Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка6/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

НЕ 1.4 Начала фінансового права

Класичні філософські та правові поняття категорії “начало”.

Трансформація категорії “начало” в постсоціалістичному праворозумінні.

Об’єктивна природа начал фінансового права.

Субстанціональні якості (виміри) начал фінансового права: а) субстанціональна властивість рівного масштабу (міри, критерію) прав та обов’язків усіх суб’єктів фінансових правовідносин з приводу публічних фінансів (онтологічний вимір); б) об’єктивна нормативність фінансового права, виражена та закріплена у відповідних позитивних формах (гносеологічний вимір); в) адекватність приватних та публічних інтересів суб’єктів фінансових правовідносин (аксіологічний вимір).

Місце “начал фінансового права” в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


^ НЕ 1.5 Конституційні засади фінансового права

Поняття конституційних засад фінансового права.

Конституційна природа фінансового права.

Види (зовнішні форми) конституційних засад фінансового права: а) писане “конституційне фінансове право”; б) неписане “конституційне фінансове право”; в) судове “конституційне фінансове право”.

Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад фінансового права: а) природні принципи фінансового права; б) позитивні принципи фінансового права; в) установчі конституційні фінансово-правові приписи; г) компетенцій ні фінансово-правові приписи.

Місце конституційних засад фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


^ НЕ 1.6 Юридичні конструкції фінансового права

Поняття юридичної конструкції у праві. Природа юридичних конструкцій фінансового права

Види (зовнішні форми) юридичних конструкцій фінансового права: а) повні (вичерпні) юридичні конструкції фінансового права; б) неповні юридичні конструкції фінансового права; в) ідеальні юридичні конструкції фінансового права; г) реальні юридичні конструкції фінансового права.

Субстанціональні якості (виміри) юридичних конструкцій фінансового права: а) цілісність юридичних конструкцій фінансового права. Аксіома емерджсентності; б) системність юридичних конструкцій фінансового права. Закон системного сепаратизму; в) структурованість юридичних конструкцій фінансового права. Закон оптимальності структури.

Концепція первинних і вторинних якостей груп елементів юридичних конструкцій фінансового права, їх внутрішні та зовнішні зв’язки.

Місце юридичних конструкцій фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


^ НЕ 1.7 Норми фінансового права

Поняття фінансово-правової норми. Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння фінансово-правової норми.

Структура фінансово-правової норми. Особливості гіпотези, диспозиції та санкції фінансово-правової норми.

Дія фінансово-правових норм у просторі, часі та за колом осіб. Надання та зміна чинності нормам фінансового права. Ретроактивність норм фінансового права. Припинення дії норм фінансового права. Дія норм фінансового права щодо юридичних осіб. Дія норм фінансового права щодо фізичних осіб. Дія норм фінансового права щодо держави.

Способи реалізації фінансово-правових норм: здійснення, виконання, дотримання та застосування.


^ НЕ 1.8 Система фінансового права як галузі права

Поняття та об’єктивна зумовленість системи фінансового права.

Структурні елементи системи фінансового права.

Загальна та Особлива частина фінансового права.

Фінансово-правові інститути як основний структурний підрозділ системи фінансового права: поняття, ознаки.

Види інститутів фінансового права: емісійне право; облікове та розрахункове право; інститут банківського права; інститут валютного регулювання та валютного контролю; інститут публічних видатків; інститут публічних доходів; інститут податкового права; інститут загальнообов’язкового особистого страхування; інститут державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту. Співвідношення системи фінансового права та системи фінансового законодавства.


^ НЕ 1.9 Суб’єкти фінансового права

Поняття та особливості суб’єкта фінансового права.

Класифікація суб’єктів фінансового права.

Держава як суб’єкт фінансового права.

Громадянське суспільство як суб’єкт фінансового права.

Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб’єкти правовідносин.

Юридичні особи всіх форм власності як суб’єкти фінансових правовідносин. Види та особливості.

Фізичні особи як суб’єкти фінансового права. Види та особливості.

Захист прав суб’єктів фінансового права. Адміністративний та судовий порядок захисту прав суб’єктів фінансових правовідносин. Гарантії реалізації прав суб’єктів фінансових правовідносин: поняття і види.


^ НЕ 1.10 Природа фінансових правовідносин

Поняття та зміст фінансових правовідносин.

Суб’єкти фінансових правовідносин.

Об’єкти фінансових правовідносин.

Класифікація фінансових правовідносин. Матеріальні фінансові правовідносини: поняття та ознаки. Процесуальні фінансові правовідносини: поняття та ознаки.

Виникнення, зміна і припинення фінансових правовідносин. Юридичні факти у фінансовому праві.

Відмінність фінансових правовідносин від інших видів правовідносин.


^ НЕ 1.11 Фінансово-правове зобов’язання

Поняття фінансового зобов’язання. Зміст фінансового зобов’язання. Учасники зобов’язання та його об’єкт.

Види фінансового зобов’язання.

Виникнення та припинення фінансових зобов’язань.

Припинення фінансових зобов’язань примусовим виконанням.

Засоби публічно-правового забезпечення виконання фінансових зобов’язань.

Зміна фінансового зобов’язання.


^ НЕ 1.12 Правові основи фінансового контролю

Поняття та значення фінансового контролю. Зміст фінансового контролю, його основні напрямки. Фінансова дисципліна. Особливості фінансового контролю як різновиду державного контролю.

Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. Загальна характеристика фінансового контролю як функції фінансів.

Види фінансового контролю. Зовнішній фінансовий контроль: поняття та особливості. Внутрішній фінансовий контроль: поняття та види. Загальний та спеціальний фінансовий контроль. Державний фінансовий контроль. Муніципальний фінансовий контроль. Незалежний фінансовий контроль. Відомчий, позавідомчий та господарський (внутрішній) контроль. Громадський фінансовий контроль.

Аудиторський фінансовий контроль. Особливості аудиторського фінансового контролю. Процедура аудиторського фінансового контролю.

Методи фінансового контролю. Загальні методи фінансового контролю: метод переконання, метод примусу, метод координації, метод колегіальності, метод одно осібності. Поняття спеціальних методів фінансового контролю. Особливості спеціальних методів фінансового контролю. Види спеціальних методів фінансового контролю. Особливості та значення перевірки та ревізії як методів фінансового контролю. Види перевірок та ревізій.

Форми фінансового контролю. Види форм фінансового контролю.

Система органів фінансового контролю.

Міжнародно-правові стандарти організації державно-фінансового контролю.


^ НЕ 1.13 Фінансово-правова відповідальність

Методологічні проблеми дослідження юридичної відповідальності. Юридична відповідальність у сфері фінансів та фінансово-правова відповідальність. Поняття фінансово-правової відповідальності. Особливості фінансово-правової відповідальності.

Поняття фінансового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності. Ознаки фінансового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності.

Види фінансово-правових правопорушень та їх особливості. Об’єкти правопорушень, що скоюють суб’єкти фінансового права.

Переконання та примус при забезпеченні законності у сфері фінансів. Поняття та особливості фінансово-правового примусу.

Види фінансово-правової відповідальності та їх особливості.

Поняття фінансово-правових санкцій. Особливості фінансово-правових санкцій. Ефективність застосування фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Поняття та особливості пені у фінансовому праві. Поняття та особливості штрафної санкції. Порядок застосування фінансово-правових санкцій.


Модуль 2.


НЕ 2.1 Емісійне право

Поняття, ознаки та структура грошового обігу. Призначення грошового обігу. Поняття та ознаки грошового обігу. Поняття та економіко-правова сутність грошей. Форми грошей та їх еволюція. Функції грошей.


^ НЕ 2.2 Фінансово-правове регулювання банківської діяльності

Поняття та завдання банківської системи України. Структура банківської системи України. Правовий статус банківських об’єднань. Правовий механізм банківської системи України. Правовий статус Національного банку України. Керівні органи та структура Національного банку України.

Поняття, ознаки та види комерційних банків. Правове регулювання створення та діяльності банків. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків. Види банківських рахунків. Правовий режим коштів на банківському рахунку. Правове регулювання та види касових операцій банку. Поняття та правові засади безготівкових банківських розрахунків. Правове регулювання припинення діяльності банків.

Правове регулювання банківського нагляду. Організаційно-правова структура банківського нагляду. Заходи впливу за порушення банківського законодавства.


^ НЕ 2.3 Правові основи розрахункових відносин в Україні

Правові основи організації грошової системи України. Грошовий обіг та грошова система: співвідношення понять. Принципи організації і функціонування грошової системи. Еволюція грошової системи та грошових реформ в Україні. Грошова одиниця як елемент грошової системи держави. Система грошової одиниці. Грошові знаки: поняття та правова характеристика.


^ НЕ 2.4 Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Поняття, типи та види валютної системи. Становлення та розвиток валютної системи. Еволюція системи правового регулювання валютних відносин на території України. Валютна система як елемент міжнародних валютних відносин. Поняття та особливості валютних правовідносин. Види валютних правовідносин.

Валюта та валютні цінності як об’єкт валютних правовідносин. Поняття валюти та валютних цінностей. Класифікація валюти. Поняття та правові ознаки валютних операцій. Класифікація валютних операцій. Порядок ліцензування валютних операцій в Україні. Правове регулювання форм міжнародних валютних розрахунків.

Поняття та юридичний зміст валютного регулювання. Методи валютного регулювання. Поняття та правовий механізм валютного контролю. Суб’єкти валютного контролю. Відповідальність суб’єктів міжбанківського валютного ринку.

Правове регулювання публічних видатків


^ НЕ 2.5 Поняття та правова природа публічних видатків

Еволюція поняття «видатків» у державі: - етап виключно «суспільних» потреб общини; етап існування переважно приватних потреб; етап існування як публічних, так і приватних потреб та, відповідно, приватних та публічних видатків у державі.

Історичний розвиток та становлення видатків як суспільно-економічної категорії. Місце видатків у системі публічних витрат.

Публічні видатки як категорія фінансового права. Поняття публічних видатків. Правова природа публічних видатків. Видатки як правовідношення. Дискусійні питання кваліфікації видатків як зобов’язувальних відносин.


^ НЕ 2.6 Класифікація публічних видатків

Теоретичне та практичне значення класифікації публічних видатків. Основні положення та принципи системи статистики публічних фінансів МВФ.

Класифікація публічних видатків у системі статистики публічних фінансів МВФ. Економічна класифікація публічних видатків. Функціональна класифікація публічних видатків. Особливості класифікації видатків публічних фондів соціального призначення.

Класифікація публічних видатків в Україні. Публічні видатки держави. Публічні видатки органів місцевого самоврядування. Публічні видатки соціального призначення.


^ НЕ 2.7 Кошторисно-бюджетний режим фінансування

Поняття кошторисно-бюджетного режиму фінансування. Основні положення та принципи кошторисно-бюджетного режиму фінансування.

Правове регулювання фінансування соціального захисту населення, соціального забезпечення та охорони здоров’я. Правове регулювання фінансування освіти, культури та спорту. Правове регулювання фінансування видатків на державне управління, національну оборону, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

Правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ.

Правове регулювання публічних доходів


^ НЕ 2.8 Поняття та система публічних доходів

Поняття та правова природа публічних доходів. «Публічні доходи» як категорія науки фінансового права. Основні типи доктринальних підходів до розуміння категорії «публічні доходи». Інститут публічних доходів в системі фінансового права. Особливості формування інституту публічних доходів. Проблеми правового регулювання публічних доходів.

Система публічних доходів. Передумови виникнення та правова природа знеособлених публічних доходів. Поняття знеособлених публічних доходів. Види знеособлених публічних доходів. Правові закономірності та принципи знеособлених публічних доходів.

Поняття та правова природа індивідуалізованих публічних доходів. Система індивідуалізованих публічних доходів. Особливості правового регулювання індивідуалізованих публічних доходів.


^ НЕ 2.9 Податкова система України

Поняття, правові ознаки та принципи побудови податкової системи України. Структура податкової системи України.

Правове регулювання загальнодержавних податків. Непрямі податки в Україні. Правове регулювання податку на додану вартість. Правове регулювання акцизного збору. Правове регулювання прямих податків в Україні. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Правове регулювання місцевих податків.


^ НЕ 2.10 Юридична конструкція податку

Поняття та правова природа юридичної конструкції податку. Цілісність, системність та структурованість юридичної конструкції податку.

Поняття елемента юридичної конструкції податку. Концепція первинних і вторинних якостей елементів юридичної конструкції податку.

Фіскальні елементи юридичної конструкції податку. Організаційні елементи юридичної конструкції податку. Захисні елементи юридичної конструкції податку.


^ НЕ 2.11 Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів

Поняття та правові особливості зборів та інших обов’язкових платежів. Поняття правовідносин в сфері справляння зборів та інших обов’язкових платежів. Особливості формування інституту зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету. Розмежування податків та зборів і інших обов’язкових платежів.

Склад зборів та інших обов’язкових платежів. Проблеми справляння окремих видів зборів та інших обов’язкових платежів. Місце мита в складі державних доходів.

Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються до місцевих бюджетів.


^ НЕ 2. 12 Правове регулювання загальнообов’язкового особистого страхування

Правова природа страхування. Підстави страхування. Функції страхування. Правові особливості загальнообов’язкового особистого страхування. Державне обов’язкове страхування як інститут фінансового права. Принципи загальнообов’язкового особистого страхування. Передумови загальнообов’язкового державного особистого страхування.

Фінансові правовідносини у сфері страхування. Юридичний факт, як підстава виникнення, зміни та припинення правових відносин у сфері загальнообов’язкового особистого страхування. Правовий статус учасників правових відносин у сфері загальнообов’язкового особистого страхування.

Основні види загальнообов’язкового особистого страхування. Особливості фінансово-правового регулювання страхування життя та здоров’я на випадок хвороби. Особливості фінансово-правового регулювання страхування від нещасних випадків. Правове регулювання медичного страхування.


^ НЕ 2.13 Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

Поняття та принципи міжбюджетних відносин. Поняття та правові ознаки трансферту. Міжбюджетні трансферти як вид регулюючих неподаткових доходів бюджетів України. Нормативно-правове регулювання міжбюджетних відносин і надання міжбюджетних трансфертів бюджетам України.

Види міжбюджетних трансфертів, їх правове регулювання. Умови надання міжбюджетних трансфертів. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирів­нювання та кош­тів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Дотація: поняття, правові ознаки. Правова процедура надання дотацій і субвенцій місцевим бюджетам.

Правовий режим коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.


^ НЕ 2.14 Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та кредиту

Поняття правові засади та форми державних запозичень. Поняття та правова природа державного боргу. Характеристика державного боргу в системі фінансово-правових категорій. Принципи правового регулювання відносин у сфері державного боргу. Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит».

Правовий статус суб’єктів відносин у сфері державного боргу. Об’єкт правовідносин у сфері державного боргу. Фінансово-правові основи управління державним боргом.

Поняття та складові місцевого боргу. Право на запозичення органів місцевого самоврядування. Муніципальний кредит: поняття та правова природа.

Поняття та класифікація державних боргових цінних паперів. Поняття та правова характеристика облігації державної позики. Поняття та правові ознаки державних казначейських зобов’язань.


^ НЕ 2.15 Правове регулювання державного бюджету України

Поняття бюджету, його значення для функціонування держави. Бюджетний устрій України. Поняття та структура бюджетної системи України. Принципи організації бюджетної системи України. Поняття та зміст бюджетної класифікації.

Бюджетний процес в Україні. Поняття та ознаки бюджетного процесу. Суб’єкти бюджетного процесу.

Стадії бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Порядок розгляду проекту бюджету. Порядок затвердження бюджету. Зміст актів про бюджет. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання Державного бюджету України.


^ НЕ 2.16 Правові засади державних позабюджетних фондів коштів

Поняття, правові ознаки та види державних позабюджетних фондів коштів. Історія виникнення та становлення системи державних позабюджетних фондів коштів. Місце державних позабюджетних фондів коштів у сучасній фінансовій системі держави.

Державні позабюджетні фонди коштів як категорія фінансового права. Засади нормативно-правового регулювання діяльності державних позабюджетних фондів коштів.

Державне регулювання та нагляд за діяльністю державних позабюджетних фондів коштів. Напрямки державного регулювання у сфері державних позабюджетних фондів коштів. Методи державного регулювання та нагляду в системі державних позабюджетних фондів коштів. Правовий статус органів державного регулювання та нагляду за діяльністю державних позабюджетних фондів коштів.


^ НЕ 2.17 Правовий режим фондів коштів органів місцевого самоврядування

Поняття та правова природа фондів коштів органів місцевого самоврядування. Проблеми нормативно-правового регулювання фондів коштів органів місцевого самоврядування. Правовий статус фондів коштів органів місцевого самоврядування.

Види фондів коштів органів місцевого самоврядування. Соціальні фонди коштів органів місцевого самоврядування (фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі; фонд сприяння зайнятості населення України; фонд соціального страхування). Економічні фонди коштів органів місцевого самоврядування (територіальні дорож­ні фонди; приватизаційні житлові фонди; валютні фонди). Галузеві фонди коштів органів місцевого самоврядування.

Джерела формування фондів коштів органів місцевого самоврядування. Поняття, зміст та методи державного нагляду за порядком зарахування та використання коштів фондів органів місцевого самоврядування.


^ НЕ 2.18 Правові основи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні

Поняття недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні. Історія виникнення та становлення системи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні. Види недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів.

Правовий статус недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Утворення недержавних пенсійних фондів коштів та умови початку їх діяльності. Правовий статус засновників, учасників та вкладників недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Органи управління недержавних пенсійних фондів коштів.

Правовий режим пенсійних внесків та пенсійних активів недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Правове регулювання пенсійних виплат з недержавних пенсійних фондів коштів.


Теми та плани семінарських занять


Модуль 1.

Загальна частина.


НЕ 1.1. Предмет фінансового права


 1. Становлення поглядів на сутність фінансового права вітчизняних юристів-фінансистів у дореволюційний період розвитку науки фінансового права. Розуміння сущого та належного у фінансовому праві в період становлення радянської доктрини фінансового права (1918-1939 рр.). Радянська доктрина фінансового права (1940-1990рр.) Розуміння фінансового права у пострадянський період (1991-2003 рр.) .

 2. Поняття предмету фінансового права. Суспільні відносини, що складають предмет фінансового права. Фінансове право як галузь права. Етатистська доктрина фінансового права. Людиноцентриська доктрина фінансового права. Егалітарна доктрина фінансового права.

 3. Поняття та детермінованість меж фінансового права. Сучасне розуміння системоутворюючої категорії науки фінансового права – публічні фінанси.

 4. Місце фінансового права в системі права України. Ознаки публічного та приватного в фінансовому праві. Місце фінансового права серед таких галузей права як конституційне право, адміністративне право, цивільне право, трудове право, право соціального забезпечення.


Загальна література

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 488с.

 2. Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 88с.

 3. Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового права постсоціалістичної держави: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 72с.

 4. Гаврилюк Р.О. Фінансове право (Загальна частина). Плани семінарських занять. – Чернівці: Рута, 2003. – 26с.

 5. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 6. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяль­ності держави: проблеми методології. - Чернівці: ЧНУ, 1997.

 7. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 320с.

Спеціальна література

 1. Пацурківський П.С. Поняття фінансово-правової доктрини держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.154: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 5-19

 2. Пацурківський П.С. Основне питання науки фінансового права: пошуки сучасного вирішення//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 180: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 5-17

 3. Пацуркивский П.С. Предмет и границы финансового права постсоциалистического государства / Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Сб. науч. докла­дов и сообщений за материалами международной научной кон­ференции 22-24 сентября 2003 года «Финансовая доктрина постсоциалистического государства» Вып. 1. - Черновцы: Рута, 2003.

 4. Пацурківський П.С. До нової концепції фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 5-12

 5. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-14

 6. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О., Хохуляк В.В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.286: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-13

 7. Пацурківський П.С. Соціологічна (природо-позитивна) доктрина фінансового права // Право України. - № 6. – 2005. – С. 29-33

 8. Гаврилюк Р.О. Егалітарна інструментальна потребова концепція податкового права // Право України. - № 10. – 2007. – С. 45-50НЕ 1. 2. Методи фінансового права


 1. Поняття методу правового регулювання суспільних відносин в аспекті фінансового права. Особливості методу правового регулювання суспільних відносин в галузі фінансового права.

 2. Суміжні ознаки методів фінансового права.

 3. Проблема юридичної рівності учасників фінансових правовідносин.

 4. Структура методу правового регулювання фінансових відносин:

а) позитивні зобов’язання та дозволи у фінансовому праві;

б) заборони та погодження у фінансовому праві;

в) рекомендації та заохочення;

г) договірно-правовий метод регулювання фінансових відносин.

Література:

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – С. 36-40.

 2. Воронова Л.К. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права// Вісник Академії правових наук, 2003, №2-3. – С.313-324.

 3. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяль­ності держави: проблеми методології. - Чернівці: ЧНУ, 1997.

 4. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 5. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 320с.

 6. Косаняк В.Я.Оперативна самостійність суб’єктів фінансово-правових відносин як одна із ознак методу фінансово-правового регулювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003., Вип.. 38. – С.254-265.

 7. Радіонова І.В. Діалектика первинних і галузевих методів правового регулювання (на прикладі фінансового права) // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 253. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 84-88.

 8. Рукавишникова И.В. Метод финансового права: монография. – М.: Юристъ, 2006. – 76-110, 197-259.НЕ 1.3. Наука фінансового права


 1. Еволюція науки фінансового права. Розвиток науки фінансового права кінця 19 – початку 20 ст. Особливості розвитку радянської науки фінансового права. Пострадянська наука фінансового права.

 2. Основні типи доктринальних підходів в сучасній науці фінансового права. Етатистський підхід в науці фінансового права. Людиноцентриський підхід в науці фінансового права. Егалітарний підхід в науці фінансового права.

 3. Поняття науки фінансового права. Поняття та особливості предмета науки фінансового права. Поняття та особливості об’єкта науки фінансового права.

 4. Методологія науки фінансового права. Цілі та методи пізнання фінансового права.

 5. Система науки фінансового права, її складові.


Література:

1. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография. – М.: Юристъ, 1995. – С. 19-36.

2. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – С.57-63.

3. Пацурківський П.С. Основне питання науки фінансового права: пошуки сучасного вирішення // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. леу.. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С.5-17.

4. Пацурківський П.С. Співвідношення змісту категорій “об’єкт науки фінансового права” та “предмет науки фінансового права” // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. леу.. 187. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С.5-13.

5. Хохуляк В.В. Наука фінансового права: проблема концептуалізації основних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. леу.. 187. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 21-26.

6. Хохуляк В.В. Структурно-функціональний метод наукового дослідження у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. леу.. 365. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 74-79.

7. Пацурківський П.С., Гаврилюк Р.О., Хохуляк В.В. Пострадянська наука фінансового права: деякі підсумки та перспективи розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. леу.. 286. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-13.


НЕ 1.4. Конституційні засади фінансового права


 1. Поняття конституційних засад фінансового права.

 2. Конституційна природа фінансового права.

 3. Види (зовнішні форми) конституційних засад фінансового права:

а) писане “конституційне фінансове право”;

б) неписане “конституційне фінансове право”;

в) судове “конституційне фінансове право”.

 1. Субстанціональні якості (виміри) конституційних засад фінансового права:

а) природні принципи фінансового права;

б) позитивні принципи фінансового права;

в) установчі конституційні фінансово-правові приписи;

г) компетенційні фінансово-правові приписи.

 1. Місце конституційних засад фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.


Загальна література

 1. Конституція України. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 2. – Ст. 44.

 2. Бондарь Н.С. Конституционализация социально-экономического раз- вития российской государственности (в контексте решений Консти- туционного Суда РФ). – М.: ООО «Виктор-Медиа», 2006. – С. –101-155.

 3. Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Консти- туционная экономика: Учебник для юридических и экономических вузов. – М.: ЗАО «Юстицинформ» , 2006. – С. 10-34, 339-419.

 4. Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 88с.

 5. Гаврилюк Р.О. Еволюція конституційно-податкового компромісу суспільства та держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип. 333: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 89-102.

 6. Гаврилюк Р.А. Эволюция конституционных дефиниций налога // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы международного «круглого стола» (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года) / Под ред. д.ю.н., проф. В.М. Баранова, д.ю.н., проф. П.С. Пацуркивского - Нижний Новгород: Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника», 2007. – С.726-746.

 7. Гаврилюк Р.О. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії // Право України, 2006.- №12 . – С.15-19.

 8. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М.: НОРМА, 2005. – С. 9-40Спеціальна література

 1. Пацурківський П.С. Основне питання науки фінансового права: пошуки сучасного вирішення // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 180: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 5-17

 2. Пацурківський П.С. До нової концепції фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 5-12

 3. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-14НЕ 1.5. Юридичні конструкції у фінансовому праві


 1. Поняття юридичної конструкції у праві. Природа юридичних конструкцій фінансового права

 2. Види (зовнішні форми) юридичних конструкцій фінансового права: а) повні (вичерпні) юридичні конструкції фінансового права; б) неповні юридичні конструкції фінансового права; в) ідеальні юридичні конструкції фінансового права; г) реальні юридичні конструкції фінансового права.

 3. Субстанціональні якості (виміри) юридичних конструкцій фінансового права: а) цілісність юридичних конструкцій фінансового права. Аксіома емерджентності; б) системність юридичних конструкцій фінансового права. Закон системного сепаратизму; в) структурованість юридичних конструкцій фінансового права. Закон оптимальності структури.

 4. Концепція первинних і вторинних якостей груп елементів юридичних конструкцій фінансового права, їх внутрішні та зовнішні зв’язки.

 5. Місце юридичних конструкцій фінансового права в ієрархічній структурі об’єктивного фінансового права.

Література.

1.Алексеев С.С. Линия права. – М.: Статут, 2006. – С.212-221.

2.Бабін І.І. Юридична конструкція податку. Автореф. дис. … канд..юрид. наук. – К., 2007. –С.4-9, 11-17

3. Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук.праць. Вип. 348: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С.76-85.

4. Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологические проблемы) // Российский юридический журнал. – 2000. – №3. – С.20-37.

5. Иеринг Р. Избранные труды. В 2 т. Т ІІ. – СПб.: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – С.357-383.


НЕ 1.6. Норми фінансового права


 1. Поняття фінансово-правової норми. Особливості фінансово-правової норми. Типи доктринальних підходів до розуміння фінансово-правової норми.

 2. Структура фінансово-правової норми. Особливості гіпотези, диспозиції та санкції фінансово-правової норми.

 3. Дія фінансово-правових норм у просторі, часі та за колом осіб. Надання та зміна чинності нормам фінансового права. Ретроактивність норм фінансового права.

 4. Припинення дії норм фінансового права.

 5. Дія норм фінансового права щодо юридичних осіб. Дія норм фінансового права щодо фізичних осіб. Дія норм фінансового права щодо держави.

 6. Способи реалізації фінансово-правових норм: здійснення, виконання, дотримання та застосування.

Література

 1. Босий О.Д. Поняття фінансово-правової норми // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 121. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 79-82

 2. Босий О.Д. Фінансово-правові норми та соціальні інтереси // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 147. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 74-77.

 3. Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – С. 64-70.

 4. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб: Монографія. – Чернівці: Рута, 2002. – 392с.

 5. Пацурківський П.С. Проблеми теорії фінансового права. Чернівці, ЧДУ, 1998. – С. 97-160.

 6. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 7. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 320с.

 8. Федоров С. Класифікація фінансово-правових норм // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - №8. – С. 59-62НЕ 1.7. СУБ’ЄКТИ фінансового права


 1. Поняття суб’єкта фінансового права. Ознаки суб’єкта фінансового права. Види суб’єктів фінансового права.

 2. Держава як суб’єкт фінансового права. Правові основи фінансової діяльності держави. Принципи, методи та правові форми фінансової діяльності держави.

 3. Муніципальні утворення як суб’єкти фінансового права. Організаційно-правові особливості муніципальних утворень як суб’єктів фінансового права. Розмежування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

 4. Колективні суб’єкти фінансового права. Поняття, ознаки та правова природа колективних суб’єктів фінансового права

 5. Індивідуальні суб’єкти фінансового права. Поняття, ознаки та види індивідуальних суб’єктів фінансового права.


Загальна література

 1. Гаврилюк Р.О. Фінансове право (Загальна частина). Плани семінарських занять. – Чернівці: Рута, 2003. – 26с.

 2. Гаврилюк Р.О. Предмет фінансового права постсоціалістичної держави: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 72с.

 3. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяль­ності держави: проблеми методології. - Чернівці: ЧНУ, 1997. – 244с.

 4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 488с.

 5. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 6. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 320с.


Спеціальна література

 1. Тріска О.О. Владарюючі суб’єкти фінансових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.311: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С.89-94

 2. Проценко Г.О. Удосконалення правового регулювання відносин податкової служби і платників податків // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.112-117

 3. Пацурківський П.С. До нової концепції фінансового права // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 5-12

 4. Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб’єктів податкових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.253: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С.108-111

 5. Пацурківський П.С. Системоутворюючий критеріальний ряд у фінансовому праві: необхідність зміни парадигмальних підходів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 5-14

 6. Гаврилюк Р.О. Конституція держави і публічні фінанси: проблеми теорії // Право України. - № 12. – 2006. – С. 15-19

 7. Ашмарина Е.М. Финансовая деятельность современного государства // Государство и право. – 2004. - № 3. – С. 85-90

 8. Нечай А. Фінансова діяльність держави та фінансове право в сучасний період // Право України. - № 11. – 1996. – С.54-59

 9. Посікіра Р. Поняття та види суб’єктів фінансового права України // Вісник Львівського університету. Серія Юридична. – 2002. – випуск 37. – С. 288-294.

 10. Пришва Н. Щодо питання повноважень суб’єктів фінансових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 2. – С. 25-28.

 11. Смирникова Ю.Л. Финансово-правовой статус субьекта Российской Федерации // Журнал российского права. – 2002. - № 6. – С. 39-45НЕ 1.8. фінансово-правове ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


 1. Поняття фінансового зобов’язання. Зміст фінансового зобов’язання. Учасники зобов’язання та його об’єкт.

 2. Види фінансового зобов’язання.

 3. Виникнення та припинення фінансових зобов’язань.

 4. Припинення фінансових зобов’язань примусовим виконанням.

 5. Засоби публічно-правового забезпечення виконання фінансових зобов’язань.

 6. Зміна фінансового зобов’язання.


Література:

 1. Винницкий Д.В. Основы налогового права: Курс лекций. – Екатеринбург: Изд-кий дом УрГЮА, 2005. – С. 66-88.

 2. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М., 1975. – С.5-30.

 3. Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография – М.: РАП, Эксмо, 2008. – С.124-138.

 4. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – С. 271-283.

 5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 488с.

 6. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяль­ності держави: проблеми методології. - Чернівці: ЧНУ, 1997.

 7. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 8. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криницький; За ред. М.П. кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 320с.НЕ 1.9. Правові основи фінансового контролю


 1. Поняття та значення фінансового контролю.

 2. Зміст та особливості фінансового контролю.

 3. Види фінансового контролю.

   1. Зовнішній фінансовий контроль: поняття та особливості. Внутрішній фінансовий контроль: поняття та види.

   2. Державний фінансовий контроль. Муніципальний фінансовий контроль.

   3. Відомчий, позавідомчий та господарський (внутрішній) контроль.

   4. Громадський фінансовий контроль.

 4. Методи фінансового контролю. Види спеціальних методів фінансового контролю.

 5. Особливості та значення перевірки та ревізії як методів фінансового контролю. Види перевірок та ревізій.

 6. Аудиторський фінансовий контроль. Особливості аудиторського фінансового контролю. Процедура аудиторського фінансового контролю.

 7. Система органів фінансового контролю.

 8. Міжнародно-правові стандарти організації державно-фінансового контролю.

Література:

 1. Лимская декларация руководящих принципов контроля. Принятая IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 году.

 2. Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – С. 79-107.

 3. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – С. 206-298.

 4. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 77-109.

 5. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. – Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. – 407с.

 6. Орлюк О.П. Фінансовий контроль у сфері діяльності банківських установ // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 105-109.

 7. Савченко Л.А. Правові проблеми класифікації фінансового контролю за формою // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 180. Правознавство. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 92-96.НЕ 1.10. Фінансово-правова відповідальність


 1. Методологічні проблеми дослідження юридичної відповідальності. Юридична відповідальність у фінансовому праві та фінансово-правова відповідальність.

 2. Поняття та особливості фінансово-правової відповідальності.

 3. Види фінансово-правової відповідальності та їх особливості.

 4. Поняття та ознаки фінансового правопорушення як підстави фінансово-правової відповідальності.

 5. Види фінансово-правових правопорушень та їх особливості. Об’єкти правопорушень, що скоюють суб’єкти фінансового права.

 6. Переконання та примус при забезпеченні законності у сфері фінансів. Поняття та особливості фінансово-правового примусу.

 7. Поняття та особливості фінансово-правових санкцій.

 8. Види фінансово-правових санкцій.

 9. Поняття та особливості пені у фінансовому праві.

 10. Поняття та особливості штрафної санкції.


Література:

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006.

 2. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – С. 303-349.

 3. Емельянов А.С., Черногоров Н.Н. Финансово-правовая ответственность. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 208с.

 4. Крохина Ю.А. Финансовое право России: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – С.145-182.

 5. Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве / Под ред. проф. И.И. Кучерова. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. – С 53-77.

 6. Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І.Є. Криниць кий; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 79-91.


Модуль2.

Особлива частина


НЕ 2.1. Правові основи організації грошової системи України


 1. Правові основи організації грошової системи України.

 2. Грошовий обіг та грошова система: співвідношення понять.

 3. Принципи організації і функціонування грошової системи.

 4. Еволюція грошової системи та грошових реформ в Україні.

 5. Грошова одиниця як елемент грошової системи держави.

 6. Система грошової одиниці.

 7. Грошові знаки: поняття та правова характеристика.


Література:

1. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28. – Ст. 205.

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

3. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

4. Указ Президента України «Про застосування штраф­них санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» в редакції Указу від 11 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19.

5. Інструкція про касові операції в банках України. Затвер­джена Постановою Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 37. – Ст. 1999.

6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затверджено Постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

7. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. – Харків.: Ксилон. – 326 с.

8. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки: Монографія. – К.: Атіка, 1999. – 240 с.

9. Нікіфоров П.О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу. – Чернівці: Рута, 2002. – 327 с.

10. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 480 с.


НЕ 2.2. Фінансово-правове регулювання банківської діяльності та банківської справи


 1. Поняття та завдання банківської системи України.

 2. Структура банківської системи України.

 3. Правовий статус банківських об’єднань.

 4. Правовий механізм банківської системи України.

 5. Правовий статус Національного банку України.

 6. Керівні органи та структура Національного банку України.

 7. Поняття, ознаки та види комерційних банків.

 8. Правове регулювання створення та діяльності банків.

 9. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.

 10. Види банківських рахунків.

 11. Правовий режим коштів на банківському рахунку.

 12. Правове регулювання та види касових операцій банку.

 13. Поняття та правові засади безготівкових банківських розрахунків.

 14. Правове регулювання припинення діяльності банків.

 15. Правове регулювання банківського нагляду. Організаційно-правова структура банківського нагляду. Заходи впливу за порушення банківського законодавства. Міжнародно-правова структура у сфері банківського нагляду.


Законодавство:

 1. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 5-6. – Ст. 30.

 3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 1.

 4. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної ради України. – 2004. – №1. – Ст. 1.

 5. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затверджено Постановою Правління Національного банку України № 375 від 31.08.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1991.

Література:

 1. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.

 2. Заверуха І. Б. Банківське право: Посібник. — Львів: Астролябія, 2002.

 3. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2000. – 464 с.

 4. Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 544 с.

 5. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.


НЕ 2.3. Правові основи валютного регулювання

та валютного контролю


Поняття, типи та види валютної системи.

 1. Становлення та розвиток валютної системи. Еволюція системи правового регулювання валютних відносин на території України.

 2. Валютна система як елемент міжнародних валютних відносин. Поняття та особливості валютних правовідносин. Види валютних правовідносин.

 3. Валюта та валютні цінності як об’єкт валютних правовідносин. Поняття валюти та валютних цінностей.

 4. Класифікація валюти. Поняття та правові ознаки валютних операцій.

 5. Класифікація валютних операцій.

 6. Порядок ліцензування валютних операцій в Україні. Правове регулювання форм міжнародних валютних розрахунків.

 7. Поняття та юридичний зміст валютного регулювання.

 8. Методи валютного регулювання. Поняття та правовий механізм валютного контролю.

 9. Суб’єкти валютного контролю. Відповідальність суб’єктів міжбанківського валютного ринку.


Законодавство:

 1. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 2. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

 3. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 4. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб. Затверджені Постановою Правління Національно­го банку України від 14 жовтня 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2004 р. // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 44. – Ст. 2919.

 5. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України. Затверджені Постановою Правління Національно­го банку України від 30 травня 2007 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2007 р. // Офіційний Вісник України. – 2007. – № 46. – Ст. 1894.

Література:

 1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні. – Харків.: Ксилон. – 326 с.

 2. Е.А. Алисов Правовое регулирование валютных отношений в Украине. – Х.: Консум, 1998. – 142 с.

 3. Завальна Ж.В., Старинський М.В. Валютне право України: Навч. Посібник. ­– Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 304 с.

4.Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 305 с.

НЕ 2.4. Правова природа публічних видатків


 1. Еволюція поняття «видатків» у державі: - етап виключно «суспільних» потреб общини; етап існування переважно приватних потреб; етап існування як публічних, так і приватних потреб та, відповідно, приватних та публічних видатків у державі.

 2. Історичний розвиток та становлення видатків як суспільно-економічної категорії. Місце видатків у системі публічних витрат.

 3. Публічні видатки як категорія фінансового права. Поняття публічних видатків. Правова природа публічних видатків. Видатки як правовідношення. Дискусійні питання кваліфікації видатків як зобов’язувальних відносин.


Література:

 1. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга. – 2006. – С. 342-350.

 2. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. – Чернівці: «Рута», 2004. – С. 103-143, 152-164.

 3. Орлюк О.П. Фінансове право: навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 394-399.

 4. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – С. 368-392.

 5. Пешкова Х.В. Правовое регулирование финансовой помощи общественно-териториальным образованиям: Теория и практика. – Воронеж: Издат-во «Истоки», 2005. – С. 84-108.НЕ 2.5. Програмно-цільовий та кошторисно-бюджетний режими фінансування


 1. Поняття та особливості фінансування у фінансовому праві.

 2. Принципи фінансування.

 3. Поняття, особливості та принципи бюджетного фінансування. Правові засади програмно-цільового методу фінансування.

 4. Поняття кошторисно-бюджетного фінансування та кошторису.

 5. Кошторисний процес. Фінансування соціального захисту населення, соціального забезпечення та охорони здоров'я.

 6. Видатки на освіту, культуру, спорт. Порядок фінансування видатків на державне управління, національну оборону, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

 7. Позабюджетні кошти бюджетних установ.


Література:

 1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» // Голос України. – 2009. – №1.

 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 37-38. – Ст. 189.

 3. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” від 28.02.2002 № 228 (остання редакція від 24.01.2011р.) // Офіційний вісник України. – 2002. - № 9. – Ст. 414

 4. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2007. – 488с.

 5. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. – Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Алеута; КНТ, 2006. – 376с.

 6. Орлюк О.П. Фінансове право:академічний курс. – К.: Юрінком Інтер, 2010.

 7. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. – Чернівці: «Рута», 2004.

 8. Кульчицький В.І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом // Фінанси України. – 2005. - № 2. – С. 78-83

 9. Ливдар М.В. Програмно-цільовий метод складання бюджету // Галицький економічний вісник. – 2009. - №2. – С. 109-114НЕ 2.6. Правове регулювання публічних доходів


 1. Поняття та правова природа публічних доходів. «Публічні доходи» як категорія науки фінансового права.

 2. Основні типи доктринальних підходів до розуміння категорії «публічні доходи». Інститут публічних доходів в системі фінансового права.

 3. Особливості формування інституту публічних доходів. Проблеми правового регулювання публічних доходів.

 4. Система публічних доходів. Передумови виникнення та правова природа знеособлених публічних доходів. Поняття знеособлених публічних доходів. Види знеособлених публічних доходів. Правові закономірності та принципи знеособлених публічних доходів.

 5. Поняття та правова природа індивідуалізованих публічних доходів. Система індивідуалізованих публічних доходів. Особливості правового регулювання індивідуалізованих публічних доходів.

Законодавство:

 1. Закон України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

 2. Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» від 22 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 2. – Ст. 10.

 3. Закон України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – Ст. 44.

Література:

 1. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 397 с.

 2. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів. - К.: "ЕксОб", 2003. - 280 с.

 3. Бабін І.І. Структурно-функціональний аналіз юридичної конструкції податку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 348: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 76-85.

 4. Гаврилюк Р.О. Функции налога: методологические подходы к определению // Финансовое право. – 2003. – №4. – С. 34-38.

 5. Гаврилюк Р.О. Еволюція правової природи податкових надходжень державного бюджету: проблеми теорії // Право України. – 2006. – № 8. – С. 25-28.НЕ 2.7. Правове регулювання податкової системи України


 1. Поняття та особливості податкової системи України.

 2. Принципи податкової системи України.

 3. Поняття та правова природа податку.

 4. Структура податкової системи України.

 5. Права та обов’язки платників податків. Правова природа податкового обов’язку.

 6. Права, обов’язки та відповідальність органів ДПС України.

 7. Адміністрування податків та зборів:

  1. Загальні положення:

  2. Податкова звітність;

  3. Податкові консультації;

  4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платників податків;

  5. Облік платників податків;

  6. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів ДПС України;

  7. Погашення податкового боргу платників податків;

  8. Застосування міжнародних договорів.Література:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи