Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку icon

Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку
Скачати 108.42 Kb.
НазваУдк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку
Дата05.03.2014
Розмір108.42 Kb.
ТипДокументи

УДК 658.155: 336.71

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН В БАНКУ З ФІЛІЯМИ НА ОСНОВІ ВНУТРІШНЬОГО ГОСПРОЗРАХУНКУ


О.А. Криклій, доцент кафедри банківської справи Української академії банківської справи НБУ,

Є.М. Терехов, доцент кафедри економічної кібернетики Української академії банківської справи НБУ

Анотація

В статті обґрунтовано, що ефективним регулятором внутрішніх фінансових відносин в банку з філіями є госпрозрахунок, використання принципів якого передбачає створення в банку певної системи організації діяльності та управління – механізму внутрішнього господарського розрахунку.

^ Вступ. Поставлення проблеми. В умовах існуючої тенденції до збільшення масштабів діяльності банки з розгалуженою мережею філій мають значні конкурентні переваги перед безфілійними банками. Наявність мережі філій дає банкам додатковий інструмент для територіальної експансії в нові регіони, залучення нових клієнтів, удосконалення продуктового ряду та надання нових видів послуг.

В умовах зниження процентної маржі та падіння прибутковості мережа філій банку може сприяти зростанню прибутковості діяльності банку за рахунок економії від масштабу операцій, збільшення асортименту та здійснення спільних проектів. Але всі перелічені переваги банку з філіями реалізуються лише за умови наявності ефективного механізму організації внутрішніх фінансових відносин.

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. При вивченні даного питання, в переважній більшості, вітчизняні фахівці [1, 2, 3] досліджують впровадження госпрозрахунку на рівні підприємств, в банках ця проблема залишається мало дослідженою, відсутні комплексні розробки, які б повністю розкрили теоретичні питання та надали практичні рекомендації щодо використання госпрозрахунку в банках з розгалуженою мережею філій. Дослідженню проблем внутрішнього госпрозрахунку в банках присвячені праці російських науковців А.Ашкинадзе та О. Княжеченко [4, 5, 6] та Т. Нованішиної [7], у вітчизняній науковій літературі дана проблема майже не розглядається.

^ Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для банків з розгалуженою мережею філій, які, як правило, характеризуються складною організаційною структурою та ієрархією управління, диверсифікованим бізнесом, зазначена проблема особливо актуальна. На нашу думку, ключовим елементом фінансового механізму управління філіями банку повинен стати реалізований в банку механізм внутрішнього госпрозрахунку. Зазначений механізм забезпечить оптимальний розподіл ресурсів між філіями банку, сприятиме управлінню ризиками, а також стане інструментом аналізу результатів діяльності банку в цілому та його філій, зокрема.

^ Поставлення завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування механізму внутрішнього госпрозрахунку в системі фінансового механізму управління філіями банку.

Результати. Госпрозрахунок – багатоаспектне поняття. Це, по-перше, регламентований центральним керівництвом банку спосіб внутрішнього підприємництва структурних підрозділів та філій банку, заснований на відносній оперативно-фінансовій їх самостійності; по-друге, форма контролю центральним офісом банку планових, насамперед, фінансових показників діяльності філій за допомогою зіставлення фактичного фінансового результату з плановими цільовими завданнями; по-третє, спосіб посилення відповідальності та матеріальної зацікавленості керівників та членів колективу філій банку в підвищенні рентабельності їх діяльності.

Внутрішній госпрозрахунок філії, будучи невід’ємною частиною господарського розрахунку банку в цілому, повинен являти собою його подальший розвиток та конкретизацію на основі доведення госпрозрахункових принципів управління до структурних ланок банку – його філій. Як і госпрозрахунок банку в цілому, він покликаний на основі розвитку та підвищення відповідальності структурних підрозділів забезпечити чітке виконання планових завдань, раціональне використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів, підвищення якості роботи і на цій основі сприяти зростанню ефективності роботи банку та досягненню його стратегічних цілей.

Однак внутрішній госпрозрахунок повинен будуватися на інших планових, організаційних та правових засадах, ніж госпрозрахунок банку. Зазначена відмінність обумовлена тим, що внутрішній госпрозрахунок покликаний регулювати та організовувати відносини між структурними підрозділами банку, що виникають в процесі їх діяльності, тоді як госпрозрахунок банку регулює та організує відносини самих банків в процесі їх діяльності на фінансовому ринку.

Принципи, на яких базується впровадження госпрозрахунку, повинні бути єдині для всіх філій банку, разом з тим місце кожної філії в ієрархічній структурі управління, притаманні їй організаційно-технічні та економічні особливості призводять до певних відмінностей в організації господарського розрахунку: виборі планових, розрахункових та оціночних показників, основних та додаткових умов преміювання, порядку нормування трудових та матеріальних витрат; організації обліку результатів діяльності; регулюванні внутрішніх взаємовідносин між філіями та ін. Все це призводить до необхідності врахування цих особливостей в межах єдиної системи внутрішнього господарського розрахунку банку.

Використання принципів господарського розрахунку в управлінні передбачає створення в банку певної системи організації діяльності та управління – механізму внутрішнього господарського розрахунку.

Основними елементами механізму внутрішнього господарського розрахунку повинні бути:

 • оперативно-виробнича та майнова самостійність філій, розмежування та визначення функцій, прав та обов’язків госпрозрахункового підрозділу, його керівників та працівників, економічне забезпечення самостійності підрозділу шляхом виділення в його розпорядження ресурсів, необхідних для виконання планових завдань;

 • обґрунтоване нормування використання трудових та матеріальних ресурсів;

 • планування, що чітко та своєчасно визначає завдання, місце та роль кожної філії у виконанні тактичних та стратегічних планів банку;

 • облік та звітність, що точно, достовірно та своєчасно характеризує стан справ, фактичний внесок кожної філії в загальнобанківські результати діяльності;

 • регулювання відносин між госпрозрахунковими підрозділами, забезпечення строгого порядку дотримання матеріальної відповідальності за недоліки в роботі, віднесення втрат на результати роботи того госпрозрахункового підрозділу, яке винне в них;

 • аналіз діяльності та контроль за результатами роботи кожного госпрозрахункового підрозділу, швидке підведення підсумків та оцінка діяльності філій; доведення результатів до всіх працівників банку;

 • матеріальне заохочення за результатами роботи, відповідальність за недоліки.

Ефективність функціонування внутрішнього господарського розрахунку залежить від комплексної реалізації наступних умов:

 • розробки механізму господарського розрахунку, що забезпечує в конкретних умовах банку послідовне використання його принципів при мінімальних витратах праці управлінського персоналу;

 • дотримання принципу системності його впровадження, що передбачає використання госпрозрахункових відносин в організації діяльності всіх структурних підрозділів банку, пов’язаних між собою постійними фінансовими відносинами;

 • забезпечення такої організації нормування, планування, лімітування, обліку та аналізу, яка б відповідала вимогам госпрозрахункового методу управління; свідомої та активної участі в розвитку госпрозрахункових відносин в банку.

В системі госпрозрахунку філій є певні недоліки, які необхідно враховувати та розробляти заходи щодо їх усунення при створенні системи фінансового управління філіями:

 • може бути знижена ефективність деяких видів діяльності, що особливо стосується загальних служб банку;

 • існує небезпека порушення ефекту синергії великого банку;

 • існує небезпека того, що філії не зможуть швидко реагувати на негативні зміни в зовнішньому середовищі;

 • може порушитися узгодженість дій філій та головного офісу банку;

 • існує небезпека того, що короткострокові інтереси філій переважатимуть над довгостроковими.

Для того, щоб максимально ефективно використовувати сильні сторони системи госпрозрахунку філій банку, з одного боку, та ефективно протидіяти її недолікам, з іншого, при визначенні ролі філій банка в цій системі, на нашу думку, необхідно враховувати наступні принципи.

 • принцип кількісної визначеності цілей діяльності;

 • принцип інтегральної відповідальності за результати діяльності;

 • принцип “внутрішнього підприємництва”;

 • принцип збереження синергії банку;

 • принцип регулювання внутрішньобанківських відносин.

Узагальнивши дослідження науковців, що займаються зазначеною проблематикою, нами визначено дві основні моделі внутрішнього госпрозрахунку: повний госпрозрахунок та частковий госпрозрахунок.

Повний госпрозрахунок ефективний для великих банківських структур, оскільки дозволяє оцінювати філії як окремі і практично незалежні один від одного банківські бізнеси та передбачає створення максимально автономних і самодостатніх бізнес-підрозділів у філіях. Всі філії переводяться на повну самооплатність і відповідають не тільки за свої прямі доходи і витрати, але і за належну їм частину загальнобанківських витрат.

Спосіб фінансового управління мережею філій, заснований на частковому госпрозрахунку, передбачає створення ієрархічної мережі тісно пов’язаних і контрольованих підрозділів філії і головного банку. За даною моделлю кожна філія відповідає тільки за свої прямі доходи і витрати; загальнобанківські підрозділи існують як єдині функціональні служби, а їх витрати не підлягають перерозподілу.

Типових рекомендацій відносно застосування тих чи інших моделей не існує, кінцевий вибір здійснюється з врахуванням багатьох факторів, до яких відносяться характеристики зовнішнього середовища діяльності банку, внутрішніх умов та тих цілей, що ставляться перед банком в різні періоди його діяльності. Одним з таких факторів є розгалуженість мережі філій, що визначає, в першу чергу, ступінь пов’язаності бізнес-процесів банку (чим більша кількість філій, тим вище ступінь пов’язаності діяльності філій) та обсяги внутрішньобанківського обороту ресурсів (чим більша кількість філій, тим, як правило, більші обсяги внутрішньобанківських операцій з купівлі-продажу ресурсів), що вимагає включення до моделі госпрозрахунку якомога більшої кількості елементів.

Важливим фактором, що повинен враховуватися при побудові фінансового механізму управління філіями є те, що філії банку різняться одна від одної характером операцій, що ними виконуються, ступенем участі у виконанні загальних завдань, що стоять перед банком та іншими індивідуальними особливостями, які при організації внутрішнього госпрозрахунку не дозволяють розробити єдину систему фінансового планування, аналізу та контролю. Наявність внутрішньобанківського обороту грошових коштів обумовлює необхідність структуризації банку на філії, що залучають ресурси та філії, що їх розміщують.

Отже, з погляду функціонального призначення філії запропоновано класифікувати наступним чином:

 • філії, що працюють тільки на залучення ресурсів;

 • філії, що працюють тільки на розміщення ресурсів;

 • філії, що працюють і на розміщення, і на залучення ресурсів.

Зазначені вище відмінності в діяльності філій зумовлюють різні підходи до оцінки їх результатів залежно від того, є філія донором та/або споживачем фінансових ресурсів.

Для вирішення даної проблеми нами запропоновано використовувати механізм трансфертних цін, за якими філії, що розміщують ресурси, можуть купувати їх у філій, що залучають ресурси.

Враховуючи модель внутрішнього госпрозрахунку та впровадження трансфертного ціноутворення результати діяльності філії пропонується визначати наступним чином (рис. 1).

Отже, як свідчать результати проведеного нами дослідження, впровадження внутрішнього госпрозрахунку повинно включати наступні ключові компоненти:

 • розробку механізму трансфертного ціноутворення (для моделі повного та часткового госпрозрахунку);

 • розробку механізму розподілу загальнобанківських витрат (для моделі повного госпрозрахунку).

Висновки. Побудова системи фінансового управління філіями банку на основі внутрішнього госпрозрахунку при дотриманні принципів, зазначених вище, з нашої точки зору, може стати одним з потужних внутрішніх резервів подолання кризових явищ в сфері прибутковості діяльності мережі філій банку.

SUMMARY

In the article grounded, that the effective regulator of internal financial relations in a bank with branches is self-supporting basis, the use of principles of which foresees creation in the bank of the certain system of organization of activity and management – to the mechanism of internal economic calculation.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Москаленко В.П. Хозрасчет предприятия: опыт организации и повышение роли в условиях рынка.- Сумы: Слобожанщина, 1997.- 64 c.

 2. Москаленко В.П. Хозрасчетный механизм предприятия в условиях самофинансирования.- М.: Машиностроение, 1988.- 124 c.

 3. Москаленко В.П. Хозрасчет предприятия: опыт организации и повышение роли в условиях рынка.- Сумы: Слобожанщина, 1997.- 64 с.

 4. Ашкинадзе. А. Практические аспекты организации внутреннего хозрасчета в коммерческом банке //Вестник АРБ. – 2002. - № 11. – C. 6-15

 5. Ашкинадзе А., Княжеченко Е. Организация хозрасчета в коммерческом банке // Аналитический банковский журнал.- 2001. - № 6. - C.7-15

 6. Ашкинадзе А. Финансовая структура и внутренний хозрасчет в коммерческом банке // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. – 2001. - № 3. – C. 27-32.

 7. Новашина Т.С. Хозрасчет в российском банке: дань моде или закономерность // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке.- № 2.- 2003. C. 9-14.

Частковий госпрозрахунок

Повний госпрозрахунок


,

де Ко - загальний результат (прибуток)
,

де Ко - загальний результат (прибуток)
Zo – загальнобанківські витрати

Zo – загальнобанківські витратиKi – результат філії (маржинальний дохід)
Ki – результат філії

φi – правило розподілу загально банківських витратKi,t – результат філії з врахуванням трансфертних цінΔi – позитивна або негативна величина (трансфертна надбавка, пов’язана з продажем і-ю філією j-й філії ресурсів за ціною Cij в обсязі Vij.)сума трансфертних надбавок за всіма філіями
Ki,t – результат філії з врахуванням трансфертних цін
Δi – позитивна або негативна величина (трансфертна надбавка, пов’язана з продажем і-ю філією j-й філії ресурсів за ціною Cij в обсязі Vij.)


Рис. 1. Алгоритм оцінки діяльності філій банку з урахуванням моделі госпрозрахунку та трансфертного ціноутворення

Схожі:

Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconОрганізація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку
О. А. Криклій, доцент кафедри банківської справи Української академії банківської справи нбу
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 658. 012. 4 : 336. 71 ] (043. 5) О. Б. Афанасьєва, аспірант Викладач-стажист, двнз «уабс нбу»
Світова фінансова криза як стимул до впровадження антикризового управління в банках
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 11: 35 І.І
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 71: 001. 895 Кривич Яна Миколаївна, аспірантка
Нноваційний потенціал банку: загальні напрямки формування, оцінки, управління та використання
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconДокументи
1. /Вестник_1(155)_ч.1_2011/Bachev.pdf
2. /Вестник_1(155)_ч.1_2011/Belous.pdf
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 331. 1: 336. 42 Чала Ю. В. доц., к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Проблеми та механізми боротьби з підробками товарної продукції в міжнародному маркетингу
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 713. 2 Сучасні тенденції оптимізації філіальної мережі банків за кордоном та в україні
У статті досліджено та систематизовано основні тенденції розвитку філіальної мережі банківських установ за кордоном. Автором визначено...
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 714 Підходи до класифікації інституційних інвесторів
Зрозуміло, що специфіка формування і розвитку фінансових ринків різних країн світи позначилась і на складі інституційних інвесторів,...
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 71(410): 005. 35 Британський досвід покращення корпоративного управління в банках в умовах кризи
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Удк 658. 155: 336. 71 Організація фінансових відносин в банку з філіями на основі внутрішнього госпрозрахунку iconУдк 336. 143(477) концептуальні засади політики міжбюджетних відносин в соціально – економічному розвитку держави
Розкрито економічну природу політики міжбюджетних відносин, її функції, принципи, визначені концептуальні засади формування та пріоритети...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи