Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством icon

Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством
Скачати 50.83 Kb.
НазваУдк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством
Дата23.04.2013
Розмір50.83 Kb.
ТипДокументи

УДК 658.15

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

А. А. Абсалямова, магістр спеціальності «Фінанси і кредит»

А. О. Пантелеймоненко, д.е.н., професор – науковий керівник

Ключові слова: фінансовий контролінг, антикризовий контролінг, конторолінг, антикризове фінансове управління.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення, коли Україну визнано світовим співтовариством, як країну з ринковою економікою, ще актуальнішою стає проблема здійснення дієвого та ефективного внутрішнього контролю діяльності суб’єктів господарювання.

В Україні, економіка якої тісно інтегрована в світові процеси, криза вплинула на діяльність практично всіх підприємств. Основними рисами середовища, в якому змушені працювати сучасні підприємства, є: динамічні зміни зовнішньоекономічного середовища, стагнація ринків, поява нових технологій, скорочення життєвого циклу продуктів. Сьогоднішня економічна ситуація є тестом на життєздатність підприємств у нових складних умовах. Водночас перевірку на життєздатність зазнають всі складові менеджменту підприємства – від стратегії розвитку до ефективності організації бізнес-процесів. Виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах пов’язане з низьким рівнем менеджменту. Вагомим чинником, який не сприяє прийняттю адекватних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу, зокрема фінансового контролінгу [3].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням теорії і практики контролінгу присвячені дослідження зарубіжних і вітчизняних учених і фахівців, що з’явилися останніми роками, серед яких, у першу чергу, необхідно виділити роботи зарубіжних фахівців: П. Хорвата, Й. Вебера, Х.-Ю. Купера, Т. Райхманна, Д. Хана, Д. Шнайдера, Е. Майера, Б. Штайгмайера, Р. Манна, К. Реннера, Х. Фольмута, Х. Штіглера, Р. Хоф­майстера, А. Дайле, а також вітчизняних учених і економістів: Данілочкиної Н. Г., Фалько С. Г., Кармінського А. М., Ананькиної Е. А., Малишевої Л., Якименко А. А. та ін. Проте залишається ще багато нез’ясованих моментів та суперечностей, пов’язаних не тільки з трактуванням самої суті фінансового контролінгу, а й щодо методів і прийомів його використання у практиці вітчизняного господарювання.

^ Формулювання мети. Метою статті є обґрунтування доціль­ності впровадження контролінгу, як заходу антикризового фінансового управління на українських підприємствах.

^ Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній практиці управління контролінг розглядають як систему, яка включає в себе такі елементи: фінансовий контролінг, інвестиційний контролінг, контролінг персоналу, маркетинговий контролінг та інші елементи залежно від специфіки діяльності підприємства. Фінансовий контролінг є найважливішою невід’ємною складовою, тому що будь-яка система управління підприємством направлена на досягнення головної мети – підвищення добробуту акціонерів, тобто отримання прибутку або підвищення вартості бізнесу З цим і пов’язано, що кінцевим результатом функціонування системи є планування, контроль та оцінка саме фінансових результатів.

Фахівці визначають, що сьогодні в Україні особливо гостро постає питання впровадження на підприємствах систем контролінгу. Використання передових західних методик управління підприємством, ефективного використання інформації, забезпечення стабільного розвитку є надзвичайно актуальним. Зазвичай впровадження методик управління здійснюється в період стабільного поступального розвитку, а в період кризи відбувається розвиток та удосконалення систем.

Українським підприємствам доведеться займатися впровадженням контролінгу у складний період. Особливо актуальним для сьогодення є аналіз існуючих західних методик, розробка адаптованих до умов України методологій впровадження, вивчення досвіду впровадження на західних підприємствах [5]. Таким чином, доцільним для вітчизняних підприємств є впровадження антикризового контролінгу.

В основу антикризового контролінгу покладено забезпечення успішного функціонування діяльності підприємства в довгостроковій перспективі шляхом:

 • адаптації стратегічних цілей до змінних зовнішніх умов;

 • погодження оперативних планів із стратегічним планом розвитку підприємства;

 • координації та інтеграції оперативних планів по різних бізнес-процесах;

 • створення системи забезпечення менеджерів інформацією для різних рівнів управління в оптимальні проміжки часу;

 • створення системи контролю над виконанням планів, корегування їх змісту та строків реалізації;

 • адаптації організаційної структури управління підприємством із ціллю підвищення її гнучкості та здатність швидко реагувати на змінні умови зовнішньої сфери [1].

Однією з головних причин виникнення та втілення концепції фінансового контролінгу стала необхідність у системній інтеграції різних аспектів управління бізнес-процесами в організаційній системі. Фінансовий контролінг забезпечує методичну інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту, а також для оцінки ситуації та прийняття управлінських рішень.

Сьогодні на більшості великих підприємств в Україні використовуються традиційні методи управління та планування, практично відсутнє стратегічне планування та взаємозв’язок планів і бюджетів у масштабі підприємства. Для таких підприємств необхідне впровадження системи контролінгу з «нуля».

Великим підприємствам бажано створювати посаду або відділ контролінгу. Вирішення складних завдань необхідно проводити із залученням консалтингової фірми. Для деяких малих і середніх підприємств бажано впроваджувати контролінг з рекомендаціями західних спеціалістів, тобто необхідно користуватися послугами зовнішнього контролера [2].

Висновки. Таким чином, більшість підприємств України потребує впровадження ефективної системи контролінгу як засобу забезпечення стабільного розвитку підприємств, але відсутність кваліфікованих спеціалістів і розуміння необхідності заміни старої системи управління на систему контролінгу не сприяють реалізації цих потреб. Для забезпечення сталого розвитку підприємств необхідно:

 • створити систему ефективного стратегічного планування підприємств;

 • впровадити методологію досягнення стратегічних цілей за допомогою системи контролінгу;

 • забезпечити всебічну популяризацію та вивчення системи контролінгу як системи управління для українських підприємств.

Без упровадження елементів контролінгу фінансове антикризове управління підприємством приречено на невдачу.

Список використаної літератури

 1. Здрак О. Я. Фінансовий контролінг як елемент нової кон­цепції управліня / О. Я. Здрак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 10. – С. 44–47.

 2. Одноволик В. І. Контролінг – сучасна концепція забезпечення стабільного розвитку підприємства / В. І. Одноволик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 127–130.

 3. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві [Текст] / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

 4. Цигилик І. І. Контролінг в системі управління / І. І. Цигилик, О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3.– С. 117–123.

 5. Чумаченко М. Г. Контролінгу дію / М. Г. Чумаченко // Еко­номіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 8–16.

Схожі:

Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconКонтролінг як інструмент в антикризовому управлінні підприємством
Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного...
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconТема Вступ Завдання дисципліни "Контролінг". Значення вивчення дисципліни "Контролінг" для фахівця з організації та управління підприємством
...
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconРоль та показники інноваційної складової в антикризовому управління підприємством

Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconУправління сучасним підприємством
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі внз, докторанти, аспіранти, практики, працівники урядових структур
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconП.І. Б. (повністю): Мохненко Андрій Сергійович
Дисципліни: облік І аудит, фінансовий аналіз, стратегічне управління підприємством, економіка та організація діяльності об’єднань...
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconВ процесі вивчення дисципліни "Контролінг" вирішуються такі учбові завдання
Дисціпліна “Контролінг” вивчає методичні прийоми до формування та прийняття управлінського рішення на підприємстві
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconТ. А. Васильєва
Практичне застосування як стратегічного, так і оперативного фі­нансового контролінгу на підприємстві базується на використанні набо­ру...
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconСупрун Анатолій Анатолійович удк 368. 032. 1: 658. 14
Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconУдк 681. 518: 658. 386 Тарасюк А. П., Спасский А. С
Использование генетических алгоритмов в экспертных системах диагностики уровня качества подготовки специалистов
Удк 658. 15 Фінансовий контролінг в антикризовому управлінні сучасним підприємством iconЗатверджую декан факультету економіки та менеджменту Карпіщенко О.І. " " 2008 р. Робоча програма навчальної дисципліни
Метою викладання дисципліни “Історія менеджменту” є формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи