Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми icon

Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми
Скачати 144.17 Kb.
НазваПідготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми
Дата25.04.2013
Розмір144.17 Kb.
ТипДокументи

УДК 371.13:004


 2006

Давискіба О.В.


ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СИСТЕМІ „ПЕДАГОГ – КОМП’ЮТЕР   УЧИТЕЛЬ”: СТАН ПРОБЛЕМИ


Постановка проблеми. Політика України щодо освіти, відбиваючи загальнонаціональні інтереси суспільства, враховує й загальні тенденції світового розвитку, вимагаючи суттєвих змін у системі освіти. Перехід до постiндустрiального, інформаційного суспільства, поширення міжкультурної взаємодії зумовлюють важливість факторів комунікабельності та толерантності. Використання інформаційних технологій передбачає новий рівень опосередкування розумової, творчої, комунікаційної та користувальницької діяльностей, що веде до корінної перебудови обох сторін навчальної діяльності. Освіта в будь-якому суспільстві є первинною цінністю, тому що від її рівня залежить розвиток цього суспільства в майбутньому. Постійне зростання вимог до спеціаліста змушують адаптувати й змінювати методологію процесу навчання. У ході змін необхідно враховувати особистість студента, педагогічні, психологічні, індивідуально-особистісні мотиви, характеристики й чинники. Згідно з закону “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про середній навчальний заклад”, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХ століття), Національною доктриною розвитку освіти України, державною програмою “Вчитель”, “Концепції педагогічної освіти” [1-8], першочергового розв’язання потребує проблема впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційних технологій з їх подальшим удосконаленням. В процесі інформатизації освіти специфіка роботи вчителя інформатики постійно висуває нові вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики. Згідно з листом Міністерства освіти і науки України „Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік”, при підготовці фахівців в основу необхідно покласти інтенсифікацію викладання навчальних дисциплін, забезпечення діагностики якості навчання з акцентом на особливості фахової підготовки та орієнтацією на ефективний контроль знань, умінь, навичок студентів у сфері майбутньої професійної діяльності [9].

Таким чином, у сучасній педагогіці та психології одним з основних напрямків стає підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання сучасних методів викладання, що враховують психолого-педагогічні параметри учня, які визначають його здібності до навчання. Процес навчання можна представити як педагогічну взаємодію між вчителем та учнями, однією з форм реалізації педагогічної взаємодії виступає навчальний діалог. Навчальний діалог спрямован на вирішення навчальної задачі, тобто досягнення навчальних цілей в умовах конкретної навчальної ситуації.

Готовність майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу ґрунтується на функціях навчального діалогу (інформаційно-комунікативна; регуляційно-комутативна; афективно-комутативна [10]) та свідчить про рівень володіння професійними знаннями, вміннями, навичками. Виходячи з цього, можна відокремити основні компоненти професійної підготовленості майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу: мотиваційні знання, психологічні знання, інтелектуальні вміння, комутативні вміння, організаційні навички. При традиційній формі навчання професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу здійснюється в процесі теоретичної підготовки (лекційних та семінарських занять); практичної підготовки (практичних та лабораторних занять, обчислювальних практик тощо); протягом п
едагогічних практик в середніх навчальних закладах (рис.1).

Рис.1. Процес підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу при традиційних технологіях навчання

Сучасний рівень інформаційних технологій та програмного забезпечення сприяє розвитку автоматизованих систем навчання, систем дистанційного навчання, що дає велику можливість для модернізації та підвищення ефективності навчання, а саме індивідуалізації процесу навчання, як сполучення їх дидактичних можливостей з традиційними формами навчання. Інформаційні технології навчання необхідні сьогодні як для навчання за допомогою локального комп’ютера, так і в комп’ютерних мережах. Майбутній вчитель інформатики повинен вміти здійснювати взаємодію з учнями як при традиційній формі навчання в системі „учитель - учень”, так і при використанні інформаційних засобів навчання в системі „учитель – комп’ютер   учень”:

 • автоматизовані навчальні системи (електронний підручник, навчально-контролюючі програми та ін.). Розвиток та впровадження у навчальний процес інформаційних технологій навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей засвоєння знань, цілком залежить від професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики. Майбутній вчитель інформатики повинен вміти розробляти та будувати такі системи, організовувати навчальний діалог як один з компонентів педагогічного впливу на ефективність засвоєння знань учнем.

 • дистанційна система освіти. Методологічно важливою проблемою для розвитку теорії і практики дистанційної освіти є те, що в дистанційному навчанні відношення „людина – комп’ютер” набуває змісту в контексті декілька конкретних відносин: „учитель – комп’ютер”, „комп’ютер – учень”, „учитель - учень” – тобто „учитель – комп’ютер   учень”. Відповідно до цього в заданій системі здійснюється вивчення закономірностей і принципів організації різних видів педагогічної діяльності. Однією з основних функцій вчителя в даній системі є уміння організовувати навчальний діалог на мотиваційному етапі, при поданні навчального матеріалу, контролі за знаннями й уміннями учнів, при організації пізнавальної діяльності учнів із засвоєння навчального матеріалу. Що також передбачає вміння майбутнього вчителя інформатики до використання нових аудіо і телекомунікацій, як сполучення поштового, радіо, телевізійного, електронного зв’язків.

Отже, процес підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу в системі „учитель – комп’ютер   учень” доцільно здійснювати в системі „педагог – комп’ютер   учитель”, яку зображено на рис.2. Особливостями цього процесу є використання наряду з традиційними методами засобів інформаційних технологій навчання, які дозволяють формувати основні компоненти підготовленості майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу (мотиваційні знання, психологічні знання, інтелектуальні вміння, комутативні вміння, організаційні навички) на базі навчальних задач, стратегій навчального діалогу та його елементів.

Рис.2. Процес підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог комп’ютер учитель”

^ Аналіз останніх досліджень та публікацій. Біля витоків теорії і практики комп'ютеризації навчання стояли такі вчені, як Б.С. Гершунській [11], А.П. Єршов [12, 13], Ю.І. Машбиць [14, 10, 15], В.М. Монахов [16], В.В. Рубцов [17], Н.Ф. Тализіна [18] та ін. Побудова теорії комп'ютерного навчання на початковому етапі свого розвитку спиралася на принципи програмованого навчання і у той час обчислювальна техніка розглядалася як більш ефективний порівняно з іншими пристроями технічний засіб реалізації навчальних програм програмованого навчання.

Численні дослідження у області комп'ютерної освіти показали, що комп'ютерні навчальні системи дозволяють індивідуалізувати навчання, адаптувати його до особливостей діяльності кожного учня, будувати навчання в режимі діалогу. Принципи індивідуалізації процесу навчання з урахуванням можливостей студента у традиційному навчанні розглянуто у працях І.Є. Унта, А.А. Кірсанова, Л.Н. Рогожкіної; принципові положення щодо розробки педагогічних інформаційних технологій, для створення високоякісного, педагогічно обґрунтованого програмного забезпечення отримано у роботах Є.І. Машбиця, М.І. Жалдака, А.І. Берга, В.П. Безпалька, Л.Н. Ланди, Г.С. Костюка та ін. Питанням організації діалогу засобами інформаційних технологій присвячено роботи О.К. Тихомирова, З.О. Джаліашвілі, В.А. Звягінцева, В.Я. Ляудіс, Е.В. Попова; умови використання інформаційних технологій у навчальному процесі розглянуто Б.С. Гершунським, А.П. Єршовим, В.М. Монаховим, І.В. Робертом та ін. Психолого-педагогічні проблеми реалізації діалогу в комп’ютерному середовищі розглядалися у працях В.В. Андрієвської, Ю.Д. Бабаєвої, С. Пайперта, А.В. Петровського; специфіка навчання в комп’ютерному середовищі – у роботах М.П. Лапчика, Є.С. Полат, Н.Ф. Тализіної та ін.; різноманітні аспекти використання інформаційних технологій у начальному процесі – у роботах Є.І. Машбиця, В.М. Монахова (умови використання ЕОМ у навчанні, концептуальні основи побудови інформаційних технологій навчання), А.Н. Сергєєва (спілкування з ЕОМ, діалог у навчальній системі). У даний час проведено аналіз структури, функціональних можливостей та напрямків розвитку освіти в комп’ютерному середовищі, визначено загальні принципи керування, розглянуто механізми взаємодії дидактичних і методичних систем з комп’ютерним середовищем, шляхи формування різноманітних якостей особистості в комп’ютерному середовищі та професійної підготовки викладача до використання інформаційних технологій у навчальному процесі (Є.І. Афіна, А.С. Каменєв, Л.Ю. Кравченко, А.В. Штиров та ін.).

^ Постановка завдання. Метою даної роботи є науково-теоретичний аналіз дисертаційних досліджень щодо напрямків підготовки майбутніх вчителів інформатики та стану дослідженості проблеми підготовки вчителів інформатики до організації навчального діалогу.

Відповідно до поставленої мети розроблено методику теоретичного аналізу, яка включає наступні етапи: вибір та обґрунтування часового періоду для виконання аналізу досліджень; вибір та аналіз робіт з проблем загальної підготовки майбутніх вчителів до організації навчального діалогу; вибір та аналіз робіт з проблеми підготовки майбутніх вчителів інформатики; графічне зображення результатів аналізу досліджень.

^ Виклад основного матеріалу. Робота здійснювалась на основі аналізу дисертаційних досліджень з проблеми підготовки майбутніх вчителів до організації навчального діалогу за напрямком „Педагогічні науки”, які найбільш повно та глибоко розкривають стан дослідженості поставленої проблеми. Аналіз досліджень доцільно проводити в період з 1997р. В цей час почали проводитися дослідження за обраним напрямком, внаслідок стрімкого розвитку нових інформаційних технологій та впровадження їх дидактичних можливостей у навчально-виховний процес.

Проведений аналіз обраних робіт дозволяє виділити ряд предметних областей досліджень, заснованих на основних характеристиках педагогічної взаємодії. Основні результати аналізу наведено у табл. та рис.3.

Таблиця

Предметні області дослідження з проблеми підготовки майбутніх вчителів до організації навчального діалогу

Ідентифікатор предметної області Ip

Предметна область дослідження

Кількість досліджень

Kr

взагалі майбутні вчителі

майбутні вчителі інформатики

1

Професійна підготовка майбутніх вчителів; формування професійної відповідальності; творчої індивідуальності; професійно-орієнтованої особистості, професійного саморозвитку

25

11

2

Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі

59

6

3

Формування інформаційної культури

6

3

4

Формування педагогічної культури; культури педагогічного спілкування; професійної культури

18

0

5

Підготовка до професійного спілкування, гуманізації професійного спілкування, формування індивідуального стилю педагогічного спілкування

13

0

6

Формування мовленнєвих вмінь та готовності до діалогічного навчання

10

0

7

Підготовка до педагогічної взаємодії

3

0

8

Формування педагогічної майстерності, педагогічної техніки

9

0

9

Педагогічне спілкування в ситуації конфлікту

3

0

10

Підготовка майбутніх вчителів до організації навчального діалогу

1

0


За даними проведеного аналізу визначено, що в зазначений часовий період переважна кількість дослідників більшу увагу приділяє питанням використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі – 40% і тільки 4% робіт присвячено використанню інформаційних технологій при викладанні курсу інформатики. Особливості професійної підготовки вчителів у педагогічних університетах розглянуто у 17% досліджень й 8% - це роботи присвячені професійній підготовці майбутніх учителів інформатики. Питання використання передового досвіду в процесі формування професійної майстерності; формування педагогічної техніки та оцінювання професійного становлення майбутнього вчителя розкрито у 6% розглянутих робіт.Рис.3. Розподіл дисертаційних робіт з предметних областей дослідження, де Ip   ідентифікатор предметної області, Kr - кількість дисертаційних робіт; 1   взагалі майбутні вчителі; 2 - майбутні вчителі інформатики


Процес формування інформаційної культури майбутніх вчителів розглядається у 4% досліджень, та при вивченні курсу інформатики - 2%.

Проведений аналіз робіт дозволяє виділити не досліджені предметні області відносно підготовки майбутніх вчителів інформатики та мало досліджені у напрямку загальної підготовки майбутніх вчителів (рис.3): формування культури педагогічного спілкування, культури професійної мови та комунікативної культури майбутніх вчителів - 12%; підготовка майбутніх вчителів до професійного спілкування; гуманізації професійного спілкування; педагогічні умови формування особистісно-орієнтованого спілкування - 9%; підготовка майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії - 2%; педагогічна взаємодія в ситуації конфлікту - 2%; формування професійних мовленнєвих вмінь -7%. Найменш дослідженої є - підготовка майбутніх вчителів до організації навчального діалогу - одна дисертаційна робота (1%), але для майбутніх вчителів інформатики досліджень з даної проблеми не виявлено.

Таким чином, аналіз досліджень та існуюча потреба сучасного суспільства у підготовці кваліфікованих вчителів інформатики, здібних організовувати, моделювати, керувати процесом навчання, в даному випадку як навчальним діалогом, в умовах сучасної інформатизації суспільства, з одного боку, й відсутність досліджень з проблеми підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу, з іншого, дозволяють відокремити актуальну для педагогіки проблему - підготовки майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі “педагог комп’ютер учитель”.

^ Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі проведеного аналізу дисертаційних досліджень в період з 1997 р. встановлено, що більшість досліджень (40%) присвячено питанням використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі та професійній підготовці майбутніх вчителів (17%).

 1. З’ясовано, що у напрямку підготовки майбутніх вчителів інформатики не досліджені наступні предметні області: формування педагогічної культури, культури педагогічного спілкування; підготовка до професійного спілкування, гуманізації професійного спілкування, формування індивідуального стилю педагогічного спілкування; формування мовленнєвих вмінь та готовності до діалогічного навчання; підготовка до педагогічної взаємодії; формування педагогічної майстерності; педагогічне спілкування в ситуації конфлікту; підготовка майбутніх вчителів до організації навчального діалогу.

 2. В результаті аналізу не виявлено дисертаційних робіт з підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу в системі “педагог – комп’ютер   учитель” і тільки одна робота з підготовки взагалі майбутніх вчителів, що доводить актуальність та перспективність досліджень в цьому напрямку.

 3. Перспективу подальших досліджень можна представити логічною схемою рис.4. Схема базується на логіці повного циклу досліджень: постановка завдання – розробка методів й технологій – впровадження – експеримент – рекомендації.

Рис.4. Логічна схема вирішення проблеми професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер   учитель”.


0 - постановка завдання дослідження; 1 - визначення та обґрунтування професійної підготовки до організації навчального діалогу; 2 - розробка структури професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу; 3 - визначення педагогічних стратегій навчання; 4 - розробка елементів навчального діалогу для структурної моделі педагогічних стратегій навчання; 5 - розробка змісту теоретичного матеріалу з питань організації навчального діалогу в системі „учитель – комп’ютер   учень”; 6 - визначення раціональної послідовності використання стратегій педагогічного діалогу; 7 - вибір методів та розробка інформаційної системи до визначення професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу; 8 - впровадження інформаційної системи з підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу у навчальний процес; 9 - експериментальна перевірка ефективності інформаційної системи; 10 - розробка рекомендацій.


Література

  1. Про освіту: Закон України: з внесеними змінами і доповненнями // Голос України. – 1996. – 25 квіт.

  2. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – №20. – ст. 134.

  3. Положення про загальноосвітній навчальний заклад // Інформ. зб. Мін. освіти і науки України. – 2001. – №6. – С. 3-20.

  4. Державна національна програма "Освіта" (України ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

  5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квітн. –1 трав. (№26). – С. 2-5.

  6. Державна програма "Вчитель". – К.: Редакції загально педагогічних газет. – 2002. – 40 с.

  7. Концепція педагогічної освіти // Інформ. зб. Мін. освіти України. – 1999. – №8. – с. 8-23.

  8. Концепція розвитку загальної середньої освіти. Проект // "Освіта України". – №33. – 16 серпня 2000 р.

  9. Про основні завдання вищим навчальним закладам на 2005/2006 навчальний рік: [Лист Міністерства освіти і науки України]. – К.: Знання, 2005. – 15 с.

  10. Машбиц Е.И., Андриевская В.В, Комиссарова Е.Ю. Диалог в обучающей системе – К.: Вища школа. Головное издательство, 1989. – 184 с.

  11. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. – М., 1987. – 264 с

  12. Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование // Информатика и образование, 1992, № 5-6.

  13. Ершов А.П. Концепция информатизации образования // Информатика и образование, 1988. – № 6. – С. 3-22

  14. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы – М.: Знание, 1986. – 80 с.

  15. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с

  16. Монахов В.М. Концепция создания и внедрения новых информационных технологий обучения // Проектирование новых технологий обучения. – М.: Изд-во НИИ ОСО АПН СССР, 1991 – С. 4-30.

  17. Рубцов В.В. и др. Логико-психологические основы использования компьютерных учебных средств в процессе обучения // Информатика и образование, 1989. – №3.

  18. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М., 1969. 133 с.Давискіба О.В.

Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „Педагог – комп’ютер   учитель”: Стан проблеми

Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер   учитель”: стан проблеми. У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх вчителів інформатики до організації навчального діалогу. Проведено аналіз досліджень за обраним напрямком. На основі проведеного аналізу дисертаційних робіт доведено актуальність поставленої проблеми та сформульовано напрямки і перспективи подальшого дослідження.


Давыскиба О.В.

Подготовка будущего учителя информатики к организации учебного диалога в системе «Педагог-компьютер учитель».Состояние проблемы

Подготовка будущего учителя информатики к организации учебного диалога в системе "педагог – компьютер – учитель": состояние проблемы. В статье рассматриваются проблемы подготовки будущих учителей информатики к организации учебного диалога. Проведен анализ исследований по избранному направлению. На основе проведенного анализа диссертационных работ показана актуальность поставленной проблемы и сформулированы направления и перспективы дальнейшего исследования.


O.V. Davyskiba

Training a future teacher of informatics to organize a training dialogue in the system ‘pedagogue – Computer – Teacher”: the state of the problem

Training of a future computer teacher for the educational dialogue organizing in the system “teacher-computer-teacher”: condition of the problem. The problems of training of future computer teachers for the educational dialogue organizing are considered in the article. Analysis of the researches in the chosen direction was done. On the basis of the analysis of the dissertation works the actuality of the problem was shown and directions and perspectives of the future research were formulated.


Стаття надійшла до редакції. 12.09.2006р.
Схожі:

Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку та використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах за 2009 рік
Су програмно-методичного забезпечення. Комплекс забезпечує теоретичну та практичну підготовку вчителя інформатики, дозволяє сформувати...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconСтан дослідження проблеми формування професійної готовності майбутніх вчителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів постановка проблеми
Постановка проблеми. Одним з основних шляхів, запланованих державою в програмі реформування освіти, є підготовка нової генерації...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconФормування інформатичної компетентності майбутнього вчителя інформатики в педагогічному внз постановка проблеми
Постановка проблеми. Проблема освіти виходить на передній план у зв’язку зі становленням нового типу суспільних відносин – інформаційного...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconПедагогічні умови застосування засобів інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя постановка проблеми
Постановка проблеми. Відповідно до положень особисто орієнтованої освіти головною метою професійної підготовки майбутнього педагога...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconСтан проблеми безперервної комп'ютерної підготовки студентів комп'ютерного профілю Постановка проблеми
Важко спростувати або поставити під сумнів. Адже саме якісна й глибока комп'ютерна підготовка в період глобальної комп'ютеризації...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconІнформатична компетентність як об’єкт педагогічного дослідження постановка проблеми
Одна з проблем, що стоїть перед вищою освітою, – підготовка випускника до професійної діяльності в інформаційному суспільстві. Вирішення...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconГотовність майбутнього інженера-педагога до фізичного самовиховання постановка проблеми
Постановка проблеми. Фізичне самовиховання, як складова частина організації фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconТренінговий підхід у формуванні професійного становлення майбутнього фахівця постановка проблеми
Постановка проблеми. Зростання масштабів та складності соціальних та економічних перетворень підвищує вимоги до особистості майбутнього...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconКомпетентнісний підхід у навчанні інформатики І комп’ютерної техніки студентів економічного внз постановка проблеми
Постановка проблеми. З огляду на нову економічну ситуацію в Україні економіст має усвідомлювати свою соціальну відповідальність,...
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „педагог – комп’ютер учитель”: стан проблеми постановка проблеми iconТеоретико-інформаційний складник інформаційної культури майбутніх інженерів Постановка проблеми
Постановка проблеми. Перехід людства від індустріального до постіндустріального (інформаційного) суспільства вимагає відповідних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи