Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович icon

Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Скачати 421.09 Kb.
НазваУкраїнська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Сторінка1/3
Дата23.04.2013
Розмір421.09 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ


Костюченко Михайло Петрович


УДК 377.3.091.313


ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ЗМІСТУ ТЕХНІЧНИХ

ДИСЦИПЛІН МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ


13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Харків – 2009

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.


^ Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Коваленко Олена Едуардівна,

Українська інженерно-педагогічна академія,
ректор, м. Харків.


^ Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
^ Козловська Ірина Михайлівна,

Львівський науково-практичний центр

професійно-технічної освіти АПН України,

провідний науковий співробітник відділу

професійно-практичної підготовки, м. Львів;


кандидат педагогічних наук

^ Джантіміров Анатолій Юрійович,

Донецький індустріально-педагогічний технікум,

директор, м. Донецьк.Захист відбудеться «21» травня 2009 року о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м.Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м.Харків, вул. Університетська, 16.


Автореферат розісланий «16» квітня 2009 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.В.Кулешова


^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність і доцільність дослідження. Проблема проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін у професійно-технічній освіті (ПТО) розглядається нині як одна із ключових, проте вона недостатньо досліджена як у теоретичному, так і в методичному аспектах, що негативно впливає на якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ). Інтеграція змісту навчання розглядається переважно в межах традиційної предметної системи навчання (ПСН) (В.Безрукова, М.Берулава, Г.Білецька, С.Гончаренко, О.Гребенюк, О.Джулик, І.Козловська, В.Кулешова, М.Лазарєв, В.Ледньов, О.Марущак, М.Махмутов, М.Сова та ін.), тимчасом почали проводитися дослідження в межах модульної системи навчання (МСН) (А.Беляєва, Н.Білик, І.Буцик, Р.Гуревич, О.Коваленко, О.Микуляк, М.Михнюк, А.Нікуліна, Р.Собко та ін.). Складність й актуальність інтеграції змісту професійної підготовки пов’язана з основною метою ПТО в сучасних умовах забезпечення розвитку потреб особистості в оволодінні робітничою професією, підготовка конкурентноспромож- них, компетентних, соціально активних і професійно мобільних кваліфікованих робітників, здатних до самоорганізації, самореалізації, самоосвіти, професійного розвитку, творчої праці та відповідального виконання своїх професійних функцій відповідно до вимог національних стандартів якості та технологічного розвитку галузей економіки та сфери послуг. Реалізація на практиці вказаної мети призводить до суперечностей між: 1) диференційованим змістом ПТО, який базується на сукупності автономних і виокремлених навчальних дисциплінах загальнотехнічної, професійно-теоретичної підготовки та наявною інтегрованістю науки, техніки, виробництва та професійної діяльності кваліфікованого робітника; 2)необхідністю впровадження інтегрованого змісту технічних дисциплін для модульного навчання у ПТНЗ та недостатньою розробленістю методів його проектування; 3) потенційною здатністю випускника ПТНЗ виконувати завдання на рівні певної кваліфікації та його актуальною здатністю досягати заданого результату діяльності (компетентністю). Ці суперечності визначили проблему дослідження – теоретичне обґрунтування, практична розробка та впровадження інтегрованого змісту технічних дисциплін в технологію модульного навчання професії у ПТНЗ.

Отже, актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість та необхідність розв’язання означених суперечностей обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах”.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України за темою “Дидактичні основи інтеграції змісту, форм і методів навчання у професійно-технічній школі” (РК № 0198И000143). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Української інженерно-педагогічної академії МОН України (протокол № 6 від 28.01.2003 р.) та узгоджено в раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 2 від 25.02.2003 р.).

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити інтегрований зміст технічних дисциплін у ПТНЗ.

Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми інтеграції змісту технічних дисциплін в аспекті генезису та розвитку предметної та модульної систем навчання.

2. Розробити концепцію проектування динамічної структури професійної підготовки (ДСПП) й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології модульного навчання професії (МНП).

3. Розробити методики проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін й оцінювання професійної компетентності випускників ПТНЗ.

4. Здійснити експериментальну перевірку ефективності та результативності інтегрованого змісту технічних дисциплін при навчанні учнів за модульною технологією за професією «Електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування».

^ Об’єкт дослідження: процес навчання учнів технічних дисциплін у ПТНЗ.

Предмет дослідження: теоретичні та методичні засади проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології МНП.

^ Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що розроблення та впровадження МНП, що базується на інтегрованому змісті технічних дисциплін, який передбачає інтеграцію навчальних елементів на основі професійної спрямованості та проблемного підходу, дозволить підвищити ефективність і результативність професійної підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ.

^ Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять історико-генетичний, аксіоматичний, діяльнісний, проблемний, системний, структурний, синергетичний, кібернетичний, об’єктно-орієнтований, інформаційний та когнітивний підходи; інженерне проектування; інженерія знань; системотехніка; логічна семантика; концептуальні засади з: методики професійного навчання (В.Вербицький, С.Гончаренко, Р.Гуревич, Е.Зеєр, О.Керницький, О.Коваленко, Р.Макаров, Н.Ничкало, В.Ягупов та ін.); проблем інтеграції науки та науково-технічних знань (Н.Абрамова, М.Бургін, В.Готт, Б.Кедров, В.Тюхтін, А.Урсул, В.Чешев та ін.); теорії змісту навчання (А.Ашеров, Б.Гершунський, В.Беспалько, Г.Гребенюк, В.Краєвський, М.Лазарєв, В.Ледньов, І.Лернер, О.Ляшенко, О.Романовський, В.Хоменко та ін.); модульного навчання професії (А.Беляєва, С.Заславська, О.Микуляк, А.Михайличенко, В.Плохій, С.Постлезвейт, Дж.Рассел, П.Сікорський, П.Юцявичене та ін.); діяльнісної теорії навчання (Г.Атанов, Т.Дмитренко, О.Кучерявий, О.Леонтьєв, Б.Ломов, С.Рубінштейн, Н.Тализіна та ін.); когнітивної психології (Р.Аткінсон, Дж.Брунер, Б.Величковський, Ю.Максименко, Р.Солсо, І.Хофман, Р.Шенк та ін.); теорії інформації (А.Анісімов, Н.Вінер, В.Глушков, У.Ешбі, А.Колмогоров, К.Шеннон та ін.); теорії систем і синергетики (П.Анохін, Л.Берталанфі, Ст.Бір, М.Месарович, М.Моісеєв, І.Пригожин, Г.Хакен та ін.); теорії моделювання систем (Б.Арпентьєв, А.Берг, М.Бусленко, М.Рябчиков, В.Скуріхин, А.Уємов та ін.).

Для вирішення поставлених завдань використані такі методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз літературних джерел, концептуально-порівняльний і


системно-структурний аналізи для виявлення процесів формування змісту професій-

ної підготовки учнів у ПТНЗ; прогнозування, моделювання та проектування для розроблення й обґрунтування концептуальних засад модульної динамічної структури й інтегрованого змісту професійної підготовки; кваліметрії й експертних оцінок для оцінювання ступенів значущості об’єктів техніки;

  • емпіричні: методи збору інформації (анкетування, тестування) для виявлення навчальних досягнень учнів; педагогічний експеримент для перевірки гіпотези дослідження;

  • математичні: теорії матриць, теорії графів, теорії чітких і нечітких множин, теорії ймовірностей для розробки методик проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін й обґрунтування діапазонів рівнів компетентності учнів; методи математичної статистики для обробки експериментальних даних, прийняття рішення про спростування або підтвердження гіпотези дослідження.

^ Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено:

  • концепцію проектування модульної ДСПП й інтегрованого змісту технічних дисциплін, яка включає інфологічну модель систем і технологій навчання та модель модульного блока (МБ), містить три ступені інтеграції змісту навчання (внутрішньопредметну та міжпредметну, предметно-модульну, проблемно-модульну), що відповідають моноаспектному (моносистемному), поліаспектному (полісистемному) та субстратному принципам вивчення об’єктів предметної області (ПО) та є основою для розроблення двох методик інтеграції, що базуються відповідно на інтегративно-модульному й об’єктно-орієнтованому підходах;

  • методику об’єктно-орієнтованого проектування ДСПП й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології МНП, яка базується на об’єктній декомпозиції й інтеграції навчальних елементів на основі проблемного підходу та професійної спрямованості змісту навчання, що дозволило підвищити ефективність і результативність професійної підготовки учнів ПТНЗ;

  • визначено й обґрунтовано такі нові поняття: “предметно-модульна система навчання” (ПМСН), що об’єднує навчальні дисципліни загальноосвітньої та загальнотехнічної підготовки з інтегрованим професійним курсом (ІПК); “інтегрований дидактичний модуль”(ІДМ), який відрізняється динамічною структурою й інтегрованим змістом; “модульна динамічна структура професійної підготовки”, яка проектується на варіантних (різнорівневих) і варіативних інтегрованих дидактичних модулях; “предметно-модульні та проблемно-модульні ІПК”, які розробляються відповідно в предметно-модульній і в модульній системах навчання; “чіткі та нечіткі навчальні знання,” які відрізняються відповідно мінімальним і максимальним значенням дисперсії повторного оцінювання особистих знань; “квантифікація особистого знання”, що являє собою процес зведення якісних латентних ознак знання (повнота, глибина, обсяг та ін.) до емпіричної кількісної ознаки (рівень знання), шляхом уведення спеціальних квантифікаторів (ординальних чи кардинальних чисел).

дістали подальшого розвитку концептуальні моделі інтегрованого змісту технічних дисциплін за рахунок побудови дискурсивної моделі диференціації й інтеграції знань, розробки методів проектування та класифікації знань, встановлення операцій над ними, розробки моделі трирівневого навчального матеріалу (НМ);

удосконалено: теоретичні основи методики проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін, яка базується на структурному, інтегративно-модульному та діяльнісному підходах, і відрізняється від наявних методик побудовою прогностичної професійної моделі кваліфікованого робітника, застосуванням методу матриць, процедур модуляризації та функціональної декомпозиції; методику кількісного оцінювання рівня професійної компетентності кваліфікованого робітника, що відрізняється використанням інтервальної кваліметричної шкали, ”жорстких“ і ”м’яких“ моделей тестування, методу факторизації та процедур кваліфікаційного випробування.

^ Практичне значення результатів дослідження полягає в наступному: основні теоретичні положення дисертаційної роботи доведені до конкретних педагогічних методик й алгоритмів проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін; розроблені прогностична професійна модель електромонтера з промис- лового електроустаткування, інноваційна освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) й інтегрована модульна навчальна програма ступеневої підготовки електромонтерів у ПТНЗ, методика кількісного оцінювання рівнів професійної компетентності випускників ПТНЗ, які впроваджені у закладах ПТО: ПТУ №15, м. Житомир (акт №1 від 30.01.2003р.), ВПУ №99, м. Маріуполь (акт №7 від 12.05.2004р.), ПТУ №36, м. Малин (довідка №235 від 07.12.2004р.), ВПУ №37, м. Горлівка (акт №16 від 27.06.2007р.), Львівський навчально-методичний центр ПТО (довідка №387 від 7.12.2001р.); розроблено, експериментально перевірено та впроваджено в зміст підвищення кваліфікації педагогічних працівників програма курсу «Інтегративно-модульна технологія навчання професії», навчально-методичні посібники [4;5;6;7] та методична рекомендація [8] відповідно до списку наукових праць. Матеріали дослідження можуть бути використані для подальшого удосконалення процесу професійної підготовки учнів ПТНЗ та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

^ Особистий внесок здобувача. У спільних публікаціях, у працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать (відповідно до списку наукових праць): моделі формування ДСПП [1;2]; концептуальні засади розробки змісту МНП на основі інтегративно-модульного підходу [3;4;5]; методи обґрунтування процедур оцінювання рівнів професійної компетентності [14;15]; способи проведення експериментального дослідження, обробки даних, аналізу здобутих результатів [20].

^ Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечується: обраними методологічними основами дослідження; застосуванням комплексу методів дослідження, адекватних його меті, завданням, об’єкту та предмету; використанням випробуваного математичного апарату для розв’язання окремих завдань; відповідністю основних положень дисертації відомим результатам педагогічних досліджень з проблем інтеграції змісту технічних дисциплін; статистично достатнім обсягом емпіричних даних педагогічного експерименту; ре-

зультатами експериментальної перевірки ефективності та результативності інтегрованого змісту технічних дисциплін при навчанні учнів за модульною технологією; позитивними наслідками впровадження отриманих результатів.

^ Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися на: міжнародних конференціях: “Молодежь, труд, профессия” (Херсон, 1993р.), “Компьютерные программы учебного назначения” (Донецьк, 1993р.), “Образование ХХІ века” (Мінськ, 1993р.), “Образование, повышение квалификации и региональное развитие” (Мінськ, 1994р.), “Технологічний підхід у дидактиці. Блочно-модульне навчання професії” (Донецьк, 1994, 1998, 2001 рр.), “Управління якістю професійної освіти” (Донецьк, 2002р.), "Шляхи впровадження інноваційних технологій навчання" (Донецьк, 2007р.); всеукраїнських конференціях: “Современные проблемы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров” (Кіровоград, 1992р.), “Українознавство та проблеми інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи” (Тернопіль, 1993р.), “Проблеми ступеневої інженерно-педагогічної освіти” (Харків, 1995р.).

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дослідження опубліковані у 20 наукових і науково-методичних працях (11 без співавторів): 3 – у монографіях; 7 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; 2 – в інших наукових виданнях; 3 – у матеріалах наукових конференцій; 4 – у навчально-методичних посібниках; 1 – у методичних рекомендаціях. Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертаційної роботи.

^ Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 17 додатків на 135 сторінках, списку використаних джерел на 29 сторінках (330 найменувань). Загальний обсяг дисертації складає 347 сторінок, з них основного тексту 180 сторінок. Робота містить 16 таблиць на 22 сторінках і 41 рисунок на 37 сторінках.
  1   2   3

Схожі:

Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія павленко Максим Петрович
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Бердянськ
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія мальована Вікторія Володимирівна
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія зимогляд Наталія Сергіївна удк 377. 147. 156: 687 формування та моделювання змісту навчання проектування швейних виробів майбутніх дизайнерів одягу
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Харків
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія лукін володимир Євгенович
Об’єднаний інститут при Національній академії оборони України, заступник начальника з наукової роботи, м. Київ
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія отрошко Тамара Вячеславівна
Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія Історична довідка
За порівняно короткий час узпі став провідним вузом в цій галузі, а з 1963 року – Республіканським Науково-методичним центром з методичного...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія о. Е. Коваленко Н. О. Брюханова
О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Українська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи