Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» icon

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Скачати 111.16 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність»
Дата13.09.2012
Розмір111.16 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ОКР БАКАЛАВРА напряму 6.020105 «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(навчання за інтегрованими навчальними планами)


І. ДІЛОВОДСТВО


1. Законодавча, нормативно-правова база діяльності системи діловодства і суб‘єктів діловодства в Україні. Міжнародний стандарт ІSО 15489-2001 "Інформація та документація – Управління документацією". ДСТУ 4423-1:2005 Керування документаційними процесами Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). ДСТУ 4423-2:2005 Керування документаційними процесами Частина 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001,

MOD). Нормативна база діловодства в Україні (закони України "Про інформацію", "Про державну таємницю" , "Про Національний архівний фонд

та архівні установи", "Про електронні документи та електронний документообіг" , "Про електронний цифровий підпис" тощо). Класифікація

нормативної бази діловодства.

2. Нормативна-методична база, яка регламентує організацію роботи з документами в установі (Постанова Кабінету Міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 р. "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" / Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України № 1577 від 27 листопада 2001 року, № 1106 від 17 липня 2003 року, № 1173 від 28 липня 2003 року, №1558 від 17 листопада 2004 року, № 371 від 18 травня 2005 року, № 493 від 20 червня 2005 року, № 642 від 25 липня 2005 року, № 981 від 24 вересня 2005 року, N 338 від 9 квітня.2008 року, N 1338 від 08 грудня 2009 року; Постанова Кабінету Міністрів України № 1153 від 14 квітня 1997 р. "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" / Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 р, № 858 від 24 вересня 2008 року; державні стандарти (Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення: ДСТУ 2732:2004, Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98, Державна уніфікована система документації. Основні положення: ДСТУ 3843-99, Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99, Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163-2003).

3. Основні поняття і термінологія діловодства. «Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення»: ДСТУ 2732:2004. Сфера застосування. Загальні пояснення. Загальні поняття.

4. Нормування терміносистеми документування та документаційного

забезпечення управління. «Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення»: ДСТУ 2732:2004. Документування управлінської інформації. Організація роботи зі службовими документами.

5. Роль і місце діловодства у роботі апарату управління. «Державна

уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»: ДСТУ 4163-2003. Склад реквізитів документів. Постійні та змінні реквізити. Вимоги

до змісту та розташовування реквізитів документів. Поняття «формуляр документа» та «формуляр-зразок». Значення формуляра-зразка для встановлення єдиних форматів паперу, розмірів службових берегів (полів) та зон розміщення реквізитів. Поняття про бланк документа. Види бланків. Вимоги до бланків документів та оформлювання документів. Відмінності у розміщенні реквізитів на різних видах бланків. Вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.

6. Особливості роботи зі зверненнями громадян. Закон України "Про зверненн громадян" від 02 жовтня 1996 року, Постанова Кабінету Міністрів України № 1153 від 14 квітня 1997 р. "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" / Із

змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 р, № 858 від 24 вересня 2008 року. Поняття про звернення громадян (заяви, пропозиції, скарги). Порядок контролю за розглядом письмових чи усних звернень громадян. Розгляд пропозицій, заяв і

скарг. Особистий прийом громадян. Особливості реєстрації. Терміни виконання. Аналіз та узагальнення результатів роботи з пропозиціями, заявами та скаргами громадян.

7. Організація документообігу. Сутність документообігу. Поняття про

вхідні, вихідні та внутрішні документи, характеристика їх потоків. Особливості приймання та первинної обробки вхідних документів: перевірка правильності адресування та цілісності вкладень, попередній розгляд кореспонденції та її підготовки до передачі за призначенням. Основні етапи проходження вихідних документів: складання проекту документа, його підготовка, погодження, затвердження, реєстрація. Вимоги до відправлення кореспонденції. Особливості проходження внутрішніх документів. Правила приймання і передавання документів на всіх етапах їх обробки. Поняття про облік обсягу документообігу і технологія його здійснення.

8. Реєстрація документів. Мета, значення та обов’язковість реєстрації. Документи, що не підлягають реєстрації. Форми реєстрації. Обов’язкові реквізити реєстрації. Єдина реєстраційно-контрольна картка. Основний принцип реєстрації. Довідкові картотеки.

9. Контроль за виконанням документів. Мета, завдання та умови ефективності контролю. Типові та індивідуальні терміни виконання документів. Технологія постановки та зняття документів з контролю. Особливості формування картотеки документів, виконання яких контролюється. Узагальнення та аналіз даних про хід і результати виконання документів.

10. Номенклатура справ; формування і оформлення справ. Значення номенклатур справ для обліку, пошуку та зберігання документів. Види номенклатур справ: типова, примірна та індивідуальна. Номенклатури структурних підрозділів та зведені номенклатури, їх наповнення, принципи побудови. Правила формування справ. Групування документів всередині справи. Особливості групування різних форм документів.

11. Організація поточного зберігання документів. Зберігання документів

з часу створення (надходження) і до передачі їх в архівний підрозділ. Розміщення справ і їх індексація. Робота з конфіденційними документами. Забезпечення схоронності документів. Видача справ у тимчасове користування. Вилучення документа із справи. 12. Підготовка справ до зберігання та використання. Організація та проведення експертизи цінності документів, мета її здійснення. Види експертних комісій, їх завдання та функції. Характеристика комплексу робіт з оформлення справ. Відмінності в оформленні справ з різними строками зберігання. Значення та правила складання описів справ постійного, тривалого строків зберігання та з особового складу. Передача справ до архівного підрозділу установи і забезпечення схоронності документів. Знищення документів.

13. Історія розвитку діловодства. Виникнення діловодства. Діловодство

як засіб оформлення управлінських дій на різних етапах зародження і становлення державності. Актове діловодство. Приватно-правові акти як засіб закріплення феодальних відносин. Формування сталого процесу роботи з документами «приказного діловодства». Робота з документами в колегіях. Виконавче діловодство. Радянське діловодство. Діловодство в Україні.

14. Робота керівника організації з документами. Загальні правила складання й оформлення організаційно-розпорядчих документів. Робота з вхідними, внутрішніми і вихідними документами. Діяльність з кадровою документацією. Формування особових справ. Робота з документами власного

архіву керівника. Контроль за станом документаційного забезпечення управління.

15. Завдання і функції служб діловодства. Структура служб діловодства. Регламентування роботи діловодної служби. Основні завдання діловодної служби. Діяльність діловодної служби. Керівництво діловодної служби, його

функції, взаємодія з керівниками структурних підрозділів установи та організацій. Умови праці фахівців служби діловодства.

16. Організація роботи секретаря-референта. Документування управлінської діяльності секретарем керівника організації. Професія – секретар. Класифікація секретарів та їхні обов’язки. Ділові якості секретаря і

вимоги до нього. Раціональна організація робочого місця секретаря. Організація роботи секретаря з документами. Основи взаємодії керівника і секретаря. Робота секретаря з документами, які надходять керівнику. Оперативне довідково-інформаційне забезпечення керівника. Участь секретаря у документаційному забезпеченні підготовки та проведенні нарад.

17. Посадовий і технічний склад працівників служби діловодства і їх функціональні обов’язки. Керівник діловодної служби. Посадові особи, відповідальні за роботу з документами: завідувач архіву; завідувач канцелярії; завідувач копіювально-розмножувального бюро; завідувач машинописного бюро; документознавець і т. д. Завдання та обов'язки посадових осіб (диференційовано для кожної посади). необхідні їм знання, кваліфікаційні вимоги.

18. Сучасні технології і організація діловодства. Технічне забезпечення діловодства в установі. Механізація і автоматизація діловодних процесів як

обов'язкова умова раціональної організації діловодства, засіб підвищення продуктивності і здешевлення управлінської праці. Упорядкування системи документування управлінської діяльності, уніфікація та скорочення кількості форм використовуваних документів. Виготовлення документів за допомогою персонального комп’ютера. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами. Розмноження документі. Інформаційні технології підтримки документообігу.


ІІ. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)


1.Українська літературна мова – державна мова в Україні. Мова і мовлення в житті людини. Поняття про українську літературну мову. Етапи розвитку української мови.

2. Функції мови. Засоби милозвучності української мови.

3. Норми сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні. Мовна норма. Орфоепічні, акцентуаційні, графічні норми.

4. Стилі мови. Особливості наукового стилю. Вимоги до написання рефератів. Оформлення списку використаної літератури.

5. Специфіка офіційно - ділового стилю. Документ. Реквізити документів. Вимоги до укладання та оформлення документів. Вимоги до тексту документів Класифікація документів.

6. Епістолярний та конфесійний стилі мови. Написання автобіографії.

7. Орфографічні норми. Основні зміни в українському правописі Останні

зміни в українському правописі. Технічні та орфографічні правила переносу слів. Вживання великої літери.

8.Правопис слів іншомовного походження: вживання апострофа і м′якого знака, подвоєні та неподвоєні приголосні.

9. Написання префіксів, суфіксів. Написання складних імеників, складноскорочених слів та абревіатур.

10. Правопис та відмінювання географічних назв. Утворення похідних прикметників від географічних назв.

11. Лексичні норми сучасної української літературної мови. Професіоналізми. Терміни.

12. Явище омонімії, синонімії, паронімії. Іншомовна лексика: специфіка використання у текстах документів. Мовленнєвий суржик. Морфологічні норми сучасної української літературної мови. Відмінювання прізвищ, імен та по батькові. Правила творення кличного відмінка.

13. Особливості використання прикметників та займенників у діловому мовленні.

14. Відмінювання кількісних числівників. Відмінювання порядкових, дробових, збірних та неозначено-кількісних числівників. Невідмінювані числівники. Узгодження числівника з іменником.

15. Особливості вживання дієслівних форм. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти.

16. Синтаксис усного та писемного ділового мовлення. Складні випадки узгодження та керування.

17. Усне ділове мовлення. Види та форми ділового спілкування. Культура ділового спілкування. Публічні виступи. Етика ділового спілкування. Культура мовлення ділової людини.


ІІІ. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Постанова Кабінету Міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997р. «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»// Офіційний вісник

України. – 1997. – № 43. – Ст. 50. / Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України № 1577 від 27 листопада 2001 року,

№ 1106 від 17 липня 2003 року, № 1173 від 28 липня 2003 року, №1558 від 17

листопада 2004 року, № 371 від 18 травня 2005 року, № 493 від 20 червня 2005 року, № 642 від 25 липня 2005 року, № 981 від 24 вересня 2005 року, N 338 від 9 квітня.2008 року, N 1338 від 08 грудня 2009 року.

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 1153 від 14 квітня 1997 р. № 348 « Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 4. – С. 202. / Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 р, № 858 від 24 вересня 2008 року // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 4. – С. 202.

3. ДСТУ 3844–99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К.: Держстандарт України, 2000. –

8с.

4. ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до

оформлювання документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 22с.

5. ДСТУ 2732–2004. Діловодство і архівна справа. Терміни і визначення понять. – К.: Держстандарт України, 2004. – 33 с.

6. ДСТУ 4423-1:2005 Керування документаційними процессами Частина 1. Основні положення (ISO 15489-1:2001, MOD). – К.: Держспоживстандарт, 2007. – 28 с.

7. ДСТУ 4423-2:2005 Керування документаційними процесами Частина 2. Настанови (ISO/TR 15489-2:2001, MOD). – К. : Держспоживстандарт, 2007. – 45 с.

8. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2005. –320 с.

9. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. –5-те вид., перероб. і доп. –К.: Либідь, 2006. –384 с.

10. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Муніципальне діловодство: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 312 с.

11. Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.

12. Комова М.В. Діловодство. – Львів: Тріада плюс, 2007. – 220 с.

13. Погребна Л. Діловодство, яким воно повинно бути. – Х. : Фактор, 2006. – 402 с.

14. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник. – К.: ТзОВ "Центр учбової літератури", 2006. – 224 с.

15. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / Уклад.: Н. Г .Горголюк, І. А. Казімірова; За ред. В. М. Бріцина. – К. Довіра, 2007. – 687 с.

16. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити / За заг. ред. О.Сербенської: Посібник.-Львів: Світ, 1994.- 152с.

17. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення,-Львів: Світ, 1990.- 232с.

18. Ботвина П.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник.- К.: „Артек", 1998.- 192с.

19. Гах Й.М. Етика ділового спілкування. Київ: ЦНЛ, 2005. – 160 с.

20. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.Б. Українська мова у професійному спілкуванні. Навч. посібник.- К : Міжнародна агенція „Bee Zone", 2004.- 336с.

21. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - 7-ме вид., виправлене. - Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005.- 448 с.

22. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К..: ВЦ „Академія”, 2007. – 360 с.

23. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови: Підручник/ Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько; За ред. Л.І. Мацько –К.: Вища школа, 2003.-462с.

24. Пахомов В.М. Ділова українська мова: Конспект лекцій.- Івано-Франківськ: Факел, 2002.- 358с.

25. Плотницька І.М. Ділова українська мова: НІ:сч. посібник.- 2-ге вид., переробл. та доп.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 256с.

26. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Підручник.- 4 вид., випр.- К.: МАУП, 2001.- 256с.

27. Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення працівника: Навч. посібник.- Львів: Світ, 2003.-312с.

28. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.- К.: Довіра, 2003.- 592с.

29. Чорненький Я.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова/ Теорія. Практика. Самостійна робота: Навчальний

посібник. - Київ: ЦНЛ, 2004.-304с.

30. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник.- К.: Літера ЛТД, 2003.- 480с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр магістра 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та окр спеціаліста 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» Теорія І практика комунікацій
Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: Нав. Посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Патентознавство» для студентів напряму 020105 Документознавство та інформаційна діяльність
«Патентознавство» для студентів напряму 020105 – Документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconСписок студентів заочної форми навчання окр підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра галузі знань 0201
Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 02010501, 02010501 Документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Маркетинг інформаційних продуктів та послуг" для студентів напряму 020105 документознавство та інформаційна діяльність
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра з напряму 030102 психологія

Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconНаціональний університет «Львівська політехніка» Кафедра історії, теорії та практики культури
Внз навчальній програмі з дисципліни, а також вимогам чинного галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки...
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 020105 «документознавство та інформаційна діяльність» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація інформаційного бізнесу» для студентів напряму 020105 документознавство
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація інформаційного бізнесу" для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи