Методичні вказівки до виконання економічної частини icon

Методичні вказівки до виконання економічної частини
НазваМетодичні вказівки до виконання економічної частини
Сторінка1/9
Дата10.06.2013
Розмір1.23 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра економіки, організації та

управління підприємствами


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання економічної частини

дипломного проекту


для студентів спеціальності 7.05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 7.05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи”

усіх форм навчання


м. Кривий Ріг

2013
Укладачі: канд. техн. наук, доц. Горлов М.І.,

канд. техн. наук, доц. Темченко О.А.


Відповідальний за випуск: докт. техн. наук, проф. Ковальчук В.А.


Рецензент: канд. екон. наук, доц. Максимов С.В.


У даних методичних вказівках наведено методику техніко-економічних розрахунків за всіма розділами дипломного проекту, список рекомендованої науково-технічної, навчальної, довідкової літератури та нормативно-інструктивної, а також законодавчих актів з окремих напрямів гірничого виробництва.

У додатках наведено основні нормативно-довідкові дані, які необхідні для виконання економічної частини дипломного проекту.


Розглянуто на засіданні кафедри Схвалено на вченій раді економіки, організації та управління інженерно-економічного факультету,

підприємствами, протокол № 9 від 15.02.2013 р. протокол № 7 від 25.02.2013р.


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА................................................................................................4


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ........................................................6

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ У РОЗДІЛАХ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ОСНОВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСАМ......8
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У РОЗДІЛІ “ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН”..........................................................23РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ У РОЗДІЛІ “РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА”..............................................................................................26РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ ПРОЕКТУ............................................................28РОЗДІЛ 6. ЗВЕДЕНІ ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ..............................33


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................46


ДОДАТКИ....................................................................................................50


ДОДАТОК А. ПРИБЛИЗНА ВАРТІСТЬ ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНОГО УСТАТКУВАННЯ......................................................................................50


ДОДАТОК Б. ПОСАДОВІ ОКЛАДИ КЕРІВНИКІВ, СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНОГО КАР’ЄРУ............52


ДОДАТОК В. ПОГОДИННІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ НА ВІДКРИТИХ ГІРНИЧИХ РОБОТАХ........................................................55


ДОДАТОК Г. НОРМИ ВИТРАТ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ПІДРОЗДІЛАМИ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА.................................56


ДОДАТОК Д. ПЕРЕЛІК ЗМІННОГО ОБЛАДНАННЯ НА ГІРНИЧО-ТРАНСПОРТНОМУ УСТАТКУВАННІ КАР’ЄРУ ................................58


ПЕРЕДМОВА


Добувна промисловість відноситься до сфери матеріального виробництва згідно статі 261 Господарського кодексу України. У відповідності до Національного класифікатора України щодо класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, який чинний з 01.01.2012 року, добувній промисловості і розробленню кар’єрів присвоєно код В, зокрема добування залізних руд - код 07.1.

Гірничорудна галузь промисловості в усьому світі розвивається в 1,5 – 2 рази швидше порівняно з іншими галузями, для яких мінеральна сировина є вихідною. Кожні 15 – 20 років обсяги світового видобутку корисних копалин збільшуються удвічі.

Україна є одним з основних виробників товарної залізної руди і посідає 7 місце у світі. Гірничорудна промисловість з видобутку і переробки мінеральної сировини для чорної металургії представлена 18 основними підприємствами, які щорічно виробляють товарної продукції на суму більше 6 млрд. грн. Первинна вартість основних засобів гірничих підприємств складає біля 20 млрд. грн., на підприємствах працює більше 110 тис. людей.

В умовах таких масштабних обсягів гірничовидобувного виробництва глобального значення набуває підготовка високопрофесійних кадрів. При цьому, сучасні перетворення в Україні потребують підготовки фахівців з ринковим підприємницьким мисленням, фахівців, які швидко адаптуються до будь-яких перетворень у внутрішньому та зовнішньому середовищі, фахівців, які постійно спрямовані на інноваційну діяльність як в управлінні, так і у виробничому процесі.

Цьому значно сприяє входження освіти України у Болонський процес, основна риса якого – “навчання – протягом життя”. Стандартизація вищої освіти, використання дистанційного навчання, упровадження кредитно-модульної системи, створення якісного навчально-методичного забезпечення – це гарантія підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх галузей народного господарства України.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» – один з найбільш престижних вищих навчальних закладів України. У ньому готуються висококваліфіковані кадри для різних галузей народногосподарського комплексу України, але пріоритетним напрямом протягом 90 років залишається підготовка фахівців для гірничодобувних підприємств. Для вирішення цього відповідального завдання в університеті створені всі необхідні умови.

Державна атестація осіб, які закінчують навчання в ДВНЗ «Криворізький національний університет», здійснюється відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України та стандарту вищої освіти ДВНЗ КНУ через виконання дипломного проекту та захист його на Державній атестаційній комісії.

Дипломний проект виконується відповідно до методичних вказівок із дипломного проектування для для студентів спеціальності 7.05030101 „Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 7.05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи” усіх форм навчання

При виконанні дипломного проекту студент повинен показати уміння самостійно проводити аналіз результатів діяльності конкретного підприємства, виявляти проблемні напрями, обґрунтовано приймати технологічні рішення, обирати сучасні типи гірничо-транспортного устаткування, розраховувати техніко-економічні показники за всіма технологічними процесами кар’єру, розробляти та оцінювати заходи з підвищення ефективності використання матеріальних, трудових та енергетичних ресурсів.

Дані методичні вказівки розроблені для допомоги студентам при виконанні економічних розрахунків за всіма розділами дипломного проекту.


РОЗДІЛ 1

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Економічні розрахунки при виконанні дипломного проекту необхідні для визначення витрат на видобуток руди в кар’єрі та виймання розкривних порід при використанні проектних рішень, які запропонував студент, і прогнозування кінцевих техніко-економічних показників діяльності підприємства у цілому (обсяги товарної продукції, прибуток, рентабельність та ін.). При цьому необхідно:

1. Визначити загальну суму капітальних витрат на будівництво кар’єру та придбання всього технологічного устаткування, яке необхідно для відпрацювання родовища, а також значення питомих капітальних вкладень;

2. Розробити раціональну структуру управління та заходи з організації робіт на гірничому підприємстві, обґрунтувати режим роботи, розрахувати штат працівників та фонди заробітної плати, визначити показники ефективності використання персоналу (продуктивність праці, фондоозброєність, енергоозброєність та ін.);

3. Розрахувати експлуатаційні витрати за всіма технологічними процесами, а також собівартість видобутку руди, виймання розкривних порід та гірничої маси взагалі за основними елементами витрат (зарплата основна та додаткова, нарахування на зарплату, матеріали, електроенергія, амортизація та інше);

4. Довести ефективність розроблених проектних рішень шляхом порівняння отриманих техніко-економічних показників з досягнутими в процесі експлуатації родовища у даний час.


Розділи пояснювальної записки до дипломного проекту, у яких передбачені економічні розрахунки, повинні містити розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат. У якості вихідних даних використовується нормативно-правова база України, звітні дані підприємства, на базі якого виконується проект, нормативно-довідкова інформація, яка існує в галузі на даний час, та індивідуальне завдання кожному студентові на дипломування.


Економічні розрахунки мають деякі особливості.

У розділах проекту, які відповідають технологічним процесам, основна увага приділяється розрахункам капітальних витрат на придбання устаткування та експлуатаційних витрат на виконання відповідних робіт.

У розділі „Генеральний план” розраховуються капітальні витрати на будівництво будівель, споруд, передаточних пристроїв, автомобільних і залізничних доріг тощо для кар’єру в цілому.

Капітальні витрати на будівництво кар’єру розраховуються у зведеній економічній частині.

В основній частині проекту здійснюється порівняння розрахованих техніко-економічних показників за варіантами, які розглядаються, та обирається оптимальний.


У зв’язку з вищезазначеним економічні розрахунки поділяються на:


 1. Економічні розрахунки у розділах, які відповідають технологічним процесам (розділи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15);

 2. Економічні розрахунки у розділі „Генеральний план”;

 3. Економічні розрахунки у розділі “Розкриття родовища”;

 4. Економічні розрахунки, які необхідно провести в основній частині;

 5. Зведені економічні розрахунки.


У розділах, що відповідають основним технологічним процесам (розділи 7, 8, 9, 12), розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат проводяться окремо для видобувних та розкривних робіт.


РОЗДІЛ 2


^ МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ У РОЗДІЛАХ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ОСНОВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСАМ


  1. . Методика розрахунків капітальних витрат у розділах проекту


Основна частина капітальних витрат (інвестицій) на гірничих підприємствах витрачається на будівельно-монтажні роботи у період будівництва кар’єру (гірничо-капітальні роботи) та на придбання гірничо-транспортного устаткування. За рахунок використання інвестицій формуються основні засоби підприємств.


1. ^ Розрахунок капітальних витрат та амортизаційних відрахувань по будівлям, які відносяться до дільниць


Дільниці кар’єру, які відповідають технологічним процесам, як правило, не мають великих будівель, але за наявності їх необхідно враховувати. Це можуть бути складські приміщення, побутові кімнати, кімнати для проведення нарядів, насосні тощо.

Ціну основних фондів приймати за даними практики. Амортизаційні відрахування розраховувати за матеріалами Податкового кодексу України або за потонною ставкою.

Витрати на ремонт та утримання основних засобів приймати у розмірі 3,5 % від загальної вартості.


Результати розрахунків наводяться у вигляді табл. 1.


2. ^ Розрахунок капітальних витрат та амортизаційних відрахувань по устаткуванню дільниць (9 група основних засобів)


Основні засоби, які необхідні для здійснення виробничого процесу, зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю.

Первинна вартість об’єкта основних засобів (ПВ) визначається за формулою:

(1)

де ДЦ – ціна устаткування (договірна або ринкова), за якою придбане гірниче устаткування, грн.;

РЗ – реєстраційний збір (держмито), грн.;

ВП – ввізне мито, грн.;

ЗС – витрати на страхування при транспортуванні устаткування, грн.; ЗТ – витрати на транспортування від постачальника до кар’єру, грн.;

ЗМ – витрати на монтаж та доведення устаткування до експлуатаційного стану, грн.

Таблиця 1

Первинна вартість будівель та споруд видобувної дільниці № 1 кар’єру

Наймену-вання

Буд. мате-ріал

Од. вимі-

рювання


Кіль-кість

Вар-тість од., грн.

Загальна вартість, грн.

Сума аморт., грн.

1

2

3

4

5

6

7

Основні засоби 3, 4 та 9 груп

1. Нарядна

Цегла

м3

+

+

+

+

2. Побутова кімната

Панелі

м3

+

+


+


+

3.Складське приміщення

З/б кон-стр.


м2


+


+


+


+

4. Офісне обладнання (столи, стільці, засоби зв’язку

та ін.)


од.++

++

5. Комп’ю-тери

од.


+


+++

6. Прог-рамне за- безпечення

та ін.
+


+


+


+

Разом ОЗ 3, 4 та 9 групигрн.
+


+

Витрати на поточний ремонт та утримання будівель


грн.


+

Витрати на монтаж устаткування в кар’єрі приймаються у процентах від первинної вартості, виходячи із наступних нормативів:

а) екскаваторні та бурові верстати -5%

б) механізми водовідливу -17%

в) устаткування ремонтно-меха-

нічних дільниць -8%

г) електропідстанції -35%

д) мережі електропередач -70%

е) кабельні та силові мережі -75%

ж) світильні мережі -120%

Витрати на доставку устаткування від постачальника до кар’єру визначаються за прейскурантами Укрзалізниці та Мінтрансу України на момент дипломування.

Витрати на страхування при транспортуванні приймати 1 % від вартості основних засобів.

Ввізне мито, якщо устаткування придбано за кордоном, визначається законодавством (закон про митний тариф в Україні, Українська класифікація товарів) і приблизно складає 5 - 10 % від вартості основних засобів.

Державне мито (реєстраційний збір), у зв’язку із залученням прав власності на основні засоби, складає 1 % від їх вартості.

Результати розрахунків наводити в табличному вигляді (табл. 2).

1. Основні засоби у таблиці згрупувати за типами устаткування.

2. Первинну вартість основних засобів розрахувати за формулою (3) або взяти з додатка А.

3. Амортизаційні відрахування визначати за Податковим кодексом України:

(мінімально допустимі строки корисного використання, років)

 • третя група: (будівлі – 20 років; споруди- 15; пристрої та ін. – 10);

 • четверта група: (автомобілі – 5 років; офісне устаткування, комп’ютери та ін. – 2 роки);

 • дев’ята група: (основне силове устаткування) – 12 років;

4. Вартість неврахованого устаткування приймати у розмірі 3,5% від первинної вартості основних засобів.

 1. Витрати на ремонт та утримання устаткування приймати у розмірі 10,0 % від первинної вартості устаткування.

Таблиця 2

Первинна вартість основних засобів та амортизаційні відрахування


Найменування устаткування

Од. вим.


Кількість


Первинна вартість, грн.


Норма амортизації, %


Річна сума амортизації, грн.

од.

всього

1

2

3

4

5

6

7

 1. Екскаватори ЕКГ – 5А

 2. Екскаватори ЕКГ – 8 І

 3. Екскаватори ЕКГ - 10

 4. РВНО і т.д.

од.


од.


од.

од.


+


+


+

+


+


+


+

+


+


+


+

+


+


+


+

+


+


+


+

+

Невраховане устаткування

%

++


+


Разом

++

Поточний ре-монт та утри-мання устат-кування

%+


2.1. Методика розрахунків експлуатаційних витрат

Відповідно до чинного законодавства України витрати операційної діяльності гірничих підприємств групуються за наступними економічними елементами:

 • матеріальні витрати (сировина та основні матеріали, покупні комплектуючі, паливо, енергія, будматеріали, запасні частини, тара та допоміжні матеріали);

 • витрати на оплату праці (зарплата за посадовими окладами та тарифами, премії та заохочення, оплата відпусток, компенсаційні виплати, матеріальна допомога та ін.);

 • відрахування на соціальні заходи (відрахування в пенсійний фонд, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування і т. і.);

 • амортизаційні відрахування (сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів);

 • інші операційні витрати.

Законодавством передбачено, що перелік та склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції встановлюється підприємством самостійно. Тому студенти повинні взяти калькуляцію собівартості продукції підприємства під час проходження практики.

 1. ^ Розрахунок штатів працівників та фондів заробітної плати

Відповідно до законодавства персонал підприємства складається з 4 категорій: керівники, фахівці, службовці та робітники.

Чисельність керівників, службовців та фахівців на технологічних процесах визначається за штатним розкладом і залежить від кількості дільниць. Можливий склад управлінського персоналу дільниць наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Штат управлінського персоналу дільниці та розрахунок фонду зарплати


Посада


Кількість

Посадовий оклад, грн./ місяць

Річний фонд зарплати, грн. / рік

Відсоток премії, %

Сума премії, грн.

1

2

3

4

5

6

1. Началь-ник дільниці


1


+


+


+


+

2. Зам. начальника дільниці


1


+


+


+


+

3. Гірничий майстер

2 – 3

(у залежності від кількості змін)


+


+


+


+

Разом+
+

Посадові оклади управлінського персоналу наведені у додатку Б.


Річний фонд зарплати (РФЗ) управлінського персоналу визначається за формулою:

(2)

де ПО – місячний оклад 1 фахівця, грн.;

к – кількість фахівців, осіб.

Розрахунки чисельності робітників здійснюються окремо за кожною професією на видобувних та розкривних дільницях. При цьому визначається явочний та списковий склад робітників.


Явочний штат робітників, які працюють за погодинною формою оплати праці (Nz), визначається за нормами обслуговування наявного устаткування протягом доби

(3)

де Но – норма обслуговування окремої одиниці устаткування (екскаватор, буровий верстат, бульдозер та ін.) , чол.;

nзм – кількість робочих змін на добу, зм.;

k – кількість одиниць устаткування даного типу, од.,

або за нормами чисельності

(4)

де Нч – чисельність робітників, які необхідні для виконання певної роботи протягом зміни (обслуговування устаткування водовідливу, мереж енергопостачання та ін.), чол.

Явочна чисельність робітників-відрядників визначається окремо за кожною професією з виразу:

(5)

де ТРпл – планова трудомісткість виробничої програми з тієї професії, яка розглядається, люд.-зміни;

Тр – число робочих днів у плановому періоді відповідно до прийнятого режиму роботи, днів.

Для визначення спискового складу необхідно скласти плановий баланс робочого часу одного середньоспискового працівника окремої професії з урахуванням прийнятого режиму роботи та прогнозованих невиходів на роботу. Наприклад:

Число календарних днів.............................365

Число вихідних днів....................................104

Число святкових днів...................................10

Номінальна кількість робочих днів...........251

Кількість невиходів на роботу....................50

У тому числі:

 • відпустки......................................40

 • хвороба.........................................5

 • громадянські обов’язки .............2

 • навчання у закладах освіти.........2

 • інші................................................1

Середня кількість виходів на роботу........201

Коефіцієнт спискового складу (Ксп) визначається за формулою:

, (6)

де КД – число календарних днів у поточному році (365), днів.

Списковий склад працівників визначається з виразу:

(7)

Отримана інформація заноситься у табл. 4.

Кількість працівників за списком (стовп. 6) округлюється до цілого числа у більшу сторону.

Кількість відпрацьованих людино-змін (Кл-зм.) (стовп. 7) визначається множенням спискового складу працюючих на кількість робочих днів у році даного робочого місця (Тр) (8)

Годинні тарифні ставки за фахом (стовп. 8) приймаються за даними практики або з додатка В.

Змінна тарифна ставка (ЗТС) (стовп. 9) визначається множенням годинної тарифної ставки (ГТС) на кількість годин у зміні (t) відповідного технологічного процесу (9)

Заробіток за тарифом (ЗТ) (стовп. 10) визначається множенням змінної тарифної ставки (ЗТС) (стовп. 9) на кількість відпрацьованих людино-змін (стовп. 7) (10)

Чинним законодавством передбачено можливість перевиконання норм виробітку на 5 % (стовп. 11, Кп = 1,05), тому приробіток (ПР) (стовп. 12) складає (11)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Методичні вказівки до виконання економічної частини iconТ. М. Бурмака методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconК. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconО. С. Качев К. О. Великих методичні вказівки до виконання е кономічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (для студентів...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconОцінка економічної ефективності
Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту (для студентів усіх спеціальностей)....
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconН. О. Кондратенко А.І. Токмань методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Електротехніка та електромеханіка”, спеціальності 090600 „Світлотехніка І джерела світла”
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту студентів спеціальності «Інженерна екологія»
Оцінки річного еколого-економічного ефекту від проведення природоохоронних заходів (Е) (додаток 2)
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconМетодичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни «Системи електропостачання» для студентів...
Методичні вказівки до виконання економічної частини iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки до економічної частини комплексного диплом
«Економіка підприємства» та 921103 – «Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи