Управління банківськими icon

Управління банківськими
Скачати 416.86 Kb.
НазваУправління банківськими
Сторінка3/3
Дата04.03.2014
Розмір416.86 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3

^ У сьомому розділі – “Методичні основи прийняття рішень у сфері управління банківськими ресурсами” – здійснено моделювання процесу управління банківськими ресурсами; розроблено методичний підхід до удосконалення механізму управління банківськими ресурсами в умовах невизначеності.

Переваги запропонованих методів і підходів до формалізації задач уп-равління банківськими ресурсами тим наочніше, чим складніше опис системи “банк”, а саме: при широкій диверсифікації банківських операцій, збільшенні кількості клієнтів тощо.

Разом з тим, оскільки практично всі види банківської діяльності в тій чи іншій мірі пов’язані з невизначеністю інформації (її відсутністю, неповнотою, невірогідністю, неточністю, неадекватністю), з урахуванням традиційних понять банківських ресурсів і операцій з ними, а також математичного апарату теорії нечітких множин, в розділі розроблено ряд моделей, методів і алгоритмів, прийнятих для раціоналізації менеджменту банківських операцій.

Уведено та досліджено поняття нечітких ресурсів, критеріїв і операцій, які мають чітку інтерпретацію в термінах прийняття рішень щодо управляючих дій. Шляхом дослідження оптимізаційних властивостей моделей і можливостей екстремізації нечітких критеріїв формально визначені умови синтезу раціональних управляючих дій.

На основі адаптації теоретико-ігрового підходу до нечіткого управління ресурсами, а саме: принципів максимального гарантованого виграшу та ігор з протилежними інтересами – отримані алгоритми, які перевищують за ефективністю в умовах невизначеності традиційні підходи. Досліджені моделі дозволили розробити науково-методологічний підхід до динамічного управління банківськими ресурсами як розвиток методу ретроспективного стратегічного планування.


ВИСНОВКИ


Дослідження проблем управління банківськими операціями в умовах невизначеності функціонування мікро- та макросередовища, аналіз діючих методів банківського менеджменту, вивчення фактичних матеріалів і узагальнення отриманих результатів дозволили зробити такі висновки.

В останній час мають місце тенденції до значного підвищення рівня конкуренції на фінансовому ринку, розширення меж диверсифікації банківських послуг, активного розвитку банківських та інформаційних технологій. Разом з тим існуючі форми, методи і принципи управління банківськими операціями, спрямовані на вирішення традиційних задач менеджменту, не завжди відповідають потребам сучасного стану фінансово-кредитної системи.

На підставі цього була поставлена мета і сформульовані задачі дисертаційного дослідження, результатом реалізації яких стало наступне:

на основі існуючих теоретичних положень і методологічних аспектів в області управління банківською діяльністю визначено поняття банку як відкритої складної динамічної системи;

запропоновано інтегро-диференційний підхід до управління банків-ськими ресурсами, що дозволяє, з одного боку , узагальнювати методи банківського управління, а з іншого, – акцентувати увагу на специфіці управлінських задач;

розроблено метод ретроспективного стратегічного планування в цілях синтезу ефективних стратегій розвитку банку;

для цілей оптимізації управління залученням банківських ресурсів запропоновано метод компаративних січень;

розроблено теоретико-методологічні підходи до збалансованого управ-ління кредитними вкладеннями, запропоновано метод оптимізації кількості потенційно небезпечних кредитів;

розроблено методику підвищення ефективності управління валютними ресурсами в умовах невизначеностей функціонування валютно-фінансового ринку;

запропоновано науково-методичні рекомендації щодо оцінки ефективності та вибору найбільш прийнятних напрямків банківського інвестування.

Отримані в роботі результати можуть бути використані:

менеджментом комерційних банків при визначенні стратегічних напрямків розвитку банківської діяльності;

банківськими установами при вирішенні проблем оптимізації діяльності по залученню грошових ресурсів;

банківськими установами при розробці концепції раціоналізації управ-ління активними операціями;

установами Національного банку України при удосконаленні методів аналізу банківської діяльності.


^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Васюренко О.В. Банковская система в условиях трансформации финансового рынка. – Харьков: ХарМос, 1995. – 40 с.

 1. Васюренко О.В. Центральный банк в системе кредитно-финансовых отношений. – Харьков: ХарМос, 1996. – 80 с.

 1. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 176 с.

 1. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 392 с.

 1. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій у комерційних банках. – Харків: РВП “Оригінал”, 1998. – 72 с.

 1. Васюренко О.В. Валютное регулирование в Украине. Тескт лекции. – Харьков: ХГЭУ, 1996. – 20 с.

 1. Васюренко О.В. Облік операцій з іноземною валютою в комерційних банках // Бухгалтерський облік і аудит. – 1996. – №12. – С. 38-42.

 1. Васюренко О.В. Некоторые вопросы развития банков как универсальных институтов // Вісник. – 1997. – №2. – С. 25-27.

 1. Васюренко О.В. Проблемы становления механизма государственного регулирования операций с валютными ценностями // Вісник. – 1997. – №1. – С. 60-62.

 1. Васюренко О.В. Регулирование рынка валютных отношений // Бизнес Информ. – 1997. – №4. – С. 65-69.

 1. Васюренко О.В.,Стратегическое планирование как важнейший элемент банковского менеджмента // Вісник Української академії банківської справи. – 1997. – №3. – С. 52-54.

 1. Васюренко О.В. Международные стандарты учета банковской деятельности // Вісник. – 1997. – №4. – С. 7-11.

 1. Васюренко О.В. Методология сбалансированного управления кредитными ресурсами // Збірник наукових праць за матеріалами науково-методичної конференції викладачів, співробітників, аспірантів, здобувачів та студентів в УАБС, 16-17 квітня 1998р. – Суми: вид. “Ініціатива”. – 1998. – том 1. – С. 30-32.

 1. Васюренко О.В. Анализ теоретических аспектов развития кредитных отношений в банковской сфере // Вісник. – 1998. – №2(6). – С. 5-9.

 1. Гриньова В.М., Васюренко О.В. Аналіз сучасного стану кредитної системи України // “СХІД”. – №3. – 1998. – С. 28-33 (особистий внесок автора – в розробці пропозицій щодо створення цільової програми розвитку кредитних відносин).

 1. Васюренко О.В.. Методические основы принятия управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности коммерческих банков // Вісник Української академії банківської справи. – 1998. – №5. – С. 3-6.

 1. Васюренко О.В., Слюнина Т.Д. Роль содействия экспорту в период структурных преобразований экономики Украины // Вісник. – 1997. – №3. – С. 21-23 (особистий внесок автора – в розробці класифікації інструментів стимулювання експорту).

 1. Васюренко О.В. Концептуальные основы тактического управления банковской деятельностью // Вісник. – 1998. – №4(8). – С. 5-8.


АНОТАЦІЯ

Васюренко О.В. Управління банківськими операціями: методологія і практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит. – Українська академія банківської справи, Суми, 1999.

Визначено сучасні проблеми розвитку банківської справи в Україні; представлено комплекс методичних рекомендацій з питань організації стратегічного і тактичного менеджменту банківських операцій; розроблено науково-методологічний підхід щодо раціоналізації управління залученням банківських ресурсів на основі методу компаративних січень; розроблено метод збалансованого динамічного управління активними операціями банків в сфері кредитування, запропоновано підхід щодо оптимізації прийняття рішень по здійсненню кредитніх операцій.

Розроблено метод оцінки ефективності банківських інвестицій, заснований на побудові інвестиційного конусу та встановленні залежності між очікуваним доходом і мірою вірогідності настання події “ризик”; розроблено методику управління валютними ресурсами, спрямовану на раціоналізацію вибору стратегії банку в умовах невизначеностей стану валютного ринку.

^ Ключові слова: банківські операції, відкрита складна динамічна система, збалансоване управління кредитними ресурсами, інтегро-диференційний підхід, ретроспективне планування, ризики, валютний ринок, компаративні січення, інвестиційний конус.


АННОТАЦИЯ

Васюренко О.В. Управление банковскими операциями: методология и практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.04.01 – финансы, денежное обращение и кредит. – Украинская академия банковского дела, Сумы, 1999.

Содержание. Исследован международный опыт становления и функционирования банковских систем; осуществлено структурирование процесса формирования и развития национальной банковской системы на основе выделения основных функционально-временных этапов.

Исследованы особенности управления в финансово-банковской сфере; выделены и обоснованы компоненты стратегического банковского менеджмента.

Сформулирована концепция тактического управления банковскими операциями; исследован механизм управляющих воздействий в системе тактического менеджмента.

Обоснована целесообразность выделения механизма управления операциями с иностранной валютой в самостоятельный компонент банковского менеджмента; рассмотрены теоретические подходы к управлению валютными ресурсами.

Рассмотрены теоретико-методологические аспекты развития кредитных отношений в коммерческих банках. Исследованы особенности управления инвестиционной деятельностью коммерческих банков; проанализированы классические подходы к оценке инвестиционных проектов. Осуществлено моделирование процесса управления банковскими ресурсами в условиях неопределенности микро- и макросреды; введены и исследованы понятия нечетких ресурсов банка, критериев и операций с ними.

^ Основные результаты. Обоснованы теоретико-методологические подходы к определению сущности и особенностей функционирования банка как открытой сложной динамической системы управления финансовыми ресурсами.

С целью оптимизации базового набора основных компонентов банковского менеджмента предложен интегро-дифференциальный подход, в рамках которого, с одной стороны, объединяются (интегрируются) некоторые свойства ресурсов или управляющих действий, а с другой – учитывается (дифференцируется) специфика частных подходов к управлению ресурсами в зависимости от целей менеджмента.

Предложен метод ретроспективного стратегического планирования деятельности банка на финансовом рынке на основе использования одного из основных принципов управления полииерархическими системами - эквифинальности (возможности достижения поставленной цели различными путями).

Разработан метод компаративных сечений, позволяющий оптимизировать поиск и принятие рациональных решений относительно управления пассивными операциями банков по привлечению ресурсов.

Разработан метод сбалансированного динамического управления кредитными ресурсами; предложен подход к оптимизации принятия управленческих решений относительно целесообразности проведения кредитных операций.

Разработана методика управления валютными ресурсами, направленная на рационализацию выбора эффективной стратегии банка в условиях неопределенностей состояния валютного рынка.

Разработан метод оценки эффективности инвестиционных проектов, базирующийся на построении инвестиционного конуса на основе зависимости дохода и риска от изменения законодательно-нормативной базы; предложен подход к выбору объектов инвестирования, моделирующий зависимость ожидаемого дохода от меры достоверности наступления события – “риск”, позволяющий уточнить величину ожидаемого дохода и оптимизировать принятие решения в зависимости от целей менеджмента.

^ Ключевые слова: банковские операции, открытая сложная динамическая система, сбалансированное управление кредитными ресурсами, интегро-дифференциальный подход, ретроспективное планирование, риски, валютный рынок, компаративные сечения, инвестиционный конус.


SUMMARY

Vasurenko O.V. Management of banking operations: methodology and practice – Manuscript.

Thesis to stand for scientific degree of Doctor of Economics, speciality 08.04.01 – finance, money circulation and credit. – Ukrainian academy of banking, Sumy, 1999.

Present problems of development of banking system in Ukraine have been determined; there are complex of methodical recommendations on the questions of strategic and tactical banking management organization; scientific-methodological approach to liabilities management rationalization, based on method of comparative sections, has been worked out; method of balanced dynamic credit management and approach to optimization of coming to decisions on credit operations execution have been proposed.

Method of appraisal of banking investments effectiveness, based on investment cone and finding dependence between the expected return and degree of probability of the event-‘risk’, has been devised; methods of currency resources management, directed on rationalization of banking strategy selection in conditions of uncertainties of currency market state, has been elaborated.

Key words: banking operations, open complex dynamic system, balanced credit resources management, integrating- differencial approach, retrospective planning, risks, currency market, comparative sections, investment cone.


Відповідальний за випуск Міщенко В.І.


Видавництво "Ініциатива"

Українська академія банківської справи

244030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 56.

Здано до друку Формат 60Х84/16. Гарнітура Antiqua.

Обл. вид. Арк. . Ум. Друк. Арк. Тираж 100 пр.


Видрукуване на обладнанні Української академії банківської справи
1   2   3

Схожі:

Управління банківськими iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Управління банківськими iconОсобливості організації маркетингу банківськими установами
Жмайлова О. Г., к е н., доцент двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Управління банківськими iconПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Завдання Які показники використовуються банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи? Що являє собою скоринг,...
Управління банківськими iconТема процеси прийняття рішення І управління зміст процесу управління
Зміст процесу управління. Процес управління діяльність об'єднаних в певну систему суб'єктів управління, направлена на досягнення...
Управління банківськими iconЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Управління банківськими iconФормат опису модуля
Контроль обсягу робіт проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління якістю проекту. Управління персоналом...
Управління банківськими iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Управління банківськими iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Управління банківськими iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст", "магістр"
...
Управління банківськими iconЛекція Управління соціально політичною кооперацією. Вступ. Поняття «соціально-політична кооперація»
Такі терміни та їх понятійне забезпечення як «політичне управління», «управління політичними відносинами», «управління політичним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи