Програма фахового випробування для прийому на навчання icon

Програма фахового випробування для прийому на навчання
Скачати 325.74 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Дата13.10.2014
Розмір325.74 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


«Затверджую»

Голова приймальної комісії університету

________________________ Ступнік М.І.

"___" ______________ 2014 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

галузь знань 0503 «Розробка корисних копалин», спеціальності 7.05030101, 8.05030101 «Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна розробка родовищ корисних копалин)»

Кривий Ріг

2014

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки “бакалаврів”, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом 6.050301-“Гірництво”, за професійним спрямуванням “Підземна розробка родовищ корисних копалин”.
Програму склали:

1.

д.т.н., проф. Калініченко В.О.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

2.

к.т.н., доц. Письменний С.В.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)

3.

к.т.н., доц. Федько М.Б.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)Затверджено на засіданні кафедри ПРРКК.

Протокол № 8 від «19» березня 2014 р.


Зав. кафедри

д.т.н., проф. Ступнік М.І.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)


Затверджено на засіданні вченої ради гірничого факультету

Протокол № від " " 2014 р.


Голова вченої ради гірничого факультет

д.т.н., професор Андрєєв Б.М.


(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)
(підпис)


Зміст
Вступ...............................................................................................................4

  1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування......................4

  2. Порядок проведення фахового випробування................................................4

  3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування.....................................................................................................5

  4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності...............26

  5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування.......27

Вступ

Мета випробування – визначити рівень базових знань вступників для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівня “спеціаліст” та “магістр”.

Завдання програми фахового випробування – зорієнтувати вступників щодо вивчення тем та питань дисциплін, на базі яких складені тестові завдання.

^ 1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю “Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна розробка родовищ корисних копалин)” складена на підставі наступних дисциплін циклу професійної підготовки “бакалаврів”, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” та професійним спрямуванням (підземна розробка родовищ корисних копалин):
1. Підготовчо-нарізні роботи при підземній розробці родовищ корисних копалин

2. Процеси підземних гірничих робіт

3. Основи проектування технології підземної розробки

4. Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин

5. Управління станом масиву

^ 2. Порядок проведення фахового випробування
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю “Розробка родовищ та видобування корисних копалин (підземна розробка родовищ корисних копалин)”, здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2014 р., а також Положення про організацію прийому на навчання до університету за ОКР “спеціаліст” та “магістр” у формі тестового письмового випробування зі спеціальності.

Для проведення випробування та прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями “спеціаліст” та “магістр” створюється фахова атестаційна комісія.

Білет фахового випробування складається із 45 тестових завдань трьох рівнів складності, які за спеціальною програмою регенерує комп’ютер.

Для виконання письмової роботи фахового випробування відводиться з астрономічні години.
^ 3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування
Найменування тем з дисциплін, що виносяться на фахове випробування, представлені в табл. 3.1-3.5.
Таблиця 3.1

Перелік тем та питань з дисципліни “Підготовчо-нарізні роботи при підземній розробці родовищ корисних копалин”

№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Спосіб проходки гірничої виробки та вибір техніки в залежності від гірничо-геологічних умов родовища, призначення виробки та її форми для чорних корисних копалин

Форма та площа поперечного перерізу гірничої горизонтальної виробки. Спосіб проходки горизонтальних виробок. Техніка та технологія проходки горизонтальних виробок.Спосіб розташування шпурів у вибою в залежності від міцності порід форми та поперечного перерізу виробки

Типи шпурів. Розрахунок потрібної кількості шпурів та розміщення їх в вибою, варіанти врубів та їх вибір. КВШ.Параметри та тип кріплення в залежності від розташування виробки у масиві на великих глибинах та її призначення

Жорстке та податливе металеве кріплення. Дерев’яне кріплення.Спосіб провітрювання вибою для заданого типу горизонтальної виробки в залежності від способу призначення гірничої виробки

Способи провітрювання виробок. Схеми розташування вентиляційних установок у вибою.Циклограма проходки горизонтальної нарізної виробки, визначення питомих витрат матеріалів, чоловіко-змін та собівартості проходки, в залежності від її призначення

Способи та розрахунок часу на прибирання гірської маси. Витрати матеріалів, енергії та часу. Витрати часу на проведення гірничої виробки. Техніка безпеки при проходці горизонтальної виробки.

Продовження табл. 3.1

1

2

3Спосіб проходки виробки та техніки в залежності від гірничо-геологічних умов родовища, призначення виробки та її форми

Призначення вертикальних та похилих підготовчих виробок. Форма та технологія проходки вертикальних виробок на залізорудних родовищах. Способи проходки підняттєвих виробок: проходка дрібно-шпуровим способом з розділенням на два (три) відділення, проходка за допомогою КПП.Параметри виробки та найбільш доцільний спосіб розташування шпурів у вибою в залежності від міцності порід форми та призначення гірничої виробки

Параметри вертикальних виробок. Проходка виробок буро вибуховим (ручним) способом. Проходка виробок механічним способом.Спосіб провітрювання вибою вертикальної вироки в залежності від способу проходки та призначення виробки

Провітрювання вертикальної виробки при проходці. Всмоктувальний. Нагнітаючий. Комбінований. Схеми розташування вентиляторної установки при провітрюванні вертикальних виробок.Питомі витрати матеріалів, чоловіко-змін та собівартості її проходки

Технологія проходки вертикальної виробки. Призначення вертикальної виробки. Питомі витрати матеріалів та енергії.Циклограма проходки вертикальної, камерної виробок, в залежності від їх розташування та призначення

Витрати часу на кожну технологічну операцію. Техніка безпеки при проходці горизонтальної виробки.


Таблиця 3.2

Перелік тем та питань з дисципліни “Процеси підземних гірничих робіт”

№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Шпурова відбійка руди

Схеми розташування шпурів в очисному вибої у разі розробки горизонтальних та круто падаючих покладів, їх характеристика та оцінка. Механізація і організація робіт та техніка безпеки. Визначення основних параметрів шпурової відбійки руди.

Продовження табл. 3.2

1

2

3Свердловинна відбійка руди

Свердловинна відбійка руди, умови її застосування , загальна характеристика, механізація і організація робіт та техніка безпеки. Розташування у просторі відбиваємих шарів руди свердловинними зарядами.

Схеми паралельного розташування одиночних та паралельно-зближених свердловин при відбійці горизонтальних шарів руди, їх характеристика та оцінка.

Схеми відбійки горизонтальних шарів руди горизонтальними і вертикальними віялами, а також паралельно наближеними віялами.

Схеми пучкового розташування глибоких свердловин при відбійці горизонтальних шарів руди, їх характеристика та оцінка.

Схеми відбійки вертикальних шарів руди паралельними свердловинами та комплектами паралельно-наближених свердловин на вертикальну компенсаційну камеру, їх характеристика та оцінка.

Схеми відбійки вертикальних шарів руди віялами глибоких свердловин на вертикальну компенсаційну камеру, їх характеристика та оцінка.

Схеми відбійки похилих шарів руди на похилі відрізні камери та на під консольний компенсаційний простір, їх характеристика та оцінка.Механічна відбійка руди

Механічна відбійка руди, умови її застосування, механізація робіт, характеристика та її оцінка. Основні фізичні способи руйнування гірських порід.Випуск руди

Поняття про випуск руди як про основний технологічний процес. Різновиди випуску та конструкції випускних виробок. Характер переміщення часток сипучого матеріалу при випуску з окремого отвіру, еліпсоїди випуску і розрхлення та воронки прогину і випуску. Основні формули параметрів фігур випуску. Вплив фізико-механічних властивостей руди на параметри еліпсоїда випуску. Розубоження руди при її випуску.

Особливості випуску руди із суміжних отворів, основні способи (режими) випуску руди із блоків, характеристика та оцінка.

Продовження табл. 3.2

1

2

3Доставка руди

Продуктивність скреперної установки. Оцінка схем доставки по фактору виконання роботи та переміщення руди по виробкам скреперування.

Конвеєрна доставка руди. Загальна характеристика та область застосування різних типів конвеєрів (стрічкових, пластинчатих, вібраційних). Продуктивність конвеєрної доставки. Основні схеми конвеєрної доставки.

Загальна характеристика доставки та навантажування руди віброустановками, умови застосування, механізація робіт та оцінка. Продуктивність вібродоставки.

Конструкції днищ блоків з вібровипуском руди при підземній розробці малопотужних та потужних покладів, їх характеристика та оцінка.

Доставка руди самохідними машинами. Характеристика основних типів самохідних машин та комплексів, область їх раціонального застосування.

Основні схеми доставки руди з використанням вантажно-доставочних комплексів. Визначення складу та продуктивності комплексу.

Основні схеми доставки руди вантажно-доставочними машинами при розробці горизонтальних та похилих покладів, їх характеристика та оцінка.

Доставка руди силою вибуху, її сутність, умови застосування, основні схеми та фактори, які впливають на ефективність доставки руди силою вибуху. Способи зачистки руди, яка залишилась на підошві.

Сутність гідро- та пневмодоставки руди, умови застосування, характеристика, основні схеми та їх оцінка.

Продовження табл. 3.2

1

2

3Навантаження руди

Навантаження руди в транспортні посудини на основному горизонті. Конструкції основних типів люкових пристроїв та їх експлуатація.

Навантажно-розвантажувальні роботи у приствольному дворі. Спуск, підйом та транспортування людей у шахті до місця роботи.Допоміжні процеси

Допоміжні процеси забезпечення очисних робіт, їх класифікація та характеристика. Доставка вибухових речовин, матеріалів та устаткування з поверхні в очисні вибої.

Монтажно-демонтажні роботи, їх організація в очисних блоках та у виробках основного горизонту. Утримання та ремонт гірничих виробок.


Таблиця 3.3
Перелік тем та питань з дисципліни “Основи проектування технології підземної розробки”


№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Вступ до курсу. Загальні положення та основні принципи організації проектування технології підземної розробки рудних родовищ корисних копалин

Еволюція, сучасний стан та концепція конверсії підземних геотехнологій видобутку корисних копалин.

Значення і місце етапу проектування технології підземної розробки рудних покладів.

Типові і експериментальні проекти на розробку родовищ корисних копалин. Етапи проектування гірничого підприємства.

Складові методології проектування технології підземної розробки рудних родовищ.


Продовження табл. 3.3

1

2

3Структури та параметри технологічних схем підземної розробки родовищ рудних корисних копалин

Технологічна схема підземного рудника та її структурно-функціональні елементи.

Роль системи рудопотоків та вантажопотоків.

Головна технологічна схема видобутку руди.

Технологічна схема очисного виймання.

Поняття системи розробки.Процеси проектування: прийняття і оптимізація проектних рішень.

Процес інженерного проектування розробки родовища та його етапи.

Проектні рішення та відповідальність за прийняття рішень.

Системний підхід у проектуванні технології підземної розробки родовищ корисних копалин.

Ієрархія прийняття проектних рішень та стадійність проектування.

Можливості системного підходу у проектуванні технології підземної розробки рудних родовищ.

Оптимізація проектних рішень та постановка оптимізаційних задач.

Інформаційне забезпечення проектних задач.

Прийняття проектних рішень в умовах неповної інформації.

Методи вибору проектних рішень у багатокритеріальних задачах.Методи оптимізації проектних рішень.

Методи теорії графів при прийнятті проектних рішень.

Методи лінійного і нелінійного програмування при прийнятті проектних рішень.

Метод динамічного програмування при

прийнятті проектних рішень

Методи теорії гри і статистичні методи при прийнятті проектних рішень.Ефективність і планування виконання проектних рішень

Критерії оцінки якості проектних рішень

Технічний рівень проектної документації

Інформативність проектної документації

Критерії оптимізації проектних рішень


Продовження табл. 3.3

1

2

3Вибір раціональної схеми розкриття та підготовки рудних родовищ до очисного виймання

Методика визначення раціонального способу та схеми розкриття рудних родовищ

Методика визначення раціональної схеми підготовки рудних родовищ

Визначення основних параметрів стадії розкриття рудних родовищ

Порядки розробки запасів рудних родовищМетодичні основи вибору системи розробки рудних родовищ

Технологічна схема очисного виймання. Система розробки

Вимоги до вибору технології очисного виймання руди

Методика економічного порівняння та відбору системи розробки рудного родовищаТипові паспорти і вибір варіанту системи розробки

Типізація технології виймання руди і технологічних рішень

Типові паспорти системи розробки

Адаптація конструкції системи підземних гірничих виробок до умов конкретного блоку.

Ескізні і детальні технологічні схеми очисного виймання рудиТехнологічний проект на розробку виймальної одиниці рудних покладів

Завдання на проектування, склад та структура технологічного проекту.

Графічна частина та пояснювальна записка технологічного проекту.

Зміст розділів пояснювальної записки технологічного проекту.

Узгодження та затвердження технологічного проекту, внесення змін і доповнень.Вибір і обгрунтування основних конструктивних параметрів систем розробки рудних родовищ

Вибір параметрів конструктивних елемнтів систем розробки з закладкою очисного простору.

Вибір параметрів конструктивних елементів систем розробки шарового обвалення

Вибір конструктивних параметрів систем розробки довгими стовпами з обваленням налягаючих порід.


Продовження табл. 3.3

1

2

3Вибір технологічної схеми проведення підготовчо-нарізних виробок та утворення компенсаційних просторів у виймальній одиниці рудних покладів

Загальна характеристика схем підготовки і нарізки блоків.

Критерії вибору раціональних схем підготовки і нарізки блоків

Призначення компенсаційних і відрізних просторів у виймальних одиницях блоків.Проектування основних технологічних процесів очисного виймання рудних покладів

Проектування організації масових вибухів у виймальних одиницях блоків

Проектування навантаження та доставки руди у виймальній одиниці стаціонарними механізмами.

Проектування навантаження та доставки руди у виймальній одиниці самохідною технікою.

Проектування закладки очисного простору закладними матеріалами.


Таблиця 3.4

Перелік тем та питань з дисципліни “Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин”

№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Вступ до курсу «Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин».


Роль та значення стадій розкриття та підготовки при підземні розробці родовищ корисних копалин. Основні поняття і визначення дисципліни. Мета, предмет і завдання курсу. Структурно-логічна схема дисципліни. Зв'язок курсу з природничо-науковими, загально технічними та професійно-орієнтовними дисциплінами.Основні параметри підземного гірничого підприємства


Характеристика морфології, умов залягання, геометричних параметрів та запасів родовищ корисних копалин.

Промислові запаси родовища. Втрати і засмічення корисних копалин при розробці родовищ. Експлуатаційні запаси родовища.

Річна продуктивність рудника по гірничим можливостям. Термін існування гірничого підприємства.

Продовження табл. 3.4

1

2

3Основні параметри підземного гірничого підприємства


Загальні порядки розробки запасів рудних родовищ. Розділення родовищ на панелі, стовпи, поверхи, блоки. Розміри рудникових та шахтних полів.

Параметри панелей і фактори, що впливають на їх розміри.

Висота поверху і фактори, що впливають на його розміри.

Ступені розкриття родовищ поверхами та їх параметри.Вплив підземних гірничих робіт на породний масив родовища. Зони здвигання та охоронні цілики.


Визначення параметрів зон обвалення і здвигання у масивах гірських порід родовищ. Кути обвалення, здвигання та розміри берми безпеки.

Фактори, які впливають на кути обвалення та зсування підроблених гірських порід.

Принципи визначення параметрів охоронних ціликів.Характеристика і вимоги до способів і схем розкриття рудних родовищ


Класифікація способів розкриттярудних родовищ. Центральна, флангова та комбінована схеми розташування основних розкриттєвих виробок. Вимоги та умови до місця розташування головних розкриттєвих виробок.Основні розкриттєві виробки


Розкриттєві виробки та їх класифікація. Головні та допоміжні розкриттєві виробки, їх функціональне призначення. Вертикальні стволи. Похилі стволи. Штольні. Типові перерізи виробок. Методи вибору параметрів розкриттєвих виробок.
Типи рудникових дворів і виробки приствольних дворів


Призначення приствольних дворів. Умови використання та типи приствольних дворів. Конструкції приствольних дворів. Дробарно-бункерний комплекс. Транспортний, складський, ремонтний комплекс. Комплекс водовідливу та тягових підстанцій. Камери допоміжних виробничих процесів.


Продовження табл. 3.4

1

2

3Прості способи розкриття рудних родовищ


Схеми розкриття родовищ вертикальними стволами відносно покладу. Схеми розкриття родовищ похилими стволами відносно покладу. Схеми розкриття родовищ штольнями відносно покладу. Умови застосування, переваги і недоліки.Комбіновані способи розкриття рудних родовищ


Умови переходу до комбінованих способів розкриття родовищ. Класифікація комбінованих способів розкриття покладів. Характеристика основних комбінацій головних розкриттєвих виробок. Переваги і недоліки комбінованих схем розкриття.Способи та схеми розкриття пластових родовищ

Класифікація схем розкриття пластових родовищ. Характеристика основних схем розкриття шахтних полів.Обгрунтування та техніко-економічна оцінка способа розкриття рудних родовищ методом варіантів.


Сутність методу варіантів. Екологічні, технічні, технологічні та економічні вимоги до схеми розкриття родовища. Вибір кількості допоміжних розкриттєвих виробок та їх перетин.

Визначення питомих приведених витрат на проведення головних розкриттєвих виробок, виробок приствольних дворів та квершлагів.Підготовка рудних родовищ до очисного виймання


Підготовка родовищ корисних копалин та головні підготовчі виробки. Класифікація способів і схем підготовки родовищ. Схеми панельної та стовпової підготовки запасів родовищ. Схеми поверхової та блокової підготовки запасів родовища.

Порівняльна характеристика схем підготовчих робіт та основні вимоги до них.

Способи та схеми підготовки пластових родовищ


Класифікація схем і способів підготовки шахтних полів. Характеристика основних способів і схем шахтних шахтних полів. Порядок відробки шахтного поля і черговість розробки пластів у свиті.


Продовження табл. 3.4

1

2

3Основні підготовчі виробки


Підготовчі виробки та їх класифікація. Основні підготовчі виробки, їх функціональне призначення. Типові перерізи виробок. Вибір місця розташування підготовчих виробок та визначення їх параметрів.Таблиця 3.5
Перелік тем та питань з дисципліни “Управління станом масиву”


№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Вступ до курсу «Управління станом масиву»

Значення системи управління станом гірських порід при підземній розробці родовищ корисних копалин.

Управління станом масив: основні поняття і визначення дисципліни.

Мета, предмет, завдання і структурно-логічна схема курсу.

Зв’язок курсу з фаховими дисциплінами підготовки гірничих інженерів-підземщиків.
Геомеханічні моделі породних масивів при підземній розробці рудних

Процедури побудування гірничо-геологічних моделей масивів гірських порід.

Геоструктурні літологічно-морфологічні і диз’юнктивні характеристики масивів рудних родовищ.

Природна та техногенна міцність та деформованість структурних елементів рудопородних масивів.

Геомеханічні моделі породних масивів рудних родовищ.


Продовження табл. 3.5

1

2

3«Природній напружений стан породних масивів рудних родовищ

Результати спостережень і експериментальних вимірювань параметрів початкових станів породних масивів з різними гірничо-геологічними умовами залягання рудних родовищ.

Моделі початкових полів гравітаційно-тектонічних напружень в простих геоструктурах масивів рудних покладів.

Структурна і об’ємна диференціація початкових напружень в масивах гірських порід.

Моделі початкових напружених станів складних геоструктур масивів рудних родовищ.Характеристика системи способів управління станом масиву при підземній розробці рудних родовищ

Класифікація рудних покладів корисних копалин за умовами залягання та розробки масивів гірських порід. Поняття геомеханічного простору при розробці рудних родовищ.

Характеристика способів управління рудопородним масивом навколо вироблених просторів.

Геологічні та геотехногенні фактори впливу на стійкість оголень очисних камер та ціликів вироблених просторів при розробці рудних родовищ.

Спосіб управління станом масиву ізоляцією відкритого виробленого простору.Управління станом породного масиву обваленням вміщуючих порід

Управління формуванням і розвитком зон напружень і деформацій навколо горизонтальних рудних тіл при підземній розробці.

Управління формуванням та параметрами зон обвалення та зсуву масивів гірських порід при підземній розробці похилих та крутих родовищ корисних копалин.

Зони концентрації напружень у покладі і вміщуючих породах та динаміка їх змін при розробці родовищ корисних копалин.

Визначення параметрів силового поля в масиві обвалених порід та їх тиску на рудний масив горизонту очисного виймання.

Продовження табл. 3.5

1

2

3Управління станом масиву гірських порід закладкою виробленого простору

Концепція погашення виробленого простору закладними сумішами.

Технологічні способи управління станом масиву порядками та послідовністю формування та заповнення виробленого простору твердіючими закладними матеріалами різних типів.

Технологічні способи управління станом масиву гірських порід порядками та послідовністю заповнення виробленого простору не твердіючими закладними матеріалами різних типів.

Управління станом масиву при вийманні запасів з твердіючою закладкою в прикар’єрній зоні.Закономірності розподілу напружень різної природи навколо підземних виробок

Техногенний вплив підземної виробки на початкові геомеханічні умови масиву гірських порід.

Характеристика закономірностей розподілу компонент напружень навколо круглої виробки у гравітаційно-тектонічному полі початкових напружень.

Характеристика диференціації зон концентрації техногенних напружень навколо круглих, еліптичних і прямокутних виробок.

Особливості розподілу техногенних напружень в масиві порід навколо системи підземних виробок. Цілики різного призначення.Прояви та оцінка геомеханічних процесів навколо підземних виробок

Узагальнення закономірностей розподілу поля техногенних напружень навколо підземних виробок.

Типи і масштаби проявів геомеханічних процесів навколо виробок та при підземній розробці рудних родовищ.

Стійкість масивів гірських порід та критерії стійкості гірничих виробок при підземній розробці рудних родовищ.

Методи геомеханічного контролю стану та оцінки стійкості породного масиву навколо гірничих виробок при підземній розробці рудних родовищ.

Продовження табл. 3.5

1

2

3Оцінка та методи визначення геомеханічного стану масиву гірських порід

Концепція та задачі раціональної системи управління процесами проявів геомеханічного стану рудопородного масиву навколо виробок.

Теоретичні методи прогнозування напружено-деформованого стану технологічних елементів масиву та елементів штучних конструкцій при підземній розробці покладів.

Лабораторно-експериментальні методи визначення геомеханічних параметрів геотехнічних об’єктів при розробці рудних родовищ.

Виробничо-експериментальні (інженерні) методи спостережень і узагальнень геомеханічних параметрів розробки покладів.Методи визначення параметрів стійких камерних просторів

Фактори впливу на стійкість камер та розрахункові схеми і методи визначення стійких параметрів оголень очисних просторів.

Розрахунки параметрів стійких камерних виробок на базі чисельних методів геомеханіки.

Визначення параметрів допустимих оголень очисних просторів на базі методів будівельної механіки.

Інженерна (теоретично-експериментальна) методика визначення стійких камерних оголень при розробці рудних покладів.Методи визначення стійких розмірів ціликів різного призначення

Фактори впливу на міцність масиву і стійкість оголень ціликів та розрахункові схеми і методи визначення параметрів ціликів при розробці рудних родовищ.

Теоретичні (чисельні) методи визначення напруженого стану і оцінки запасу міцності ціликів різного призначення на базі механіки деформованих середовищ.

Вибір параметрів, форм і орієнтації міцних ціликів на базі методів прикладної механіки.

Інженерні (теоретично-експериментальні) методи розрахунків параметрів стійких ціликів простих форм при розробці рудних родовищ.

Продовження табл. 3.5

1

2

3Методи визначення геомеханічних параметрів масиву закладки та кріплення масиву навколо очисних виробок

Геомеханічне призначення та характеристика штучних об’єктів в очисних виробках при розробці рудних родовищ.

Визначення закономірностей розподілу силових полів в масивах штучних об’єктів (закладки, магазинів руди, обвалених порід).

Геомеханічна характеристика способів кріплення та закономірності розподілу силових полів в закріплених рудопородних масивах.

Розрахункові схеми та інженерні методи визначення параметрів штучних об’єктів для рудних покладів.Управління динамічними проявами напруженого стану масиву гірських порід

Умови виникнення, механізм гірських ударів, енергія гірських ударів.

Методи контролю та оцінки динамічних проявів масивів гірських порід.

Технологічні способи управління динамічними геомеханічними процесами.

Управління сейсмічним ефектом підривання вибухових речовин.Оцінка ефективності заходів по управлінню станом масиву гірських порід при підземній розробці рудних родовищ

Критерій оцінки ефективності управління станом рудо породного масиву при підземній розробці родовищ.

Методи визначення екологічної ефективності раціональних способів управління масивом рудних родовищ.

Методи визначення економічної ефективності раціональних способів управління масивом рудних родовищ.

Перехід до інноваційних природо і ресурсозберігаючих технологій підземної розробки рудних родовищ.

Таблиця 3.6
Перелік тем та питань з дисципліни “Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин”


№ з/п

Назви тем

Питання теми

1

2

3Камерно-стовпова система розробки

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Продуктивність системи зі скреперною доставкою, самохідним обладнанням та силою вибуху.Системи розробки з магазинуванням руди

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Визначення продуктивності системи розробки на доставці.Поверхово-камерні системи розробки

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Визначення параметрів ціликів.Системи розробки з вийманням руди довгими стовпами

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи.Система підповерхового обвалення руди та налягаючи порід

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Відбійка руди штанговими шпурами та глибокими свердловинами.Система поверхового примусового обвалення руди та налягаючи порід

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Способи розташування та утворення компенсаційного простору.Системи розробки з закладкою виробленого простору

Умови застосування. Недоліки. Переваги. Основні конструктивні елементи. Визначення складу твердючої суміші.^ 4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності

Екзаменаційний білет складається із 45 тестів по 15 із різних рівнів складності.

Правильна відповідь на тестове завдання І рівня складності оцінюється у 0,8 бала, ІІ рівня складності – у 1,0 бала, ІІІ рівня складності – у 1,2 балів.

^ 5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування

1. Агошков М.И., Малахов Г.М. Подземная разработка рудных месторождений. – М.: Недра, 1966. – 663 с.

2. Агошков М.И., Борисов С.С., Боярский В.А. Разработка рудных и нерудных месторождений. – М.: Недра. 1983. – 424 с.

3. Борисенко С.Г. Технология подземной разработки рудных месторождений. – К.: Вища школа, 1987. – 262 с.

4. Бизов В.Ф., Корж В.А. Бібліотека гірничого інженера. - т. ХП. Підземні гірничі роботи. - Кривий Ріг: Мінерал, 2003. - 286 с.

5. Жигалов М.Л., Ярунин С.А. Технология, механизация и организация подземных горных работ. - М.: Недра, 1990. – 423 с.

6. Именитов В.Р. Процессы подземных горных работ при разработке рудных месторождений. – М.: Недра, 1984.- 504 с.

7. Справочник по горнорудному делу (под ред. В.А. Гребенюка, Я.С. Пыжьянова, Н.Е. Ерофеева). М.: Недра, 1988. – 816 с.

8. Чернокур В.Р., Шкребко Г.С., Шелегеда В.Н. Добыча руд с подэтажным обрушением. – М.: Недра, 1992. – 271 с.

9. Галаев Н.З. Управление состоянием массива горных пород при подземной разработке рудных месторождений: Учебн. для ВУЗов. – М.: Недра, 1990. – 176 с.

10. Баранов А.О. Расчет параметров технологических процессов подземной добычи руд. – М.: Недра, 1985. – 224 с.

11. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – Т. 4-5: Виробничі процеси. Технологічні засоби.

12. Чупрунов. Технология и комплексная механизация проведения горных выработок. – М.: Недра, 1970.

13. Бокий Б.В., Зимина Е.А. и др. Технология, механизация и организация проведения горных выработок. – М.: Недра, 1983.

14. Килячков А.П. Технология горного производства. 1992.

15. Технология подземной разработки месторождений полезных ископаемых. Под редакцией Бурчакова. 1983.

16. Именитов В.Р., Абрамов В.Ф., Попов В.В. Локализация пустот при подземной добыче руд. – М.: Недра, 1983. – 188 с.

17. Мартынов В.К. Проектирование и расчет систем разработки рудных месторождений. – К.: Вища школа, 1987. – 216 с.

18. Определение и контроль допустимых размеров конструктивных элементов систем разработки на рудниках Кривбасса (Цариковский В.В., Сакович В.В., Недзвецкий А.В. и др.). – Кривой Рог: НИГРИ, 1987. – 76 с.

19. Подземная разработка магнетитовых кварцитов в Криворожском бассейне (Малахов Г.М., Колодезнев А.С., Сиволобов Л.И., Лубенец В.А.). – К.: Наукова думка, 1989. – 148 с.

20. Подземная разработка месторождений полиметаллических руд (Ерофеев И.Е., Никифоров И.М. и др.). – М.: Недра, 1990. – 286 с.

21. Системы разработки для подземных рудников Криворожского бассейна (типовые паспорта). – Кривой Рог: НИГРИ, 1986. – 114 с.

22. Хомяков В.И. Зарубежный опыт закладки на рудниках. – М.: Недра, 1984. – 224 с.

23. Хомяков В.И. Повышение эффективности подземной разработки руд черных металлов. – М.: Недра, 1989. – 171 с.

24. Черненко А.Р., Черненко В.А. Подземная добыча богатых железных руд. – М.: Недра, 1992. – 224 с.


Схожі:

Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів та спеціалістів
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професіоними програми...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма складена на підставі вивчення дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів напряму 050503 «Машинобудування»
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconДержавний вищий навчальний заклад «криворізький національний університет»
Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма фахового випробування для прийому на навчання iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи