Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 icon

Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01
Скачати 187.88 Kb.
НазваПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01
Дата13.10.2014
Розмір187.88 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»«Затверджую»

Голова приймальної комісії університету
Ступнік М.І

«_____» _____________________ 2014 р.

ПРОГРАМА

фахових випробувань для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.05020101, 8.05020101
«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»


Факультет інформаційних технологій

Кафедра інформатики, автоматики і систем управління


Кривий Ріг – 2014
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія»
Програму склали:

1. Доктор технічних наук., професор Моркун В. С. ____________

2. Кандидат технічних наук., доцент Тиханський М. П. ____________

3. Кандидат технічних наук., доцент Єфіменко Л. І. ____________

4. Кандидат технічних наук., доцент Лобов В. Й. ____________

Затверджено на засіданні кафедри інформатики, автоматики і систем управління. Протокол № від « » 2014 р.
Завідувач кафедри,

доктор технічних наук., професор Моркун В. С. ____________

Затверджено на засіданні вченої ради факультету інформаційних технологій. Протокол № від « » 2014 р.
Голова вченої ради

доктор технічних наук, професор Купін А. І _____________

ЗМІСТ


Вступ 4

1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування 4

2. Порядок проведення вступного випробування 4

3. Перелік тем та їх зміст з дисциплін, що виносяться на вступне випробування 5

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності 9

5. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування 10

Вступ


Діяльність фахівців спеціальності 7.05020101, 8.05020101 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» орієнтована на узагальнений об’єкт діяльності “Процеси створення, експлуатації, верифікації, дослідження і відновлення комп`ютеризованих систем планування і управління технічними , технологічними та організаційними об’єктами».

Фахівець підготовлений до роботи у промислових підприємствах, комп'ютерних центрах, наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних, банківських установах та інших закладах відповідного профілю.

Програма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» базується на системі підготовки бакалавра напряму 6.050201 «Системна інженерія».

^ Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення навчальних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вступник повинен продемонструвати професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності і здатність вирішувати типові фахові завдання.

^ До участі у вступних випробуваннях допускаються вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, згідно з Правилами прийому до Криворізького національного університету і його підрозділів у 2014 році та Положенням про організацію прийому на навчання до Криворізького національного університету за ОКР «спеціаліст» та «магістр».
^

1. Перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування


Вступні випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнями «спеціаліст і «магістр» охоплюють дисципліни циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія», а саме:

 1. Математичне програмування та дослідження операцій.

 2. Елементи і пристрої автоматики і систем управління.

 3. Теорія автоматичного управління.

 4. Моделювання процесів і систем.

 5. Промислові контролери.
^

2. Порядок проведення вступного випробування


Вступне випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з нормами чинного законодавства, Правилами прийому до Криворізького національного університету та Положенням про організацію прийому на навчання до КТУ за ОКР «спеціаліст» та «магістр» у формі тестування за білетами. Для проведення вступного випробування створюється фахова атестаційна комісія у складі 3-х осіб. Білет вступного випробування містить 45 питань (по 15 питань кожного рівня складності). Час тестування – 3 години (180 хвилин).
^

3. Перелік тем та їх зміст з дисциплін, що виносяться на вступне випробування


3.1. «Математичне програмування та дослідження операцій»

3.1.1. Основні етапи операційного дослідження систем: постановка задачі, побудова математичної моделі, побудова рішень, перевірка і коректування моделі, реалізація рішень на практиці.

3.1.2. Типові класи задач: задачі керування запасами, задачі розподілу ресурсів, задачі ремонту і заміни устаткування, задачі масового обслуговування, задачі упорядкування, задачі сіткового планування, задачі вибору маршруту, комбіновані задачі.

3.1.3. Постановка задачі лінійного програмування, основні визначення, структура, геометрична інтерпретація в двовимірному випадку

3.1.4. Симплекс метод рішення задачі лінійного програмування.

3.1.5. Постановка і зміст двоїстої задачі лінійного програмування.

3.1.6. Транспортна задача. Структура і властивості.

3.1.7. Методи розв’язання транспортних задач.

3.1.8. Дискретне програмування.

3.1.9. Динамічне програмування.

3.1.10. Основи нелінійного програмування.

3.1.11. Прийняття рішень в задачах оптимізації.
3.2. «Проектування пристроїв та систем автоматики і управління»

3.2.1. Елементи автоматичних систем управління. Основні характеристики і режими роботи елементів автоматики і систем управління. Поняття про первинні перетворювачі (датчики). Класифікація датчиків.

3.2.2. Датчики переміщення. Пасивні чутливі елементи активного опору. Основні конструктивні рішення датчиків з застосуванням первинних перетворювачів активного опору. Схеми вмикання.

3.2.3. Ємнісні чутливі елементи. Принцип дії і конструкція. Плоско-паралельний ємнісний датчик. Основні конструктивні рішення по створенню датчиків з використанням ємностей. Ємнісні тахометри, датчики знаходження, зволоження. Схеми вмикання.

3.2.4. Індуктивні чутливі елементи. Основні конструктивні рішення по створенню датчиків на базі індуктивності. Диференціальні датчики.

3.2.5. Датчики температури. Дилатометричні і біметалічні датчики. Контактні і манометричні термометри. Термометри опору. Термопари. Вимірювальні термометри.

3.2.6. Датчики швидкості. Двигуни постійного і змінного струму. Синхронні двигуни. Елементи дистанційних передач. Трансформаторні електромагнітні перетворювачі (взаємної індуктивності. Конструкції сельсинів. Основні конструктивні рішення по створенню датчиків на базі трансформаторів сельсинів. Диференціальні сельсини. Вимірювання тиску. Диференціальні манометри і тягоміри. Тензоперетворювачі для виміру тисків. П’єзоелектричні перетворювачі. Датчики рівня і витрат.

3.2.7. Датчики витрати рідин і газів. Оптичні давачі. Давачі положення, зображення шершавості, ІК- випромінювання. Волоконні оптичні давачі. Магнітоелектричні, феродинамічні, електромагнітні, пнемо гідромеханічні пристрої, виконуючі пристрої.

3.2.8. Електромагнітні пневмомеханічні муфти. Магнітні опори. Одно дискові, багатодискові; зубчаті та порошкові муфти. Опори на постійних магнітах, індуктивні та діамагнітні, гідродинамічні, магнітні рідинні опори.

3.2.9. Похибки і надійність елементів в системах управління. Основні поняття. Підвищення надійності й похибки пристроїв під час проектування та експлуатації. Якісні й кількісні критерії точності елементів.

3.2.10. Методика інженерного розрахунку надійності й похибки систем.

3.2.11. Методика проектування пристроїв і систем управління на релейно – контакторних елементах.

3.2.12. Методика проектування пристроїв і систем управління на безконтактних елементах.

3.2.13. Поняття про перетворювачі. Класифікація перетворювачів. Методи перетворення. Аналогово-цифрові та цифро-аналогові перетворення. Цифрові перетворювачі кутових лінійних переміщень.

3.2.14. Представлення двійкових цифр в обчислювальних пристроях. Перетворення кодів.

3.2.15. Цифрові вимірювальні системи з аналоговими давачами і ЕОМ. Принципи побудови вимірювальних систем. Комутуючі пристрої, фільтри, підсилювачі. Цифрова фільтрація. Цифрова “Пилка”. Пристрої виводу. Ланцюг “Давач” - АЦП- ЕОМ

3.2.16. Цифро-аналогові перетворювачі, як елементи датчиків. Пристрої дискретної автоматики, як елементи вторинних приладів.

3.2.17. Послідовні та паралельні перетворювачі. Пристрої вводу і виводу. Ланцюг ЕОМ-ЦАП-ВП.

3.2.18. Схеми логічних елементів. Реєстри. Лічильники. Суматори. Комутатори. Елементи пам’яті. Комутатори. Мультиплексори. Демультиплексори .

3.2.19. Пристрої індикації та реєстрації. Цифрові і буквено-цифрові індикатори й реєструючи пристрої, електронні променеві прилади.

3.2.20. Динамічні характеристики елементів і систем. Диференційні рівняння та передаточні функції елементів автоматики. Динамічні характеристики елементів автоматики.

3.2.21. Підсилювачі та коректуючи пристрої. Аналогові підсилювачі і коректуючи пристрої. Цифрові підсилювачі

3.2.22. Пристрої вводу-виводу. Інтерфейси. Цифрові вимірювальні системи з аналоговими і цифровими первинними перетворювачами. З’єднання датчиків з спеціалізованим контролерами, мікропроцесорами та мікро - ЕОМ, як елемент системи.

3.2.23. Пристрої узгодження реостатних датчиків і других первинних перетворювачів з ЕОМ. Вимірювальний канал з нормованим сигналом у вигляді механічного переміщення. Схеми узгодження диференціально-трансформаторних і феродинамічних датчиків з МЦК і ЕОМ.
3.3. «Теорія автоматичного управління»

3.3.1. Основні елементи САУ. Дії в САУ. Функціональна та алгоритмічна структура системи управління.

3.3.2. Фундаментальні принципи управління. Основні види алгоритмів функціонування систем управління. Зворотний зв’язок в САУ.

3.3.3. Основні принципи управління. Класифікація за інформативним принципом. Системи неперервної та перервної дії. Системи зі змінною та незмінною структурою. Класифікація САУ за технологічними ознаками.

3.3.4. Статика САУ. Загальні статичні характеристики елементів. Форми запису рівнянь статики. Лінеаризація нелінійних рівнянь. Динаміка САУ. Завдання і особливості загальної методики дослідження динаміки. Диференційні рівняння як динамічні характеристики.

3.3.5. Основні властивості перетворення Лапласа та особливості його використання для опису рівнянь динаміки САК. Операторний метод і поняття передаточної функції системи. Динамічна ланка. Класифікація елементів за динамічними властивостями.

3.3.6. Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні характеристики. Метод асимптотичних ЛАЧХ.

3.3.7. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Послідовне, паралельне з’єднання ланок. Зворотний зв’язок в системах автоматичного керування. Перетворення структурних схем САУ. Статичні і динамічні характеристики типових з’єднань динамічних ланок.

3.3.8. Поняття, види і загальна умова стійкості. Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння.

3.3.9. Алгебраїчні критерії стійкості САУ. Частотні критерії стійкості САК. Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості. Запас стійкості САК. Вплив структури і загального передаточного коефіцієнту на стійкість системи. Дослідження стійкості систем із запізненням.

3.3.10. Поняття та показники якості управління. Прямі та непрямі показники якості управління. Інтегральні показники якості. Метод кореневих годографів. Чутливість САУ.

3.3.11. Помилки в САУ. Точність статичних та астатичних САУ при типових діях. Точність САУ при гармонічних діях.

3.3.12. Загальні відомості про синтез САУ. Основні принципи синтезу алгоритмічної структури одноконтурної системи управління. Синтез САУ з бажаними динамічними властивостями

3.3.13. Структурно-параметрична оптимізація систем без запізнення. Структурно-параметрична оптимізація систем із запізненням. Типові регулятори. Оптимізація і вибір параметрів налаштування регуляторів.

3.3.14. Характеристики випадкових сигналів. Типові випадкові сигнали. Перетворення випадкового сигналу лінійною динамічною ланкою.

3.3.16. Загальні відомості про нелінійні системи управління. Типові нелінійні елементи САУ.

3.3.17. Уявлення про дискретні системи. Класифікація дискретних систем. Класифікація імпульсних систем за видами модуляції. Функціональна та алгоритмічна структура імпульсної системи. Переваги і недоліки імпульсних систем.

3.3.18. Математичний опис імпульсного елемента з амплітудноімпульсною модуляцією (АІМ). Решітчасті функції. Різниці решітчастих функцій та різницеві рівняння.

3.3.19. Z-перетворення та його основні властивості. Зворотне Z-перетворення. Рішення різницевих рівнянь операторним методом.

3.3.20. Дискретна передаточна функція (ДПФ) безперервної частини ЦСАК. Наближені методи одержання ДПФ. Математичний опис цифрових систем в просторі стану. Визначення періоду дискретизації.

3.3.21. ДПФ замкнутого контуру ЦСАК. ДПФ типових з’єднань ланок. Правила перетворення структурних схем з імпульсними елементами. ДПФ цифрових корегуючих ланок: П, І, ПІ, ПІД.

3.3.22. Часові характеристики ЦСАК. Розрахунок і побудова перехідних процесів: аналітичний метод і цифрове моделювання.

3.3.23. Основна умова стійкості дискретних систем. Особливості використання аналогів частотних критеріїв (Михайлова, Найквіста) для аналізу стійкості ЦСАК. Визначення запасів стійкості.

3.3.24. Точність систем. Аналітичний метод визначення статичних похибок ЦСАК. Статичні та астатичні системи.

3.3.25. Способи формування та реалізація цифрових алгоритмів керування. Проектування ЦСАК із заданими характеристиками та значеннями стійкості, якості, точності.
3.4. «Моделювання процесів і систем»

3.4.1. Технології функціонування моделюючих програм.

3.4.2. Огляд і класифікація моделюючих програм. Вирішувач моделюючих програм.

3.4.3. Поняття про структурне і мультидоменне фізичне моделювання

3.4.4. Ідея мультидоменного фізичного моделювання

3.4.5. Поняття про моделювання, яке кероване подіями

3.4.6. Інструментарій моделюючих програм

3.4.7. Ідентифікація моделей

3.4.8. Символьний аналіз математичного опису моделей

3.4.9. Частотний аналіз моделей і систем:обчислювальні алгоритми ідентифікації ЧХ моделей; вимірювальні алгоритми ідентифікації; алгоритми ідентифікації ЧХ систем на основі технологій розпізнавання образів .

3.4.10. Принцип потокового виконання блок-схем (моделей) направлених графів.

3.4.11. Бібліотеки блоків графічних мов направлених графів.

3.4.12. Блоки які володіють ефектом пам'яті. Поняття про початкові умови моделі.

3.4.13. Поняття про параметри моделі. Поняття про методи інтегрування. Вибір кроку симуляції і методу інтегрування.

3.4.14. Принципи побудови графа схеми фізичної принципової ненаправлених графів.

3.4.15. Елементи ненаправленого графа. Пасивні елементи ненаправленого графа (споживачі енергії)

3.4.16. Активні елементи ненаправленого графа (джерела енергії). Вузли ненаправленого графа.
3.5 «Промислові контролери»

3.5.1. Основні принципи побудови мікропроцесорних контролерів. Робочий цикл виконання програми користувача. Модульний принцип побудови ПЛК. Міжнародні стандарти програмованих логічних контролерів.

3.5.2. Програмування ПЛК. Системи самодіагностики і тестування ПЛК.

3.5.3. Засоби ЛМІ.

3.5.4. Функціональні можливості. Фізична структура контролера.

3.5.5. Програмування контролера. Режими роботи. Характеристики модуля вводу-виводу дискретних сигналів.

3.5.6. Функціональні можливості. Фізична структура контролера. Програмування контролера. Режими роботи. Схеми під’єднання. Перспективи розвитку.

3.5.7. Процедури програмування контролера. Бібліотека алгоритмів

3.5.8. Мікропроцесорні контролери Twido, MODICON TSX Nano, Micro.

3.5.9. Мікропроцесорні контролери MODICON TSX Premium. Мікропроцесорні контролери MODICON TSX Quantum.

3.5.10. Структура програми користувача.

3.5.11. Конфігурування модулів. Розробка прикладної програми користувача.

3.5.12. Функціональні можливості. Фізична структура контролера. Програмування контролера.

3.5.13. Функціональні можливості. Фізична структура контролера. Програмування контролера.

3.5.14. Функціональні можливості. Фізична структура контролера. Програмування контролера.

3.5.15. Мережі UnitelWey, Modbus, Ethernet
^

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності


Вступне випробування складається за білетами, які складаються із 45 тестових завдань. Оцінка з кожного завдання залежить від рівня його складності. Правильна відповідь на тестове запитання 1-го рівня складності оцінюється у 0,8 бала, відповідно 2-го та 3-го рівнів складності – 1,0 та 1,2 балів.

^

5. Рекомендована література для підготовки до вступного випробування«Математичне програмування та дослідження операцій»

 1. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – 2-ге вид. стереотипне. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2005. – 549 с.

 2. Таха Х. Введение в исследование операций, 7-е издание. Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912с.

 3. Акулич И.Л. Математическое програмирование в примерах и задачах. - М.:Высшая школа, 1986. – 319 с.

 4. Давыдов Э.Т. Исследование операций: учебное пособие для студентов вузов.- Высшая школа, 1990 – 383 с.

 5. Зайченко Ю.П. Исследование операций. - К.:Вища школа, 1975.


«Елементи і пристрої автоматики і систем управління»

 1. Головко Д.Б. та ін. Автоматика і автоматизація технологічних процесів: Підручник / Д.Б., К.Г.Рего, Ю.О. Скрипник .-К.: Либідь,1997.-232с.

 2. Малов В.В. Пьзорезонансные датчики. -2-ое изд., перераб. и доп.-М.:Энергоатомиздат,1989. -272с.

 3. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /Г.С. Найфельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов и др.; Под ред. Г.С.Найфельта. - М. :Радио и связь ,1985.- 576с.

 4. Домрачев В.Г. и др. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений: Справочное пособие / В.Г. Домрачев, В.Р.Матвеевский, Ю.С.Смирнов. - М.: Энергоатомиздат,1987.-392 с.

 5. Како Н., Яманэ Я. Датчики и микро-ЭВМ: Пер. с япон.-Л.:Энергоатомиздат.

 6. Гусев Н.В., Ляпушкин С.В., Коваленко М.В. Автоматизация технологических комплексов и систем в промышленности : Учебное пособие. - Томск: ТПУ, 2011. - 198 с.


«Теорія автоматичного управління»

 1. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления: Пер. с англ. – Копылова Б.И. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. – 832 с.: ил.

 2. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.1. Линейные системы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 288 с.

 3. Лукас В.А. Теория управления техническими системами. Компактный учебный курс для вузов. – 3-е издание, перераб. и дополн. – Екатеринбург, Изд-во УГГГА, 2002. – 675 с.

 4. Лукас В.А. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Недра, 1990. – 416 с., ил.

 5. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т.2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 464 с.

 6. Теория автоматического управления / Под ред. А.А. Воронова ч.1 и ч.2. – М.: Высшая школа, 1986.

 7. Шишмарев В.Ю. Основы автоматического управления : Учеб. пособие для вузов / В. Ю. Шишмарев. - М.: Академия, 2008. - 347 с.


«Моделювання процесів і систем»

 1. Сабинин О.Ю. Статистическое моделирование технических систем. – СПб.: Изд-во ЭТУ, 1993.

 2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. -М: Высшая школа, 2000.

 3. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. -М: Высшая школа, 2000.

 4. Системное обеспечение пакетов прикладных программ. Под ред. Самарского А.А. – М.: Наука, 1989.

 5. Черепанов О.И. Элементарные основы теории идентификации систем : Учебное пособие. - Томск, 2004. - 133 с..

 6. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978.

 7. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Наука, 1999.


«Промислові контролери»

 1. Ельперін I. E. Промислові контролери: Навчальний посібник.-К:НУХТ,2003.-320с.

 2. Фурман И. А. Программируемые контроллеры промышленного назначения: Учеб. пособие для вузов. - К.: М-во образования Украины, 2000. - 228 с.

 3. Программируемые устройства автоматизации: учебное пособие / А.М. Борисов, А.С. Нестеров, Н.А. Логинова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 186 с.

 4. Минаев И. Г., Самойленко В. В. Программируемые логические контроллеры. Практическое руководство для начинающего инженера : Учебное пособие. - Ставрополь: АГРУС, 2009. - 100 с.Схожі:

Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 05020101
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050311, 05050311 “Металургійне обладнання” Донецьк, Доннту, 2013 р. Вступ
Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” І „магістр” за спеціальністю 7(8). 05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основними для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахових вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст” І „Магістр” за спеціальністю 7(8). 05050315 обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів вступ
Ці дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх І спеціальних дисциплін І є основими для рішення наукових І інженерних прикладних...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю 08010101, 08010101 «Геодезія
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів напряму 050503 «Машинобудування»
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професіональною програмою...
Програма фахових випробувань для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 0 502 01 01 iconПрограма іспиту з іноземної мови
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи