Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет icon

Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет
НазваУдк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет
Дата05.03.2014
Розмір74.3 Kb.
ТипДокументи

УДК 336.71.003.13

к.е.н., доц. Фролов С.М., Сумський державний університет


к.е.н., доц. Балацький Є.О., Українська академія банківської справи НБУ

к.е.н. Деркач М.А., заступник голови Сумської ОДА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Постановка проблеми, виділення невирішених раніше частин проблеми.

Важливою складовою процесу управління бюджетом є сукупність інститутів державної влади, що в ньому приймають пряму і опосередковану участь. Інституціональна складова бюджетного менеджменту в Україні представлена органами виконавчої і законодавчої влади на центральному, обласному і місцевому рівнях, що виконують функції з розробки, оперативного управління і контролю за реалізацією бюджету. Базовими інститутами бюджетного менеджменту є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державне казначейство України, Контрольно-ревізійне управління України, Податкова адміністрація України, обласні та місцеві ради.

^ Аналіз останніх публікацій. Питанням бюджетної політики присвячені праці багатьох практиків-науковців. Серед вітчизняних вчених значний доробок у цьому напрямку мають такі вчені, як О. Андріанов, Л. Бабич, О. Василик, А.Гальчинський, В. Геєць, А. Єпіфанов, М. Єрмошенко, С. Єрьохін, М. Карлін, Т. Куценко, С. Мочерний, Ю. Пасічник, І. Плужников, А. Соколовська, В. Федосов, та багато інших.

^ Мета статті. Проаналізувати інституціональну складова бюджетного менеджменту в Україні та запропонувати за певними критеріями розподіл органів державної влади відповідно до їх функцій, завдань, рівнів і функціональних обов’язків у бюджетному процесі.


^ Викладення основного матеріалу. Провідними вченими економістами у своїх наукових працях і раніше в загальних рисах було окреслено систему державних органів, що в тій або іншій мірі задіяні у бюджетних процесах та їх базові функції. Втім, зважаючи на складність та проблемність даного питання для бюджетної системи України, розглянемо його більш ретельніше.

Базуючись на попередніх дослідженнях та виходячи з загальноприйнятих підходів, сукупність інститутів управління бюджетом можна представити у вигляді певної схеми (рис.1), в якості базової класифікаційної ознаки якої було обрано етапи бюджетного процесу. Детально проаналізуємо ключові інститути вітчизняного бюджетного менеджменту за наступною схемою: гілка влади, рівень влади, етап бюджетного процесу, в реалізації якого приймає державний орган і функції бюджетного управління. Під гілкою влади будемо мати на увазі приналежність інституту до виконавчої або законодавчої влади. У якості рівнів влади розглядаються центральний, обласний та місцевий. Серед етапів бюджетного процесу було виділено наступні: розробка; оперативне управління (реалізація); контроль за виконанням, що включає в себе контроль за нормативно-правовою відповідністю дій різних суб’єктів в бюджетному процесі законам і правовим актам України та накладання штрафних санкцій за їх недотримання.Рис.1 Інституціональна складова бюджетного менеджменту


Слід підкреслити, що важливу участь в бюджетному процесі приймають не лише центральні органи влади, а й обласні та місцеві. В табл. 1. наведено результати аналізу участі обласних та місцевих органів влади в бюджетному процесі.

Таблиця 1.

Місцеві інститути бюджетного менеджменту в Україні

Назва інституту

Гілка влади

Рівень влади

Етап бюджетного процесу

Функції

Обласні державні адміністрації

Виконавча

Обласний

Розробка, оперативне управління, контроль за виконанням


Схвалення проекту обласного бюджету;

здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

подача квартальних і річних звітів про виконання обласного бюджету

Обласні ради

Законодавча

Обласний

Розробка

Затвердження проекту обласного бюджету;

внесення змін в обласний бюджет;

перевірка звітів про виконання обласного бюджету

Місцеві державні адміністрації

Виконавча

Місцевий

Розробка, оперативне управління, контроль за виконанням


Схвалення проекту місцевого бюджету;

здійснення загальної організації та управління виконанням обласного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

подача квартальних і річних звітів про виконання місцевого бюджету

Місцеві ради

Законодавча

Місцевий

Розробка

Затвердження проекту місцевого бюджету;

внесення змін в місцевий бюджет;

перевірка звітів про виконання місцевого бюджету


Аналіз, проведений вище показав, що інституційна складова бюджетного менеджменту в Україні є досить розгалуженою і важкою для сприйняття учасниками даного процесу. Залежно від того, який аспект бюджетного менеджменту розглядати, може бути запропонований цілий ряд класифікаційних ознак щодо групування інституцій, які приймають участь у бюджетному процесі. Складність даного питання обумовлено тим, що бюджетний процес, з точки зору його інституційної складової відбувається у трьохвимірному просторі, вимірами якого є гілка влади, рівень влади і етапи бюджетного процесу (рис. 2).

Паралелепіпед, що утворюється в результаті взаємодії виділених ліній координат, виходячи з розшифровки значень кожної з класифікаційних ознак, розподіляється на 21 двовимірний сектор. Кожний із секторів містить перелік державних інституцій, що приймають участь у бюджетному процесу. Сектори в свою чергу утворюють 18 фігур, кожна з яких характеризується певним співвідношенням гілок влади, її рівнів та етапів бюджетного процесу.

Наприклад, перша відносно початку координат фігура характеризує перелік інститутів, що належать законодавчій владі на центральному рівні і приймають участь у розробці бюджету. В даному випадку таким органом є Верховна Рада України.Рис. 2. Інституції, що приймають участь в управління бюджетом


Наступна фігура містить перелік центральних органів виконавчої влади, що приймають участь у розробці бюджету. До таких органів, наприклад, відносять Міністерство фінансів України.

Оскільки трьохвимірна модель не дозволяє, виходячи з міркувань наочності і простоти сприйняття відобразити конкретні інститути, що відповідають тій чи іншій комбінації координат, пропонується розділити трьохвимірну систему на три двомірні і відобразити інститути залежно від комбінації класифікаційних ознак.

Комбінація інститутів державної влади, що приймають участь в управлінні бюджетом відповідно до рівня і гілки влади, представлена на рис. 3.Рис. 3. Розподіл інститутів управління бюджетом в системі «гілка влади-рівень влади»


Інститути, що приймають участь в управлінні бюджетом у системі координат «гілка влади-етап бюджетного процесу» представлені на рис. 4. Останньою підсистемою координат базової трьохвимірної моделі є «рівень влади-етап бюджетного процесу» (рис. 5.).Рис. 4. Розподіл інститутів управління бюджетом в системі «гілка влади-етап бюджетного процесу»Рис. 5. Розподіл інститутів управління бюджетом в системі «рівень влади-етап бюджетного процесу»


Висновки. Запропонований в роботі підхід до інституціональної характеристики бюджетного менеджменту в Україні, дозволяє, оперуючи секторами трьохвимірного простору досить швидко і чітко ідентифікувати певну інституцію, залежно від того, на якому рівні влади вона находиться, до якої гілки відноситься та в якому з етапів бюджетного процесу бере участь.


Література


  1. Бабич, Л. М. Основні засади бюджетної політики в контексті бюджетних резолюцій [Текст] / Л. М. Бабич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2002. – N 4. – C. 16–21.

  2. Буковинський, С. А. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі [Текст] / С. А. Буковинський // Вісник Національного банку України. – 2006. – N 6. – C. 14–21.

  3. Бюджетна система України [Текст] : навчальний посібник / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 428 с.

  4. Головач, О. Місце бюджетної політики в системі управління бюджетом на рівні місцевих органів влади в Україні [Електронний ресурс] / Головач О. // Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/dutp/2006–2/txts/SOCIALNA\06govovu.pdf

  5. Єпіфанов А.О. Бюджет України [Текст] : монографія : у 2 кн. / А.О. Єпіфанов, І.І. Д’яконова, І.В. Сало. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». – 2010.Аннотация

В статье рассмотрены научно-методические основы развития институциональной составляющей бюджетного менеджмента на современном этапе в Украине.


^ Ключевые слова: бюджет, бюджетный менеджмент, институции бюджетного процесса, бюджетное регулирование.


Анотація

В статті розглянуто основні теоретико-методологічні засади формування інституціональної характеристики бюджетного менеджменту на сучасному етапі розвитку України.


Ключові слова: бюджет, бюджетний менеджмент, інституціональна складова бюджетного менеджменту, бюджетне регулювання.


Summary

The article deals with the scientific and methodological basis for the development of the institutional component of the budget management in Ukraine.

Key words: budget, fiscal management, institutional component of the budget management, budgetary regulation.

Схожі:

Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconС. М. Фролов інтелектуальна власність конспект
С. М. Махнуша, С. М. Фролов. — Суми: Сумський державний університет, 2012. — 115 с
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 336. 143. 01 В. Г. Боронос, канд екон наук, доц., Сумський державний університет
У статті обґрунтовано необхідність впровадження паспортів фінансового потенціалу регіонів як об’єктивної бази для фінансового планування...
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconСумський державний університет гуманізм. Трансгуманізм. Постгуманізм
Суми, 19-20 квітня 2013 року / редкол проф. Є. О. Лебідь, доц. А. Є. Лебідь– Сумський державний університет, 2013. – 97 с
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 003. 37. 378 І. С. Кондіус кен., доц каф. Економічної кібернетики сібс уабс нбу
Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 336. 71 І.І
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи нбу"
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 336. 11: 35 І.І
Д'яконова, канд екон наук, доц., Двнз "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 366. 12-003. 64/003. 628 І. В. Мацишина
Реклама, як місце впровадження нових культурно-символічних образів, демонструє нам заміну традиційних ціностей новими. Даний стан...
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconУдк 331. 1: 336. 42 Чала Ю. В. доц., к е. н., Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Проблеми та механізми боротьби з підробками товарної продукції в міжнародному маркетингу
Удк 336. 71. 003. 13 к е. н., доц. Фролов С. М., Сумський державний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи