Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко icon

Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко
Скачати 80.74 Kb.
НазваУдк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко
Дата04.03.2014
Розмір80.74 Kb.
ТипДокументи

УДК 316.42:338.1

Н.В.Винниченко

Українська академія банківської справи

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ


В статті розглядаються підходи до визначення соціальної сфери та соціальної політики, а також взаємозв’язок соціальної та інвестиційної складових концепції соціально-економічного зростання України

Ключові слова: соціальна сфера, соціальна політика, інвестиційна політика, концепція соціально-економічного розвитку.


Вступ. Високі темпи розвитку країни не можливі без структурних перетворень на місцях. Сьогодні, в умовах постійних трансформацій соціально-економічного устрою адміністративно-територіальних одиниць, актуальним є завдання забезпечення, в першу чергу, мінімальних гарантій соціального захисту населення та стабільного розвитку народного господарства окремої території. Все це можливо за умов існування ефективної стратегії розвитку як країни в цілому, та її адміністративно-територіальних одиниць зокрема, а також відповідність положень цієї стратегії фінансовим можливостям адміністративно-територіальної одиниці.

Загальні питання соціального розвитку територій та фінансового забезпечення соціальної сфери сьогодні розглядаються в роботах таких науковців як: Слободян Л.В., Єпіфанов А.О., Руда Н.А.Тропіна В.Б., Поляк Н.О., Кичко І.І., Льовочкін С.В. та ін.. Не дивлячись на те, що останнім часом особлива увага з боку науковців зосереджена на проблемі підвищення ефективності соціальної політики, особливе значення в економічній літературі приділяється також питанням визначення меж соціальної сфери, в той час, як проблемі інвестиційного забезпечення соціальної сфери приділяється, нажаль, недостатня увага.

^ Постановка завдання. Метою даної статті є систематизація і порівняльний аналіз науково-теоретичних підходів до визначення поняття „соціальна сфера”, розробка теоретичних засад формування концепції соціально-економічного розвитку, дослідження співвідношення і взаємовпливу соціальної і інвестиційної складових.

Результати. В сучасних умовах соціально-економічного розвитку поняття „соціальної сфери” широко використовується як в теоретичній так і в практичній економічній літературі, що обумовлено постійним збільшенням соціальних потреб населення країни. Значна роль відводиться процесу визначення сутності і меж соціальної сфери. Сьогодні в літературі відсутній загальновизнаний підхід до трактування поняття «соціальна сфера». Так, наприклад, Плічко С.П. вважає що «соціальна сфера є базовою самостійною сферою суспільного буття, що охоплює усі прояви та реалії функціонування життя та діяльності суспільства» [1]. В роботі [2] зазначається, що соціальна сфера включає в себе всі соціальні групи, з яких складається конкретне суспільство і всі взаємовідносини між ними, всі процеси перетворень та розвитку суспільних груп.

В рамках дослідження проблем і перспектив інвестиційного забезпечення соціальної сфери, на нашу думку, найбільш інформативним є визначення соціальної сфери з економічної точки зору. Так, в роботі [3] з такої точки зору соціальну сферу автор визначає як сукупність галузей народного господарства, в тій чи іншій мірі задіяних в процесі діяльності, яка дає можливість задовольнити потреби громадян, робітники яких одержують відповідні доходи із коштів які виділяє суспільство на ці потреби. Антошкіна Л.І. під соціальною сферою розуміє сукупність галузей і видів діяльності, підприємств фірм, закладів та установ, які мають забезпечити задоволення потреб людей у матеріальних благах, послугах, відтворенні роду, створити умови для співіснування та співпраці людей у суспільстві згідно з законами і правилами [4]. В рамках даного підходу до галузей діяльності автор відносить охорону здоров’я, народну освіту, торгівлю, громадське харчування та побутове обслуговування, житлово-комунальне господарство, культуру і мистецтво та туризм, в свою чергу до видів діяльності – діяльність із забезпечення ефективної зайнятості населення, діяльність з формування членів доходів суспільства, діяльність із соціального забезпечення і захисту громадян, діяльність, що забезпечує споживання, форми і способі їх задоволення та діяльність з екологічного захисту населення.

Соціальна сфера є об’єктом соціальної політики, яка в свою чергу, є складовою загальної державної політики, що відображає рис. 1.
Рис. 1. Елементи державної політики розвитку та їх взаємозв’язок


Як бачимо, соціальна і економічна політики є елементами державної політики. Щодо екологічної політики, то, на думку багатьох науковців, вона є підсистемою соціальної політики. В свою чергу, інвестиційна, інноваційна, податкова, фінансово-бюджетна та грошово кредитна, а також промислова і транспортна політики розвитку є елементами економічної політики розвитку. І оскільки економічна і соціальна політики тісно пов’язані між собою, то, відповідно, і їх складові, також пов’язані. Розглядаючи взаємозв’язок соціальної і інвестиційної політики, можна зазначити, що інвестиційна політика є засобом реалізації соціальної стратегії як країни в цілому, так і її адміністративно-територіальних одиниць зокрема, оскільки в рамках інвестиційної політики можуть реалізовуватися інвестиційні проекти соціальної спрямованості. Враховуючи те, що останні сьогодні досить важко реалізувати за кошти приватних інвесторів, єдиним джерелом їх фінансування є кошти бюджетів всіх рівнів. Проте збільшення кількості соціальних програм на сьогодні створює ситуацію, в якій фінансових ресурсів в рамках бюджетів не вистачає, а кількість інвестиційних проектів соціальної спрямованості, які вкрай потрібно реалізувати, постійно зростає. Постійне збільшення таких проектів деструктивно впливає на соціально-економічну ситуацію адміністративно-територіальних одиниць. Отже виникає ситуація, в якій соціальна політика і інвестиційна повинні не тільки бути взаємопов’язані, а і в цілому погоджені між собою. Соціальна політика повинна враховувати інвестиційні можливості адміністративно-територіальних одиниць, а інвестиційна, в свою чергу, орієнтуватися на соціальні проблеми і підвищувати свою активність в рамках соціальної сфери. При цьому можливим є застосування таких інструментів як податкові пільги, пільги іншого характеру, зменшення черговості на державному рівні та інші стимулюючи заходи.

Сьогодні ефективна реалізація як соціальної, так і інвестиційної політик можлива лише за умови створення, по-перше, чіткої, ефективної концепції соціально-економічного розвитку (рис.2.), а по-друге – підвищення ефективності використання фінансових ресурсів як державних (коштів місцевих бюджетів), так і приватного сектору (приватних інвестицій).

Сьогодні в Україні особливої актуальності набуває формування концепції соціально-економічного розвитку на місцях. Основними проблемами в процесі формування такої концепції є диспропорції в розвитку продуктивних сил окремих областей України, суттєві відмінності в рівнях соціально-економічного розвитку територій та неефективне використанням їх ресурсного потенціалу, різний рівень забезпечення за рахунок державного бюджету. Сьогодні розробка і реалізація концепції соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці є засобом реалізації соціально-економічної політики як окремої області, так і держави в цілому. Дана концепція представляє собою розгалужений та угоджений комплекс заходів і завдань, направлений на досягнення соціально-економічної стратегії розвитку адміністративно-територіальної одиниці, і в жодній мірі не суперечить загальній стратегії розвитку країни. Розробка концепції соціально-економічного розвитку повинна ґрунтуватись, перш за все, на всебічному аналізі соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні. Саме розробка концепції соціально-економічного розвитку є запорукою ефективної державної політики на місцях, невід’ємним елементом якої є концепція управління інвестиційною діяльністю, а також управління соціальною сферою. Без реалізації даної концепції не можливе досягнення стратегії розвитку країни в цілому і її адміністративно-територіальних одиниць зокрема.

Сьогодні індикатором розвитку на місцях є рівень інвестиційної активності, який свідчить, перш за все, про реальний стан розвитку. Кожна адміністративно-територіальна одиниця потребує розробки власної концепції соціально-економічного розвитку, а отже і – індивідуального підходу в управлінні різними сферами народного господарства та економіки, адже всі вони відрізняються як за структурою своєї економіки, так і за масштабами економічної діяльності.

Нажаль, сьогодні на місцевому рівні не існує концепції соціально-економічного розвитку території яка б задовольняла існуючи потреби. Велика кількість стратегічних програм різного рівня майже не пов’язані між собою. Тим більше не існує сьогодні ніяких фінансових можливостей для реалізації всього комплексу затверджених в рамках даних програм проектів як соціального так і іншого спрямування (інноваційних, галузевих та ін.).


Стратегія соціально-економічного розвитку України


Концепція сталого соціально-економічного розвитку України
Стратегія соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць

Концепція соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць

Ефективне використання природно-ресурсного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць

Управління міжгалузевою та внутрішньогалузевою структурою виробництва адміністративно-територіальних одиниць
Концепція управління інвестиційною діяльністю адміністративно-територіальних одиниць

Управління відносинами власності адміністративно-територіальних одиниць

Управління потенціалом людських ресурсів в адміністративно-територіальних одиниць

Формування ефективної ї інфраструктури на місцях
Збереження екологічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць

Управління зовнішньоекономічною діяльністю адміністративно-територіальних одиниць

Управління інноваційною діяльністю адміністративно-територіальних одиниць

Управління соціальною сферою адміністративно-територіальних одиницьРис. 2. Концепція управління соціально-економічним розвитком

Висновки. Таким чином, сьогодні не існує єдиного загальнодержавного підходу до визначення поняття «соціальна сфера», як не існує підходу і до управління нею. Тому особливо актуальною на сьогодні є проблема формування єдиного підходу до управління соціальною сферою – ефективної концепції соціально-економічного розвитку, в рамках якою всі складові (в тому числі – і соціальна та інвестиційна політики) будуть взаємопов’язані і узгоджені між собою.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Плечко С.П. Соціальна сфера в процесі становлення демократичного суспільства// Сайт національного інституту стратегічних досліджень ­– www.uisr.org.ua  

  2. Лашина М.В. Взаємозв’язок основних сфер розвинутого соціалістичного суспільства. ­– М. 1983. ­– С 18

  3. Касимова М.С. Нові підходи щодо визначення соціальної сфери . Вісник МГУ. – Сер. 6 – Економіка. – 1993 р. – №4 – с. 51

  4. Антошкіна Л.І. Формування політики соціального розвитку в умовах становлення ринкових відносин. // Формування ринкових відносин в Україні –2005 – № 12­ – С. 22-26


Винниченко Н. В. Інвестиційна та соціальна складові загальної концепції соціально-економічного розвитку України / Н. В. Винниченко // Наука й економіка. – 2008. – № 2(10). – С. 147–151.Схожі:

Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 338. 5 056. 257: 338. 43 Л – 56
Л – 56 Гнучкий розвиток підприємств на основі оптимізації повних витрат: Монографія. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 170с
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 316. 64–32 О. Ю. Дроздов
Особливості формування масової геополітичної свідомості у тоталітарних суспільствах
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 316. 3 А. Ф. Аблов
Авторитаризм и тоталитаризм как антидемократические явления во многом имеют общие истоки
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 141. 7: 316 В. В. Зінченко
Громадянська інституалізація націотворення, патріотизму І державотворчості між сціллою етноцентризму І харибдою корпоративності
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 338. 246. 87 (477) Є. А
Аналіз передумов формування та оцінка сучасного стану енергетичної безпеки України
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 316. 647: 291. 7 В. П. Павленко
Опубліковано: Філософія науки: традиції та інновації.№1(2). Суми, Сумдпу ім. А. С. Макаренка. 2010. с. 149-157
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 1/316. 4+321 Т. Н. Черопита
И сущность тоталитаризма должна излагаться не в проблемном плане для детей школьного возраста, а просто, ясно и аргументировано
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconМакаренко михайло ілліч удк 336. 74. 338. 5
...
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconУдк 316. 346. 2 – 055. 2(477. 52) Костенко А. М., Світайло Н. Д
Опубліковано: Філософія науки: традиції та інновації.№1(2). Суми, Сумдпу ім. А. С. Макаренка. 2010. с. 158- 167
Удк 316. 42: 338. 1 Н. В. Винниченко iconРозділ економічна теорія та методологія управління удк 338. 51 Макаренко
Регулювання цін у перехідній економіці потребує звернення до теоретичних засад ціноутворення. У статті аналізуєть
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи