Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» icon

Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»
Скачати 41.83 Kb.
НазваДодаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»
Дата22.03.2013
Розмір41.83 Kb.
ТипДокументи


Додаток 1

Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»


1. Текст:

– Текстовий редактор Microsoft Word 2003.

– Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням .doc або .rtf).

– Формат A4.

– Шрифт Times New Roman, розмір – 14 кеглів, інтервал 1,5, поле верхнє, нижнє, ліве, праве – 2см, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок, обсяг статті 8-10 сторінок.

– Назви розділів у тексті статті – по центру жирним, назви підрозділів – по центру курсивом. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків.

– У правому верхньому кутку – УДК статті.

– Наступний рядок – ініціали і прізвище автора й співавторів (розмір шрифту 14, жирний) ліворуч у називному відмінку.

– Наступний рядок – учений ступінь, учене звання, посада автора (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч (без скорочень).

– Наступний рядок – назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив) ліворуч.

– Наступний рядок – назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру.

– Через інтервал анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами.

– Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

– При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

– Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

– Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

– Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

– Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

– Не використовувати дефіс замість тире.

– Слова мають бути розділені одним проміжком.

– Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

2. Ілюстрації:

– Якість ілюстрації повинна забезпечити їх чітке відтворення.

– Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

– Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

– Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

– Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.ін., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Повинні бути доступними для виправлення

– Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

– Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

3. Таблиці:

– Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

– Таблиці на кегль менші від основного тексту.

– Ячейки таблиці не заливати кольором.

– Таблиці, ілюстрації не повинні виходити на поля. Підписи до них повинні мати одні й ті самі стилі оформлення, як у всій статті.

4. Формули:

– Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

– Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

– У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці. Напр., I від і та j, I велика від J.

– Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

5. Посилання на використані джерела:

– Посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою).

– Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

6. Примітки:

– Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

– Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

– Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. …

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

^ 7. Оформлення списку використаних джерел:

– В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань – вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. В основному тексті посилання на джерела записуються в квадратних дужках.

– Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

– Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які наведено в Бюлетень ВАК України, №3, 2008 (Форма 23, С. 9–13).

Зауваження:

– У тексті статті можуть бути внесені редакційні виправлення або скорочення під час вичитки коректором.

– Автори статті відповідають за правильність і точність даних та фактів, які наводяться, а також за вміщення в статті даних, що не є предметом відкритої публікації.

– В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

– Матеріали оформлені з відхиленням від зазначених вимог розглядатися не будуть.

Схожі:

Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет “Острозька академія” Факультет романо-германських мов кафедра індоєвропейських мов науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції»
Національного університету «Острозька академія» оголошує прийом статей до друку у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет "Острозька академія"
Національний університет “Острозька академія” запрошує Вас до публікацій у Наукових записках Національного університету «Острозька...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconНаціональний університет «острозька академія» Кафедра культурології та філософії Інформаційний лист
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconІнформація про авторів (прізвище та ім’я, повна назва організації, посада, вчений ступінь І звання, поштова адреса, телефон, е-mail)
При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам'ятати про їх відповідність...
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Фінансовий менеджмент”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Місцеві фінанси”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2005 р с
Додаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія» iconІністерство освіти І науки україни національний університет “острозька академія” Економічний факультет Кафедра фінансів
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи