doc або .rtf 
— Шрифт Nimes New Roman, розмір — 14 кеглів, інтервал — 1,5 поля: верхнє, нижнє, праве — по 2 см, ліве — 3 см 
— У правому верхньому куті — УДК статті 
— Наступний рядок — через 1 абзац — ініціали і прізвище автора (рівняння по правій стороні, шрифт напівжирний, курсив) 
— Наступний рядок — науковий ступінь, учене звання, посада автора (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив) 
— Наступний рядок, в дужках, — місце роботи (рівняння по правій стороні, шрифт звичайний, курсив) 
— Далі, за необхідності, через 1 абзац, наводиться інформація про співавторів за зазначеною вище схемою 
— Наступний рядок — через 1 абзац — назва статті (всі великі літери, рівняння по центру, шрифт напівжирний) 
— Наступний рядок — через 1 абзац — виклад основного тесту статті 
— Посилання на використані джерела в тексті статті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку використаних джерел та номера сторінки (через кому, із зазначенням літери с.)
— Після викладу основного тексту статті — через 1 абзац — список використаних джерел. Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України (Форма 23, Бюлетень ВАК України, № 3, 2008) та відповідних державних стандартів, у порядку появи по тексту, без повторів 
— Наступний рядок після списку використаних джерел — через 1 абзац — анотація на 2-3 речення (із зазначенням прізвища, ініціалів автора, назви статті) та ключові слова (від 3 до 10 термінів) українською, російською та англійською мовами 
— У тесті не повинні використовуватись колонтитули, переноси частин слів, гіперпосилання. Відступ першого рядка абзац не встановлювати за допомогою пробілів чи знаку табуляції. Нумерація сторінок — не обов’язкова 
— Коментуючі роз’яснення не слід оформлювати як посилання знизу сторінки, їх належить робити безпосередньо в тексті статті

^ 3. Порядок подачі матеріалів до редакційної колегії 
— Кінцеві строки подачі матеріалів до редколегії 31 жовтня (публікація в грудневому номері)
— Обсяг статті, яка подається, в роздрукованому вигляді має складати від 0,3 до 0,5 ум. друк. арк. (12 000-20 000 друкованих знаків, включаючи пробіли), орієнтовно 7-12 сторінок (від УДК до ключових слів включно), які оформлені у відповідності з вимогами 
— Стаття подається у електронному варіанті, який надсилається на електронну пошту: lawjournal@oa.edu.ua (разом з відсканованою квитанцією про оплату, за винятком публікацій докторів наук). 
— Назва файлу — прізвище автора латинськими літерами, розширення файлу — .doc або .rtf 
— Для аспірантів, ад’юнктів, пошукувачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника із зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по-батькові (у електронному вигляді надсилається окремим файлом у форматі з розширенням .tif, .jpg або .ppt) 
— Контактну інформацію (із зазначенням повного ім’я, по-батькові та прізвища, телефонів, поштової адреси, електронної пошти, вебсайту) автор за бажанням може розмістити в окремому файлі, який надсилається разом зі статтею, або на останній сторінці статті. Контактна інформація не публікується

^ 4. Інші положення 
— Гонорари за опублікування статей не сплачуються
— За правильність і достовірність викладеного матеріалу несе відповідальність автор 
— Текст статті може бути написаний українською, російською чи англійською мовами 
— У тексті статті за узгодженням з автором можуть бути внесені редакційні виправлення, що не змінюють зміст статті 
— Після публікації автор отримує підтвердження, що надсилається електронною поштою, із зазначенням повного бібліографічного опису опублікованої статті. За необхідності отримання підтвердження звичайною поштою автор повинен повідомити про це заздалегідь 
— Автор (за винятком докторів наук) відшкодовує матеріально-технічні витрати для підготовки та публікації статті у сумі 200 грн. Копія квитанції надсилається разом зі статтею

Реквізити:

Міжнародний благодійний фонд Відродження "Острозької академії" Код 26009760 Р/р 26001360044001 МФО 333391
В Острозькому відділенні Рівненської філії КБ "Приватбанк"
Призначення платежу (обов’язково зазначати повністю)Безповоротна фінансова допомога на фахове видання Інституту права

Схожі:

Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформації про мене з обмеженим доступом з метою організації трудових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, охорони здоров'я та статистики в межах, необхідних для досягнення вказаної вище
Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в організації відповідних відносин і в забезпеченні...
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про співавторів за зазначеною вище схемою iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи