Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» icon

Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури»
Скачати 376.89 Kb.
НазваАнглійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури»
Сторінка1/4
Дата16.06.2013
Розмір376.89 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4
1. /Методичка Кравченко.docАнглійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ


АНГЛІЙСЬКА МОВА


«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З РЕФЕРУВАННЯ ТА АНОТУВАННЯ ТЕКСТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»


Для інженерних та

інженерно-педагогічних спеціальностей


Харків 2010р


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

АНГЛІЙСЬКА МОВА


«Навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури»


Для інженерних та

інженерно-педагогічних спеціальностей


Затверджено

Науково-Методичною Радою

Української інженерно -

педагогічної академії

Протокол № _7____

від ____27.04_______ 2010р.


Харків 2010р.


УДК:


Навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури. Для інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей.

Упорядники: Кравченко О.В. – Харків: УІПА, 2010. – 60с.


Навчально-методичний посібник призначен для студентів інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей.

Мета посібника – навчити студентів анотувати та реферувати наукову літературу по спеціальності, складати рецензії на англійській мові.

Даний посібник включає теоретичний матеріал, який містить обов’язкові вимоги до складання анотацій, рефератів та рецензій, логико-граматичні лексичні одиниці, мовленнєві кліше та тексти за фахом для анотування та реферування.


Представлений навчально-методичний посібник відповідає вимогам вищої школи і рекомендується до друку.


Відповідний випусковий: ст. викладач Самойлова С.Л.


Рецензент: ст. викладач Романенко М.В.


Упорядники:

© Кравченко О.В.


© УІПА


Навчальне видання


Англійська мова.


Навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури.


Для інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей.


Упорядники: Кравченко Олена Василівна


Відповідальний випусковий: Самойлова С.Л.


Формат 60x84. 1/16. Умов.друк.арк. 3. Тираж прим.

________________________________________________

©Українська інженерно-педагогічна академія

________________________________________________


61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.Анотація (від лат.annotatio - зауваження) – коротка характеристика змісту друкованого твору або рукопису. Вона являє собою стислу описову характеристику першоджерела. У ній в узагальненому виді розкривається тематика публікації без повного розкриття її змісту. Анотація дає відповідь на питання, про що говориться в первинному джерелі інформації. Вона має чисто інформаційне або довідково-бібліографічне призначення. Анотація (abstract), на відміну від реферату (summary), не розкриває зміст матеріалу, а лише повідомляє про наявність матеріалу на певну тему, вказує джерело й дає саме загальне уявлення про його зміст. Анотація повинна дати читачеві попереднє уявлення про незнайому йому публікацію й тим самим допомогти йому в пошуку необхідної інформації.

При складанні анотації не слід переказувати зміст документів (висновки, рекомендації, фактичний матеріал). Потрібно звести до мінімуму використання складних зворотів, вживання особистих і вказівних займенників.


Види анотацій.

Розрізняють два типи анотацій: довідкова (описова) і рекомендаційна.

Довідкова анотація має найбільше поширення в науково-інформаційній діяльності й особливо при анотуванні публікацій, виданих іноземною мовою. Довідкова анотація призначена для швидкого й поверхового перегляду, тому стислі анотації переважніше докладних. Для довідкових анотацій характерне сполучення конкретності й достатньої повноти з певним лаконізмом викладу. Текст довідкової анотації звичайно включає наступні відомості:

- тему анотуємого документа, характеристику його проблематики й основного змісту, основні висновки автора;

- вид анотуємого документа (книга, дисертація, довідник, стаття й т.п.);

- призначення анотуємого документа;

- завдання, поставлені автором анотуємого документа;

- метод, який використовується автором (при анотуванні наукових і

технічних публікацій);

- відомості про автора (авторах);

- характеристику допоміжних і ілюстративних матеріалів,

включаючи бібліографію;

- характеристику новизни, оригінальності проблем, розглянутих в анотуємому документі, а також теоретичної й практичної цінності анотуємої роботи й ін.

Рекомендаційні анотації мають на меті не тільки дати попереднє уявлення про документ, але також і зацікавити читача й показати місце даної публікації серед інших публікацій на аналогічну тематику. Основне призначення рекомендаційної анотації - оцінка документа. Вимога стислості й лаконічності, що пропонується до довідкової анотації, не має для рекомендаційної анотації особливого значення. У рекомендаційній анотації повинні органічно об’єднуватися характеристика змісту анотуємого твору з характеристикою автора, роз'ясненням значення й сутності трактуємих питань, їхньої актуальності й інтересу.

По охопленню змісту анотованого документа й читацького призначення розрізняють загальні й спеціалізовані анотації.

Загальні анотації характеризують документ у цілому й розраховані на широке коло читачів.

Спеціалізовані анотації розкривають документ лише в певних аспектах, що цікавлять вузького фахівця. Вони можуть бути зовсім короткими, що складаються з декількох слів або невеликих фраз, і розгорнутими до 20-30 рядків, але й у цьому випадку, на відміну від реферату, дають у стислій формі тільки самі основні положення й висновки документів.


Структура анотації.

Анотація, як правило, складається із трьох частин:

1. вступна (сюди входять вихідні дані тобто бібліографічний опис);

2. текст анотації (опис основних положень роботи);

3. заключна частина (коротка характеристика й оцінка, призначення анотуємої роботи (кому адресується дана публікація)).


Вимоги, пропоновані до анотацій.

Анотації не стандартизовані. Загальні вимоги, які необхідно враховувати при складанні анотацій, особливо довідкових, зводяться до наступних:

1. Ураховуйте призначення анотації. Від цього залежить повнота й зміст заключної частини.

2. Обсяг анотації коливається від 500-2000 друкованих знаків.

3. Дотримуйтесь логічності структури, що може відрізнятися від порядку викладу в оригіналі.

4. Дотримуйте мовних особливостей анотації, що містить у собі наступне:

- викладайте основні положення оригіналу просто, ясно, коротко;

- уникайте повторень, у тому числі й заголовка статті;

- дотримуйтесь єдності термінів і скорочень;

- використовуйте загальноприйняті скорочення;

- вживайте безособові конструкції типу «розглядається...,

аналізується..., повідомляється...» і пасивний стан;

- уникайте використання прикметників, прислівників, вставних слів, що не впливають на зміст;

- використовуйте деякі узагальнюючі слова й словосполучення, що забезпечують логічні зв'язки між окремими частинами висловлень типу «як показано...», «..., однак», «отже...» і т.д.


Алгоритм написання анотації.

1 Назва роботи іноземною мовою, переклад назви. Прізвище й ініціали автора іноземною мовою.

2 Вихідні дані. Назва журналу іноземною мовою, номер і рік видання, місце видання, кількість сторінок, кількість малюнків, таблиць.

3 Перелік основних проблем, які викладаються у роботі.

4 Характеристика й оцінка анотуємої роботи.


Логіко-граматичні лексичні одиниці, характерні для написання анотації.

a survey-огляд, аналіз;

a treatment — аналіз, розбір, розгляд;

to contain — містити, включати (у себе);

to deal with, to survey, to treat — розглядати, розбирати, досліджувати;

a book, a work, a paper -книга, робота, наукова стаття;

a monograph, a review — монографія, оглядова робота (огляд);

content — зміст; material — матеріал (зміст роботи);

an article constitutes, comprises, deals with,' treats, discusses, presents, summarizes - стаття являє собою, включає, стосується, зачіпає, підсумує (узагальнює);

to be given, to be presented (material) — (матеріал) поданий, представлений;

to be devoted, to be referred to — (стаття) присвячена, відноситься до...

to be emphasized — підкреслюється.


Мовленнєві кліше для написання анотацій

Велику увагу варто приділити обробці спеціальних кліше, характерних для жанру реферату й анотації. Кліше - це мовний стереотип, готовий зворот, який використовується у якості легко відтвореного в певних умовах і контекстах стандарту. У науковому викладі є ряд подібних мовних стереотипів. Вони полегшують процес комунікації, заощаджують зусилля, розумову енергію й час.


Наприклад:

  1. Загальна характеристика статті:

The paper (article) under discussion (consideration) is intended (aims) to describe (explain, examine, survey) … - Робота (стаття), що обговорюється (розглядається), спрямована (має за мету) описати (пояснити, досліджувати, вивчити)

2. Завдання, поставлені автором: The author outlines (points out, reviews, analyses)…-Автор підкреслює (вказує, робить огляд, аналізує)...

3. Оцінка отриманих результатів дослідження: The results obtained confirm (lead to, show)…-Отримані результати підтверджують (ведуть до, показують)...

4. Підведення підсумків, висновків по роботі: The paper summarizes, at the end of the article the author sums up... – Доповідь підсумує, наприкінці статті автор підводить підсумки …


The article deals with …- ця стаття розглядає...

As the title implies the article describes ... – як має на увазі заголовок, стаття описує…

Thepaperisconcernedwith…-стаття стосується...

It is known that…-відомо,що

It should be noted about…-варто помітити, що...

The fact that … is stressed...- той факт, що...підкреслюється.

A mention should be made about … - варто згадати про...

It is spoken in detail about…-говориться в деталях про...

It is reported that … - повідомляється, що

The text gives valuable informationon…-текст подає цінну інформацію по..

Much attention is given to…-багато уваги приділяється ...

It is shown that…-показано, що ...

The following conclusions are drawn…-зроблено наступні висновки...

The main idea of the article is…-головна ідея статті...

It gives a detailed analysis of…-дається детальний аналіз ...

It draws our attention to…-залучається наша увага до...

It is stressed that…-підкреслюється, що...

The article is of great help to …- стаття допомагає...

The article is of interest to … - стаття становить інтерес для...

... are discussed in detail – обговорюється в деталях

A comparison of … with … is made - робиться порівняння з...

A method of … is proposed - пропонується метод ...

An approach to estimating … is present - дається підхід до оцінки ...

An attempt to … is made - робиться спроба ...

Data on … are discussed - обговорюються дані по ...

Discussion will focus on the problem of - обговорення буде сфальцьоване на

Present data encompass a period of … - цї дані охоплюють період

The design of the experiments was to reveal … - експерименти були спрямовані на виявлення ...

The effect of … on … is discussed - обговорюється вплив ... на ...

The methods used for … are discussed - описуються методи, які використовувались для ...

The most important results are as follows …- найважливіші результати мають такий вигляд ...

This paper aims at …- ця робота має за свою мету ...

This paper comments briefly on … - у цій роботі даються короткі зауваження із приводу ...

This paper concerns /considers/ deals with …– ця робота розглядає ...

This paper examines…-у цій роботі досліджується

Thisstudyisanattempt…-це дослідження є спробою ...

We have been able to show that … - нам удалося показати, що...


Реферат (від лат. «refero», що означає «повідомляю») являє собою короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту наукової праці (праць) літератури по темі з розкриттям його основного змісту по всіх порушених питаннях, супроводжуване оцінкою й висновками референта. Він повинен дати читачеві об'єктивне уявлення про характер освітлюваної роботи, викласти найбільш істотні моменти її змісту. На відміну від анотації реферат не тільки дає відповідь на питання про що говориться в первинному друкованому документі, але й що говориться, тобто яка основна інформація викладається в реферируємому першоджерелі. Реферат дає опис первинного документа, сповіщає про вихід й про наявність відповідних первинних документів, також він є джерелом для одержання довідкових даних і самостійним засобом наукової інформації. Реферат може бути виконаний у письмовому виді й у формі усної доповіді. Ціль реферату - дати читачеві відносно повне уявлення про порушені в першоджерелі питання і тим самим звільнити користувача від необхідності повного перекладу першоджерела.

Складання рефератів (реферування) являє собою процес аналітико-синтетичної переробки первинного документа, при якому у вторинному документі - рефераті - викладається основний зміст первинного документа, приводяться дані про характер роботи, методику й результати дослідження, а також місце й час дослідження. Реферування - це складний, творчий процес, побудований на проникненні в сутність що викладається. У процесі реферування відбувається не просто скорочення тексту, а істотна переробка змісту, композиції й мови оригіналу:

- у змісті виділяється головне й викладається скорочено, стисло;

- однотипні факти групуються, і їм дається узагальнена характеристика;

- цифрові дані систематизуються й узагальнюються;

- якщо основна думка сформульована недостатньо чітко, вона повинна бути конкретизована й виділена в рефераті;

- якщо є потреба відбувається переміщення тимчасових планів у послідовності від минулого до майбутнього;

- мова оригіналу перетерплює зміни убік нормативності, нейтральності, простоти й лаконічності. Виключаються образні вислови, епітети, вставні слова, не істотні визначення, обставини, доповнення. Відбувається розукрупнення складних синтаксичних конструкцій, скорочення кількості підрядних речень, заміна їх більш простими зворотами.

У рефераті не використовуються міркування й історичні екскурси. Матеріал подається у формі консультації або опису фактів. Інформація викладається точно, коротко, без перекручувань і суб'єктивних оцінок. Стислість досягається багато в чому за рахунок використання термінологічної лексики, а також застосування таблиць, формул, ілюстрацій. Текст реферату не повинен бути скороченим перекладом або механічним переказом реферуємого матеріалу. У ньому повинне бути виділене все те, що заслуговує на особливу увагу з погляду новизни й можливості використання в майбутній виробничій або науково-дослідній роботі. У тексті реферату не повинне бути повторень і загальних фраз. Виключається використання прямої мови й діалогів. Доцільно включити в текст реферату основні висновки автора першоджерела. Виклад реферату відрізняється граничною точністю, що досягається за рахунок ощадливої структури речення й правильного вживання термінів. Вони допомагають із максимальною точністю передати зміст первинних документів. Для стислості рефератів розумно використовувати скорочення термінів. Система скорочення дозволяє досягти значної економії місця без шкоди для змісту. Такі скорочення можуть бути й загальноприйнятими в мові (adj. - прикметник) і типовими для даного джерела. Для мови реферату властиве використання певних граматико-стилістичних засобів. До них у першу чергу варто віднести прості закінчені речення, які сприяють швидкому сприйняттю реферату. Для характеристики різних процесів можуть бути використані дієприкметникові звороти, що забезпечують економію обсягу. Вживання невизначено-особистих речень дозволяє зосередити увагу читача тільки на істотному, наприклад, «аналізують, застосовують, розглядають і т.д.». Особливістю мови реферату є велика кількість перерахувань, що з'являється в результаті стиску логічного викладу. Перерахування можуть мати вигляд переліку або лише називати порушені в роботі другорядні питання, наприклад, «розглянуті різні підходи до рішення проблеми, представлений докладний перелік їхнього аналізу й т.д.». Для підвищення інформативної й довідкової ролі реферату використовуються ілюстрації й схеми реферируємої роботи. Обсяг реферату коливається залежно від первинного друкованого документа й характеру реферату й може становити 1/8 або 10-15 % від обсягу першоджерела.

План складання реферату:

1) Вступна частина, де говориться про мету й методику дослідження або розробці. Вступна частина починається із предметної рубрики, найменування області й розділа знання, до якої відноситься реферируємий матеріал. Далі вказується тема реферату, тобто більш вузька предметна віднесеність статті.

2) Описова частина, що включає конкретні дані про предмет дослідження або розробки, його досліджуваних властивостях; тимчасові й просторові характеристики дослідження. Описова частина починається з головної думки першоджерела. Звичайно в статті головна думка стає зрозумілою лише при читанні усього матеріалу, у рефераті ж з неї починається виклад змісту, вона передує всім висновкам і доказам. Така послідовність викладу необхідна для того, щоб із самого початку викладу зорієнтувати читача щодо основного змісту джерела. Виявлення головної думки джерела стає досить відповідальною справою референта й жадає від нього вдумливого відношення до реферуємого матеріалу. Іноді ця головна думка самим автором навіть не формулюється, а лише мається на увазі. Референту необхідно зуміти стисло сформулювати цю головну думку, не вносячи в неї своїх коментарів. Далі зміст реферуємого матеріалу викладається в послідовності першоджерела. Як правило, дається формулювання питання, приводиться висновок по цьому питанню й необхідному ланцюгу доказів у їхній логічній послідовності.

3) Заключна частина, що містить висновки автора по реферуємому матеріалу. Безумовно, висновки автора випливають із головної думки, тому виявлення головної думки допомагає зрозуміти й висновки автора. Іноді висновки автора відсутні, і тоді цей пункт реферату випадає. Реферат варто завершувати коротким коментарем за схемою:

- актуальність матеріалу

- на кого цей матеріал розрахований

- ступінь прогресивності матеріалу

Склавши повний текст реферату, його варто перечитати й при необхідності внести стилістичні виправлення, прагнучи з'єднати окремі пункти реферату в єдиний зв'язний текст, домагаючись логічного розвитку єдиної для всього матеріалу думки.

Заголовок реферату може бути представлений у двох варіантах:

а) заголовком реферату служить точний переклад на російську мову заголовка первинного документа, опублікованого англійською мовою,

б) заголовком реферату є значеннєвий переклад заголовка первинного документа, якщо цей заголовок неточно або недостатньо

повно відображає основний зміст документа. У цьому випадку заголовок реферату виноситься у квадратні дужки.

Терміни. У рефераті повинна бути використана наукова термінологія, прийнята в літературі по даній галузі науки й техніки.

Формули. Формули в тексті реферату варто приводити в наступних випадках:

а) коли без них неможливе складання тексту реферату;

б) коли формули виражають підсумки роботи, що викладені в первинному документі.

в) коли формули істотно полегшують розуміння змісту первинного документа.

Ілюстрації й таблиці. Ілюстрації (креслення, карта, схеми, діаграми, фотографії) і таблиці можуть бути включені в реферат повністю або частково, якщо вони відображають основний зміст первинного документа й сприяють скороченню тексту реферату.

Назву країни варто давати з урахуванням установлених скорочень, наприклад: USA, GB і т.д. Назви фірм, установ, організацій даються в оригінальному написанні. Після назви в круглих дужках вказується країна. Наприклад: Lakheed (USA).

Посилання в тексті реферату на інші роботи даються в наступних випадках:

а) коли в первинному документі обговорюється зміст іншого документа;

б) коли первинний документ є продовженням раніше опублікованого документа.


Розрізняють наступні види рефератів:

Інформативний реферат ( реферат-конспект) містить в узагальненому виді всі основні положення оригіналу, відомості про методику дослідження, використане обладнання та сферу застосування.

В індикативному рефераті ( реферат-резюме) приводяться не всі положення, а тільки ті, які тісно пов'язані з темою реферуємого документа.

Реферати, складені по одному джерелу, називаються монографічними. Реферати, складені по декількох джерелах на одну тему, є оглядовими. Також варто виділити спеціалізовані реферати, у яких виклад орієнтований на фахівців певної області або певного роду діяльності (наприклад, викладачів фізики) і враховує їхні запити.


Навчальний реферат

Навчальний реферат пишеться для того, щоб показати, наскільки глибоко студенти вивчили матеріал, як зрозуміли його. З такими рефератами (доповідями) студенти виступають на семінарах і конференціях, готовлять їх до заліків і іспитів, представляють при вступу до аспірантури. Обсяг такого реферату становить звичайно 10-30 сторінок друкованого тексту.

Навчальний реферат — це самостійна науково-дослідна робота, де розкривається суть досліджуваної проблеми; приводяться різні точки зору, а також власні погляди на неї. Навчальний реферат не повинен носити компілятивний характер. У ньому не повинне бути механічно переписаних із книги, складних для розуміння конструкцій. У рефераті обов'язково повинні бути посилання на використану літературу. Виклад матеріалу повинен носити проблемно-тематичний характер.


Етапи роботи над навчальним рефератом

1. Вибір теми. Тема повинна бути не тільки актуальною за своїм значенням, але й оригінальною, цікавою по змісту.

2. Підбор і вивчення основних джерел по темі (як правило, при розробці реферату використовується не менш 8-10 різних джерел).

3. Складання бібліографії. Нотатки краще робити на окремих картках. На основі карток складається список літератури.

4. Обробка й систематизація інформації.

5. Розробка плану реферату.

6. Написання реферату.


Зразкова структура навчального реферату

- Титульний аркуш.

- Зміст. У ньому послідовно викладаються назви пунктів реферату із вказівкою сторінки, з якого починається кожний пункт.

- Введення. Формулюється суть досліджуваної проблеми, обґрунтовується вибір теми, визначаються її значимість і актуальність, вказуються мета й завдання реферату, дається характеристика використовуваної літератури.

- Основна частина. Кожний розділ її, доказово розкриваючи окрему проблему або одну з її сторін, логічно є продовженням попередньої; в основній частині можуть бути представлені таблиці, графіки, схеми.

- Висновок. Підводять підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, пропонуються рекомендації.

- Список літератури.

Схема-Модель навчального реферату

  1. Вступ

1) Назва статті, де й коли надрукована.

2) Відомості про автора.

3) Чому присвячена стаття, у зв'язку із чим написана.

4) Метод дослідження, який використовувався автором, і спосіб аргументації (Цифрові дані, посилання на джерела, схеми, експериментальні дані й т.п.).

  1. Перерахування основних питань, проблем, положень, про які говориться в статті

  2. Аналіз найважливіших, на думку автора реферату, питань із перерахованих вище. Завдання типового аналізу:

1) чому ці питання представляються найцікавішими?

2) що говорить із цих питань автор (не приводячи ілюстрацій, прикладів, цифр, сказати про їхню наявність)?

3) що ви думаєте із приводу суджень автора?

  1. Загальний висновок про значення теми або проблеми статті.


Мовленеві кліше для написання рефератів


Мета написання статті:

1. The object (purpose) of this paper is to present (to discuss, to describe, to show, to develop, to give)…-Об'єкт (ціль) цієї роботи полягає в тому, щоб представити (обговорити, описати, показати, розкрити, дати)...

2. The paper (article) puts forward the idea (attempts to determine) …- Робота (стаття) висуває ідею (намагається визначити) ...

Питання, обговорювані в статті:

1. The paper (article) discusses some problems relating to (deals with some aspects of, considers the problem of, presents the basic theory, and provides information on, reviews the basic principles of) …- Робота (стаття) розглядає деякі проблеми, що стосуються (розглядає деякі аспекти, розглядає проблему, представляє основну теорію, надає інформацію про, розглядає основні принципи...)

2. The paper (article) is concerned with (is devoted to) …- Робота (стаття) стосується (присвячена)...

Початок статті:

1. The paper (article) begins with a short discussion on (deals firstly with the problem of) … - Робота (стаття) починається з короткого обговорення по (розглядає по-перше проблему)...

2. The first paragraph deals with …- Перший параграф розглядає...

3. First (аt first, аt the beginning) the author points out that (notes that, describes)…-Спочатку (по-перше, на початку) автор вказує, що (відзначає, що; описує)....

Перехід до викладу наступної частини:

1. Then follows a discussion on … - Потім треба обговорення...

2. Then the author goes on to the problem of … - Потім автор переходить до проблеми...

3. The next (following) paragraph deals with (presents, discusses, describes) – Наступний параграф розглядає (представляє, розглядає, описує)

4. After discussing … the author turns to …- Після розгляду...автор вертається до...

5. Next (Further, Then) the author tries to (indicates that, explains that) …- Потім (далі, потім) автор намагається (вказує, що; пояснює, що)...

6. It must be emphasized that (should be noted that, is evident that, is clear that, is interesting to note that) … - Потрібно підкреслити (варто помітити, що; очевидно, що; зрозуміло, що; цікаво відзначити, що)...

Кінець викладу статті:

  1. The final paragraph states (describes, ends with) … - Заключний параграф стверджує (описує, закінчується...)

2. The conclusion is that the problem is …- Висновок полягає в тому, що проблема...

3. The author concludes that (summarizes the) …- Автор робить висновок, що (підбиває підсумок)...

4. To sum up (summarize, conclude) the author emphasizes (points out, admits) that … - Щоб підбити підсумок (резюмувати, зробити висновок), автор підкреслює (вказує, допускає) що ....

5. Finally (In the end) the author admits (emphasizes) that …- Наприкінці автор допускає (підкреслює) що...

Оцінка статті:

1. In my opinion (To my mind, I think) … - На мою думку (по-моєму, я думаю...)

2. The paper (article) is interesting (not interesting), of importance (of little importance), up-to-date (out-of-date), useful (useless)…-Робота (стаття) цікава (не цікава) важлива (мало важлива), сучасна (застаріла), корисна (марна)....


The investigation (the research) is carried out …... – Дослідження (дослідницька робота) виконано…

The experiment(analysis)ismade…..... - Експеримент (аналіз) зроблений...

The measurements (calculations) are made … - Виміри (обчислення) зроблені

The research includes (covers, consists of) … - Дослідження включає (охоплює, складається з)

The data (the results of…) are presented (given, analyzed, compared with, collected)…-Дані (результати...) представлені (подані, проаналізовані, рівняються з, зібрані)

The results agree well with the theory …- Результати відповідають теорії...

The new theory (technique) is developed (worked out, proposed, suggested, advanced) … - Нова теорія (технологія) розроблена (пророблена, представлена, запропонована, висунута)...

The new method is discussed (tested, described, and shown) …- Новий метод обговорюється (перевіряється, описується, показаний)

This method (theory) is based on …- Цей метод (теорія) заснована на ...

This method is now generally accepted …- Цей метод зараз є загальноприйнятим.

The purpose of the experiment is to show …- Ціль експерименту полягає в тому, щоб показати...

The purpose of the research is to prove (test, develop, summarize, find)…-Ціль дослідження полягає в тому, щоб довести (перевірити, розвити, підсумувати, знайти )...

Special attention is paid (given) to …- Особлива увага звернена (приділяється)..

Some factors are taken into consideration (account) …- Деякі фактори прийняті до розгляду (враховані)...

Some factors are omitted (neglected) …- Деякі фактори опущені (не прийняті до уваги)…

The scientists conclude (come to conclusion)…- Вчені роблять висновок (доходять висновку)...

The paper (instrument) is designed for …- Робота (документ) розроблена для...

The instrument is widely used … - Документ широко використовується...

The author refers to … - Автор звертається до...

Referenceismadeto…- Посилання зроблене на

The author gives a review of…-Автор дає огляд ...

There are several solutions of the problem …- Є кілька рішень проблеми...

There is some interesting information in the paper … - У цій роботі є деяка цікава інформація...

It is expected (observed) that …- Передбачається (відзначається) що...

It is reported (known, demonstrated) that …- Повідомляється (відомо, демонструється) що

It is likely (certain, sure) … - Імовірно (виразно, точно)

Itispossibletoobtain…-Можливо одержати...

It is important to verify …- Важливо перевірити...

It is necessary to introduce …- Необхідно перевірити...

It should be remembered (noted, mentioned) … - Варто пам'ятати (відзначити, згадати)...


Рецензія (review, book review, recension) Розмір рецензії залежить від обсягу, змісту й значимості рецензуємої роботи. У рецензіях завжди присутній суб'єктивно-оцінний елемент і тому вони досить різноманітні по стилю й побудові. Але, проте, деякі елементи рецензії можна вважати обов'язковими, хоча їхня послідовність далеко не завжди однакова.


Основні розділи рецензії

1. Характеристика роботи. (Опис того, що собою представляє робота.)

2. Структура роботи. (Побудова по розділах і главам і їхній зміст.)

3. Історична довідка. Вихідні дані.

4. Основні вади й недоліки.

5. Оцінка роботи. Рекомендації. Висновок. Побудова абзаців досить стандартна. У них перемежовуються прості й поширені речення. Часова форма присудка, як правило, - Present Indefinite. Переважає дійсний стан.


Характеристика й опис рецензуємого джерела

Щоб охарактеризувати роботу, тобто описати предмет дослідження, основну мету, принципи, покладені в основу даної роботи, розташування матеріалу та ін., користуйтеся наступними іменниками, дієсловами й сполученнями:

Наприклад:

1. The book constitutes a critical review of...- Книга являє собою критичний огляд...

2. Ecological principles are especially emphasized. - Особливо підкреслюється

екологічний принцип.

3. The work treats and summarizes the knowledge on... - Робота аналізує й

узагальнює відомості по...

4. The information is given as part of synthetic whole. - Інформація подається

як частина єдиного цілого.


Вступна частина. Історична довідка. Вихідні дані.


Лексико-синтаксичні структури, що використовуються авторами рецензій

у вступній частині, надзвичайно різноманітні. Все залежить від рецензуємої роботи й завдання рецензента. В історичній довідці мова звичайно йде про рік публікації, про причини публікації або перевидання, про своєчасність опублікування роботи й т.п.


Логіко-граматичні лексичні одиниці, характерні для написання рецензії.

the book (the work) under review — розглянута, рецензуєма

книга (робота);

the first (the second etc.) edition — перше (друге й т.д.) видання;

content — зміст;

a publication-опублікування (видання);

a reason-причина;

an achievement — досягнення, подія;

the main reason (why, of, for) — основна причина того, що (чому, для чого), саме тому;

a revision — переробка, зміна;

an attempt — спроба,

to make an attempt -намагатися, намагатися;

to discuss, explore, handle -розглядати, обговорювати;

to mention -згадувати; to publish -публікувати, видавати;

to undertake — вживати; to witness — свідчити;

to revise — переглядати, виправляти, переробляти,

the revised and completed — виправлене й доповнене,

to keep (bear) in mind-пам'ятати;

to mention just a few... — приводячи (згадуючи) тільки трохи...;

to (warmly) welcome — усіляко привітати;

to appear in print — виходити друком;

recently, lately -за останнім часом;

the last few decades (months, years) — (за) останні десятиліття (місяці, роки).

Наприклад:

1. Thе last few decades have witnessed an increase of importance...- За останні десятиліття зросло значення...

2. Thе authors undertook the complete revision of the second edition. – У другому виданні автори значно переробили й доповнили (монографію).

3. The work under review is an outstanding achievement in the field of...- Розглянута робота є видатним досягненням в області

4... The peculiar history of the book should be born in mind. - Варто мати на увазі надзвичайну історію цієї книги.


Основні вади й недоліки джерела

Обговорення вад і недоліків будь-якої роботи неминуче пов'язане із суб'єктивною оцінкою автора рецензії. Однак лексико-синтаксичні кліше тут досить певні.

1. Вади:

аdvantages — переваги, вади,

merits — достоїнства;

an achievement — досягнення;

a contribution — внесок;

a grasp — огляд, розуміння;

a coverage — обсяг;

a depth — глибина;

a foundation — основа, обґрунтування;

the considerations — міркування, висновки;

a success — успіх;

a starting point — вихідний момент, початок;

adequate — точний;

clear — чіткий;

comprehensive-повний, вичерпний;

exclusive-винятковий, унікальний;

deep — глибокий;

original-оригінальний, самостійний, перший (у даній області);

profound — глибокий, вдумливий;

rich -багатий (по змісту), глибокий;

successful -успішний;

various — різноманітний;

up-to-date — сучасний;

a great variety of - велика розмаїтість, безліч;

a wide and intelligent grasp of— великий, проникливий критичний огляд ...

at the high level -на високому рівні;

in addition to, besides -крім (того), крім.

Наприклад:

1. The chapters provide interesting reading due to the original approach and

rich contents. - Завдяки оригінальному матеріалу й багатому змісту цих глав, вони читаються з великим інтересом.

2. The main achievement of the work lies in a very profound treatment of the

experimental material. - Основна цінність цієї роботи (полягає) у дуже глибокому аналізі експериментального матеріалу.

3. The presentation of morphological evidence is usually successful. - Вдало представлені морфологічні дані.

4. The coverage of the book is extremely wide. - Книга охоплює досить великий матеріал.

Недоліки. Зауваження.

disadvantages, shortcomings — недоліки;

mistakes — помилки;

misprints — помилки;

misspels — описки;

errors — помилки, омани (у науковому змісті);

lapses -помилки, описки, ляпсуси;

an omission — пропуск, недогляд;

a feature — характерна риса;

references — посилання (на авторів, літературу);

to mention -згадувати;

to refer — згадувати, посилатися;

to replace -заміняти, заміщати;

to retrieve (information) — витягати, одержувати;

to illustrate — підтверджувати, ілюструвати;

to give consideration to — брати до уваги;

difficult — важкий;

disappointing — що розчаровує, зухвале розчарування;

erroneous — помилковий;

generalized — узагальнений;

inadequate — неточний, що не відповідає вимогам;

outdated — застарілий, несучасний;

regretful — зухвалий жаль;

scares — рідкі, мала кількість;

tedious-нудний, стомлюючий;

unfortunately, regretfully — на жаль;

it is to be regretted — залишається пошкодувати, можна пошкодувати.


Наприклад:

1. The information concerning the problem is erroneous. - Інформація, що стосується цього питання, помилкова.

2. A few of the references are given to the long out dated publications. - Деякі посилання надаються на вже застарілі джерела.

3. The absence of theoretical treatment is disappointing, apparently practical, matters are of more interest for the author. - Викликає розчарування відсутність теоретичних положень, очевидно, автора більше цікавлять практичні питання.

4. Unpardonable are numerous misprints and mistakes which can bring to the

erroneous understanding. - Непрощенні численні помилки й помилки в тексті, які можуть привести до перекручування змісту.


Оцінка роботи, рекомендації. Висновок

У звичайній рецензії заключний абзац або речення включає оцінку й іноді рекомендації. Для висновку автори рецензій найчастіше користуються загальноприйнятими штампами типу:


in conclusion-на закінчення

it can be said -можна сказати;

it can be highly recommended — можна із упевненістю рекомендувати;

it is an outstanding event (achievement) — це видатна подія (досягнення);

it is to be warmly welcomed — потрібно всіляко (гаряче) привітати;

in spite of (minor faults) it should be recommended — незважаючи на (дрібні погрішності), вона повинна (може) бути рекомендована;

valuable as it is to ... it is of even greater value to... — при всій своїй цінності для... вона представляє ще більшу цінність (значення) для...

an invaluable aspect of the book is...-неоціненне значення книги в тім, що...

incidental (mistakes) in no way prevent...— випадкові (помилки) жодним чином не заважають (не применшують)...

Наприклад:

1. Such mistakes and omissions are, however, incidental and in no way prevent the book being a most stimulating and useful. - Однак всі ці помилки й недоліки випадкові й жодним чином не применшують вад роботи.

2. Any attempt to continue the investigation is to be warmly welcomed.- Потрібно привітати будь-яку спробу продовжити дослідження.

3. The work under review is an outstanding achievement of the year. - Рецензуєма робота є видатною подією цього року


Text 1.

Measures used to produce an energy policy


A national energy policy comprises a set of measures involving that country's laws, treaties and agency directives. The energy policy of a sovereign nation may include one or more of the following measures:

-statement of national policy regarding energy planning, energy generation, transmission and usage

-legislation on commercial energy activities (trading, transport, storage, etc.)

-legislation affecting energy use, such as efficiency standards, emission standards

-instructions for state owned energy sector assets and organizations

-active participation in, co-ordination of and incentives for mineral fuels exploration and other energy-related research and development

-fiscal policies related to energy products and services (taxes, exemptions, subsidies). Energy security and international policy measures such as:

-international energy sector treaties and alliances,

-general international trade agreements,

-special relations with energy-rich countries, including military presence and/or domination.

Frequently the dominant issue of energy policy is the risk of supply-demand mismatch. Current energy policies also address environmental issues. Some governments state explicit energy policy, but, declared or not, each government practices some type of energy policy. Economic and energy modelling can be used by governmental or inter-governmental bodies as an advisory and analysis tool. There are a number of elements that are naturally contained in a national energy policy, regardless of which of the above measures was used to arrive at the resultant policy. The chief elements intrinsic to an energy policy are:

-What is the extent of energy self-sufficiency for this nation

-Where future energy sources will derive

-How future energy will be consumed

-What fraction of the population will be acceptable to endure energy poverty

-What are the goals for future energy intensity, ratio of energy consumed to GDP

-What is the reliability standard for distribution reliability

-What environmental externalities are acceptable and are forecast

-What form of "portable energy" is forecast (e.g. sources of fuel for motor vehicles)

-How will energy efficient hardware (e.g. hybrid vehicles, household appliances) be encouraged

-How can the national policy drive province, state and municipal functions

-What specific mechanisms (e.g. taxes, incentives, manufacturing standards) are in place to implement the total policy.


Text 2.

According to the International Energy Agency, new bioenergy (biofuel) technologies being developed today, notably cellulosic ethanol biorefineries, could allow biofuels to play a much bigger role in the future than previously thought. Cellulosic ethanol can be made from plant matter composed primarily of inedible cellulose fibers that form the stems and branches of most plants. Crop residues (such as corn stalks, wheat straw and rice straw), wood waste, and municipal solid waste are potential sources of cellulosic biomass. Dedicated energy crops, such as switchgrass, are also promising cellulose sources that can be sustainably produced in many regions of the United States. The world's first commercial tidal stream generator — SeaGen — in Strangford Lough. The strong wake shows the power in the tidal current. In terms of Ocean energy, another third-generation technology, Portugal has the world's first commercial wave farm, the Aguçadora Wave Park, under construction in 2007. The farm will initially use three Pelmis P-750 machines generating 2.25 MW and costs are put at 8.5 million euro. Subject to successful operation, a further 70 million euro is likely to be invested before 2009 on a further 28 machines to generate 525 MW. Funding for a wave farm in Scotland was announced in February, 2007 by the Scottish Executive, at a cost of over 4 million pounds, as part of a £13 million funding packages for ocean power in Scotland. The farm will be the world's largest with a capacity of 3 MW generated by four Pelamis machines. In 2007, the world's first turbine to create commercial amounts of energy using tidal power was installed in the narrows of Strangford Lough in Ireland. The 1.2 MW underwater tidal electricity generator takes advantage of the fast tidal flow in the lough which can be up to 4m/s. Although the generator is powerful enough to power up to a thousand homes, the turbine has a minimal environmental impact, as it is almost entirely submerged, and the rotors turn slowly enough that they pose no danger to wildlife. Solar power panels that use nanotechnology, which can create circuits out of individual silicon molecules, may cost half as much as traditional photovoltaic cells, according to executives and investors involved in developing the products. Nanosolar has secured more than $100 million from investors to build a factory for nanotechnology thin-film solar panels. The company's plant has a planned production capacity of 430 megawatts peak power of solar cells per year. Commercial production started and first panels have been shipped to customers in late 2007. Most current solar power plants are made from an array of similar units where each unit is continuously adjusted, e.g., with some step motors, so that the light converter stays in focus of the sun light. The cost of focusing light on converters such as high-power solar panels, Stirling motors, etc. can be dramatically decreased with a simple and efficient rope mechanics. In this technique many units are connected with a network of ropes so that pulling two or three ropes is sufficient to keep all light converters simultaneously in focus as the direction of the sun changes.


Text 3.
  1   2   3   4

Схожі:

Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник з німецької мови для студентів спеціальностей «Філологія. Мова І література (німецька, англійська)», «Філологія. Переклад», «пмсо. Мова та література (німецька, англійська)
...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х – ХХ століття)»,...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник для середніх загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням біології
Планування роботи дошкільного навчального закладу. Навчально-методичний посібник
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний план для заочного відділення спеціальність «Маркетинг»
...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник для студентів професійно-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
З-38 Технологічні основи машинобудування: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004. – 98 с
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник для викладачів, кураторів академічних груп, студентів педагогічних спеціальностей
Збірник фахових текстів із завданнями з курсу “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”: методичне забезпечення контролю навчальних...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconСписок рекомендованої літератури
Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В. В. Рибалка. – К.: Апн україни, Ін-т пед...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник Міністерство освіти і науки України
Л22 Економічна історія. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 68 с
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» icon3216 Збірник текстів та вправ до них з дисципліни «Англійська мова»
Збірник текстів та вправ до них з дисципліни «Англійська мова» / укладачі: Л. П. Ярмак, О. Р. Гладченко. – Суми : Сумський державний...
Англійська мова «навчально-методичний посібник з реферування та анотування текстів науково-технічної літератури» iconНавчально-методичний посібник для слухачів Інституту підготовки професійних суддів Одеса 2011 Рекомендовано до видання
Призначення покарання: Навчально-методичний посібник / Авт кол.; Відп ред. В. О. Туляков. – О.:, 2011. с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи