Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції icon

Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
Скачати 39.83 Kb.
НазваУдк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
Дата23.04.2013
Розмір39.83 Kb.
ТипДокументи

УДК 657.664

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


В сучасних ринкових умовах успішна діяльність кожного суб'єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції. Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України займається виробництвом та реалізацією продукції.

Питання, пов’язані з обліком готової продукції, висвітлювали вітчизняні й зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно проблеми обліку готової продукції розглянуто в працях вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М. Мурашка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, а також зарубіжних вчених: П.С. Безруких, Д. Блейка, Б. Нідлза, В.Ф. Палія, Ч.Т Хон грена. Але, на сьогодні, залишається ще багато невирішених питань щодо обліку готової продукції.

Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за коротші проміжки часу (зміну, декаду тощо), контроль за цілістю і своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям.

Відповідно до П(С)БО 9, готова продукція відноситься до запасів. До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів, відповідає затвердженим стандартам, пройшла технічний контроль підприємства і здана на склад або замовнику (покупцю) згідно з діючим порядком прийняття продукції [4].

З прийняттям Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні виникає необхідність по-новому відображати господарські операції з випуску готової продукції та її реалізації. Реалізація випущеної готової продукції – кінцева мета діяльності підприємства, заключний етап кругообігу його засобів, по завершенні якого визначаються результати господарювання та ефективність виробництва.

Облік готової продукції здійснюється на основі первинних документів – актів, накладних, відомостей випуску продукції; документів, що засвідчують якість. З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без застосування узагальнюючих документів. Виняток становить формування оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 "Готова продукція". Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів і залишків готової продукції. Однак, на нашу думку, цього недостатньо, тому доцільно на підставі первинних документів складати реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно формувати за напрямками реалізації, видами продукції, покупцями та замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу здійснювати оперативний контроль за реалізацією продукції, застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.

Випуск готової продукції за звітний місяць відображають у двох оцінках: за обліковими цінами (за плановою собівартістю) і за фактичною собівартістю, яка визначається наприкінці місяця після упорядкування звітної калькуляції, яка базується на даних аналітичного обліку.

Так, на думку Пушкаря М.С., щоб позбутися розбіжностей в оцінці готової продукції, необхідно визначити відхилення між фактичною й умовною вартістю продукції після формування калькуляції, та скласти виправні проводки: Дт 26 "Готова продукція"; Кт 23 "Виробництво" (якщо фактична собівартість готової продукції перевищує умовну вартість). Або сторнувати такий запис, якщо фактична собівартість виявиться меншою від умовної вартості [5, 376].

Вважаємо за доцільне на виробничих підприємствах до рахунку 26 "Готова продукція" відкрити два субрахунки: 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової ціни".

Пропонуємо надходження на склад готової продукції відображати записом: Дт 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; Кт 23 "Виробництво".

Одночасно  потрібно  відобразити  суму  відхилень,  яка виникає між фактичною виробничою собівартістю готової продукції та її вартістю за обліковими цінами. Якщо фактична собівартість готової продукції виявиться вищою, ніж її вартість за обліковими цінами, то додатково слід сформувати запис: Дт 261 "Готова продукція за обліковими цінами"; Кт 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готовою продукції від облікової ціни".

При від'ємному значенні відхилення запис на рахунках обліку буде зворотнім: Дт 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової ціни"; Кт 261 "Готова продукція за обліковими цінами".

Необхідність виокремлення зазначених субрахунків пояснюється тим, що в аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами, а надходження та відпуск готової продукції в синтетичному обліку - за фактичною виробничою собівартістю; при цьому облікові записи в системі рахунків можуть бути різними.

Отже, сьогодні однією з складових ефективної організації обліку наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.

Список використаних джерел:

  1. Верига Ю.А. Фінансовий облік [текст]: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко.− К.: « Центр учбової літератури», 2012. − 438 с.

  2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. / Н.О.Гура. – К.: Знання, 2010. - 320 с.

  3. Круш П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. посіб. /  за заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігіна. - К.: Ельга-Н., КНТ, 2007. - 780 с.

  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”: Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999р. №246 (із змінами та доповненнями).- Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/.

  5. Пушкар М.С Фінансовий облік / М.С Пушкар - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

Схожі:

Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconНормативна база бухгалтерського обліку для сільськогосподарських підприємств
Особливості обліку, пов'язані головним чином з обліком засобів виробництва, витрат І готової продукції
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку І контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку І контролю як функцій...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку і контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку і контролю як функцій...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку І контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку І контролю як функцій...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconПроблеми та шляхи вдосконалення податкового обліку у господарській діяльності підприємства студентка Прокопчук Юлія Миколаївна
...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconПроблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconЦарук Н. Г., старший викладач Ніжинський агротехнічний інститут формування та облік витрат на овочевих переробних підприємствах
Організації обліку витрат і калькулювання собівартості повинні вирішуватись, виходячи із специфічних особливостей овочевого консервного...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconІі міжнародна науковО-практична конференція «публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства І практики»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення...
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconПрактикум із контролю виробництва збк
Отримання навичок при визначенні якості сировинних матеріалів, напівфабрикатів та готової продукції
Удк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції iconУдк 657. 62(073) Поняття стратегії в стратегічному управлінні О. В. Кравченко К. е н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту двнз «уабс нбу»
В статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділені її основні складові, визначено особливості та проблеми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи