Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка3/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНА СТРУКТУРА МОДУЛІВ НАВЧАЛЬІІОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Фінансове право україни»
Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за види навч.занять НЕ

Л

С

Ср

Пр

Лаб
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
^ ЗМ 1. Загальна частина фінансового права
НЕ 1.1.

Природа та предмет фінансового права

Поняття предмету фінансового права. Особливості предмету фінансового права. Етатистська доктрина фінансового права: етапи зародження та особливості. Людиноцентриська доктрина фінансового права: етапи зародження та особливості. Егалітарна доктрина фінансового права.

Поняття двох типів суспільних відносин - фінансових (матеріальних) і фінансово-процесуальних - як предмета фінансового права.

Матеріальне фінансове право. Поняття матеріального фінансового права. Особливості матеріального фінансового права. Внутрішньогалузева диференціація матеріальних фінансових відносин як предмета фінансового права за сферами правового регулювання.

Процесуальне фінансове право. Поняття процесуального фінансового права. Особливості процесуального фінансового права. Внутрішньогалузева диференціація процесуальних фінансових відносин як предмета фінансового права за сферами правового регулювання.

Місце фінансового права в системі права України. Співвідношення норм фінансового та конституційного права. Співвідношення норм фінансового та адміністративного права. Співвідношення норм фінансового та цивільного права.


4

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування3

НЕ 1.2.

Методи фінансового права

Поняття методу правового регулювання суспільних відносин в аспекті фінансового права. Особливості методу правового регулювання суспільних відносин в галузі фінансового права.

Суміжні ознаки методів фінансового права.

Проблема юридичної рівності учасників фінансових правовідносин.

Структура методу правового регулювання фінансових відносин:

а) позитивні зобов’язання та дозволи у фінансовому праві;

б) заборони та погодження у фінансовому праві;

в) рекомендації та заохочення;

г) договірно-правовий метод регулювання фінансових відносин.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 1.3

Наука фінансового права.

Еволюція науки фінансового права. Розвиток науки фінансового права кінця 19 – початку 20 ст.. Особливості розвитку радянської науки фінансового права. Пострадянська наука фінансового права.

Основні типи доктринальних підходів в сучасній науці фінансового права. Етатистський підхід в науці фінансового права. Людиноцентриський підхід в науці фінансового права. Егалітарний підхід в науці фінансового права.

Поняття науки фінансового права. Поняття та особливості предмета науки фінансового права. Поняття та особливості об’єкта науки фінансового права.

Методологія науки фінансового права. Цілі та методи пізнання фінансового права.

Система науки фінансового права, її складові.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2НЕ 1.4.

Об’єктивне фінансове право


Начала фінансового права

Класичні філософські та правові поняття категорії “начало”.

Трансформація категорії “начало” в постсоціалістичному праворозумінні.

Об’єктивна природа начал фінансового права.

Субстанціональні якості (виміри) начал фінансового права: а) субстанціональна властивість рівного масштабу (міри, критерію) прав та обов’язків усіх суб’єктів фінансових правовідносин з приводу публічних фінансів (онтологічний вимір); б) об’єктивна нормативність фінансового права, виражена та закріплена у відповідних позитивних формах (гносеологічний вимір); в) адекватність приватних та публічних інтересів суб’єктів фінансових правовідносин (аксіологічний вимір).

Місце “начал фінансового права” в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


2

-

-

-

-
Місце “начал фінансово-го права” в ієрархічній структурі об’єктив-ного фінансо-вого права.


3
НЕ 1.5.

Конституційні засади фінансового права

Поняття конституційних засад фінансового права.

Конституційна природа фінансового права.

Види (зовнішні форми) конституційних засад фінансового права: а) писане “конституційне фінансове право”; б) неписане “конституційне фінансове право”; в) судове “конституційне фінансове право”.

Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад фінансового права: а) природні принципи фінансового права; б) позитивні принципи фінансового права; в) установчі конституційні фінансово-правові приписи; г) компетенцій ні фінансово-правові приписи.

Місце конституційних засад фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування3

НЕ 1.6.

Юридичні конструкції фінансового права

Поняття юридичної конструкції у праві. Природа юридичних конструкцій фінансового права

Види (зовнішні форми) юридичних конструкцій фінансового права: а) повні (вичерпні) юридичні конструкції фінансового права; б) неповні юридичні конструкції фінансового права; в) ідеальні юридичні конструкції фінансового права; г) реальні юридичні конструкції фінансового права.

Субстанціональні якості (виміри) юридичних конструкцій фінансового права: а) цілісність юридичних конструкцій фінансового права. Аксіома емерджсентності; б) системність юридичних конструкцій фінансового права. Закон системного сепаратизму; в) структурованість юридичних конструкцій фінансового права. Закон оптимальності структури.

Концепція первинних і вторинних якостей груп елементів юридичних конструкцій фінансового права, їх внутрішні та зовнішні зв’язки.

Місце юридичних конструкцій фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Місце юридичних конструк-цій фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивно-го фінансо-вого права.


3

2

НЕ 1.7.

Норми фінансового права

Поняття фінансово-правової норми. Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння фінансово-правової норми.

Структура фінансово-правової норми. Особливості гіпотези, диспозиції та санкції фінансово-правової норми.

Дія фінансово-правових норм у просторі, часі та за колом осіб. Надання та зміна чинності нормам фінансового права. Ретроактивність норм фінансового права. Припинення дії норм фінансового права. Дія норм фінансового права щодо юридичних осіб. Дія норм фінансового права щодо фізичних осіб. Дія норм фінансового права щодо держави.

Способи реалізації фінансово-правових норм: здійснення, виконання, дотримання та застосування.


2

1

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 1.8.

Система фінансового права як галузі права

Поняття та об’єктивна зумовленість системи фінансового права.

Структурні елементи системи фінансового права.

Загальна та Особлива частина фінансового права.

Фінансово-правові інститути як основний структурний підрозділ системи фінансового права: поняття, ознаки.

Види інститутів фінансового права: емісійне право; облікове та розрахункове право; інститут банківського права; інститут валютного регулювання та валютного контролю; інститут публічних видатків; інститут публічних доходів; інститут податкового права; інститут загальнообов’язкового особистого страхування; інститут державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту. Співвідношення системи фінансового права та системи фінансового законодавства.


2

1

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2НЕ 1.9.

Суб’єктивне фінансове право


Суб’єкти фінансового права

Поняття та особливості суб’єкта фінансового права.

Класифікація суб’єктів фінансового права.

Держава як суб’єкт фінансового права.

Громадянське суспільство як суб’єкт фінансового права.

Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб’єкти правовідносин.

Юридичні особи всіх форм власності як суб’єкти фінансових правовідносин. Види та особливості.

Фізичні особи як суб’єкти фінансового права. Види та особливості.

Захист прав суб’єктів фінансового права. Адміністративний та судовий порядок захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин. Гарантії реалізації прав суб’єктів фінансових правовідносин: поняття і види.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Роль та діяльність Конституційного суду України щодо захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин.


3

3

НЕ 1.10

Природа фінансових правовідносин

Поняття та зміст фінансових правовідносин.

Суб’єкти фінансових правовідносин.

Об’єкти фінансових правовідносин.

Класифікація фінансових правовідносин. Матеріальні фінансові правовідносини: поняття та ознаки. Процесуальні фінансові правовідносини: поняття та ознаки.

Виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин. Юридичні факти у фінансовому праві.

Відмінність фінансових правовідносин від інших видів правовідносин.


2

-

-

-

-

НЕ 1.11

Фінансово-правове зобов’язання

Поняття фінансового зобов’язання. Зміст фінансового зобов’язання. Учасники зобов’язання та його об’єкт.

Види фінансового зобов’язання.

Виникнення та припинення фінансових зобов’язань.

Припинення фінансових зобов’язань примусовим виконанням.

Засоби публічно-правового забезпечення виконання фінансових зобов’язань.

Зміна фінансового зобов’язання.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 1.12

Правові основи фінансового контролю

Поняття та значення фінансового контролю. Зміст фінансового контролю, його основні напрямки. Фінансова дисципліна. Особливості фінансового контролю як різновиду державного контролю.

Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. Загальна характеристика фінансового контролю як функції фінансів.

Види фінансового контролю. Зовнішній фінансовий контроль: поняття та особливості. Внутрішній фінансовий контроль: поняття та види. Загальний та спеціальний фінансовий контроль. Державний фінансовий контроль. Муніципальний фінансовий контроль. Незалежний фінансовий контроль. Відомчий, позавідомчий та господарський (внутрішній) контроль. Громадський фінансовий контроль.

Аудиторський фінансовий контроль. Особливості аудиторського фінансового контролю. Процедура аудиторського фінансового контролю.

Методи фінансового контролю. Загальні методи фінансового контролю: метод переконання, метод примусу, метод координації, метод колегіальності, метод одно осібності. Поняття спеціальних методів фінансового контролю. Особливості спеціальних методів фінансового контролю. Види спеціальних методів фінансового контролю. Особливості та значення перевірки та ревізії як методів фінансового контролю. Види перевірок та ревізій.

Форми фінансового контролю. Види форм фінансового контролю.

Система органів фінансового контролю.

Міжнародно-правові стандарти організації державно-фінансового контролю.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 1.13

Фінансово-правова відповідальність

Методологічні проблеми дослідження юридичної відповідальності. Юридична відповідальність у сфері фінансів та фінансово-правова відповідальність. Поняття фінансово-правової відповідальності. Особливості фінансово-правової відповідальності.

Поняття фінансового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності. Ознаки фінансового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності.

Види фінансово-правових правопорушень та їх особливості. Об’єкти правопорушень, що скоюють суб’єкти фінансового права.

Переконання та примус при забезпеченні законності у сфері фінансів. Поняття та особливості фінансово-правового примусу.

Види фінансово-правової відповідальності та їх особливості.

Поняття фінансово-правових санкцій. Особливості фінансово-правових санкцій. Ефективність застосування фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Поняття та особливості пені у фінансовому праві. Поняття та особливості штрафної санкції. Порядок застосування фінансово-правових санкцій.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Фінансово-правова відповідальність за бюджетні правопорушення.

3

3
Всього за модулем 1

25 балів
^ ЗМ 2. Особлива частина фінансового права


НЕ 2.1.

Правові основи грошового обігу, розрахунків та банківської системи. Основи валютного регулювання та валютного контролю


Емісійне право
Поняття, ознаки та структура грошового обігу. Призначення грошового обігу. Поняття та ознаки грошового обігу. Поняття та економіко-правова сутність грошей. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.22---Усне опитува-ння; тестування

2

НЕ 2.2.

Фінансово-правове регулювання банківської діяльності

Поняття та завдання банківської системи України. Структура банківської системи України. Правовий статус банківських об’єднань. Правовий механізм банківської системи України. Правовий статус Національного банку України. Керівні органи та структура Національного банку України.

Поняття, ознаки та види комерційних банків. Правове регулювання створення та діяльності банків. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. Види банківських рахунків. Правовий режим коштів на банківському рахунку. Правове регулювання та види касових операцій банку. Поняття та правові засади безготівкових банківських розрахунків. Правове регулювання припинення діяльності банків.

Правове регулювання банківського нагляду. Організаційно-правова структура банківського нагляду. Заходи впливу за порушення банківського законодавства.


4

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Міжнародно-правова структура у сфері банківського нагляду.

31   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи