Аудит грошових коштів icon

Аудит грошових коштів
Скачати 112.89 Kb.
НазваАудит грошових коштів
Дата04.03.2014
Розмір112.89 Kb.
ТипДокументи

УДК 657.6:336.74

К.е.н., доцент Скорба О.А.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»


Аудит грошових коштів


Розглянуто задачі та методика проведення аудиту грошових коштів у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Представлено план проведення аудиту грошових коштів і наведено приклади тестів контролю щодо проведення аудиту досліджуваного питання. При проведенні аудиту все це дозволяє ефективніше та швидше провести аудит і зменшити власний ризик аудитора.


^ Ключові слова: грошові кошти, валюта, каса, поточний рахунок

І. Вступ. Сучасні підприємства відповідно до умов ринкової економіки здійснюють як готівкові так і безготівкові розрахунки. Адже потрібно підтримувати фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями та робітниками підприємства і окремими особами. Для цього кожне підприємство повинно мати касу для готівкового розрахунку, а для безготівкового розрахунку та зберігання власних коштів - поточні рахунки в установах банків .

Рух грошових коштів суттєво впливає на результати аналізу платоспроможності підприємства та на його подальше існування взагалі. Тому для будь-якого пібприємства дуже важливо створити належні умови для чіткого контролю за рухом грошових коштів, зокрема це стосується внутрішнього і зовнішнього контролю.

Окремі питання зазначеної проблеми досліджувалися у працях вітчизняних науковців – Білик М.Д., Білуха М.Т., Давидов Г.М., Савченко В.Я., Усач Б.Ф. та інші.

ІІ. Постановка завдання. Основною метою роботи є розгляд задач та методика проведення аудиту грошових коштів у відповідності з міжнародними стандартами аудиту.

ІІІ. Результати. Аудит грошових коштів є актуальним при проведенні операційних перевірок, якщо власник відокремлений від керівництва підприємством і його цікавить не тільки відповідність бухгалтерського обліку існуючим вимогам, законність і обґрунтованість витрат безготівкових коштів, чи порушення у обігу готівки, які можуть стати причиною застосування фінансових санкцій, аудитор виявляє факти шахрайства. Аудитор при виявленні фактів шахрайства і порушень зобов’язаний повідомляти власника і керівника, яким належить право прийняття рішень за результатами перевірки.

Основними завданнями аудиту грошових коштів є:

 • перевірка наявності грошових коштів у підприємства та виявлення нестач або надлишків;

 • оцінка правильності зберігання та використання грошових коштів;

 • перевірка дотримання нормативно-правових актів щодо порядку ведення касових операцій;

 • перевірка законності та цільового витрачання грошових коштів;

 • оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та внутрішнього контролю суб’єкта підприємницької діяльності.

Методика проведення аудиту грошових коштів передбачає:

 • аудит системи внутрішнього контролю;

 • розробку програми аудиту на підставі даних аудиту системи внутрішнього контролю;

 • здійснення обраних процедур з метою збору аудиторських доказів;

 • формування висновків на підставі зібраних доказів.

При призначенні аудиторів на перевірку, необхідно розподіляти завдання таким чином, щоб весь цикл операцій пов’язаних з готівковим обігом перевіряв один аудитор. До такого циклу операцій можна віднести: касові операції; операції на поточних рахунках в банках; розрахунки з підзвітними особами.

Якщо присутні операції в іноземній валюті процес аудиту було б доцільно розділити на два етапи: аудит операцій у національній валюті та аудит операцій в іноземній валюті.

Визначення межі суттєвості при обов’язковому аудиті може бути встановлено аналогічно до межі, застосовуваної відносно аудиту інших активів; при операційній перевірці з метою дотримання законодавства про обіг готівки – у розмірі встановленого ліміту залишку в касі. Якщо операційний аудит замовлений власником в інших цілях, то межу суттєвості необхідно погодити з ним. Незначні порушення, що допускаються неодноразово, певним чином характеризують виконавців, але не справляють вагомого впливу на достовірність звітності та фінансовий стан підприємства.

Аудит внутрішнього контролю коштів повинен здійснюватись за наступними напрямками:

 • розподіл функціональних обов’язків посадових осіб;

 • забезпечення належних умов доставки і збереження готівкових коштів;

 • наявність контролю з боку керівництва за рухом коштів (наявність підписів керівництва на документах, які є підставою для оплати);

 • здійснення заходів, що попереджають порушення в грошовому обігу (нумерація банківських і касових документів; наявність пропусків чи порушень хронології в нумерації; проведення раптових інвентаризацій каси і т. ін.).

При суцільній перевірці складається перелік виявлених порушень. Він може складатися у вільній формі, хоча доцільно розробити єдину форму для всіх розділів перевірки.

При вибірковій перевірці заповнюється відповідний тест, що додається до програми аудиту (Табл. 1, 2.).


Таблиця 1.

^ ТЕСТ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ

касових документів на відповідністьз/п

Елемент

вибірки

(дата)

Відповід-

ність дати

в ордері

даті звіту

Відповід-

ність суми

цифрами

сумі

прописом

Відповід-

ність дат

оприбутку-

вання готівкової виручки

датам у товарних звітах

Відповід-

ність сум

інкасації

реєстратора

розрахунко-

вих перацій

і зданої

виручки

Відповід-

ність суми

отриманих

коштів у

касовому

звіті і

виписці

банку

Відповід-

ність суми

зданої

виручки в касово-му звіті і

виписці

банку

Разом

відхилень

по елементу вибірки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ПКО №15 від хх.хх. хххх. р.

+

+

+

+

+

+
2.

ПКО №16 від хх.хх. хххх р.

+

+

+

+

+

+


Разом

відхилень

за

кожним

рівнем

контролюТаблиця 2

^ ТЕСТ ВИБІРКОВОГО КОНТРОЛЮ

касових документівз/п

Елемент вибірки

(документ)

Наявність підписів

Наявність

позначки у

відомості при

видачі за

довіреністю

Наявність

паспортних

даних при

видачі за

видатковим ордером

Разом

відхилень

по

елементу вибірки

Керівника

Головного

бухгалтера

Касира

Одержувача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Платіжна відомість № 23

+

+

+

+

-

-

-

2.

ВКО № 25

-

+

+

+

-

+


Разом

відхилень

за

кожним

рівнем

контролюТести контролю для аудиту операцій на рахунках складаються аналогічним чином, хоча мають певні особливості.

Таблиця 3

^ ТЕСТ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЛИШКІВ

у синтетичних і аналітичних регістрах обліку у національній валютіз/п

Показники

Дата

31.01

28.02

31.03

30.04

31.05

30.06

30.07

31.08

30.09

31.10

30.11

31.12

1.

Залишок у звіті касира

17

15

50

15

3

10

12

10

8

25

50

17

2.

Залишок у Ж-О (відомості)

17

15

50

15

3

10

12

10

8

25

50

17

3.

Залишок у головній книзі

17

15

50

15

3

10

12

10

8

25

50

17


Планом проведення аудиту грошових коштів передбачається:

 • перевірка відповідності одержувачів коштів, зазначених у видаткових касових документах, зі списком співробітників підприємства;

 • перевірка відповідності одержувачів коштів, зазначених у видаткових банківських документах і в аналітичних регістрах обліку розрахунків з дебіторами (кредиторами);

 • перевірка відповідності призначення платежу у видаткових банківських виписках з фактично отриманими активами чи послугами і т. ін.

У випадках коли на погляд аудитора вибіркові перевірки не ефективні, доцільно здійснення суцільного дослідження.

При здійсненні підприємством операцій в іноземній валюті аудитор складає додаткові розділи в анкетах внутрішнього контролю та відповідні тести вибіркового контролю.

Особливістю аудиту операцій в іноземній валюті є аудит розрахунків і відображення в обліку курсових різниць, найбільш прийнятною процедурою є перерахунок.

ІV. Висновки. В роботі зазначено задачі, методика, план проведення аудиту грошових коштів та наведено приклади тестів контролю щодо проведення аудиту досліджуваного питання.

При проведенні аудиту з використанням наведеної методики, плану аудиту грошових коштів, а також використання тестів контролю, зменшується власний ризик аудитора та збільшується ефективність і швидкість проведення аудиту. с

Summary

It is considered tasks and method of leadthrough of audit of money facilities in accordance with the international standards of audit. The plan of leadthrough of audit of money facilities is presented and the examples of control tests are resulted in relation to the leadthrough of audit of the probed question. During the leadthrough of audit all of it allows more effective and quick to conduct an audit and decrease the own risk of public accountant.


Література:

 1. Аудит. Методика документування: Кол. авторів. За заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф., І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457 с.

 2. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб.- 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363 с.

 3. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посіб. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.
  Опубліковано:

  Скорба О.А. Аудит грошових коштів / О. А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. Випуск 22. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», 2007. С. 78-82.

Схожі:

Аудит грошових коштів iconПроблеми організації обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках
Грошові кошти – готівка, кошти на рахунках в банках та депозити до запитання. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові...
Аудит грошових коштів iconЛекція 8 Зміст статей та методика складання Звіту про рух грошових коштів
Розкриття інформації про рух грошових коштів у При­мітках до фінансової звітності
Аудит грошових коштів iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Аудит грошових коштів iconРішення про фінансування доплат, премій, матеріальної допомоги за рахунок загальноуніверситетських коштів приймається виключно ректором
Про внесення доповнень до Наказу «Про використання грошових коштів, які є на субрахунках структурних підрозділів СумДУ» від 17. 09....
Аудит грошових коштів iconТеоретико методичні аспекти визначення грошових коштів від операційної діяльності

Аудит грошових коштів iconТема: Банківське право. Банківська система України
Банк юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:...
Аудит грошових коштів iconНаказ №0616-i про внесення доповнень до Наказу «Про використання грошових коштів, які є на субрахунках структурних підрозділів СумДУ» від 17. 09. 2004 №304-І
Про внесення доповнень до Наказу «Про використання грошових коштів, які є на субрахунках структурних підрозділів СумДУ» від 17. 09....
Аудит грошових коштів icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
Аудит грошових коштів iconЗагальна частина
...
Аудит грошових коштів iconПитання до теми Управління грошовими потоками
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи