Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону icon

Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону
НазваРозділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону
Сторінка1/5
Дата23.04.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


РОЗДІЛ 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ


5.1. Сутність та складові
фінансової безпеки регіону


Фінансова безпека є однією з найважливіших характеристик економічної системи, що визначає її здатність функціонувати в режимі розширеного відтворення, забезпечувати фінансовими ресурсами національне господарство і стимулювати еконо­мічний розвиток.

Нерівномірність розвитку фінансового сектору, зниження обсягів виробництва на підприємствах України, збитковість більшості стратегічно важливих підприємств, глибока струк­турна деформація вітчизняного виробництва, критично низька народжуваність та надмірно висока смертність, падіння рівня життя, низький рівень оплати праці, збільшення рівня бідності, досить великий рівень безробіття з урахуванням прихованого представляють загрозу розвитку регіонів України.

В умовах розвитку кризових явищ в економіці, що харак­теризуються значним коливанням факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ функціонування підприємств, зростання рівня загроз їх фінансовим інтересам з боку окремих суб’єктів господарювання, підвищенням рівня фінансових ризиків, однією з актуальних проблем сьогодення є забезпечення фінансової безпеки підприємства. Фінансова криза в Україні суттєво ускладнює умови господарювання і посилює конкурентну боротьбу між суб’єктами підприємництва, що може погіршу­вати їхній фінансовий стан і більше того – привести до банкрутства.1 Тому найважливішим елементом економічної без­пеки в сучасних умовах є фінансова безпека, оскільки тільки той, хто ефективно розпоряджається грошовими потоками підприємства, забезпечує його стратегічний розвиток.2 Загаль­новідома така аксіома: абсолютної безпеки неможливо досягти в жодній сфері людської діяльності. Будь-яка діяльність є потен­ційно небезпечною.

Однак, варто зауважити, що фінансова безпека має бути досягнута не лише на рівні національної економіки, регіонів, а й на рівні окремих суб’єктів господарювання. Адже захищеність економічних інтересів підприємств забезпечує їх стале функціо­нування та розвиток, що сприяє зростанню економіки, форму­ванню здорового конкурентного середовища та передумов для залучення інвестицій. Дослідженню проблеми фінансової без­пеки на рівні держави присвячено праці багатьох вітчизняних науковців – О. Барановського, В. Мунтіяна, М. Єрмошенка, В. Предборського, М. Білик, І. Бланка, О. Ареф’єва та інших. Проте, аналіз робіт, опублікованих за результатами наукових розробок в цьому напрямку, доводить, що у вітчизняній науко­вій літературі бракує системного дослідження окремих питань, присвячених цій тематиці, зокрема, ще не вироблено єдиного підходу до трактування сутності «фінансової безпеки», не достатньо розроблений інструментарій для оцінки фінансової безпеки, що буде зручним та доцільним для застосування в практиці вітчизняних бізнес-структур.

Процеси глобалізації та диференціація регіонального розвит­ку породжують економічні відносини, всередині яких вини­кають деструктивні суперечності як джерела загроз економічної безпеки в цілому і фінансової особливо. Наявність загроз фінансовій безпеці стримують розвиток економіки регіонів, як наслідок, призводять до зростання соціальної напруженості. У зв’язку з цим для стабільного економічного розвитку регіонів та держави в цілому при формуванні бюджету та здійсненні регіональної політики необхідно враховувати стан фінансової безпеки кожного регіону.

Поняття фінансової безпеки так само широке, як і тлума­чення фінансів як системи економічних відносин, що виникають в процесі створення та використання централізованих і де­централізованих фондів грошових коштів. Отже, фінансова безпека являє собою надзвичайно складну багаторівневу систе­му, яку утворюють ряд підсистем, кожна з яких має свою власну структуру і логіку розвитку.

Для визначення системи захисту фінансової безпеки регіону необхідно розкрити поняття «безпека», «небезпека», «загроза», «катастрофа», «ризик».

Тлумачення поняття фінансова безпека наводяться у багатьох довідкових, наукових та навчальних виданнях. Водночас не існує єдиної думки про зміст даної економічної категорії.

Безпека в загальному розумінні – це забезпечення життє­діяльності регіону. Головне завдання безпеки регіону полягає у прагненні забезпечити обґрунтовану оцінку ресурсних можли­востей, визначенні очікуваних результатів і прогнозуванні нас­лідків. Кожен регіон повинен мати власну цілісну та закінчену систему життєздатності, зокрема, можливість постановки самос­тійної мети розвитку, відносну відособленість управління, наявність автономних систем ресурсонакопичення й ресурсови­користання.

Безпека – стан захищеності від негативного впливу якихось чинників.

Вперше згадується про безпеку в 28 главі Старого Завіту Біблії. У перекладі з грецької поняття безпека означає «володіти ситуацією».1 Вперше офіційно термін «безпека» було викорис­тано урядом Російської імперії в «Положенні про заходи до охорони державного порядку і суспільного спокою» від 14 серп­ня 1881 року. Сучасний же термін ввів у політичний лексикон президент США Теодор Рузвельт у 1904 році.2

Під небезпекою в загальному значенні розуміють об’єктивно існуючу можливість негативного впливу на якесь явище, систе­му, механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому може бути заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану тощо.3

Відсутність безпеки або процес її зниження трактується як загроза, явище та загрозливий процес для існування життя і його перспектив. Загроза – конкретна і безпосередня форма небезпе­ки або сукупність негативних чинників чи умов; наявне або потенційно можливе негативне явище (чинник), яке створює небезпеку для реалізації національних інтересів у фінансово-кредитній сфері країни, фінансових інтересів регіонів, суб’єктів господарської діяльності і населення.4 Серед новітніх загроз для фінансово-економічної безпеки підприємства експерти нази­вають такі явища, як гринмейл, рейдерство, кардерство (карде­ринг), конкурентну розвідку. Гринмейл – корпоративний шан­таж шляхом скуповування значного числа акцій певної компанії з пропозицією продати їх за умови, що інші компанії підпи­сують угоду про невтручання. Рейдерство – недружнє поглинан­ня. Кардерство – діяльність, споріднена з фальшуванням грошей.

Катастрофами називаються стрибкоподібні зміни, які вини­кають у вигляді раптової відповіді системи на повільну зміну зовнішніх умов.5 Ризик – кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них.1 Суттєвою проблемою в забезпеченні фінансової безпеки регіону є відсутність апробованих і стандартизованих методів попере­дження ризиків, а також формалізація і дослідження структури самих ризиків. Серед ризиків фінансово-господарської діяль­ності підприємств, що є найсуттєвішими загрозами фінансовій безпеці варто виділити такі: податковий ризик, комерційний, валютний, інфляційний, процентний, кредитний, депозитний, ризик на виконання зобов’язань, ризик зниження фінансової стійкості. У економічній літературі окремо питанням фінансової безпеки регіону не приділялося достатньої уваги. Частково це можна пояснити тим, що багато питань фінансової безпеки знаходять своє віддзеркалення при розробці фінансової політики і управлінні фінансами регіону.2

Враховуючи багатоаспектність поняття фінансової безпеки, складність взаємозв’язків і взаємозалежності різних її елементів, а також необхідність консолідації економічних і фінансових інтересів громадян, підприємств, регіонів і держави у напрямі забезпечення стійкого економічного розвитку, до складу фінан­сової безпеки доцільно включити такі структурні компоненти:

  • фінансову безпеку людини/окремого громадянина і домогосподарства;

  • фінансову безпеку підприємства;

  • фінансову безпеку регіону.

Фінансова безпека становить надзвичайно складну багаторів­неву систему, утворену низкою підсистем, кожна з яких має власну структуру та логіку розвитку. Значення ж її ґрунтовного формулювання полягає в тому, що відповідно до змісту, який у неї вкладається, повинні формуватися всі елементи повноцінної системи фінансової безпеки.3 Сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва вчені трактують неоднозначно, часто дотримуються точки зору, яка базується на визначенні фінан­сової безпеки держави та екстраполюють її на мікрорівень. М. Д. Білик наголошує на тому, що питання фінансової безпеки є системним, оскільки пов’язує між собою окремі країни, регіо­ни, господарюючі суб’єкти, економіку, фінанси тощо.1 Фінансо­ва безпека охоплює фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх господарств, населення в цілому, підприємців, підпри­ємств, організацій, регіонів, окремих секторів економіки, дер­жави та різноманітних міждержавних утворень, світового спів­товариства в цілому.2 Справді, всі елементи економічної систе­ми є взаємопов’язаними; економічний добробут суспільства не може бути досягнутий без впровадження ефективного господа­рювання суб’єктів підприємництва. Останнє досягається шля­хом проведення урядом виваженої фіскальної, грошово-кредит­ної, монетарної, зовнішньоекономічної політики тощо. Бі­лик М. Д. визначає фінансову безпеку як такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, подат­кової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та зовнішніх негативних впливів, здатністю забез­печити ефективне функціонування національної економічної системи та її зростання.3


^ Таблиця 5.1

Сучасні підходи до визначення поняття «фінансова безпека»

з/п

Автор

Визначення

Джерело

1

К. Горачєва

Фінансова безпека – це такий фінансовий стан, що характеризується:

по-перше, збалансованістю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та послуг, які використовуються підприємством;

по-друге, стійкістю до зовнішніх та внутрішніх загроз;

по-третє, здатністю фінансової системи підпри­ємства забезпечити реалізацію його фінансових інтересів, цілей та задач достатнім обсягом фінансових ресурсів;

по-четверте, забезпечувати розвиток всієї фінансової системи.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10favsft.pdf

Горячєва К. С. Механізм уп­равління фінансовою безпе­кою підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / К. С. Горячева. – К. : НАУ, 2006. – 17 с.

2

Р. С. Папехін

Здатність розробляти і проводити фінансову стра­тегію відповідно до цілей загальної корпоративної стратегії в умовах невизначеного і конкурентного середовища.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10favsft.pdf

Папехин Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р. С. Папехин. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007. – 16 с.^ Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

3

Т. Б. Кузенко

Стан найбільш ефективного використання інфор­маційних, фінансових показників, ліквідності та платоспроможності, рентабельності капіталу, що знаходиться в межах своїх граничних значень.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10favsft.pdf

Кузенко Т. Б. Управление финансовой безопасностью / Т. Б. Кузенко // Бизнес­информ. – 2007. – № 12(1). – С. 27–29

4

В. Мунтіян

Стан найбільш ефективного використання кор­поративних ресурсів підприємства, відображеного в оптимальних значеннях фінансових показників прибутковості та рентабельності бізнесу, якості правління, використання основних та обігових фондів підприємства, структури його капіталу, норм дивідендних виплат за цінними паперами, а також курсової вартості його цінних паперів як синтетичного індикатора поточного фінансово-господарського стану підприємства і перспектив його технологічного та фінансового розвитку.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10favsft.pdf

Мунтіян В. І. Економічна без­пека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 464 с.

Папехин Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятий / Р. С. Папехін. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007. – 16 с.Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

5

І. А. Бланк

Кількісний і якісно детермінований рівень фінан­сового стану підприємства, що забезпечує стабіль­ну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенціальних загроз зовнішнього та внутріш­нього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному і перспективному періоді

Бланк И. А. Управление фи­нансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.

6

О. І. Судакова

Важлива складова частина економічної безпеки підприємства, що базується на незалежності, ефек­тивності і конкурентоспроможності фінансів під­приємства, яка відображається через систему критеріїв і показників його стану, що характе­ризують збалансованість фінансів, достатню лік­відність активів і наявність необхідних грошових резервів, фінансову стабільність, ступінь захи­щеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vetp/2010_29/10favsft.pdf

Судакова О. І. Стратегічне управління фінансовою без­пекою підприємства / О. І. Су­дакова // Економічний прос­тір. – 2008. – № 9. – С. 140–148.

Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

7

Г. Пастернак-Таранушенко

Різновид безпеки, що має вплив на всі галузі економіки держави

Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави
/ Г. Пастернак-Таранушенко. – К., 1994. – 140 с.

8

А. Кириченко, Ю. Ким

Финансовую безопасность как финансовое поло­жение и финансовую стабильность, способные обеспечить предприятию нормальное эффективное развитие его деятельности.

Кириченко О. Вплив інфля­ційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О. Ки­риченко, Ю. Кім // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – 238 с. [С. 84].

9

Н. И. Реверчук

Защита от возможных финансовых затрат и предупреждения банкротства, достижения наибо­лее эффективного использования ресурсов.

Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою під­приємницьких структур / Н. Й. Реверчук. – Л. : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с. [С. 22–23]

10

А. Г. Заго­родний

Це здатність забезпечити ефективне функціо­нування національної економічної системи та економічне зростання

Загородний А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. За­городний, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

11

Р. С. Папехін

Здатність протистояти існуючим і виникаючим небезпекам і погрозам, що прагнуть завдати фінансової шкоди

Основные направлення повы­шения эффективности эконо­мики, управлення и качества подготовки специалистов : сб. ст. III Междунар. науч.-прак­тич. конф. / Р. С. Папехин. – Пенза, 2005. – 0,25 п.л

^ Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

12

О. І. Баранов­ський

Це специфічний вид суспільно-економічних відно­син, які виникають між державою та суб’єктами соціально-економічних відносин

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_28_3/42.pdf

13

М. М. Єрмо­шенко

Це стан фінансово-кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю та якістю сис­темної сукупності фінансових інструментів

14

Л. О. Омеля­нович,

Г. Є. Дем’я­ненко

Це стан фінансово-кредитної сфери, що характе­ризується збалансованістю, стійкістю до внутріш­ніх і зовнішніх загроз та дозволяє забезпечувати ефективне функціонування національної еконо­мічної системи, економічне зростання та соціаль­ний розвиток

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_28_3/42.pdf

15

Г. В. Іващенко

Це сукупність умов існування суб’єкта, якими він оволодів у процесі самореалізації

16

В. Т. Шлемко,

І. Ф. Бінько

Це стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання

17

В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько

Захищеність фінансових інтересів суб’єктів госпо­дарювання на усіх рівнях фінансових відносин; забезпеченість домашніх господарств, підпри­ємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки держави фінансовими ресур­сами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання відповідних зобов’язань

Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

^ Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

18

Інтернет ресурс

Під фінансовою безпекою розуміємо такий дина­мічний стан фінансових відносин, за якого б ство-рювались сприятливі умови та необхідні ресурси для розширеного відтворення економічного росту та підвищення життєвого рівня населення, удос­коналення національної фінансової системи для успішної протидії внутрішнім і зовнішнім факто­рам дестабілізації фінансового стану в державі.

http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Pravo/72712.doc.htm

Бандурка О. М. Основи еко­номічної безпеки / О. М. Бан­дурка. – Х., Видавництво На­ціонального університету внутрішніх справ. – 2003. – С. 270

19

Інтернет ресурс

Багатопланове поняття, яке визначається конкрет­ними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу

http://stydentam.org.ua/3424.html

20

М. М. Єрмо­шенко

Являє собою кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних погроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого росту в поточному і перспективному періоді

Фінансовий менеджмент : курс лекцій. Національна ака­демія управління / [Єрмо­шенко М. М., Єрохін С. А., Стороженко О. А., Плужни­ков І.О., Горячева К. С.] – К. : НАУ, 2004. – 506 с.

21

Інтернет ресурс

Понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне

http://www.mabico.ru/lib/1979.html

Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

22

Інтернет ресурс

Финансовая безопасность – это такое поведение и такая организация, при которой уменьшаются риски финансовых потерь

http://happywoman.com.ua/article&pid=776&-chto-takoe-finansovaya-bezopasnost

23

Константан Балашов

Термин, обозначающий защищенность человека с финансовой точки зрения. Грубо говоря, наличие запаса денег на черный день

http://nachni.com/tiki-read_article.php?articleId=55

24

Інтернет ресурс

Создание условий устойчивого, надежного функ­ционирования финансовой системы страны, госу­дарства, региона, предотвращающих возникнове­ние финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении основ­ных участников экономической деятельности фи­нансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения.

http://termin.bposd.ru/publ/2-1-0-22568

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь
/ Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозов­ский, Е. Б. Стародубцева. – [5-е изд., перераб. и допов.]. –М. : ИНФРА-М, 2007. – 495 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-М»)

25

Інтернет ресурс

Певний рівень незалежності, стабільності і стій­кості фінансової системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають загрозу фінансовій безпеці

http://pidruchniki.com.ua/19740704/finansi/finansova_bezpeka_sutnist_mistse_sistemi_ekonomichnoyi_bezpeki

26

Інтернет ресурс

Здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне функціонування національної еконо­мічної системи та стале економічне зростання

http://pidruchniki.com.ua/19740704/finansi/finansova_bezpeka_sutnist_mistse_sistemi_ekonomichnoyi_bezpeki^ Продовж. табл. 5.1

з/п

Автор

Визначення

Джерело

27

Інтернет ресурс

Є ґрунтовною складовою економічної безпеки держави, оскільки на фінансах базується будь-яка економіка, фінанси — кров економічної системи держави

http://pidruchniki.com.ua/19740704/finansi/finansova_bezpeka_sutnist_mistse_sistemi_ekonomichnoyi_bezpeki

28

Інтернет ресурс

Це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, бан­ківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних факторів

http://212.26.146.91/doc/?uid=1078.22473.0

Дещо інший підхід до трактування сутності фінансової безпеки можна помітити у Кульпінського С. Так, він пропонує розуміти її як цілеспрямований комплекс заходів фіскальної та монетарної політики з метою досягнення стабільності фінансо­вої системи та створення сприятливого інвестиційного клімату.1

І. А. Бланк розглядає фінансову безпеку підприємства з погляду кількісного і якісного детермінованого рівня фінан­сового стану підприємства, що забезпечує стабільну захище­ність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенціальних погроз зовнішнього і внутрішнього характеру.2 Ці параметри визначаються на основі його філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки його стійкого зростання в поточному і перспек­тивному періоді.

З точки зору Ареф’євої О. В. фінансова безпека підприємства – комплексне поняття, що відображає такий стан фінансів, при якому підприємство здатне стабільно розвиватися, зберігаючи свою фінансову безпеку в умовах додаткового рівня ризику.3

У монографії Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. «Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення» фінансовою безпе­кою вважається «такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив­них впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання».4 У проекті Концепції економічної безпеки України (Інститут еконо­мічного прогнозування НАН України) «фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість домашніх гос­подарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, достат­німи для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’я-зань». Крім того, в аналітичній доповіді «Проблеми економічної безпеки в Україні» розглядається поняття «безпека валютно-фінансової сфери». Г. Пастернак-Таранушенко наводить термін «фінансово-грошова безпека» як «різновид безпеки, що має вплив на всі галузі економіки держави».

У монографії Сенчагова В. К. «Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки» під «системою фінансової без­пеки розуміється створення таких умов функціонування фінан­сової системи, за яких, по-перше, гранично мала можливість переспрямування фінансових потоків до незакріплених законо­давчими нормативними актами сфери їх використання і,
по-друге, до мінімуму знижено можливість явного зловживання фінансовими коштами».1 Такий підхід є дуже вузьким і зво­диться фактично до недопущення неефективного використання фінансових коштів або зловживання ними.

О. Барановський вважає, що «фінансова безпека – це:

  • ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин;

  • рівень забезпеченості громадянина, домашнього господар­ства, верств населення, підприємства, організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави, суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань;

  • стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банків­ської, бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, мит­но-тарифної та фондової систем, а також системи ціноутво­рення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю відвер­нути зовнішню фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування національ­ної економічної системи та економічне зростання;

  • якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає негативному впливу можливих прорахунків і прямих зловжи­вань на фінансовий стан наявних і потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених коштів».2

Останнє визначення є занадто широким і розмитим, тому що охоплює й такі аспекти, які до фінансових відносин не мають безпосереднього відношення, а саме: митно-тарифна система, система ціноутворення тощо.

Під фінансовою безпекою В. Мунтіян розуміє «такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджет­ної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здат­ністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання».1 Це формулю­вання поняття «фінансова безпека» повністю збігається з думкою В. Т. Шлемка і І. Ф. Бінька.2

За дорученням Ради національної безпеки України була роз­роблена Концепція фінансової безпеки, згідно якої фінансова безпека – це складова економічної безпеки, що характеризує стан захищеності життєво важливих ключових інтересів держа­ви, регіонів, підприємницьких структур і громадян у фінансовій сфері від впливу широкого кола негативних чинників. Серед основних критеріїв фінансової безпеки розробники Концепції називають достатність фінансових ресурсів, їх збалансованість і ліквідність, що забезпечує нормальне існування і розвиток суб’єктів економічного життя.3

Фінансова безпека підприємства – це захищеність його інтересів та пріоритетів; одночасно – це його забезпеченість повною мірою необхідною сумою фінансових ресурсів для про­вадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, підтримання оптимальних обсягів виробництва та грошових надходжень. Проте, комплексний підхід до визначення даної категорії як у вітчизняній, так і у світовій науковій практиці знаходиться у стадії становлення. Дослідження вчених сто­суються переважно забезпечення економічної безпеки підпри­ємства, визнаючи її фінансову складову як один з численних факторів, навіть другорядних, що впливають на фінансовий стан суб’єкта господарювання. Проте, саме фінансові ресурси під­приємства, їх достатність, визначають характер діяльності робо­ти підприємства, обсяги його виробничо-господарської діяль­ності, пріоритетні напрямки розвитку, дотримання орієнтовної стратегії фірми тощо. Все це стає можливим лише за допомогою підтримання фінансової безпеки підприємства на належному рівні.

Серед багатоманітності визначень поняття фінансова безпека підприємства все ж простежуються спільні думки та підходи: відчуття захищеності підприємства від деструктивного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз, ефективне використання корпо­ративних ресурсів, підтримання оптимального рівня стійкості та розвитку з поступовим досягненням мети фірми.1

Фінансова безпека як економічна категорія містить у собі по­няття фінансової стабільності. Фінансова стабільність – це характеристика можливостей підприємства щодо досягнення абсолютної або нормальної фінансової стійкості при контрольо­ваній фінансовій рівновазі та одночасній здатності до стійкого економічного зростання, враховуючи найбільш значущі зов­нішні фактори.

Г. Шиназі визначає, що «фінансова стабільність – це ситуа­ція, в якій фінансова система здатна задовільно виконувати три ключові функції одночасно. По-перше, фінансова система ефек­тивно і безупинно сприяє міжчасовому розподілу ресурсів в економіці від власників заощаджень до інвесторів і розподілу економічних ресурсів загалом. По-друге, фінансові ризики на перспективу визначаються й оцінюються з прийнятною точ­ністю, а також відносно добре управляються. По-третє, фінансо­ва система перебуває у такому стані, що вона без напруги, якщо не безупинно, може абсорбувати фінансові та реальні еконо­мічні непередбачувані події».2

В. Ален та Г. Вуд у праці «Визначення та досягнення фі­нансової стабільності» фактично ототожнюють фінансову безпе­ку із фінансовою стабільністю на макроекономічному рівні. Схоже ототожнення категорій фінансової безпеки та стабіль­ності є певною мірою характерне для вітчизняної та російської економічної літератури, зокрема, С. Козлов ототожнює фінан­сову безпеку із стабільним станом фінансової системи, спря­мованим на економічний розвиток. Тобто фінансова безпека держави – такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негатив­них чинників, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання. Інший вітчизняний економіст, О. Василик, лаконічно зазначає фінансову безпеку як «…надійну захищеність фінансової системи від внутрішніх та зовнішніх загроз». Взаємозв’язок фі­нансової безпеки та економічного розвитку покладено в основу визначення А. Сухорукова, згідно з яким фінансова безпека – це захищеність держави у фінансовій сфері або такий стан бюджет­ної, податкової та грошово-кредитної систем, який гарантує спроможність держави ефективно формувати, зберігати від над­мірного знецінення та раціонально використовувати фінансові ресурси країни для забезпечення її соціально-економічного розвитку та обслуговування фінансових зобов’язань.1

Отже, під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансово-кредитної сфери регіону, який характеризується зба­лансованістю і якістю системної сукупності фінансових інстру­ментів, технологій і послуг, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю цієї сфери забезпечу­вати захист національних фінансових інтересів, достатні обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення, і в цілому – ефективне функціонування національної економічної системи і соціальний розвиток.

У цілому стан фінансової безпеки є головним критерієм оцінки ефективності державної політики і діяльності владних структур під час реформування і розвитку фінансово-кредитної сфери.

Фінансова безпека як важливий елемент економічної безпеки – це сукупність фінансових умов, які виражаються в обсязі фінансових ресурсів і принципах їх розподілу, за допомогою яких забезпечується здатність підприємства до ефективного розвитку. Можна зазначити, що фінансова безпека – це гарантія фінансового забезпечення конкурентоспроможності.2

Фінансово-кредитна система країни містить такі сектори: грошово-кредитний, бюджетний, валютний, банківський, інвес­тиційний, фондовий, страховий. Такій структурі має відповідати і фінансова безпека регіону (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Складові фінансової безпеки регіону1

Кожна із цих складових має бути менше певних порогових значень, що буде свідчити про безпечний рівень цих секторів, а отже, і фінансової безпеки в цілому.

Фінансова безпека регіону – це його фінансова самостійність (автономія), яка у проявляється у здійсненні контролю над ресурсами регіону і визначається можливостями найбільш повно використовувати конкурентні переваги регіону; це висо­кий рівень стабільності регіональної економіки, який забезпечує надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створює гарантії для ефективної підприємницької діяльності, стримування впливу дестабілізуючих факторів; здат­ність регіону до розвитку, тобто самостійної реалізації і захисту регіональних економічних інтересів, модернізації виробництва відповідно до сучасних тенденцій, проведення ефективної інвес­тиційної та інноваційної політики, створення умов для розвитку інтелектуального і трудового потенціалу регіону.

Однак беручи до уваги усе вищесказане, слід визнати, що рівномірний постійний розвиток підприємств, забезпечення зростання рівня життя громадян, позитивні тенденції в окремих секторах економіки, збільшення потенціалу регіонів та держави загалом можливе лише в ідеалі. В реальних умовах обов’язкові критерії фінансової безпеки одних суб’єктів зазвичай не характерні для інших. Тобто те, що є вигідним і безпечним для пересічного громадянина, конкретного підприємства, регіону, не завжди приносить користь і має позитивні наслідки для держави.

Фінансова безпека – це фінансовий стан, який характери­зується, по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінан­сових інструментів, технологій і послуг, котрі використо­вуються; по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз; по-третє, здатністю фінансової системи забезпечувати реалі­зацію власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів; по-четверте, забезпечувати ефек­тивний і сталий розвиток цієї фінансової системи. Інакше кажу­чи, фінансова безпека – багатогранне комплексне поняття, що забезпечує дотримання заданого режиму роботи серед численних ризиків.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconДячек С. М., к е. н., доц. Житомирський державний технологічний університет проблеми оцінки рівня фінансової безпеки держави та шляхи їх вирішення
Таким чином, з метою діагностики рівня фінансової безпеки для своєчасного виявлення загроз та подолання їх наслідків, постає потреба...
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconСтупак А. В., асистент Житомирський державний технологічний університет проблеми банківської безпеки в контексті забезпечення фінансової безпеки україни
Наслідки цих явищ в більшій мірі відобразилися саме на стані банківського сектору країни, а отже, нагального вирішення потребує питання...
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема  фінансова основа економічного розвитку регіону
Об’єкти накопичення фінансових ресурсів регіону наведені на рис. Фінансові ресурси регіону створюють основу для економічного розвитку...
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема Економічна сутність фінансової стійкості банку
Економічна сутність фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема Економічна сутність фінансової стійкості банку та фактори впливу на неї
Суть фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема Сутність І особливості фінансової діагностики підприємств > Складання глосарія
Проведіть критичний аналіз різних точок зору вчених-економістів по кількості І складові загальних функцій управління
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconЧинники фінансової безпеки економіки в умовах глобалізації
План роботи науково-методичного семінару кафедри фінансів, грошового обігу І кредиту на 2011-2912 н р
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування Предмет курсу «міжнародна безпека». Поняття національної та міжнародної безпеки
Тема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування
Розділ теоретичні основи фінансової безпеки регіону сутність та складові фінансової безпеки регіону iconТема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування Предмет курсу «міжнародна безпека». Поняття національної та міжнародної безпеки
Тема Економічна сутність міжнародної безпеки та історичні передумови її формування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи