Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"




НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка2/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою юридичного факультету (Протокол №1 від 27.08.2012)

^ Робоча програма складена доц. Гаврилюк Русланою Олександрівною


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права. П ротокол № 1 від “ 27” серпня 2012 р.


Завідувач кафедри ___________________________ /Пацурківський П.С./


Схвалено методичною радою юридичного факультету “ 30” серпня 2012 р.


Голова методичної ради юридичного факультету _____________ /Савчук С.В. /

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фінансове право України належить до числа тих галузей на­ціональної системи права, що розвиваються найбільш динамічно, переживають період глибоких якісних змін, збагачуються новими методологічними підходами до своїх традиційних проблем та охо­плюють своїм впливом нові явища суспільної дійсності. Такий стан галузі фінансового права зумовлений насамперед докорінни­ми трансформаціями, що відбуваються у суспільстві, особливо в його економічній сфері. Все вагоміший вплив на розвиток фінан­сового права справляє утвердження в Україні правової держави та громадянського суспільства. Ці фактори роблять можливим і необ­хідним водночас приводити галузь фінансового права до цивілізо­ваних стандартів.

Мова іде насамперед про регулювання у все більшій мірі су­спільних відносин, які є предметом фінансового права, актами най­вищої юридичної сили - законами. Останнє зумовлено тим, що хоч фінансове право не регулює відносини власності - як відомо, його предметом є розподільні та перерозподільні суспільні відносини у сфері публічних фінансів - проте ці суспільні відносини безпосе­редньо пов'язані з відносинами власності, а тому є особливо чут­ливими, резонансними у суспільстві. Українській державі, як і усім постсоціалістичним державам, до фінансово-правових відносин у все більшій мірі доводиться підходити з цивілізованих правових позицій та стандартів, враховувати у цьому великий історичний досвід розвинутих держав Заходу.

У навчально-методичному посібнику на основі новітніх до­сягнень науки фінансового права та фінансово-правової практики аналізуються основні проблеми сучасного фінансового права України, з по­зицій принципу соціального натуралізму розкривається їх правова природа, соціальний зміст та види. Автор не уникає полемічних аспектів проблеми, по цілому ряду з них пропонує власні вирішен­ня питань. Найбільша увага приділена розкриттю наступних зовсім не розроблених у науці аспектів фінансового права: об’єктивному фінансовому праву (началам фінансового права, конституційним засадам фінансового права, юридичним конструкціям фінансового права, принципам фінансового права)Джерелам фінансового права, зокрема, рішенням Конституційного Суду Украї­ни як джерелу фінансового права, міжнародним угодам України з питань публічних фінансів як джерелу фінансового права тощо; суб’єктивному фінансовому праву: суб’єктам фінансового права їх видам та особливостям, фінансовому правовідношенню, фінансовому зобов’язанню; Методам фінансового права: як імперативному так заснованому на фактичній рівності суб’єктів фінансових правовідносин.

Сучасна теорія фінансового права багата різноманітними концепціями, доктринами, іншими теоретичними побудовами. Унаслідок неоднакових методологічних підходів і переслідуваних цілей їхні постулати, положення, узагальнення, оцінки і висновки не тільки істотно розрізняються між собою, але нерідко є і протилежними, взаємовиключними. Водночас спільними для всіх цих теоретичних побудов, на нашу думку, залишаються ідеалізація, гіперболізація і навіть абсолютизація, всупереч об'єктивній реальності, окремих якостей, сторін суб'єктів фінансового правовідношення, їхніх інтересів. Аналіз багатовікової практики свідчить практика багатьох держав Європи і світу в цілому, спресована в їхніх конституціях. Всебічний аналіз цієї практики переконує, що в даний час пануючі фінансові теорії мають вкрай гостру потребу в їх глибокому і планомірному переосмисленні, трансформації відповідно до нових ідеалів суспільного прогресу, конституційно закріплених парадигм правового регулювання публічних фінансів. Безумовно, насамперед мова йде про невідповідність новим суспільним ідеалам і парадигмам найпоширеніших у новий і новітній час етатистської так званої людиноцентристської доктрин фінансового права.

Як переконує великий історичний досвід цивілізованих країн світу, їх сучасна практика, взаємодія суспільства і держави, інших інститутів публічної влади з приводу публічних фінансів завжди належали та належать нині до числа найскладніших теоретичних і практичних проблем суспільствознавства, в тому числі і юриспруденції. Це зумовлено, на нашу думку, як особливою складністю зазначених феноменів об’єктивної реальності, так і постійною зміною їх змісту, еволюцією форм їх взаємодії. Як влучно зазначають Л.К.Воронова та М.П.Кучерявенко, публічні фінанси потрібно розглядати як суспільні „відносини, що регулюють формування, розподіл та використання централізованих та децентралізованих грошових фондів. Найважливіші ознаки, властивості, риси, які розкривають сутність фінансів, – продовжують вони, – знаходять своє відображення у їх функціях... – розподільній та контролюючій ”1 [1]. Від оптимальної взаємодії держави та суспільства з приводу публічних фінансів залежить соціально-економічна та політична стабільність у країні, можливість нормального функціонування усіх без винятку суспільних та державних інститутів.

У постсоціалістичний період розвитку особливо відчутно проявилися диверсифікація та ускладнення функцій суспільства і держави, змісту публічних фінансів, розширення їх меж. Однак в науці фінансового права це ще не знайшло належного та адекватного відображення. Нерідко навіть провідні вчені традиційно продовжують ототожнювати публічні фінанси з державними фінансами та фінансами місцевого самоврядування. Наприклад, відомі російські юристи-фінансисти М.В.Карасьова та Ю.О.Крохіна у навчальному курсі з фінансового права зазначають: „Центральне місце в системі фінансів займають публічні фінанси, до яких належать фінанси держави та муніципальних утворень ”2.

На нашу думку, з даного приводу більш аргументованою та переконливою є позиція А.А.Нечай, яка пише, що „таке визначення публічних фінансів залишає неохопленими відносини, що виникають у суспільстві щодо задоволення визнаних державою публічних суспільних інтересів, які не збігаються з традиційними загальнодержавними та територіальними публічними інтересами ”3. Ми поділяємо висновок А.А.Нечай про те, що сучасна система публічних фінансів в Україні включає наступні ланки: 1) публічні фінанси держави; 2) публічні фінанси органів місцевого самоврядування; 3) публічні фінанси суспільного (соціального) призначення4. Матеріалізованим втіленням останніх є: 1) публічні солідарні фонди коштів обов’язкового соціального страхування, а саме: Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 2) недержавні пенсійні фонди, через які здійснюється накопичення, інвестування, розподіл та використання коштів обов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (коштів другого рівня пенсійної системи)5.

Зростання ролі публічних фінансів у всій системі суспільних відносин закономірно призвело до того, що навіть у конституціях багатьох цивілізованих держав світу публічним фінансам стала приділятись особлива увага, а в деяких країнах (Бельгія, Бразилія, ФРН, Польща, Румунія, Словенія, Швеція та інші) в основних законах держав регулюванню публічних фінансів відведено спеціальні розділи. Як засвідчує практика даних держав, це себе сповна виправдало6. Вітчизняний конституцієдавець, на превеликий жаль, даним питанням поки що приділив незрівнянно менше уваги7, тому одним з перспективних завдань майбутньої конституційної реформи в Україні є, на нашу думку, необхідність розробки та включення в текст Основного Закону спеціального розділу про публічні фінанси. Поки ж що цій проблемі присвячені окремі статті чи навіть частини статей чинної Конституції України.

Концепція курсу передбачає проходження студентом у період навчання наступних стадій:

І. Формування уявлень про предмет курсу “Фінансове право ”.

ІІ. Засвоєння знань стосовно основних елементів та змісту в цілому фінансового права.

ІІІ. Вироблення навиків практичного застосування набутих знань.

Навчання відбувається шляхом поєднання аудиторних занять (лекції та семінари) із самостійною роботою студентів. Кожна тема доповнена переліком основних питань для самоперевірки і списком обов’язкової та рекомендованої літератури. Виконання завдань покликане сприяти розвитку в студентів аналітичного мислення, вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, систематизувати отримані знання.

^ Метою курсу є вивчення поняття, основних елементів, змісту та системи фінансового права і їх теоретичне обґрунтування, з’ясування специфіки їх застосування в ході реалізації прав та обов’язків осіб у фінансових правовідносинах.

Курс “ Фінансове право ” зорієнтований на досягнення таких цілей:

по-перше, навчання студентів системному розумінню основ правового регулювання фінансових відносин в Україні;

по-друге, розвивати уявлення про право та фінансове право зокрема, як про об’єктивне явище;

по-третє, дати вміння виявляти тенденції розвитку українського бюджетного, податкового, валютного законодавства, а також законодавства про організацію грошового обігу;

по-четверте, навчити вмінню грамотно застосовувати фінансове законодавство на практиці;

по-п’яте, розкрити специфіку системного та елементаристського підходів у фінансовому праві;

по-шосте, дати знання, необхідні для розуміння та наукового теоретико-правового аналізу сучасної української фінансово-правової дійсності;

по-сьоме, сформувати базові навики з підготовки і проведення фінансово-правових дослі­джень у сфері публічних фінансів.

^ Результати вивчення дисципліни формування у студентів розуміння специфіки фінансових відносин в системі правових відносин, уміння орієнтуватися в системі фінансово-правових норм и грамотно застосовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій; набуття навиків складання письмових документів, що передбачають використання фінансово-правових знань.

Опанування студентами вище означеної проблематики сучасного фінансового права надасть можливість отримати теоретичні знання і практичні навики, забезпечить не лише знання основ да­ної юридич­ної дисципліни, але й формування необхідних умінь самостій­ного, творчого виявлення фінансово-правових сутностей та ана­лізу наслідків фінансово-правових рішень.

Програма курсу “ ^ Фінансове право ” розроблена на ос­нові опублікованих джерел, монографіч­них досліджень, насамперед і наукових статей, підруч­ників і на­вчальних посібників.

Правознавство. Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр 06.01 Право 8.06.0101.

 1. Кількість кредитів.


Курс складається з .... кредитів, 2 модулів, .... навчальних елементів. 100 балів у десятому семестрі.

 1. Загальна кількість годин.


220 годин

 1. Кількість годин на тиждень.


16 години

 1. Обов’язкова дисципліна чи за вибором.


Обов’язкова дисципліна.

 1. Семестр, в якому читається.


7 семестр

 1. Кількість годин відведених на лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та самостійну роботу студентів.


Лекції – 72 години, семінарські заняття – 54 годин, самостійна робота студентів – 94 години.

 1. Вид підсумкового контролю.


Видом підсумкового контролю по навчальній дисципліні “Фінансове право” є екзамен у шостому семестрі.


^ Форми оцінювання:


Основними формами контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу є:

- усні опитування;

- фронтальні опитування;

 • контрольні роботи;

 • тестові завдання;

 • колоквіуми;

 • реферативні доповіді;

 • підсумкові контрольні роботи;

 • семестровий екзамен.


Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом, немає невідпрацьованих занять із пропущених тем.


^ Сітка годин і тематичний план дисципліни «Фінансове право України»


№ пп

Тема лекції

Тема семінару

Денна форма навчання




Заочна форма навчання







Лекції

Семінари

Разом

Лекції

Семінари

Разом







^ Модуль 1. Загальна частина фінансового права



Природа та предмет фінансового права

Предмет фінансового права

4

2

6

1

0,5

1,5



Методи фінансового права

Методи фінансового права

2

2

4

0,5




0,5



Наука фінансового права

Наука фінансового права

2

2

4

0,5

0,5

1



Начала фінансового права




2




2

0,5




0,5



Конституційні засади фінансового права

Джерела та конституційні засади фінансового права

2

2

4

0,5

0,5

1



Юридичні конструкції фінансового права

Фінансово-правові конструкції

2

2

4

0,5




0,5



Норми фінансового права

Норми та система фінансового права

2

2

4

0,5




0,5



Система фінансового права як галузі права




2




2

0,5




0,5



Суб’єкти фінансового права

Суб’єкти фінансового права

2

2

4

1

0,5

1,5



Природа фінансових правовідносин




2




2

0,5




0,5



Фінансово-правове зобов’язання

Фінансово-правове зобов’язання

2

2

4

0,5




0,5



Правові основи фінансового контролю

Правові основи фінансового контролю

2

2

4

0,5




0,5



Фінансово-правова відповідальність

Фінансово-правова відповідальність

2

2

4

0,5




0,5




^ Модуль 2. Особлива частина фінансового права






Емісійне право

Правові основи організації грошової системи України

2

2

4

0,5




0,5



Фінансово-правове регулювання банківської діяльності

Фінансово-правове регулювання банківської діяльності та банківської справи

4

2

6

1

0,5

1,5



Правові основи розрахункових відносин в Україні

Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

2

2

4

0,5




0,5



Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Правова природа публічних видатків

2

2

4

0,5




0,5



Поняття та правова природа публічних видатків

Програмно-цільовий та кошторисно-бюджетний режим фінансування

2

2

4

1

0,5

1,5



Класифікація публічних видатків

Правове регулювання публічних доходів

2

2

4

0,5




0,5



Кошторисно-бюджетний режим фінансування

Податкова система України

2

2

4

1




1



Поняття та система публічних доходів

Правове регулювання непрямих податків

2

2

4

0,5




0,5



Податкова система України

Правове регулювання податку на прибуток підприємств

2

2

4

1

0,5

1,5



Юридична конструкція податку

Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб

2

2

4

0,5




0,5



Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів

Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів

2

2

4

0,5




0,5



Правове регулювання загальнообов’язкового особистого страхування

Правове регулювання місцевих податків та зборів

4

2

8

1




1



Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

Правове регулювання загальнообов’язкового особистого соціального страхування

2

2

4

0,5




0,5



Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та кредиту

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

4

2

6

1




1



Правове регулювання державного бюджету України

Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту

2

2

4

0,5

0,5

0,5



Правові засади державних поза-бюджетних фондів коштів

Правове регулювання державного бюджету України

2

2

4

0,5




0,5



Правовий режим фондів коштів органів місцевого самоврядування

Правові засади державних позабюджетних фондів коштів

2

2

2

0,5




0,5



Правові основи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні




4




4

1




1




Всього

72

54

126

20

4

24




Укладач доц. Гаврилюк Р.О.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи