Приклади оформлення icon

Приклади оформлення
Скачати 118.96 Kb.
НазваПриклади оформлення
ц. Л. Звонська
Дата17.04.2013
Розмір118.96 Kb.
ТипДокументи

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ, №5, 2009

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бібліографічного опису у списку

джерел, який наводять у дисертації, і списку

опублікованих робіт, який наводять в авторефераті


Книги:


Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; пер. з давньогрец. Л. Звонська. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV–V ст.).
 1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Д. Г. Коренівський. – К. : Ін–т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування).
 1. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла–золота / Н. Д. Матюх. – К. : Ін–т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України).
 1. Шкляр В. Елементал : роман / В. Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196 с. – (Першотвір).


Два автори


 1. Матяш І. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво–Могилян. акад., 2005. – 397 с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична").
 1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката).
 1. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр–7, 2007. – 375 с.

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – 265 с.


Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва /
  В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов, А. А. Нечипорук. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 1. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : підруч. для учнів проф.–техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. – (ПТО: Професійно–технічна освіта).


П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / П. К. Власов, А. В. Липницкий, И. М. Лущихина [и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – 3–е изд. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.
 1. Формування здорового способу життя молоді : навч.–метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова–Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін–т соц. дослідж., 2005. – 115 с.


Без автора

 1. Воскресіння мертвих: українська барокова драма : антологія / упоряд. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 638 с.
 1. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : антологія / упоряд. Л. Таран, О. Лагутенко. – К. : Грані–Т, 2007. – 190 с.
 1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : зб. наук. праць / наук. ред. В. Каліущенко та ін. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с.


Багатотомні видання


 1. Історія Національної академії наук України, 1941 –1945 / упоряд. Л. М. Яременко та ін. – К. : Нац. б–ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. –    .– (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 1. – 2007. – 563 c.

               Ч. 2. : Додатки – 2007. – 343 c.


 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / сост. И. В. Ковалева, Е. Ю. Рубцова ; ред. В. Л. Иванов. – Львов : НТЦ "Леонорм–Стандарт", 2005. –    .– (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. – 2005. – 277 с.

                Т. 2. – 2005. – 198 с.


 1. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть. – в 6 т. – Т. 4. : Косвенные налоги / Н. П. Кучерявенко.– Х. : Право, 2007 – 534 с.
 1. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. – в 2–х ч. – Ч. 1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова.– К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених–аграрників "Молодь України і аграрна реформа", (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) / М–во аграр. політики ; Харк. держ. аграр. ун–т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун–т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с.
 1. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.–практ. конф. / Держкомстат України ; Ін–т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с.
 1. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. : інформ. бюл.
  К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спец. вип. : 10 років АУБ).
 1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с.
 1. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.–практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М–во освіти і науки України ; Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с.


Препринти


 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Б. А. Шиляев, В. Н. Воеводин. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.–техн. ин–т" ; ХФТИ 2006–4).
 1. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма–методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной. – Чорнобиль : Ін–т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7 с. – (Препринт / НАН України, Ін–т пробл. безпеки АЕС ; 06–1).Депоновані наукові праці


 1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники


 1. Географія : словник–довідник / авт.–уклад. В. Л. Ципін. – Х. : Халімон, 2006. – 175 с.
 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник–довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун–т, 2007. – 57 с.
 1. Українсько–німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.] – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
 1. Європейський Союз : словник–довідник / ред.–упоряд. М. Марченко. – 2–ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.


Атласи


 1. Україна : екол.–геогр. атлас / [наук. редкол. : С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. – К. : Варта, 2006. – 217 с.
 1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2–ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.
 1. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; пер. з ісп. В. Й. Шовкун. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с.


Законодавчі та нормативні документи


 1. Кримінально–процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид–во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 1. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи).


Стандарти


 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – 231 с. – (Національний стандарт України).
 1. Якість води : словник термінів : ДСТУ ISO 6107–1:2004 – ДСТУ ISO 6107–9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
 1. Вимоги щодо безпечності контрольно–вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2–020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010–2–020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010–2–020:2005. – [Чинний від 2007–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 18 с. – (Національний стандарт України).


Каталоги


 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог–довідник / [авт.–упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.
 1. Університетська книга : осінь, 2003 : каталог. – Суми : Унів. кн., 2003. – 11 с.
 1. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / И. П. Горницкая, Л. П. Ткачук – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с.


Бібліографічні покажчики


 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.
 1. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки : біліогр. покаж. / уклад. Б. О. Кирись, О. С. Потлань. – Львів : Львів. держ. ун–т внутр. справ, 2006. – 11 с.


Дисертації


 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси :  дис. ... д-ра фіз.–мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.


Автореферати дисертацій


 1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.
 1. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с.Авторські свідоцтва


 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.


Патенти


 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / В. И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.–исслед. ин–т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).


Частина книги, періодичного, продовжуваного видання


 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38.
 1. Гранчак Т. Інформаційно–аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
 1. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ–факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61.
 1. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14.
 1. Регіональні особливості смертності населення України / [Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29.
 1. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова // Банки та банківські системи. – 2007. – № 2. – С. 13–20.
 1. Зеров М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка: нариси з новітнього українського письменства. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.
 1. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.–техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Харків, 2007. – С. 33.
 1. Чорний Д. М. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець XIX–початок XX ст.). – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.


Електронні ресурси


 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун–т, 2003. – (Бібліотека студента–медика) – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000.– Назва з контейнера.
 1. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD–вид–во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги : Pentium–266 ; 32 Mb RAM ; CD–ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10–ї Міжнар. конф. „Крим–2003” [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.


Примітки:


1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь–якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Схожі:

Приклади оформлення iconРусскоязычные книги
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації
Приклади оформлення iconДодаток в приклади оформлення розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»
НС, які загрожують життю та здоров’ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час ів особливий період
Приклади оформлення iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Приклади оформлення iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Приклади оформлення iconПриклади оформлення
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Приклади оформлення iconПриклади оформлення
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Приклади оформлення iconПриклади оформлення бібліографічного опису
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського...
Приклади оформлення iconПриклади оформлення бібліографічного опису
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Приклади оформлення iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел
Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського...
Приклади оформлення iconФорма 23 приклади оформлення бІблІографІЧного опису у списку джерел, Який наводЯть у дисертацІЇ, І списку опублІкованих робІт, Який наводЯть в авторефератІ
move to 0-3488816
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи