Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми icon

Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми
Скачати 86.46 Kb.
НазваОрганізація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми
Дата24.04.2013
Розмір86.46 Kb.
ТипПрограма

УДК 881.111.1:378.147

© 2006

Шеверницька Н.М.


ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ „АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ” ТА ЙОГО МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ


Постановка проблеми. Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, кредитно-модульна система організації навчального процесу та модульно-рейтингова система контролю, що наразі запроваджуються в Україні, прирівнюються до Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система зорієнтована на студента і базується на його навчальному навантажені, необхідному для досягнення мети програми, спрямованої на результати навчання та компетенції. Запровадження Європейської кредитно-трансферної системи в Україні наближає національну систему освіти до виконання завдань Болонського процесу і сприятиме мобільності українських студентів в Європі (Міністерство освіти і науки України, 2004 р.).

Програма „англійська мова професійного спілкування” є ресурсом, до якого можуть звертатись вищі навчальні заклади для підвищення рівня володіння мовою студентів у визначеній галузі з певною професійною метою, оскільки вона дає чітке визначення результатів навчання для кожного із рівнів і презентує варіанти і форми диференціації, для того щоб розвивати диверсифіковані мовні компетенції у студентів. Програма „англійська мова професійного спілкування” пропонує вищим навчальним закладам України можливість забезпечити послідовність, варіативність та індивідуалізацію процесу навчання у різних робочих програмах для різних рівнів.

Типовий курс „англійська мова професійного спілкування” для бакалаврів повинен охоплювати етап навчання від рівня В1+ (незалежний користувач, рубіжний рівень) до рівня В2 (незалежний користувач, просунутий рівень) і забезпечення досягнення випускниками рівня незалежного користувача англійської мови. Він є необхідний для всіх спеціальностей і вимагає мінімум 270 аудиторних академічних годин ще 126 годин для самостійної роботи.

Додатково до цього мінімуму можна виділити ще декілька годин за рахунок регіональних та університетських компонентів, що дозволить вищим навчальним закладам пропонувати факультативні курси „англійська мова професійного спілкування”. Завдяки такій можливості вищі навчальні заклади можуть підвищити вихідний рівень володіння мовою бакалаврів до рівня С2 (досвідчений користувач, компетентний рівень) для спеціальностей, які вимагають більш інтенсивної комунікації, сприяючи, таким чином, академічній мобільності. За рахунок додаткових годин може бути також запропоновано перехідний, корективний курс для задоволення потреб тих студентів, що мають дещо нижчий початковий рівень володіння англійською мовою. Такий курс підведе їх до мінімально необхідного рівня, зафіксованого у Державних стандартах базової і повної середньої освіти (В1+).

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” для магістрів у великій мірі залежить від професійних потреб певних спеціальностей та рішення вищих навчальних закладів щодо кількості годин, виділених на такий курс. Очікується, що студенти магістратури матимуть при вступі рівень незалежного користувача В2, який є достатнім для того, щоб вони ефективно функціонували, у своєму професійному середовищі. Вищі навчальні заклади можуть пропонувати магістрам курс „англійська мова професійного спілкування”, спрямований на вдосконалення їхніх мовленнєвих умінь та більш глибокого проникнення у зміст спеціальності в межах того ж рівня володіння мовою. У такому випадку немає потреби у випускному кваліфікаційному іспиті, оскільки до того часу студенти вже підтвердять свій рівень володіння мовою В2.

Вищі навчальні заклади, які активно працюють із зарубіжними студентами та організовують академічні обміни студентами, можуть підняти рівень володіння мовою студентів магістратури з рівня незалежного користувача (В2) до рівня досвідченого користувача (С1). Завдяки цьому студенти зможуть скористатися можливостями міжнародної освіти і стати користувачами англійської мови, які вільно нею володіють у своєму професійному середовищі .

Залежно від потреб у вивченні мови, вищі навчальні заклади можуть пропонувати підготовлені на замовлення курси „англійська мова професійного спілкування” в межах згідно вимог освітньої програми. Також може бути розроблене широке коло факультативних курсів „англійська мова професійного спілкування” у межах кожного кваліфікаційного рівня відповідно до конкретних потреб студентів, викладачів – предметників та роботодавців; їх можуть обирати студенти, котрі бажають розвивати свої мовленнєві вміння в межах своєї спеціальності або ж поліпшувати свої професійні комунікативні вміння у сферах того ж самого рівня володіння мовою. Модулі для таких курсів як „англійська мова професійного спілкування” можуть бути зосереджені на характерних для конкретної спеціалізації вміннях, ситуаціях та функціях для задоволення особливих потреб студентів, наприклад академічне письмо, дебати і таке інше. Необхідність включення в курс „англійська мова професійного спілкування” змісту спеціальної дисципліни потребує співпраці викладачів англійської мови з викладачами - предметниками та спільного викладання курсу.

^ Постановка завдання. У рамках зазначеної проблеми розглянути питання такої організації навчально-виховного процесу у вищій школі, яка пропонує вищим навчальним закладам України можливість забезпечити послідовність, варіативність та індивідуалізацію процесу навчання у різних робочих програмах для різних рівнів.

^ Виклад основного матеріалу. Перехід від рівня В2 (незалежний користувач, просунутий рівень) до рівня С1 (досвідчений користувач, автономний) може відбуватися шляхом самоосвіти студента, якій сприяють заняття з мови, а також-майстерні, семінари, лекції, що проводяться викладачами-предметниками англійською новою.

Самостійна робота є невід'ємною частиною будь-якого курсу „англійська мова професійного спілкування”, а тому потребує регулярного й послідовного оцінювання. В умовах самостійного навчання та зростання відповідальності студента за результати навчання здатність студентів до самооцінювання має надзвичайно велике значення. Ось чому студентам необхідно надати надійні і практичні інструменти для самооцінювання.

Матеріали для самостійної роботи також вимагають особливої уваги з боку викладачів курсу „англійська мова професійного спілкування”. Оскільки українські студенти не мають необхідних навичок організації свого навчання без пильного нагляду з боку викладачів, то завдання для самостійної роботи мають бути спеціально налаштовані для виконання в залежному режимі. Матеріали для самостійної роботи повинні:

 • містити чітко сформульовані завдання і зразки їх виконання;

 • бути доступними для студентів поза межами аудиторних занять;

 • бути доступними з різних джерел інформації (друкованих, аудіо, відео, комп'ютерних програм, Інтернету) для підтримки індивідуальних стилів навчання;

 • забезпечувати чіткі критерії для вимірювання результатів.

Додатково до матеріалів „англійська мова професійного спілкування” можуть бути розроблені допоміжні комплекти для самостійної роботи, тобто рекомендації щодо уміння вчитися (Ellis та Sinclair,1993 р.; Cottrell, 1999 р.), щоб компенсувати недостатність цього вміння в окремих студентів. Завдання для самостійної роботи можуть мати різний характер: від індивідуальних вправ до групових проектів. Результати самостійної роботи можуть бути представлені в різних формах, їх можна виміряти з огляду на визначені результати навчання (тести, журнали обліку прочитаного матеріалу, письмові звіти, усні презентації і таке інше).

Навчальний курс „англійська мова професійного спілкування” на кожному кваліфікаційному рівні складається з модулів, які розробляються вищими навчальними закладами, і пропонує викладачам курсу „англійська мова професійного спілкування” варіанти і форми викладання, вивчення. Типова програма повинна служити ресурсом для розробки робочих програм та модулів. Викладання, вивчення мови може потім здійснюватись у різних практичних формах з метою розвитку мовної поведінки відповідно до спеціальностей студентів, їхніх потреб та життєвих планів.

Змістові модулі курсу–логічні, завершені, самодостатні частини дисципліни-зосереджені на загальних професійних вміннях, ситуаціях та галузях, спільних для всіх спеціалістів незалежно від їхньої спеціальності. На початку курсу визначається вхідний рівень володіння мовою студентів, аналізуються їхні потреби. Формулюються цілі курсу та завдання для кожного модуля. Конкретизується зміст кожного модуля (наприклад ситуації, теми, вміння, мовленнєві функції і таке інше). Далі підбираються, адаптуються або розробляються відповідні навчальні матеріали. Робиться вибір типів завдань та видів діяльності як для аудиторної, так і для самостійної роботи. Студентів інформують про цілі кожного модуля та очікувані результати навчання, а також про форми та критерії оцінювання.

Для оцінювання результатів роботи студентів використовується поточне й підсумкове оцінювання. Бали, отримані студентами за всі завершені модулі курсу, беруться до уваги під час вихідного оцінювання за певний курс.

Елементарна схема розробки модуля (Moon, 2002) на Рис. 8 допоможе користувачам програми у процесі розробки робочих програм та модулів.

Висновки. Національна програма надає рекомендації щодо розробки робочих програм „англійська мова професійного спілкування” з будь-якої спеціальності. Однак процес їхньої розробки має базуватися на вивченні потреб, що проводиться кожним окремим вищим навчальним закладом, і передбачає аналіз:

 • вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, прийнятих Міністерством освіти і науки України;

 • конкретних посадових інструкцій, розроблених і затверджених підприємствами, інститутами та організаціями;

 • результатів опитування спеціалістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Оскільки метою курсу „англійська мова професійного спілкування” є сприяння підготовці студентів до адекватного функціонування у конкретних професійних ситуаціях, то слід аналізувати їхні мовні й навчальні потреби на різних етапах: з самого початку, коли розробляється курс „англійська мова професійного спілкування”, та під час викладання курсу, щоб можна було внести корективи і поліпшення. Викладачі можуть користуватися різними видами інструментів дослідження потреб студентів: співбесіди (віч-на-віч або ж у письмовій формі, причому перший вид співбесіди є більш цінним для процесу навчання), опитувальники (слідом за якими можуть проводитися співбесіди), спостереження (робочі та навчальні) і таке інше. Щоб отримати відповідні й об'єктивні дані, до процесу аналізу потреб необхідно залучати викладачів спеціальних предметів, молодих спеціалістів, а також студентів. Для створення аналітичних інструментів можна використовувати різні джерела (Hutchinson та Waters (1986).

^ Перспективи подальших досліджень. Подальші розвідки будуть спрямовані на розробку робочих програм для студентів різних спеціальностей.


Література

 1. Bologna (1999) The European Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education.

 2. Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

 3. Ellis, G. and B.Sinclar (1993) Learning to Learn English: A course in learner training. Cambridge: Cambridge University Press.

 4. Moon, J. (2002) The Module & Programme Development Handbook. A Practical Guide to Linking Levels, Learning Outcomes & Assessment. London: Kogan Page Limited.

 5. Jordan, R. (1997) English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press.

 6. Kitto, M. and R. West (1984) Engineering information: Reading Practice for Engineers. London: Edward Arnold.

 7. Nikolayeva, S., M. Solovey, I. Kamynin, L. Lysenko and Y.Sazonova (2001) Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes (Draft 2). Vinnytsia: Nova Knyha.

 8. Ribe, R. and N. Vidal (1993) Project Work: Step by Step. Oxford: Heinemann.

 9. Stoller,F.L. (1997) Project Work. A Means to Promote Language Content. Forum, 35/4.

 10. Williams, A. (1984) Projects: Skills & Strategies. Pitman.


Шеверницька Н.М.

Організація курсу „Англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура

Розглянуті питання організації курсу„Англійська мова професійного спілкування”, а також кредитно-модульна система організації навчального процесу та модульно-рейтингова система контролю. Програма є ресурсом, до якого можуть звертатись вищі навчальні заклади для підвищення рівня володіння мовою студентів у визначеній галузі з певною професійною метою. Дана програма пропонує можливість забезпечити послідовність, варіативність та індивідуалізацію процесу навчання.


Шеверницкая Н.М.

Организация курса „Английский язык профессионального общения” и его модульная структура

Рассмотрены вопросы организации курса „Английский язык профессионального общения”, а также кредитно-модульная система организации учебного процесса и модульно-рейтинговая система контроля. Программа „Английский язык профессионального общения” является ресурсом к котрому могут обращаться высшие учебные заведения для повышения уровня владения языком студентов в определенной области знаний с определенной профессиональной целью. Данная программа предоставляет возможность обеспечить последовательность, вариативность, индивидуализацию процесса обучения.

N.M. Shevernitskaya

English Special Purpose Course Organization: Modular Structure


Questions of English special purpose course organization are pointed out; the modular credit transfer system and modular rating assessment system of training process are also reviewed. This programme is a resource for universities to draw on to improve learner proficiency in a defined area for particular professional purposes. The ESP curriculum offers opportunities to provide continuity, variability, individualization of training process.


Стаття надійшла до редакції. 20.10.2006р.

Схожі:

Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ?1 рік підготовки
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 3 рік підготовки
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconГалузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовки – 030508 «Фінанси І кредит»
Модульна організація курсу «Англійська мова для професійного спілкування» ? 2 рік підготовки
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconОсобливості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі постановка проблеми
Постановка проблеми. Виконання складних і відповідальних задач, що стоять перед системою професійної освіти з підготовки кваліфікованих...
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconОрганізація навчального процесу на принципах наскрізності при підготовці інженерів-педагогів в галузі механізації для аграрних закладів професійної освіти постановка
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconСтановлення професійного інтелекту майбутніх інженерів-педагогів постановка проблеми
Становлення свого професіонального розвитку людина досягає на стадії самостійної професійної діяльності
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 140101 – “Готельно-ресторанна...
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 140101 – “Готельно-ресторанна...
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми icon«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки...
Організація курсу „англійська мова професійного спілкування” та його модульна структура для інженерів-педагогів постановка проблеми iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова)
«Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 030601 «Менеджмент»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи