Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу icon

Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Скачати 397.79 Kb.
НазваУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Сторінка2/2
Дата23.04.2013
Розмір397.79 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання наукової проблеми підвищення якості навчання майбутніх дизайнерів одягу проектування швейних виробів. Вирішення цієї проблеми здійснено шляхом обґрунтування, розробки, експериментальної перевірки та впровадження трикомпонентного змісту навчання та його моделей.

1. На основі аналізу досліджень з підвищення якості проектної діяльності дизайнера одягу виявлено, що специфікою сучасного проектування одягу є переорієнтація виробництва одягу з масового на дрібносерійне та одиничне, а також посилення значимості для споживачів фактору психологічної комфортності швейного виробу. Такі висновки дозволили визначити трикомпонентний склад змісту навчання майбутніх дизайнерів одягу проектування швейних виробів, який доцільно представити антропоморфологічними характеристиками споживача, психофізіологічними характеристиками споживача, художньо-конструктивними характеристиками одягу.

Дослідження публікацій з підвищення якості навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу дозволило визначити підґрунтя для моделювання змісту у вигляді декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей з поданням матеріалу в них на логічному та фізичному рівнях, що сприятиме підвищенню якості засвоєння навчальної інформації.

2. Аналіз змісту сучасних методичних систем навчання проектування швейних виробів показав, що їх зміст не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення: не враховується трикомпонентний склад змісту навчання, не в повній мірі відображається ескізна та первинна конструктивна розробка моделі одягу, формування знань здійснюється переважно на ознайомлювально-орієнтовному рівні замість понятійно-аналітичного та продуктивно-синтетичного, недостатньо забезпечується наочність подання інформації. Вказані недоліки зумовили проблему дослідження – теоретичне обґрунтування, практична розробка та експериментальна перевірка трикомпонентного змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей.

3. Теоретично обґрунтовано та розроблено:

- тривимірну модель змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу, що складається із трьох компонентів: антропоморфологічних, психофізіологічних характеристик споживача та художньо-конструктивних характеристик одягу, та забезпечує підвищення якості навчання проектування швейних виробів;

- метод навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі змісту з використанням матриць інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними та психологічними характеристиками споживача, що забезпечує об’єктивність та наукову обґрунтованість вибору форми та кольору одягу;

- систему декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей осей Х, Y, Z тривимірної моделі змісту, що забезпечують формування цілісної системи професійних знань, умінь та професійно-важливих якостей майбутніх дизайнерів одягу.

4. Теоретично обґрунтовано та розроблено моделі трикомпонентного змісту навчання дисципліни «Проектування швейних виробів», які реалізовано моделлю змісту модуля Х «Антропоморфологічні характеристики споживача», моделлю змісту модуля Y «Психофізіологічні характеристики споживача», моделлю змісту модуля Z «Художньо-конструктивні характеристики одягу». Отримані шляхом декомпозиції систем декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей осей тривимірної моделі змісту, моделі змісту модулів Х, Y, Z забезпечують структурування навчальної інформації та її осмислене засвоєння.

5. В експериментальному дослідженні з метою оцінки ефективності розробленого трикомпонентного змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей, обрано три групи показників, що визначали рівень сформованості змісту навчання, рівень сформованості професійних знань та умінь, рівень впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування професійно-важливих якостей майбутніх дизайнерів одягу. В результаті проведення експериментального дослідження встановлено, що розроблений та впроваджений зміст навчання та засоби його моделювання зумовили підвищення якості навчання студентів: середні значення показників контрольних груп на формувальному етапі експерименту складають 1,79-1,96, а експериментальних груп – 2,11-2,33, прирости показників знаходяться у межах 11,98-19,79%%. Найбільшого приросту дістали показники: сформованості професійних знань на продуктивно-синтетичному рівні (19,79%), відносні витрати навчального часу (18,88%), показник сформованості професійних знань на понятійно-аналітичному рівні (18,09%), показники рівня впливу змісту навчання та засобів його моделювання на формування образного мислення (18,34%) та аналітичних здібностей (17,71%). Таким чином, результати впровадження розробленого змісту та його моделей дозволяють констатувати його дієвість та підтверджують гіпотезу дослідження.

Виконане дослідження не вирішує всіх аспектів розв’язання проблеми формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів. Подальшого дослідження потребують такі аспекти проблеми: обґрунтування теоретичних та методичних засад проектування швейних виробів в системах автоматизованого проектування одягу; обґрунтування теоретичних та методичних засад дистанційного навчання проектування швейних виробів.


^ СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Навчальний посібник

1. Зимогляд Н.С. Проектування швейних виробів в моделях: [навч. посіб.] / Н.С. Зимогляд, М.Л. Рябчиков. – Х.: ZЕБРА, 2011. – 162 с.

Статті у наукових фахових виданнях

2. Зимогляд Н.С. Решение творческих вопросов формообразования в одежде в профессиональной деятельности дизайнеров / Н.С. Зимогляд, Ю.И.Блинов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2006. – №13. – С. 213–221.

3. Зимогляд Н.С. Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу як педагогічна проблема / Н.С. Зимогляд // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. – С.: СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2010. – №4(6). – С. 9–20.

4. Зимогляд Н.С. Модель вибору художньо-конструктивних ознак одягу з урахуванням психофізіологічних особливостей споживача в проектній діяльності дизайнера / Н.С. Зимогляд // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип.10. – С. 84–95.

5. Зимогляд Н.С. Система комплексних декларативних моделей змісту навчання «Проектування швейних виробів» майбутніх дизайнерів одягу / Н.С. Зимогляд // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №13. Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип.14. – С. 83–94.

6. Зимогляд Н.С. Сучасне проектування одягу й підготовка до нього
майбутніх дизайнерів (на прикладі УІПА) / Н.С. Зимогляд, М.Л. Рябчиков
// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія:
Педагогічні науки. Випуск 15. Частина 1. – Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка,
2010. – С. 200–206.

7. Зимогляд Н.С. Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів / Н.С. Зимогляд // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Х.: УІПА, 2010. – № 28/29. – С. 48–57.


Статті в інших наукових виданнях

8. Зимогляд Н.С. Особливості процесу формування кольорових уподобань в одязі (на прикладі студентів-дизайнерів) / Н.С. Зимогляд // Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2006. – Вип.18. – С. 47–56.

9. Зимогляд Н.С. Динаміка психологічної компетентності студентів-дизайнерів у взаємозв’язку акцентуацій з вибором кольору одягу / Н.С. Зимогляд // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. Т. VIII, вип. 4. – К., 2006. – С. 138–145.

Матеріали конференцій

10. Зимогляд Н.С. Исследование взаимосвязи формы одежды и профессиональной деятельности личности / Н.С. Зимогляд // Нелинейный мир: материалы Международной научной конференции / Под ред. проф. И.С.Емельяновой. – Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2005. – С. 52.

11. Зимогляд Н.С. Стереотипы восприятия специалиста - дизайнера одежды / Н.С. Зимогляд // Дизайн-освіта 2005: тенденції розвитку та інтеграція в європейський освітній простір: матеріали міжвузівської наукової конференції / За загал. ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2005. – С. 67–69.

12. Зимогляд Н.С. К вопросу о профессиональной деятельности дизайнеров одежды / Н.С. Зимогляд // матеріали XLIII науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. Частина 2. – Харків: УІПА, 2010. – С. 28.

13. Зимогляд Н.С. Вибір художньо-конструктивних ознак одягу дизайнером на основі моделей проектних рішень та матриць інцидентності / Н.С. Зимогляд // Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 27-28 жовтня 2010 р.). – Суми: Університетська книга, 2010. – С. 103–104.

14. Зимогляд Н.С. Проектне рішення одягу в тривимірному просторі ознак / Н.С. Зимогляд // матеріали XLIV науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. Частина 2. – Харків: УІПА, 2011. – С. 25.


АНОТАЦІЇ

Зимогляд Н.С. Формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2011.

Дисертацію присвячено проблемі підвищення якості навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу. Визначено, що для забезпечення психофізіологічної відповідності проектованого одягу особистості споживача, зміст навчання дисципліни «Проектування швейних виробів» та його моделі мають розроблятися на основі трьох компонентів: антропоморфологічних та психофізіологічних характеристик споживача, художньо-конструктивних характеристик одягу. Теоретично обґрунтовано та розроблено: тривимірну модель змісту навчання проектування швейних виробів; метод навчання проектування швейних виробів на основі тривимірної моделі з використанням матриць інцидентності художньо-конструктивних характеристик одягу з антропоморфологічними та психологічними характеристиками споживача; системи декларативних, процедурних та декларативно-процедурних моделей змісту навчальних модулів дисципліни «Проектування швейних виробів».

Експериментально підтверджено ефективність трикомпонентного змісту навчання проектування швейних виробів та його моделей.

^ Ключові слова: майбутні дизайнери одягу, проектування швейних виробів, тривимірна модель змісту навчання, антропоморфологічні характеристики споживача, психофізіологічні характеристики споживача, художньо-конструктивні характеристики одягу.


^ Зимогляд Н.С. Формирование и моделирование содержания обучения проектированию швейных изделий будущих дизайнеров одежды. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические дисциплины). – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2011.

Диссертация посвящена решению проблемы повышения качества обучения проектированию швейных изделий будущих дизайнеров одежды посредством теоретического обоснования, разработки и экспериментальной проверки трехкомпонентного содержания дисциплины «Проектирование швейных изделий» и средств его моделирования. Анализ исследуемой проблемы позволил выявить противоречие между потребностями современного потребителя одежды в гармоничной, психологически комфортной одежде и недостаточным уровнем учета в содержании обучения проектированию швейных изделий будущих дизайнеров одежды психофизиологических характеристик человека.

Для разрешения данного противоречия в результате анализа литературы и экспертной оценки мнения работающих дизайнеров было установлено, что содержание обучения дисциплины «Проектирование швейных изделий» и средства его моделирования должны разрабатываться на основе трех компонентов: антропоморфологических характеристик потребителя, психофизиологических характеристик потребителя, художественно-конструктивных характеристик одежды. Адекватной основой для репрезентации трехкомпонентного содержания являются декларативные, процедурные и декларативно-процедурные модели с одновременной подачей материала в них на вербальном и образном уровнях.

Анализ существующих методических систем обучения проектированию швейных изделий позволил выделить в их содержании ряд недостатков: 1) не достаточно учтен трехкомпонентный состав содержания проектирования швейных изделий, 2) не достаточно отображены эскизная и первичная конструктивная разработка новой модели одежды, 3) формирование знаний осуществляется, главным образом, на ознакомительно-ориентировочном уровне вместо понятийно-аналитического и продуктивно-синтетического, 4) не достаточно обеспечена наглядность подачи материала.

С целью устранения отмеченных недостатков была разработана трехмерная модель содержания обучения проектированию швейных изделий, осями которой являются антропоморфологические и психофизиологические характеристики потребителя, художественно-конструктивные характеристики одежды; а также сформулирована последовательность проектирования одежды на ее основе, включающая этапы: определение формы тела потребителя, определение цветового типа внешности, определение физиологических особенностей, маскирующих дефекты фигуры, определение психологических особенностей личности потребителя, разработка формы одежды, разработка цветового решения одежды.

Кроме того, обоснован метод обучения проектированию швейных изделий на основе трехмерной модели содержания путем использования матриц инцидентности художественно-конструктивных характеристик одежды с антропоморфологическими и психологическими характеристиками потребителя, что обеспечивает объективность выбора цвета и формы одежды.

Трехмерная модель содержания обучения проектированию швейных изделий дала возможность определить системы декларативных моделей осей X, Y, Z, которые были разработаны на вербальном, образном и математическом уровнях. Последовательность проектирования швейных изделий на базе трехмерной модели предопределила систему процедурных моделей содержания указанных осей. Система декларативно-процедурных моделей явилась следствием дополнения системы процедурных моделей осей X, Y, Z физической образностью из системы соответствующих декларативных моделей.

В дальнейшем, для получения моделей содержания модулей дисциплины «Проектирование швейных изделий» была проведена поэтапная декомпозиция информационных блоков последнего уровня иерархии системы декларативных и процедурных моделей содержания осей Х, Y, Z трехмерной модели содержания. Таким путем были разработаны системы декларативных и процедурных моделей модулей содержания. Дополнение систем процедурных моделей модулей физической образностью из соответствующих систем декларативных моделей позволило получить системы декларативно-процедурных моделей модулей содержания.

Результаты экспериментального исследования подтвердили гипотезу об эффективности использования разработанного трехкомпонентного содержания обучения проектированию швейных изделий и средств его моделирования, показали существенное повышение качества профессионального обучения будущих дизайнеров.

Трехкомпонентное содержание дисциплины «Проектирование швейных изделий» и его модели оказали положительное влияние на уровень формирования у студентов знаний у умений скоростного анализа и синтеза элементов процесса проектирования швейных изделий, использования ранее усвоенных знаний как в типовых, так и не стандартных ситуациях.

Основные результаты исследования внедрены в учебный процесс Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков), Крымского инженерно-педагогического университета, Луганского национального университета имени Т. Шевченко.

^ Ключевые слова: будущие дизайнеры одежды, проектирование швейных изделий, трехмерная модель содержания обучения, антропоморфологические характеристики потребителя, психофизиологические характеристики потребителя, художественно-конструктивные характеристики одежды.

Zymogliad N.S. Formation and modeling of the maintenance of training to designing of garments of the future designers of clothes. – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of the candidate of pedagogical sciences in the speciality 13.00.02 – the theory and method of studies (technical disciplines). –Ukrainian Engineering-Pedagogical Academy, Kharkov, 2011.

The dissertation is devoted a problem of improvement of quality of training to designing of garments of the future designers of clothes. It is defined that for maintenance of psychophysiological conformity of projected clothes of the person of the consumer, the maintenance of training of discipline «Designing of garments» and its model should be developed on the basis of three components: anthropomorphological and psychophysiological characteristics of the consumer, is art-constructive characteristics of clothes. Are theoretically proved and developed: three-dimensional model of the maintenance of training to designing of garments; a method of training to designing of garments on the basis of three-dimensional model with use of matrixes incidence is art-constructive characteristics of clothes with anthropomorphological and psychological characteristics of the consumer; systems of declarative, procedural and declarative-procedural models of the maintenance of educational modules of discipline «Designing of garments».

Efficiency of the three-componental maintenance of training to designing of a garment and its models is experimentally confirmed.

Keywords: the future designers of clothes, designing of garments, three-dimensional model of the maintenance of training, anthropomorphological characteristics of the consumer, psychophysiological characteristics of the consumer, is art-constructive characteristics of clothes.


Підписано до друку 29.08.2011 р. Формат 60х90/16.

Обсяг 0,9 ум.-друк. арк. Папір офсетний. Друк різограф.

Наклад 100 прим. Зам. № 205

Надруковано у центрі оперативної поліграфії ТОВ «Рейтинг».

Свідоцтво про держ. Реєстрацію ю.о. 24668889.

61022, м. Харків, вул. Сумська, 37. Тел. (057) 700-53-51, 714-34-26,

пров. Соляниківський, 4. Тел. (057) 771-00-92, 771-00-96.
1   2

Схожі:

Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань 0101 Напрям підготовки 010104 Спеціалізація Моделювання, конструювання та технологія швейних виробів
Профіль підготовки «молодший інженер-педагог практичного навчання з моделювання, конструювання та технології швейних виробів»
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія отрошко Тамара Вячеславівна
Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconДокументи
1. /Практикум з конструювання швейних вироб_в/Практикум з конструювання та моделювання одягу...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconДо питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю Постановка проблеми
Тому підвищення якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів вимагає перш за все всебічного вдосконалення цілей та змісту інженерно-педагогічної...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк 378. 147 012 З. П. Бакум, доктор пед наук, професор, Л. В. Саприкіна
Професійна компетентність І професійна компетенція в контексті підготовки майбутніх дизайнерів
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк а. В. Камінська професійна майстерність майбутніх дизайнерів реклами у внз
Україні, соціально-культурний розвиток суспільства, нові вимоги виробництва до професійної майстерності дизайнерів інтер'єру спонукають...
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУдк 378. 147 В. Г. Самойленко
Психолого-педагогічна характеристика сутності та змісту поняття «самостійна навчальна діяльність студентів»
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія мальована Вікторія Володимирівна
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія о. Е. Коваленко Н. О. Брюханова
О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи