Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту icon

Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту
Скачати 143.38 Kb.
НазваВитяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту
Дата11.04.2013
Розмір143.38 Kb.
ТипВитяг з протоколу

Перелік

супроводжувальних документів до статей на публікацію

у фахових виданнях Криворізького технічного університету

“Гірничий вісник“

та “Вісник Криворізького національного університету


1. Рецензія за підписом експерта за напрямком статті зі складу членів редакційної колегії видань КТУ з висновком про доцільність публікації в цих виданнях.

2. Замовлення на публікацію статті у виданнях КТУ, заповнене та підписане автором(ами).

3. Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях КТУ.

4. Відомості про автора(рів) статті:

- прізвище, ім’я, по батькові;

- вчене звання;

- місце роботи, посада, телефон службовий, E-mail, домашня адреса, телефон.

5. Довідка про творчу участь співавторів статті (книги, монографії, підручника або ін.), стор.___________________________________

(назва статті, книги, монографії, підручника та інше)

Примітки:

1. Супроводжувальна документація до статті подається в одному примірнику.

2. Стаття та відомості (п. 5) мають бути підписані автором(ами).


РЕЦЕНЗІЯ

на статтю ____________________________________________________

прізвище, і’мя, по батькові автора(ів) і назва статті


1. Актуальність науково-технічної проблеми, яка розглянута у статті.

2. Сутність основних наукових результатів, отриманих автором(ами).

3. Ефективність наукових результатів, отриманих автором(ами).

4. Оцінка науково-практичної цінності статті.

5. Галузі промисловості, в яких доцільно використовувати отримані наукові результати.

6. Рекомендації щодо доцільності опублікування статті в науковому виданні.


Рецензент

____________________________________________________________

посада, науковий ступінь, звання підпис прізвище, і’мя, по батькові


Примітки:

1. Автори, які працюють у Криворізькому технічному університеті, отримують рецензію у члена редакційної колегії наукового збірника, який є фахівцем з проблеми, розглянутої у статті.

2. Автори, які не працюють у Криворізькому технічному університеті, отримують рецензію у фахівця з проблеми, розглянутої в статті. Підпис рецензента засвідчується печаткою установи, де працює рецензент.


Додаток 1


Замовлення


На видання статті ________________________________________

назва статті

____________________________________________________________

____________________________________________________________

автор(и) ____________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові автора(ів)

науково-дослідною частиною КНУ в науковому збірнику __________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

назва збірника


Автор(и) ______________ ___________________________________

підпис прізвище, ім'я, по батькові


______________ ___________________________________

підпис прізвище, ім'я, по батькові

______________ ___________________________________

підпис прізвище, ім'я, по батькові


«___» ____________ 200 р.


витяг з протоколу № _____


засідання вченої ради _______________________________________

назва факультету


«___» _________ 200 р. м. Кривий Ріг


слухали: про рекомендацію до друку в збірнику наукових праць ______________________________________________________

назва збірника

статті ______________________________________________________

автор(и), назва статті

____________________________________________________________


ухвалили: рекомендувати до друку в збірнику наукових праць ____________________________________________________________

назва збірника

статтю______________________________________________________

автор(и), назва статті

____________________________________________________________


Голова вченої ради _______________ __________________

науковий ступінь, звання ім’я, по батькові, прізвище


Секретар _______________ __________________

науковий ступінь, звання ім’я, по батькові, прізвищеЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

Криворізького національного

університету

_____________ проф. В.Д. Сидоренко

"____"____________ 200__ р.ДОВІДКА


Про творчу участь співавторів статті (книги, монографії, підручника або ін.), стор

____________________________________________________________

____________________________________________________________

назва статті, книги, монографії, підручника та інше)


№ пп

Прізвище, ім'я,

по батькові співавторів

У чому конкретно виявилась

доля співавторів

Доля, %

1


2
Підписи співавторів:

І.І. Іванов

П.П. Петров


Вимоги

до оформлення статей до фахових видань КТУ

“Гірничий вісник“

та “Вісник Криворізького національного університету”


До публікації у фахових виданнях приймаються не опубліковані раніше статті теоретичного та прикладного напрямку видань університету.

До науково-технічного збірника “Гірничий вісник“ статті подаються виключно російською мовою, до “Вісника Криворізького національного університету” - українською або російською та (англійською обов’язково).

Статті подаються на електронному носії в редакторі Microsoft Word з роздрукованим примірником формату А4.

Параметри сторінки:

^ Верхнее 2,5 см Правое 2,5 см

Нижнее 2,5 см Левое 2,5 см

Переплет 0.

Колонтитули: верхний 1,9 см нижний 1,9 см.

Шрифт Times New Roman. Розмір шрифту - 11, інтервал - одинарний, абзац - 0,7 см. Орієнтація книжкова. Обсяг статті - від 4 до 5 сторінок.

Згідно з вимогами ВАК України (постанова від 15.01.03 №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до Переліків ВАК України”) у статті повинно бути відображено: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання зазначеної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У зв’язку з цим у статті обов’язково повинні бути виділені жирним шрифтом розміром 11 підзаголовки в такій редакції:

  • проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями;

  • аналіз досліджень і публікацій;

  • постановка завдання;

  • викладення матеріалу та результати;

  • висновки та напрямок подальших досліджень.

Оформлення статті.

Перший рядок - наводиться індекс УДК, розмір шрифту - 11 заголовними літерами, вирівнювання зліва.

Через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подаються ініціали, прізвище автора(ів) заголовними літерами; розмір шрифту - 11, через кому (,) науковий ступінь (д-р техн. (економ.) наук, канд. техн. наук; доктори техн. наук або кандидати техн. наук, якщо їх декілька), посада (проф., доц., аспірант, викладач, ст. викладач та ін., розмір шрифту - 11).

Наступний рядок - місце роботи (Криворізький технічний університет; Національний гірничий університет тощо), вирівнювання зліва.

Через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подається назва статті заголовними літерами, розмір шрифту - 11, жирний, без переносу слів у назві. Наприкінці назви крапка не ставиться.

Наступний рядок - через 5-6 пт з вирівнюванням по ширині подається анотація мовою статті, розмір шрифту - 9, абзац - 0,7 см. Обсяг 3-4 рядки.

Окремо після статті подається блок інформації, до якого входить УДК, прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація. Уся інформація подається на трьох мовах, розмір шрифту - 9. Вирівнювання по ширині тексту. Прізвище, ініціали автора(ів) виділити жирним шрифтом.

Зазначений блок інформації до обсягу статті не входить.

Стаття - розмір шрифту - 11, нежирний, абзац - 0,7 см, міжрядковий інтервал -одинарний. Текст статті виконується з переносами (замовляються “автоматично”).

Якщо є перелік, то після двокрапки (:) починати з нового рядка без тире, з маленької літери, у кінці крапка з комою (;), друга та інші рядки свого переліку подаються без абзаца.

Нумерацію переліків використовують тільки тоді, коли в тексті на них є посилання. При цьому використовують літери а); б) ... , а потім цифри 1), 2) .... . Перед абзацом ніякі позначки не ставляться.

Посилання на використані джерела наводять у квадратних дужках [1], [1-3] або [1, с.20].

По закінченні статті наводиться “^ Список літератури” або “Список литературы”, розмір шрифту - 11, без абзаца, через 5-6 пт від верхнього та нижнього рядків курсивом, без двокрапки в кінці.

Починати перелік літератури з абзаца, розмір шрифту - 9, прізвище, ініціали - жирно, міжрядковий інтервал - одинарний, другий та інші рядки переліку подавати без абзаца. Нумерацію літератури подавати не автоматично. Бібліографія наводиться згідно з ДСТ 7.1-84 та рекомендаціями ВАК у “Бюлетені ВАК”.

Кількість посилань не більше 5.

Оформлення таблиць. Розмір шрифту - 9. Номер таблиці - вирівнювання справа.

Через один інтервал - назва таблиці без крапки в кінці.

Назва і графи (колонки) - вирівнювання по ширині без правого та лівого обрамлень.

Заголовки колонок починати з великої літери, підзаголовки - з малої.

Колонки не нумеруються, якщо на них немає посилань у тексті.

Колонки “№ ппта “Одиниця вимірювань” виключаються. Якщо необхідна нумерація найменувань параметрів та ін., то в графі “Назва” ставиться порядкова цифра з крапкою, а далі з великої літери йде необхідний текст, позначення, символ (без коми між ними), потім через кому (,) - одиниця вимірювань.

Фон колонок, рядків, клітин не передбачати. Товщина ліній однакова, нежирна.

Посилання в тексті: “табл. 1” або “які наведено в табл. 1”. Крапку в кінці тексту колонок, рядків не ставити.

^ Оформлення рисунків. Рисунки повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word (або скановані з належною якістю) та вставлені в текст. Номер рисунку (Рис. 1 - жирним шрифтом), назву, пояснювальні дані виконувати розміром шрифту 9, як і цифри по осях графіків.

Посилання на рисунки: рис. 1...”, які показано на рис. 1, рис. 1,а, рис. 2,б” (літери а,б - курсивом).

Підрисунковий текст може бути розміщено під рисунком або справа від нього з відступом від тексту зверху та знизу (5-6 пт) залежно від його розміру. У кінці підрисункового тексту крапки не ставити.

Умовні позначення для рисунку розміщуються під ним або на його полі.

Номери позицій на самому рисунку або кривих на графіках подавати курсивом, а також по тексту статті, де на них є посилання, та в підрисунковому тексті.

Розмір рисунку - оптимальний. Якщо рисунок невеличкий, його обтікають текстом, при цьому ширина тексту повинна бути не меншою 40 мм. Дозволяється угруповувати рисунки для ущільнення тексту статті.

^ Оформлення формул. Формули та рівняння виконуються звичайним текстом. Якщо є символьний знак, то за допомогою таблиці символів.

Складні та об’ємні формули виконуються в редакторі формул Equation.

Розміри:

^ Обычный - 11 Крупный символ - 11

Крупный индекс - 8 Мелкий символ - 11.

Мелкий индекс - 6.

Формули та рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, де на них є посилання. Порядковий номер формули - рівняння справа, а сама формула - посередині сторінки. Нумеруються тільки ті формули, на які є посилання в тексті. Перед формулою двокрапка не ставиться. Розшифровка формул виконується суцільним текстом.

Одиниця вимірювань ставиться в кінці тексту перед написанням формули.

Розшифровки формул починаються зі слів “где” або “де” - рівняння зліва, без двокрапки.

Дотримуватись правил синтаксису при виконанні тексту з формулами.

При написанні дробової формули бажано використовувати косу лінію для ущільнення тексту.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей подаються українською або російською мовою на електронному носії з роздрукованим примірником.

Формат А4 у редакторі Microsoft Word.

Розмір шрифту - 11, інтервал - одинарний, абзац - 7 мм. Орієнтація книжкова.

Обсяг тексту - не більше однієї сторінки.

Оформлення тези доповіді

Перший рядок - індекс УДК, розмір шрифту - 11, заголовними літерами, вирівнювання зліва.

Наступний рядок - через 5-6 пт з вирівнюванням зліва подаються ініціали, прізвище автора(ів), заголовними літерами, шрифт - 11.

Через кому - науковий ступінь (д-р техн. (екон.) наук; канд. ... наук; доктори ... наук або кандидати ... наук, якщо їх декілька). Далі через кому - посада (проф., доц., аспірант, викладач, ст. викладач тощо).

Через 5-6 пт - місце роботи, шрифт 11, вирівнювання зліва.

Через 5-6 пт - назва тези доповіді заголовними літерами, розмір шрифту - 11, без переносу слів і крапки наприкінці.

Текст тези доповіді має бути викладено стисло, чітко, зрозуміло, з дотриманням вимог правопису.

За помилки редакція відповідальності не несе. Тези доповідей друкуються в авторському варіанті.

У тексті не рекомендується наводити рисунки, формули. Таблиці можна подавати у випадку крайньої необхідності.

Тези обсягом більше однієї сторінки не приймаються.

При необхідності подається «^ Список літератури», без абзацу, курсивом, без двокрапки в кінці, шрифт - 11.

Через 5-6 пт - перелік літератури, з абзацу, шрифт - 9. Прізвище , ініціали - жирно. Міжрядковий інтервал - одинарний. Другий та інші рядки свого переліку - без абзацу. Нумерацію літератури подавати не автоматично.

Приклад

УДК 622.237


В.К. СЛОБОДЯНЮК, канд. техн. наук, доц., Ю.Ю. ТУРЧИН, магистрант,

ГВУЗ «Криворожский национальный университет»


^ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИВНЕВОГО СТОКА НА ГОРНЫЕ РАБОТЫ

В ГЛУБОКОМ КАРЬЕРЕ


В последние годы с увеличением глубин карьеров и их размеров по дневной поверхности возросло число случаев периодического затопления глубоких горизонтов. При неблагоприятных метеорологических условиях, на откачивание из карьера объема ливневого стока уходит 10-20 и более рабочих смен. Это приводит к отклонениям от разработанных квартально-месячных планов развития горных работ, к снижению скорости углубки карьера и к уменьшению его производительности по руде. Для решения поставленной задачи на базе формулы В.В. Ржевского была построена математическая модель для расчета в зависимости от главных параметров карьера (длины и ширины нижнего горизонта карьера, угла откоса борта) объема выработанного пространства карьера, площади его верхнего контура и объема ливневого стока, при том или ином предположении об интенсивности выпадения осадков (л/сга).

На рис. 1 приведены результаты моделирования затопления нижних горизонтов карьера для следующих условий: длина дна 400м, ширина дна 300м, угол откоса борта карьера 35º. С шагом в 25 м были рассчитаны параметры карьеров в интервале глубин от 50 до 400 м.Рис 1. Зависимость объема поверхностного стока (м³) от глубины карьера при разной интенсивности (л/сга) ливневых осадков. Штриховая линия - геометрический объем въездной траншеи (м³).


В результате выполненных исследований сформулирована важная научно-практическая задача, заключающаяся в разработке ресурсосберегающей технологии отработки глубоких горизонтов, допускающей частичное или периодическое затопление дна карьера.


Вимоги до оформлення статті

Стаття повинна містити виділені жирним шрифтом такі підрозділи: проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями; аналіз досліджень та публікацій; постановка завдання; викладення матеріалу та результати; висновки та напрямок подальших досліджень.

Обсяг статті - від 4 до 5 сторінок, включаючи анотацію, таблиці та рисунки.

Текст статті повинен бути набраний в редакторі ^ Мicrosoft Word або сумісних з ним. Настройки редактора: розмір сторінки - А4 (210297 мм); поля - 2,5 см з усіх боків; інтервал між рядками - одинарний; Times New Roman, шрифт 11.

Перед відомостями про авторів розміщується індекс УДК (заголовними літерами, шрифт 11).

Нижче – ініціали та прізвище авторів (заголовними літерами, шрифт 11), їх вчений ступінь та місце роботи.

Наступна строчка - назва статті (заголовними літерами, шрифт 11). Під назвою розміщується анотація мовою статті, шрифт 9.

Формули у статті мають бути набрані за допомогою редактора формул ^ Мicrosoft Equatіon або сумісних з ним.

Рисунки мають бути вставлені в текст і виконані в редакторі Мicrosoft Equatіon за допомогою функції "Рисунок Мicrosoft Word". Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення, або такі, що не піддаються редагуванню.

Окремо до статті подається інформація на трьох мовах (українською, російською, англійською): УДК, прізвище, ініціали автора(ів), назва статті, анотація, шрифт 9. Вирівнювання по ширині тексту. Прізвище, ініціали автора(ів) виділити жирним шрифтом.УДК 621.926


О.О. ЗАЙЧЕНКО, Е.И. НАЗИМКО, кандидати техн.наук, доц.

Донецький національний університет


^ Вибір граничної крупності класифікації твердої фази

підрешетних вод гравітаційного відділення


Основним параметром, який характеризує класифікацію твердого, являється гранична крупність розподілення. Під граничною крупністю розуміється крупність такого безкінечно вузького класу зерен, котрий порівну розподіляється між зливом та згущеним продуктом. Тобто ці частинки знаходяться в рівновазі під дією основних сил = відцентрової та опору рідини. Огляд літературних джерел та данні досліджень дозволяють зробити висновок про те, що за допомогою регулювання гідроциклонів шляхом зміни розвантажувального відношення, піскових насадок або підбором типу гідроциклону (діаметра циліндричної частини апарату) можна досягти змінювання граничної крупності розподілу частинок в необхідних межах.

Сучасні технології переробки крупнозернистих та тонких шламів представлені гвинтовими або конусними сепараторами та флотацією. Для збагачення в гвинтових сепараторах або шлюзах шлам потрібно класифікувати. Нижньою межею крупності живлення гвинтових сепараторів може бути розмір 0,5 або 0,2 мм.

Для одержання розподілу зернистих та тонких частинок за крупністю 0,2мм необхідно мати невисоку густину живлення (до 200 кг/м3) та прийняти гідроциклони з діаметром циліндричної частини не більше 500 мм. Такі апарати часто об’єднуються в батарею для забезпечення необхідної потужності по пульпі та встановлюються вертикально. Для крупності розподілення 0,5 мм можна використати гідроциклони більшого діаметру циліндричної частини та більшою потужності, відповідно. Такі апарати встановлюються під невеликим кутом нахилу до горизонту.

При направленні на збагачення в гвинтових сепараторах шламу 0,2-3мм знижується навантаження на операцію флотації і кількість флотаційних машин, реагентів, вакуум-фільтрів, з чим пов’язане зменшення витрат електроенергії та матеріалів. Але в цьому випадку підвищується зольність шламового концентрату тому, що селективність розділення вугілля в гвинтових сепараторах нижче, ніж у флотомашинах

Схожі:

Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (повна назва факультету)
Про затвердження (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання ради (скорочена назва факультету)
Про рекомендацію для вступу до аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання Вченої Ради (назва інституту, факультету)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (прізвище, ім’я та по батькові)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання Вченої ради (назва факультету, інституту) Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 20 року
Присутні – (вказується вчене звання, науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали членів ради)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу № засідання вченої ради інституту /факультету (скорочена назва)
Рекомендувати (асистент, ст викл., м н с та ін.) (ініціали, прізвище) для прикріплення до кафедри здобувачем за державним
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconДокументів, необхідних для складання кандидатських іспитів
Витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження теми дисертації (крім іспиту з філософії)
Витяг з протоколу засідання Ради факультету про доцільність публікації статті у виданнях кту iconВитяг з протоколу Вченої ради філософського факультету №155/7
Слухали: про затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантів 1-го року навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи