Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка9/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

^ НЕ 2.16. Правове регулювання

державного бюджету України


 1. Розкрийте поняття бюджету, його соціально-економічне й політичне значення.

 2. Розкрийте зміст бюджету та функції, що їх він виконує.

 3. Які складові частини бюджету?

 4. Розкрийте поняття бюджетного права.

 5. Як можна класифікувати бюджетно-правові норми?

 6. Назвіть особливості бюджетних правовідносин.

 7. Чи існує різниця між суб'єктами та учасниками бюджетних правовідносин?

 8. Які джерела бюджетного права?

 9. Які вихідні положення бюджетної діяльності закріплено в Конституції України?

 10. Як можна класифікувати бюджетні документи?

 11. Поясніть, у чому полягає зміст бюджетного процесу.

 12. Які стадії бюджетного процесу?

 13. Які принципи бюджетного процесу існують?

 14. Що таке бюджетний цикл?

 15. У чому полягає зміст першої стадії бюджетного процесу — складання проекту Закону про Державний бюджет України?

 16. Поясніть різницю між Бюджетною декларацією та Бюджет­ною резолюцією.

 17. Яким чином розглядають проект Закону про Державний бюджет України в парламенті?

 18. Поясність, який порядок прийняття Державного бюджету України закріплює Бюджетний кодекс України.

 19. У чому полягає суть виконання бюджетів?Не 2.17. Правові засади державних

позабюджетних фондів коштів


 1. Для чого створюються цільові публічні фонди коштів?

 2. Що Ви розумієте під публічним цільовим фондом коштів?

 1. Як Ви можете класифікувати цільові публічні фонди кош­тів?

 1. Дайте аналіз правового статусу Пенсійного фонду України.

 1. Що є об'єктом нарахування внесків до системи обов'язково­го соціального страхування?

 2. Охарактеризуйте порядок правового забезпечення загаль­нообов'язкового державного соціального страхування на ви­падок безробіття.

 3. Поясність, які правові засади функціонування Фонду соці­ального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань визначені в Україні?

 4. Які правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілі­тації інвалідів надає держава?

 5. Що таке національна система страхування вкладів фізич­них осіб?

назвати?

Засоби діагностики якості знань студентів

Модуль 1. Загальна частина фінансового права

НЕ 1.1. Природа та предмет фінансового права

Варіант 1.

1. Публічні фінанси виконують такі функції:

А) стимулююча та фіскальна функції

Б) розподільна та контрольна функції

В) стимулююча та контрольна функції

2. Предмет фінансового права це:

А) відносини з приводу обороту грошових ресурсів;

Б) відносини з приводу формування, розподілу та перерозподілу централізованих та децентралізованих фондів коштів;

В) наукові уявлення з питань фінансової діяльності держави.

3. Публічні фінанси можна визначити як:

А) відносини з приводу розподілу та перерозподілу частки приватної власності задля задоволення загальних, суспільних потреб

Б) відносини з приводу розподілу та перерозподілу частки приватної власності задля задоволення державних потреб

В) відносини з приводу розподілу та перерозподілу частки приватної власності задля задоволення індивідуальних потреб

4. Межі фінансового права детермінуються :

А) суспільними потребами;

Б) грошовими ресурсами держави;

В) природними межами публічних фінансів.

5. Співвідношення публічних фінансів та приватних фінансів:

А) публічні фінанси включають частку приватних фінансів

Б) публічні фінанси виключають приватні фінанси

В) публічні фінанси є складовою частиною приватних фінансів.

Варіант 2.

1. Фінанси це:

А) відносини, які носять цивільний характер

Б) відносини, які мають грошовий характер

В) відносини, які завжди носять майновий характер

2. Матеріальним предметом фінансового права є:

А) сукупність правових норм, що регулюють відносини грошових коштів;

Б) розподільні та перерозподільні відносини в сфері публічних фінансів;

В) суспільні відносини в сфері фінансової діяльності держави.

3. Детермінованість меж фінансового права визначається:

А) можливістю та потребами індивіда;

Б) розмірами грошових ресурсів держави;

В) природними межами публічних фінансів.

4. Співвідношення публічних фінансів та держави:

А) держава породжує публічні фінанси

Б) публічні фінанси є однією із причин створення держави

В) публічні фінанси і держава є самостійними феноменами суспільного процесу, хоча і тісно пов’язані одне з одним

5. Централізовані фінанси виражають відносини, які:

А) пов’язані тільки з використанням централізованих фондів коштів, які знаходяться у розпорядженні держави та органів місцевого самоврядування

Б) пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням децентралізованих фондів коштів, які утворюються у всіх галузях народного господарства

В) пов’язані з мобілізацією, розподілом і використанням централізованих фондів коштів, які знаходяться у розпорядженні держави та органів місцевого самоврядування

потреб;

В) система правових норм, що регулюють відносини з приводу утворення, розподілу та використання фінансів підприємств, установ, організацій.


НЕ 1.2. Методи фінансового права

І варіант

1. Специфіка методу фінансового права обумовлена:

А) правовою природою повноважень органів державної влади;

Б) сукупністю централізованих та децентралізованих фондів коштів;

В) предметом правового регулювання даної галузі права.

2. Структура методу фінансового права включає:

А) санкції та диспозиції;

Б) дозволи та заборони;

В) прийоми та способи.

3. Право оперативної самостійності знаходить свій прояв у:

А) наділенні суб’єкта правом оцінювати на свій розсуд юридичні факти;

Б) виконанні чітко встановлених обов’язків в сфері публічних фінансів;

В) закріпленні на законодавчому рівні сукупності повноважень.

4. Який структурний елемент методу фінансового права означає, що на суб’єкта покладається обов’язок здійснити певну активну дію:

А) рекомендація;

Б) заборона;

В) зобов’язання.

5. Спосіб правової заборони передбачає, що;

А) на суб’єкта покладається обов’язок утримуватися від здійснення певних дій;

Б) суб’єкт має право на утримання від здійснення певних дій;

В) суб’єкт повинен здійснити активні дії.

6. Юридична рівність учасників фінансових правовідносин виражає:

А) владопідпорядкованість учасників фінансово-правових відносин;

Б) формальну рівність учасників фінансово-правових відносин;

В) юридичний захист прав учасників фінансово-правових відносин.


ІІ варіант

1. Метод фінансово-правового регулювання:

А) сукупність прийомів і способів впливу на поведінку учасників фінансових відносин;

Б) сукупність прийомів і способів впливу на поведінку держави та ОМС;

В) сукупність суспільних відносин, що регулюють розподіл ВВП і НД.

2.Одним із структурних елементів методу фінансового права є:

А) суб’єкти та об’єкти;

Б) прийоми та способи;

В) заборони та погодження.

3. Видом права оперативної самостійності є:

А) встановлення обов’язків для платників податків;

Б) надання суб’єкту права обирати один із кількох варіантів поведінки;

В) формування централізованих та децентралізованих фондів коштів.

4. Який структурний елемент методу фінансового права надає суб’єкту фінансового права право на здійснення власних активних дій:

А) дозвіл;

Б) рекомендація;

В) погодження.

5. Заохочення як метод фінансово-правового регулювання передбачає:

А) застосування юридичної відповідальності за невиконання певних дій;

Б) використання публічних фондів коштів для задоволення суспільних потреб;

В) настання реальної матеріальної чи іншої користі для суб’єкта, що виконає певний припис.

6. Критерій владовіносин суб’єктів фінансового права повинен трансформуватися в:

А) принцип формальної рівності всіх суб’єктів фінансових правовідносин;

Б) владну підпорядкованість суб’єктів фінансових відносин;

В) фінансову діяльність держави.


НЕ 1.3 Наука фінансового права.

1 варіант

1. У період становлення радянської доктрини фінансового права (1918-1939 рр.) основна увага була сконцентрована на:

А) адміністративному праві;

Б) податковому праві;

В) бюджетному праві.

2. Згідно людиноцентристської доктрини фінансового права пріоритетне місце займають:

А) інтереси держави;

Б) людина і її потреби;

В) потреби суспільства.

3. Об’єкт науки фінансового права це:

А) сукупність ідей, поглядів та вчень з приводу мобілізації та розподілі фондів коштів;

Б) те, на що спрямоване наукове пізнання, тобто частина фінансово-правової дійсності, що реально вступає в сферу пізнання суб’єкта;

В) історична дійсність розвитку фінансово-правового регулювання.

4. Який тип праворозуміння фінансового права передбачає, що суспільство створює об’єктивні фінансові відносини, а держава надає їм соціальну форму:

А) природно-позитивний тип;

Б) природно-правовий тип;

В) правовий тип.


2 варіант

1. Класичний період розвитку радянської доктрини фінансового права (1940-1990 рр.) започаткував:

А) Гурвіч А.М.

Б) Загряцков М.Д.

В) Ровинський Ю.А.

2. Егалітарна доктрина фінансового права виражається у :

А) діалектичній єдності публічних та приватних інтересів;

Б) протиставленні держави та індивіда;

В) пріоритетності держави та її інтересів в суспільстві.

3. Об’єкт науки фінансового права складається з наступних елементів:

А) публічних фондів коштів;

Б) актів застосування фінансово правових норм;

В) сукупність суспільних відносин з приводу мобілізації державних фондів;

4. При якому праворозумінні фінансове право зводиться до принципу визначення свободи суб’єктів фінансового права:

А) соціологічне розуміння;

Б) правове розуміння;

В) філософське розуміння.

3 варіант

1. Радянська доктрина фінансового права включала в сферу дії фінансового права:

А) утворення та розподіл фінансових ресурсів держави;

Б) утворення та використання фінансових ресурсів держави;

В) використання фінансових ресурсів держави;

2. Системоутворюючою категорією фінансового права згідно етатистської доктрини є:

А) публічні та приватні інтереси;

Б) фінансова діяльність держави;

В) публічні фінанси.

3. Об’єкт науки фінансового права складається з наступних елементів:

А) норм фінансового права та фінансово-правових інститутів;

Б) централізованих та децентралізованих фондів коштів;

В) норм адміністративного права як актів управління державними органами;

4. Який із концептуальних підходів в науці фінансового права передбачає, що конкретний фінансово-правовий інститут досліджується як окремо існуючий факт, а його правова природа встановлюється шляхом аналізу нормативного акту:

А) формально-догматичний підхід;

Б) казуальний підхід;

В) інтегративний підхід.

НЕ 1.4. Конституційні засади фінансового права

І варіант

1. Зовнішньою формою конституційних засад фінансового права є:

А) судове „конституційне” фінансове право;

Б) нормотворча діяльність органів державної влади;

В) природні начала фінансового права.

2. Субстанціональним виміром конституційних засад фінансового права є:

А) правове регулювання публічних фінансів;

Б) нормативні акти з питань фінансової діяльності держави;

В) компетенційні фінансово-правові приписи.

3. На основі якого критерію правового начала можна діалектично зняти протиріччя між різними підходами до розуміння фінансового права:

А) критерій владовідносин суб’єктів фінансового права;

Б) критерій – принцип формальної рівності суб’єктів фінансових правовідносин;

В) критерій владної сторони у фінансових правовідносинах.

4. Аксіологічним началом фінансового права виступає:

А) визначеність фінансових відносин як владовідносин;

Б) цінність фінансових відносин;

В) принцип адекватності інтересів з приводу публічних фінансів.

5. Конституція України належить до такої конституційної моделі:

А) соціально-інструментальної демократичної сучасної конституції;

Б) інструментальна ліберально-капіталістична асоціальна модель обмеженого демократичного характеру;

В) інструментальна із соціальними елементами ліберально-капіталістична модель.

6. Наведіть приклади установчих конституційних фінансово-правових приписів.


ІІ варіант

1. Субстанціональною якістю конституційних засад фінансового права є:

А) правова природа публічних фінансів;

Б) установчі конституційні фінансово-правові приписи;

В) неписане конституційне фінансове право.

2. До видів конституційних засад фінансового права відноситься:

А) неписане конституційне фінансове право;

Б) правові положення атів органів місцевого самоврядування;

В) принципи правового регулювання публічних фінансів.

3. Гносеологічним началом фінансового права виступає:

А) фінансова стабільність;

Б) формальна визначеність;

В) об’єктивна нормативність.

4. Критерій владовідносин суб’єктів фінансового права повинен трансформуватися в:

А) критерій фінансової діяльності держави;

Б) принцип формальної рівності суб’єктів фінансових правовідносин;

В) критерій формальної визначеності фінансового права.

5. Конструкція „суспільне багатство”, яка закріплена в Конституції України передбачає:

А) встановлену в Конституції міру необхідної поведінки держави щодо публічних фінансів;

Б) об’єднання публічних та приватних фінансів суспільства;

В) існування природних ресурсів, що належать суспільству.

6. Наведіть приклади компетенційних конституційних фінансово-правових приписів.


НЕ 1.6. Норми та система фінансового права як галузі права

І варіант

1. Фінансово-правова норма це:

А) сукупність суспільних відносин з приводу публічних фінансів;

Б) загальнообов’язкове правило поведінки учасників фінансових правовідносин;

В) встановлена уповноваженим органом обов’язкова діяльність в сфері публічних фінансів.

2. Поняття „фінансово-правова норма” по відношенню до поняття „стаття” є:

А) не є ідентичним;

Б) це синоніми;

В) тотожними.

3. За способом впливу на учасників фінансових правовідносин, норми фінансового права поділяються на:

А) каральні, санкціонуючі, штрафні;

Б) зобов’язуючі, забороняючі, уповноважуючі;

В) дозволяючі, реалізуючі, дотримуючі.

4. Система фінансового права визначається

А) системою публічних фінансів

Б) системою правових норм

В) сукупністю нормативних актів


ІІ варіант

1. Норми фінансового права регулюють відносини, які виникають:

А) в процесі фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування з приводу розподілу та перерозподілу ВВП і НД;

Б) в процесі тільки використання грошових коштів з централізованих фондів коштів;

В) в процесі реалізації органами державної влади своїх функцій по управлінню публічними фінансами;

2. Структура норми фінансового права включає:

А) дисфукція, санкція, гіпотеза;

Б) диспозиція, гіпотеза, санкція;

В) гіпотеза, позиція, санкція.

3. Норми фінансового права набирають чинність в одному із випадків:

А) через десять днів з дня офіційного оприлюднення

Б) з моменту виконання відповідної норми

В) з моменту створення фінансово-правової норми

4. Система фінансового права як галузі права це

А) внутрішня його побудова, об’єднання і розташування фінансово-правових норм та фінансово-правових інститутів

Б) це сукупність правових норм, які регулюють фінансові відносини

В) це сукупність фінансово-правових інститутів


НЕ 1.7. Суб’єкти фінансового права

І варіант

1. Суб’єкт фінансового права – це ...

А)особа, учасник фінансових відносин, яка за своїми особливостями фактично може бути носієм суб’єктивних прав та обов’язків;

Б) учасник публічних відносин, що має у власності фінансові права;

В) учасник відносин, публічно-правового характеру.

2. Здатність юридичних та фізичних осіб бути носіями юридичних прав і обов’язків в конкретних фінансових правовідносинах, пов’язаних з розподілом та перерозподілом ВВП і НД, а також нести юридичну відповідальність – це

А) фінансова деліктоздатність;

Б) фінансова дієздатність;

В)фінансова правосуб’єктність.

3. Чим визначається правосуб’єктність юридичних осіб:

А) визначається за їхньою компетенцією;

Б) їхнім положенням на ринку праці;

В) кількістю сплачених податків у державні фонди.

4. Співвідношення „суб’єкта фінансового права” та „суб’єкта фінансового правовідношення”:

А) перший виступає реальним учасником фінансових правовідносин, а другий потенційним учасником фінансових правовідносин;

Б)перший виступає потенційним учасником фінансових правовідносин, а другий реальним учасником фінансових правовідносин;

В) перший та другий виступає потенційним учасником фінансових правовідносин.


ІІ варіант

1. Здатність юридичних осіб та фізичних осіб бути носіями юридичних прав та обов’язків в конкретних фінансових правовідносинах, пов’язаних з розподілом та перерозподілом ВВП і НД, а також нести юридичну відповідальність – це ...

А) фінансова дієздатність;

Б) фінансова правосуб’єктність;
В) фінансова деліктоздатність.

2. Назвіть структурні елементи фінансової правосуб’єктності.

А) фінансова правоздатність; фінансова дієздатність; фінансова деліктоздатність;

Б) правоздатність; фінансова дієздатність; фінансова деліктоздатність;

В) фінансова правоздатність; фінансова дієздатність; деліктоздатність.

3. Як держава реалізує свою правосуб’єктність:

А) через компетенцію приватних суб’єктів, що виражають публічні інтереси;

Б) через повноваження органів державної влади у сфері публічних фінансів, які діють від її імені;

В) через відповідальність розпорядників публічних коштів.

4. До колективних суб’єктів фінансового права належать:

А) суб’єкти публічних фінансів;

Б) органи управління часткою приватної власності;

В) органи місцевого самоврядування.


НЕ 1.8. Фінансово-правове зобов’язання

І варіант

1. Економічна функція фінансово-правового зобов’язання проявляється як:

А) правове регулювання економічного обороту грошових ресурсів;

Б)опосередкований розподіл майна, що створене при виробництві та реалізації процесу обміну;

В) регулювання ринку цінних паперів, шляхом забезпечення прав їх держателів.

2. Особливістю фінансово-правового зобов’язання є:

А) майновий характер;

Б) беззворотний та беззумовний характер;

В) економічний вираз.

3. Одним із видів фінансово-правового зобов’язання є:

А)зобов’язання по перерахунку грошових ресурсів при укладенні договорів;

Б) зобов’язання щодо використання бюджетних коштів;

В) зобов’язання, що виникають при сплаті вартості товару.

4. Прикладом податкового зобов’язання може бути ситуація:

А) безпосередня участь при декларуванні доходів зобов’язаної сторони;

Б) передача певних грошових коштів від податкового боржника податковому кредитору для формування публічної власності;

В) передача коштів державного бюджету через отримувача бюджетних коштів до бюджетних установ.

5. Захисні фінансово-правові зобов’язання включають:

А) податки, збори, мито;

Б) неподаткові доходи бюджету;

В) страхові платежі, бюджетні кредити, державні та муніципальні позики.

6. Структурним елементом схеми формування фінансово-правового зобов’язання є:

А) ініціювання виникнення майнових відносин в зобов’язальній формі;

Б) створення частки приватної власності для задоволення приватних інтересів;

В) створення умов розподілу публічних фінансів.


ІІ варіант

1. Зв’язок фінансово-правового зобов’язання із правом власності виражається в наступному:

А) спосіб розподілу та перерозподілу привласненого майна;

Б) створення нової форми власності у зобов’язаної особи;

В) утворення та розподіл прав та обов’язків учасників фінансового зобов’язання.

2. Однією із ознак фінансово-правового зобов’язання є:

А) сукупність пасивних дій уповноваженої та зобов’язаної осіб;

Б) постійна від платність та еквівалентність;

В) відносний характер.

3. До видів фінансово-правового зобов’язання відноситься:

А) зобов’язання при вимаганні сплати вартості майна;

Б) зобов’язання при обміні чи розподілі споживчих товарів;

В) зобов’язання у сфері загальнодержавного особистого страхування.

4. Бюджетне зобов’язання полягає в наступному:

А) при сплаті податків, які в результаті формують дохідну частину бюджету;

Б) видатки бюджету пов’язані із переміщенням майна у формі бюджетних засобів з бюджету до отримувача цих коштів;

В) при сплаті зборів на загальнообов’язкове державне страхування формується відповідний фонд грошових коштів.

5. До групи дохідних фінансово-правових зобов’язань належать:

А) збори, податки, мито;

Б) страхові платежі, міжбюджетні трансферти;

В) державні позики, державні та муніципальні кредити.

6. Схема формування фінансово-правового зобов’язання включає:

А) існування розподілу ВВП та НД;

Б) можливість сплати податків, які встановлені на території держави;

В) фінансовий контроль з ціллю забезпечення виконання прийнятих фінансових зобов’язань.


НЕ 1.9. Правові основи фінансового контролю

Варіант І

1. Метою фінансового контролю є:

А) використання централізованих та децентралізованих фондів коштів;

Б) захист фінансових прав та інтересів суб’єктів фінансових правовідносин;
В) розподіл фінансових ресурсів між ланками бюджетної системи.

2. Залежно від взаємовідносин об’єкта та суб’єкта, фінансовий контроль є:

А) фронтальний;

Б) підпорядкований;
В) внутрішній.

3. Під час якої ревізії перевіряється вся сукупність різних сторін фінансової діяльності підконтрольного об’єкта:

А) фактична;

Б) тематична;
В) кардинальна.

4. Визначте орган, що реалізує повноваження у сфері фінансового контролю поряд з іншими своїми повноваженнями:

А) контрольно-ревізійне управління;

Б) виконавчий орган місцевої ради;
В) комітет з питань бюджету.


Варіант ІІ

1. Зміст фінансового контролю включає:

А) перевірку виконання фізичними особами фінансових зобов’язань перед державою та органами місцевого самоврядування;

Б) фінансування та розподіл публічних фондів коштів;
В) створення публічних фондів коштів для задоволення публічних потреб.

2. За суб’єктами здійснення контролю, фінансовий контроль може бути:

А) суб’єктивний;

Б) організований;
В) аудиторський.

3. Який метод фінансового контролю передбачає одиничну контрольну дію на визначеній контрольній ділянці і виражається в обстеженні і вивчені окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства:

А) ревізія;

Б) обстеження;
В) перевірка.

4. Визначте орган, що спеціально створений для здійснення фінансового контролю в Україні:

А) Верховна Рада України;

Б) Державна пробірна служба;
В) Міністерство праці та соціальної політики.


НЕ 1.10. Фінансово-правова відповідальність

Варіант І

1.Відповідальне ставлення особи до своїх обов’язків, покладених на неї законом, це:

А) виховна юридична відповідальність;

Б) негативна юридична відповідальність;
В) позитивна юридична відповідальність.

2. В результаті застосування фінансової відповідальності, суб’єкти зазнають певних втрат у:

А) деліктній формі;

Б) грошовій формі;
В) відносній формі.

3. Сукупність обставин, наявність яких робить фінансово-правову відповідальність можливою - це:

А) підстава звільнення від відповідальності;

Б) підстава настання відповідальності;
В) підстава притягнення до відповідальності.

4.Обєктом бюджетного правопорушення виступають:

А) міжбюджетні відносини;

Б) формування публічних фінансів;
В) плата обов’язкових податкових платежів.


Варіант ІІ

1. Захід державного примусу, що базується на юридичному та суспільному засуджені правопорушення і виражається в установленні для нього певних негативних наслідків - це:

А) ретроспективна юридична відповідальність;

Б) позитивна юридична відповідальність;
В) виховна юридична відповідальність.

2. Мета фінансово-правової відповідальності:

А)організаційна;

Б) превентивна;
В) фінансова.

3. Сукупність обставин, зазначених в правових нормах, наявність яких робить фінансово-правову відповідальність можливою та необхідною - це:

А) підстава настання відповідальності;

Б) підстава фінансово-правової відповідальності;
В) підстава притягнення до фінансово-правової відповідальності.

4. Об’єктом податкового правопорушення є:

А) формування дохідної та видаткової частини бюджету;

Б) здійснення податкових платежів;
В) формування публічних фондів коштів.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи