Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу icon

Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Скачати 397.79 Kb.
НазваУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Сторінка1/2
Дата23.04.2013
Розмір397.79 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Зимогляд Наталія Сергіївна


УДК 377.147.156:687


ФОРМУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ


13.00.02 - теорія та методика навчання (технічні дисципліни)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Харків - 2011

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Харків.^ Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Рябчиков Микола Львович,

Українська інженерно-педагогічна академія, завідувач кафедри технологій і дизайну, м. Харків.


^ Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Титаренко Валентина Петрівна,

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка , декан факультету технологій і дизайну, м. Полтава;


кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інженерно-педагогічних дисциплін

^ Родіонова Надія Миколаївна,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ.Захист відбудеться «26» жовтня 2011 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.


Автореферат розіслано «23» вересня 2011 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


В.В. Кулешова^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Сьогодення характеризується новим етапом розвитку проектування одягу. Технологія й творчість виступають як засоби проектувальної діяльності, організація якої вимагає принципово нових розробок в галузі теорії й методології.

Традиційно в легкій промисловості використовується концептуальний підхід до функціонування системи «людина-одяг», згідно з яким одяг повинен відповідати антропометричним даним фігури споживача. Під системою «людина - одяг», як правило, мається на увазі система «антропометричні дані людини - одяг». У цілому, можна вважати, що проблема антропометричної відповідності одягу тілу людини є цілком розв'язною інструментарієм сучасного проектування (включаючи САПР). Однак, у споживача змінилася ієрархія вимог до одягу: на фоні достатку швейних виробів, що характеризуються гарною посадкою на фігурі, зросла значимість вимог психологічної комфортності, що забезпечується шляхом врахування психофізіологічних характеристик людини.

Очевидно, що така зміна умов функціонування вітчизняної легкої промисловості повинна знайти відбиття в змісті професійної підготовки дизайнерів одягу. Традиційна практика їхнього навчання, що орієнтована на масове виробництво одягу з обов'язковим урахуванням лише антропометричних особливостей типових фігур, у сучасних умовах стає неефективною, веде до предметної вузькості, труднощам у рішенні професійних завдань, обмеженості соціальної мобільності фахівців, пов’язаної з необхідністю проектування одягу для споживачів з різними особистісними особливостями.

За таких обставин набуває актуальності проблема розширення та удосконалення змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу, а також пошуку ефективних засобів його подання.

Проблемі формування та моделювання змісту навчання присвячені праці багатьох вчених-педагогів, серед яких чільне місце займають С. Гончаренко, О. Коваленко, В. Краєвський, М. Лазарєв, І. Лернер, В. Лєдньов, В. Лозова, М. Скаткін.

Суттєвий внесок у рішення проблеми розробки змісту навчання дизайнерів одягу зробили Г. Гребенюк, Р. Захаржевська, М. Кілошенко, Ф. Комісаржевський, Ю. Легенький, Г. Максименко, О. Марущак, Н. Мілютіна, Т. Печенюк, Н. Родіонова, М. Рябчиков, Р. Степучев, В. Титаренко, Є. Шачкова та ін.

Основи формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів викладено у працях Е. Андросової, Г. Безкоровайної, Т. Бердник, І. Васильєвої, Л. Гайдук, Г. Гусейнова, В. Єрмілової, Д. Єрмілової, Н. Конопальцевої, С. Куренової, Т. Медведєвої, Т. Неклюдової, Т. Ніколаєвої, Ф. Пармона, Г. Петушкової, О. Рачицької, Л. Сафіної, В. Сидоренко, А. Славінської, Н. Смірнової, Л. Тухбатулліної, В. Хамматової.

Але аналіз цих робот показує, що така важлива для означеної галузі складова як психофізіологічні характеристики споживача є не достатньо розробленою.

Таким чином, виникає суперечність між потребами сучасного споживача в гармонійному із зовнішністю, психологічно комфортному одязі та недостатнім рівнем врахування у змісті навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу психофізіологічних характеристик людини.

Вказана суперечність обумовила необхідність дослідження проблеми теоретичного обґрунтування, практичної розробки та експериментальної перевірки такого змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей, який би забезпечував не лише антропометричну, але й психофізіологічну відповідність проектованого одягу особистості споживача.

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість та необхідність розв’язання виявленої суперечності зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу».

^ Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження є складником науково-дослідної роботи кафедри педагогіки та методики професійного навчання та кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії «Розроблення та впровадження моделей змісту навчання студентів технічних закладів освіти з метою інтенсифікації професійної підготовки» (РК № 0104U002779), що виконувалась за держзамовленням Міністерства освіти і науки України. Автором розроблено та впроваджено моделі змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів».

Тему дисертації затверджено вченою радою Української інженерно-педагогічної академії протокол №8 від 07.05.2010 р. та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні протокол № 6 від 28.09.2010 р.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити зміст навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» та його моделей.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз досліджень з підвищення якості проектної діяльності дизайнера одягу та якості навчання студентів з метою визначення підґрунтя для розробки змісту навчання проектування швейних виробів та засобів його моделювання.

2. Провести аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів та визначити проблему дослідження.

3. Визначити теоретичні засади формування та моделювання змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів».

4. Теоретично обґрунтувати та розробити моделі змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів».

5. Експериментально перевірити ефективність розробленого змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей і впровадити їх у навчальний процес.

Об’єкт дослідження – процес навчання майбутніх дизайнерів одягу дисципліни «Проектування швейних виробів».

^ Предмет дослідження – формування та моделювання змісту навчання майбутніх дизайнерів одягу дисципліни «Проектування швейних виробів».

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що якість навчання студентів проектування швейних виробів підвищиться, якщо:

- сформувати трикомпонентну структуру змісту, що складається з антропоморфологічних, психофізіологічних характеристик споживача та художньо-конструктивних характеристик одягу;

- використати в якості основи моделювання змісту моделі ментальної репрезентації, що ґрунтуються на об’єктивних психічних механізмах сприйняття та обробки інформації людиною.

^ Методологічна та теоретична основа дослідження ґрунтується на положеннях теорії моделювання педагогічних систем (Н. Брюханова, М.Лазарєв та інші), імпресивного підходу до проектування одягу (Н. Зосукі, К. Кейітіро, Н. Коробцева, Є. Масаакі та інші), теорії візуально-комунікативних систем одягу (С. Жученкова, М. Кілошенко, Т.Козлова, Т. Медведєва, Р. Степучев, О. Петрова та інші), теорії графів (О. Акімов, В. Алексєєв, В.Сігорський, В. Таланов, Ю. Шевельов та інші), психосемантики кольору та форми (Р. Арнхейм, О. Артем'єва, Б. Базима, М. Люшер, П. Яньшин та інші), діяльнісного підходу до змісту навчання (Н. Брюханова, С. Гончаренко, О. Коваленко, В. Леднєв та інші), особистісно-орієнтованого підходу до навчання (Е. Зеєр, В. Сєріков, А. Хуторськой, І. Якіманська та інші), теорії систем та системного аналізу (В. Беспалько, М.Лазарєв, З. Решетова та інші), теорії та практики професійної освіти (Н. Брюханова, С. Гончаренко, Е. Зеєр, О. Коваленко, В. Кулешова, Н. Ничкало, О. Романовський та інші).

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз наукової та методичної літератури з проблеми підвищення якості проектної діяльності дизайнера одягу та якості навчання майбутніх дизайнерів одягу для визначення напрямів дослідження та понятійно-категоріального апарату; методи структурування змісту предметної галузі; методи теорії графів для розробки матриць інцидентності; методи моделювання для розробки дидактичних моделей репрезентації декларативних та процедурних знань; логічне узагальнення та прогнозування при розробці висновків та рекомендацій щодо підвищення ефективності змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей;

  • емпіричні: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та порівняльний) для визначення ефективності розробленого змісту навчання та його моделей; анкетування, тестування та педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів; опитування та анкетування пересічних громадян міста Харкова та працюючих дизайнерів одягу;

  • методи математичної статистики: φ*- критерій Фішера, t – критерій Стьюдента для аналізу експериментальних даних.

^ Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено:

  • тривимірну модель змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу, що складається із трьох компонентів: антропоморфологічних, психофізіологічних характеристик споживача та художньо-конструктивних характеристик одягу;

  • метод навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту з використанням матриць інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними та психологічними характеристиками споживача;

дістали подальшого розвитку:

  • моделі змісту навчання технічних дисциплін; розвиток полягає в розробці системи декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей змісту навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту.

^ Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у впровадженні в навчальний процес змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» та його моделей, а також навчального посібника «Проектування швейних виробів в моделях».

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Української інженерно-педагогічної академії (довідка №106-04-112 від 30.05.2011р.), Кримського інженерно-педагогічного університету (довідка № 01.3-08/400/1 від 03.06.2011 р.) та Луганського національного університету імені Т.Шевченка (довідка №1/ 2311 від 01.06.2011р.).

Матеріали дослідження можуть бути використані у навчально-виховному процесі фахової підготовки майбутніх дизайнерів одягу в вищих технічних та педагогічних навчальних закладах, а також у закладах післядипломної освіти з метою підвищення ефективності професійної підготовки фахівців.

^ Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечено застосуванням комплексу методів, адекватних об’єкту, предмету, меті, гіпотезі та завданням дослідження, відповідністю основних положень дисертації відомим результатам психолого-педагогічних досліджень, репрезентативністю вибірки пересічних громадян та студентів для педагогічного експерименту, статистичним аналізом експериментальних даних, апробацією і впровадженням результатів дослідження в практику роботи вищого навчального закладу.

^ Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать (відповідно до списку наукових праць): у роботі [1] - тривимірна модель змісту навчання проектування швейних виробів, метод навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту з використанням матриць інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними та психологічними характеристиками споживача, моделі змісту навчання проектування швейних виробів; у роботі [2] - розробка та експериментальна перевірка методики визначення силуетних уподобань в одязі, аналіз експериментальних даних; у роботі [6] - аналіз результатів експертної оцінки особливостей споживачів, які враховуються дизайнерами при проектуванні одягу для індивідуального споживача, структурно-логічна схема змісту підготовки бакалаврів за спеціальністю «Професійне навчання. Моделювання, конструювання та дизайн швейних виробів».

^ Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідались, обговорювались та дістали позитивну оцінку на міжнародній науковій конференції «Нелінійний світ» (м. Нижній Новгород, 2005 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» (м. Суми, 2010 р.), міжвузівській науковій конференції «Дизайн-освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір» (м. Харків, 2005 р.), науково-практичних конференціях науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 2010, 2011 рр.).

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження опубліковано у 14 наукових і науково-методичних працях (11 одноосібних): 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – в інших наукових виданнях; 5 – матеріали наукових конференцій; 1 – навчальний посібник.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (214, з них 11 іноземними мовами) та 9 додатків на 41 сторінці. Повний обсяг дисертації викладено на 286 сторінках, основний текст – на 175 сторінках. Робота містить в основному тексті 25 таблиць на 23 сторінках і 42 рисунки на 40 сторінках.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, сформульовано проблему, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані щодо впровадження результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретичні засади формування та моделювання змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» визначено теоретичні засади формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів; проведено аналіз реалізації теоретичних засад формування та моделювання змісту в сучасних методичних системах навчання проектування швейних виробів; обґрунтовано доцільність формування трикомпонентного змісту проектування швейних виробів у вигляді тривимірної моделі; розроблено послідовність процесу проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі; розроблено метод навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту з використанням матриць інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними та психологічними характеристиками споживача; обґрунтовано та розроблено систему моделей осей тривимірної моделі змісту.

Аналіз сучасних умов функціонування легкої промисловості та експертна оцінка думки працюючих дизайнерів одягу дозволили дійти висновку, що зміст навчання проектування швейних виробів повинен складатися із трьох компонентів: антропоморфологічних та психофізіологічних характеристик споживача, художньо-конструктивних характеристик одягу, а також відображати стадії ескізної та первинної конструктивної розробки нової моделі одягу.

В результаті аналізу літератури визначено, що ефективним засобом подання трикомпонентного змісту є об’ємні інтегративно-логічні моделі при глобальному розгляді змісту та традиційні структурно-логічні схеми – при його локальному розгляді. Об’ємні інтегративно-логічні моделі дозволяють забезпечити компактність та наочність опису та репрезентації об’єктів, можливість порівняння різних проектних рішень одягу. Структурно-логічні схеми, отримані шляхом декомпозиції елементів інтегративно-логічної моделі, забезпечують структурування навчальної інформації та її більш осмислене засвоєння.

Аналіз праць психологів показав, що ефективне моделювання змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» повинно здійснюватись на базі декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей з одночасним поданням матеріалу в них на логічному та фізичному рівнях.

З метою перевірки відповідності цим вимогам був проведений аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів. В результаті виявлено, що зміст жодної методичної системи не враховує в повній мірі трикомпонентний склад та етапи ескізної і первинної конструктивної розробки нової моделі одягу, більшість методичних систем передбачає формування знань переважно на орієнтовно-ознайомчому рівні, замість понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного, недостатньо забезпечується наочність подання інформації.

З метою усунення цих недоліків обґрунтовано та розроблено на основі інтегративно-логічних моделей тривимірну модель змісту навчання проектування швейних виробів (рис.1).

Елементи тривимірної моделі змісту є основою для подальшої розробки системи декларативних моделей змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» у вигляді модулів Х, Y, Z.

Z


художньо-конструктивні характеристики одягу


Z2

колір одягуантропо-

морфологічні характеристики споживача


Z1

форма одягу


X1

X2


0

X


Y1

форма

тіла

кольоровий тип зовнішностіфізіологічні особливості зорового сприйняття одягу

психофізіологічні характеристики споживача

Y2психологічні

особливості особистості


Y


Рис.1. Тривимірна модель змісту навчання проектування швейних виробівКонкретні проектні рішення в тривимірному інформаційному просторі являють собою точки – художньо-конструктивні образи одягу. Рис. 2 ілюструє результат вибору форми одягу за формою тіла споживача та фізіологічними особливостями зорового сприйняття одягу.

фізіологічні особливості зорового сприйняття одягу

0

форма одягу


форма тіла
Рис.2. Представлення художньо-конструктивного образу форми одягуТривимірна модель змісту навчання проектування швейних виробів передбачає певну послідовність процесу проектування одягу (рис.3), що є основою для розробки системи процедурних моделей змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів».


XП

YП


ZП
Визначення психологічних особливостей особистості споживача


Розробка форми одягу


X1П

X2П


Y1П


Y2П


Z1П


Z2ПВизначення форми тіла споживача

Визначення кольорового типу зовнішності

Визначення фізіологічних особливостей зорового сприйняття одягу, які маскують дефекти фігури

Розробка кольорового рішення одягу

Рис.3. Послідовність діяльності дизайнера з проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту


Наведена послідовність проектування одягу демонструє необхідність науково обґрунтованого вибору художньо-конструктивних характеристик одягу (форми та кольору) на підставі антропоморфологічних та психологічних особливостей споживача. Доцільним та ефективним засобом вирішення вказаної проблеми є використання матриць інцидентності вершин та ребер графів, що утворюються осями X, Z; Y, Z.

Елементи матриці визначаються наступним чином: ij-елемент дорівнює 1, якщо ознаки інцидентні (перетинаються), та дорівнює нулю, якщо ознаки не інцидентні. В узагальненому вигляді матриці інцидентності графів, що утворюються вісями X, Z; Y, Z, мають наведений на рис.4 вид.

Ознака 1

1

1
1

Ознака 2

1

1
1
1

1


Ознака Мi1


1

Z

Х

1.1

1.2

2.1

2.2

…1

…2

N.1

N.2

Озн

ка


Ознака 2Ознака Nj
О

нака 1


11

1
1

Ознака 2

11
1

1


Ознака Мi1


1

Z

Y

1.1

1.2

2.1

2.2

…1

…2

N.1

N.2

Ознака 1

Ознака 2Ознака Nj
а

б

Рис.4. Узагальнені матриці інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу (форми та кольору) з:

а - антропоморфологічними характеристиками споживача (формою тіла та кольоровим типом зовнішності);

б - психологічними характеристиками споживача (рисами характеру).

Алгоритм проектування швейних виробів з використанням розроблених матриць інцидентності складається з наступних етапів:

1. Добір відповідних до вибору художньо-конструктивних характеристик одягу матриць інцидентності художньо-конструктивної характеристики одягу з антропоморфологічними характеристиками споживача та психологічними характеристиками споживача.

2. Складання системи коефіцієнтів розрахунку матриці інцидентності по кожній художньо-конструктивній ознаці за формулою (1):(1)


3. Вибір в двох матрицях тих ознак, що будуть мати Кiознаки max.

4. Порівняння ознак, обраних за матрицями індицентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними характеристиками споживача та психологічними характеристиками споживача. Вибір спільного рішення.

Тривимірна модель змісту навчання проектування швейних виробів дала змогу визначити систему декларативних моделей осей X, Y, Z, яку розроблено на вербальному, образному та математичному рівнях. Наприклад, декларативна модель вісі Х «Антропоморфологічні характеристики споживача» (Ам) складається з наступних інформаційних блоків: X1.1Д «розмірні ознаки» (Ро), X1.2Д «абрис фігури» (Аф), X2.1Д «колір волосся» (Кв), X2.2Д «колір шкіри» (Кш), X2.3Д «колір очей» (Ко). Математичним виразом сукупності інформаційних ознак вісі Х «Антропоморфологічні характеристики споживача» є:

Ам =  (2)

На основі послідовності діяльності дизайнера з проектування швейних виробів визначено систему процедурних моделей змісту осей X, Y, Z тривимірної моделі. Доречі, процедурна модель змісту вісі Х «Антропоморфологічні характеристики споживача» складається з таких елементів: Х1.1П «вимірювання розмірних ознак тіла», Х1.2П «побудова абрису фігури», Х1.3П «аналіз абрису фігури та виявлення її дефектів», Х2.1П «оцінка кольору волосся», Х2.2П «оцінка кольору шкіри», Х2.3П «оцінка кольору очей», Х2.4П «аналіз сполучення кольорів волосся, шкіри та очей».

Шляхом доповнення системи процедурних моделей осей X, Y, Z тривимірної моделі фізичною образністю з системи відповідних декларативних моделей визначено систему декларативно-процедурних моделей осей тривимірної моделі змісту навчання проектування швейних виробів.

У другому розділі «Моделі трикомпонентного змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів»» теоретично обґрунтовано та розроблено системи декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей змісту модулів Х «Антропоморфологічні характеристики споживача», Y «Психофізіологічні характеристики споживача», Z «Художньо-конструктивні характеристики одягу».

В процесі розробки моделей змісту вказаних модулів було проведено поетапну декомпозицію інформаційних блоків останнього рівня ієрархії системи декларативних та процедурних моделей змісту осей Х, Y, Z тривимірної моделі змісту. Таким чином, було розроблено системи декларативних та процедурних моделей змістових модулів. Вербальний опис кожного елементу декларативних моделей було доповнено фізичною образністю, що інтенсифікує сприйняття та запам’ятовування навчального матеріалу. На рис. 5 наведено систему декларативних моделей модуля Y «Психофізіологічні характеристики споживача», що складається з декларативних моделей змісту інформаційних блоків Y1Д «фізіологічні особливості зорового сприйняття одягу» та Y2Д «психологічні особливості особистості».


Y Д


Y 1.1Д

особливості природного зорового сприйняття


Y 1.1.1Д

Y 1.2Д

особливості ілюзорного зорового сприйняття

Y 1.2.1Д

Y 1Д

закон кількості

рис.

Y 1.1.2Д

закон центрального розташування

рис.

Y 1.1.3Д

закон якості

ілюзії сприйняття геометричних форм


назви та рис.


Y 1.2.2Д

ілюзії сприйняття ліній


Y 1.2.3Д

ілюзії сприйняття кольорів


назви та рис.


назви та рис.


рис.

Y 1.1.4Д

закон змістовного факторурис.

Y 2Д

Y 2.1Д

екстраверсія


назви первинних факторів


Y 2.2Д

соціальна контактність


назви первинних факторів


Y 2.3Д

самоконтроль


назви первинних факторів


Y 2.4Д

емоційна стійкість


назви первинних факторів


Y 2.5Д

практичність


назви первинних факторівРис.5. Система декларативних моделей модуля Х «Антропоморфологічні характеристики споживача»

Відповідну систему процедурних моделей модуля Х «Антропоморфологічні характеристики споживача» наведено на рис.6.Шляхом доповнення систем процедурних моделей фізичною образністю з відповідних систем декларативних моделей отримано системи декларативно-процедурних моделей модулів Х, Y, Z , що забезпечуватимуть одночасне формування професійних знань та умінь через комплексне поєднання процедурної та декларативної інформації.

У третьому розділі «Експериментальне дослідження ефективності використання трикомпонентного змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» та його моделей» визначено організаційно-методичні основи експериментального дослідження, способи обробки та аналізу результатів.

Метою експериментального дослідження було визначення ефективності використання розробленого змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей при підготовці майбутніх дизайнерів одягу. Для оцінювання якості навчання студентів проектування швейних виробів було обрано три групи показників, що визначали рівень сформованості змісту навчання, рівень сформованості професійних знань та умінь, рівень впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування професійно-важливих якостей майбутніх дизайнерів одягу.

Педагогічний експеримент складався з констатувального, формувального та порівняльного етапів. У ході констатувального етапу експерименту було проаналізовано традиційний двокомпонентний зміст навчання проектування швейних виробів і засоби його моделювання з метою визначення їх ефективності. На цьому етапі в експерименті взяло участь 30 пересічних громадян м. Харкова та 27 студентів Української інженерно-педагогічної академії спеціальності 6.010104.38 «Професійна освіта. Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів». Результати констатувального експерименту показали, що традиційний зміст навчання та засоби його моделювання не забезпечують достатній рівень задоволеності споживачів художньо-конструктивним рішенням одягу та високу якість навчання майбутніх дизайнерів одягу проектування швейних виробів, оскільки середні значення показників ефективності змісту навчання та засобів його моделювання за трирівневою шкалою (низький рівень – 1, середній – 2, високий – 3) знаходяться у межах від низького до середнього рівня.

Метою формувального та порівняльного етапів педагогічного експерименту була перевірка ефективності використання розробленого трикомпонентного змісту навчання та засобів його моделювання. На формувальному етапі педагогічного експерименту брали участь 112 осіб (у контрольній групі - 28 пересічних громадян та 26 студентів, в експериментальній групі - 31 пересічний громадянин та 27 студентів). В контрольній групі громадян пропонувалось оцінити ескізи одягу, розроблені за традиційним двокомпонентним змістом навчання проектування швейних виробів. В експериментальних групах громадян спочатку здійснювалось визначення антропоморфологічних та психологічних характеристик споживачів, а потім анкетна оцінка двох ескізів одягу: першого – розробленого за двокомпонентним змістом навчання, другого - за трикомпонентним змістом з урахуванням психологічних характеристик споживача. В контрольній групі студентів процес навчання проектування швейних виробів здійснювався за традиційним двокомпонентним змістом та засобами його моделювання, а в експериментальній групі – за розробленим трикомпонентним змістом та його моделями.

Результати порівняльного етапу в експериментальній та контрольній групах (табл.1) дозволяють зробити висновок щодо переваг показників ефективності розробленого трикомпонентного змісту та засобів його моделювання в експериментальній групі.

^ Таблиця 1

Результати порівняльного етапу експерименту
Показники

Середні значення

Приріст в %

Контрольна група

Експери-ментальна група

^ I. Критерій сформованості змісту навчання

1

Показник уподобання ідеї ескізного рішення одягу

1,82

2,16

18,68

2

Показник уподобання реалізації задуму одягу

1,79

2,13

18,99

^ II. Критерій сформованості професійних знань та умінь

3

Показник сформованості професійних знань на ознайомлювально-орієнтовному рівні КзОО

1,92

2,15

11,98

4

Показник сформованості професійних знань на понятійно-аналітичному рівні КзПА

1,88

2,22

18,09

5

Показник сформованості професійних знань на продуктивно-синтетичному рівні КзПС

1,92

2,3

19,79

6

Показник сформованості професійних умінь на рівні дій з опорою на джерела інформації КуО

1,96

2,22

13,27

7

Показник сформованості професійних умінь на рівні дій без опори на джерела інформації КуР

1,89

2,19

15,87

8

Показник сформованості професійних умінь на рівні навичок КуН

1,85

2,11

14,05

9

Відносні витрати навчального часу t´

1,96

2,33

18,88

^ III. Критерій впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування професійно-важливих якостей майбутніх дизайнерів одягу

10

Рівень впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування аналітичних здібностей

1,92

2,26

17,71

11

Рівень впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування образного мислення

1,85

2,19

18,34

12

Рівень впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування креативності

1,96

2,30

17,35


Статистичний аналіз значень показників за допомогою t – критерію Стьюдента показав статистичну значущість різниці усіх показників в контрольних та експериментальних групах. Так, емпіричне значення t – критерію Стьюдента дорівнює 16, що значно перевищує його критичне значення t кр. = 2,82 при рівні значущості р ≤ 0,01.

Якісний аналіз результатів експериментального дослідження дозволив констатувати позитивний вплив трикомпонентного змісту навчання та його моделей на формування в студентів знань та умінь щодо швидкого аналізу та синтезу елементів процесу проектування швейних виробів, використанню раніш засвоєних знань як в типових, так і нестандартних ситуаціях.

Таким чином, проведене дослідження підтвердило правильність висунутої гіпотези дослідження – розроблений трикомпонентний зміст навчання та його моделі забезпечують більш високу якість навчання майбутніх дизайнерів одягу проектування швейних виробів, порівняно із традиційним змістом.

  1   2

Схожі:

Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія отрошко Тамара Вячеславівна
Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconДокументи
1. /Практикум з конструювання швейних вироб_в/Практикум з конструювання та моделювання одягу...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconДо питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю Постановка проблеми
Тому підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів вимагає перш за все всебічного вдосконалення цілей та змісту інженерно-педагогічної...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк 378. 147 012 З. П. Бакум, доктор пед наук, професор, Л. В. Саприкіна
Професійна компетентність І професійна компетенція в контексті підготовки майбутніх дизайнерів
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк а. В. Камінська професійна майстерність майбутніх дизайнерів реклами у внз
Україні, соціально-культурний розвиток суспільства, нові вимоги виробництва до професійної майстерності дизайнерів інтер'єру спонукають...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк 378. 147 В. Г. Самойленко
Психолого-педагогічна характеристика сутності та змісту поняття «самостійна навчальна діяльність студентів»
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія мальована Вікторія Володимирівна
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія о. Е. Коваленко Н. О. Брюханова
О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи