Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми icon

Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми
Скачати 146.9 Kb.
НазваВпровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми
Дата25.04.2013
Розмір146.9 Kb.
ТипДокументи

УДК 378.147

© 2005

Кошелєва В.С.


ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Постановка проблеми. Однією з характерних рис сьогодення є інтенсивне нагромадження інформації і поява у виробництві принципово нових засобів, технологій, у тому числі і комп’ютерних, що базуються на безпосередньому використанні останніх досягнень науки і техніки. Сучасна людина повинна вміти орієнтуватися в потоці інформації, що надходить, володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою, тобто бути освіченою у питаннях, що стосуються використання інформаційних технологій у різних сферах діяльності людини. Зокрема, значення інформаційних технологій підкреслюється і в державних документах щодо освіти. Так, у Національній доктрині розвитку освіти пріоритетним напрямком визнано впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше його вдосконалення, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. У цьому контексті першочерговим завданням сучасної освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями в області інформаційних технологій, що здійснюється шляхом їх впровадження у навчальний процес.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми впровадження інформаційних технологій у навчальний процес на сучасному етапі розвитку педагогічної науки проводяться за різними напрямками, основними серед яких є: визначення цілей використання, функції, принципи і моделі впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Ці питання досліджувались у наукових працях Д. Рупняка, В. Юзевича, С.П. Новикова, І.Г. Захарової, Ю. Рашкевича, В.І. Носкова, О.Б. Клюєвої, В.П. Беляковського, В.І. Іванова, А.В. Полякова, Г.В. Абрамовича та ін.; розробці моделей навчання в умовах використання інформаційних технологій присвячені роботи В.Ф. Шолоховича, Л.І. Долинера та ін.; інформаційна основа діяльності фахівця аналізувалась у наукових працях Д. Данилова, Є. Барахсанова та ін., інформаційна культура – А.Т. Ашерова, Т. Богданової, С.М. Конюшенко та ін., компетентність у галузі інформаційних і комунікаційних технологій – М.Б. Лебєдової, О.Н. Шилової та ін.; керування якістю освіти на основі інформаційних технологій розглянуто рядом дослідників, а саме Д.Ш. Матросом, Д.М. Полєвим, Н.М. Мельниковою та ін. Разом з тим результати аналізу сучасних публікацій показали, що у педагогічній науці недостатньо відпрацьована на теоретичному та практичному рівні проблема підготовки викладачів до використання інформаційних технологій у навчальному процесі, яка б враховувала особливості організації процесу навчання у вищій школі, сприяла формуванню вміння проектування засобів інформаційних технологій.

^ Постановка завдання. Аналіз можливостей, цілей, напрямків та стратегії впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, а також визначення готовності викладачів навчальних закладів до використання даних технологій у педагогічній діяльності як підґрунтя до підготовки педагогів до реалізації впровадження інформаційних технологій у процес навчання.

Визначення поняття „інформаційні технології”. Надамо визначення цього поняття. У педагогічній літературі існують різні трактування терміну "інформаційні технології". Їх аналіз дав можливість визначити такі напрямки:

 • інформаційні технології (ІТ) - сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання і подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їх можливості щодо управління технічними і соціальними процесами (М.І. Жалдак, О.В.Ващук, І.Ф. Воройський, І.Г. Захарова, І.В. Роберт, І.П.Подласий, Д.Рупняк, В. Юзевич, П.М. Коджаспирова, К.В. Петров і ін.);

 • необхідність введення поняття “нові інформаційні технології”, тобто ті, що у навчальному процесі використовують засоби інформатизації навчання (комп’ютерна і телекомунікаційна техніка з відповідним програмним забезпеченням), оскільки будь-яка педагогічна технологія може називатися інформаційною (в основі кожної лежить опис алгоритму переробки і передачі інформації). Такого визначення дотримується група вчених Л.В. Грішко, Г.М.Нечаєнко, Ю.В. Триус, Н.О. Корсунська, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н Мельникова, В.Н. Глушков і ін.

На основі проведеного аналізу виділимо можливості ІТ, реалізація яких сприяє інтенсифікації педагогічного процесу:

 • оперативний зворотній зв'язок між користувачем і ІТ;

 • візуалізація навчальної інформації;

 • архівне збереження інформації з можливістю її передачі і легкого доступу користувача до банку даних;

 • автоматизація обчислювальної й інформаційно-пошукової діяльності;

 • можливість обробки результатів експерименту;

 • автоматизація інформаційно-методичного забезпечення і контролю за результатами засвоєння.

Педагогічними цілями використання ІТ є:

1. Розвиток особистості тих, хто навчається, підготовка індивіда до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства;

- розвиток мислення (наприклад, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного видів мислення);

- розвиток комунікативних здібностей;

- формування умінь приймати оптимальне рішення чи пропонувати варіанти рішення в складній ситуації (наприклад, за рахунок використання комп'ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності по ухваленню рішення);

- розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність;

- формування інформаційної культури, уміння здійснювати обробку інформації (наприклад, за рахунок використання інтегрованих пакетів).

2. Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства:

- підготовка фахівців в області інформатики й обчислювальної техніки;

- підготовка користувача засобами нових інформаційних технологій.

3. Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу:

- підвищення якості й ефективності процесу навчання за рахунок реалізації можливостей ІТ;

- забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок застосування ігрових ситуацій, вибору режиму навчальної діяльності);

- поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при рішенні задач різних предметних галузей [2].

З огляду на можливості і цілі використання ІТ, більшість вчених виділяють наступні основні напрямки, у рамках яких їх застосування у вищій освіті відіграє центральну роль.

1. У навчальному процесі. Це головна галузь використання ІТ. У її рамках ключовими проблемами є забезпечення мережного необмеженого доступу до навчальних матеріалів, електронне копіювання і розсилання документів, доступ до баз даних, електронні публікації, цифрові бібліотеки, поширення інформації на CD-ROM, інтерактивна взаємодія через швидкісні локальні мережі, передача голосової і візуальної інформації, використання ІТ як засобу навчання і об'єкту вивчення та ін.

2. У наукових дослідженнях. Це всесвітня комунікація з колегами і дослідниками: електронна пошта, Інтернет - конференції, форуми, вільний доступ до наукової інформації; автоматизація процесів обробки результатів експерименту та ін.

3. У адміністративному процесі - керування вищим навчальним закладом за допомогою ІТ. Починаючи з простої комп'ютеризації процесу надходження (обробка анкет абітурієнтів, онлайнова реєстрація та ін.) і закінчуючи забезпеченням оперативного обміну інформацією між адміністративними працівниками.

4. У електронній комерції. До цього напрямку можна віднести електронну оплату за навчання, рекламу і продаж вироблених у вузах товарів і послуг через Інтернет і ін [3].

Для ефективного функціонування ІТ у рамках навчальних закладів необхідно, по-перше, розробити стратегію впровадження ІТ у педагогічний процес, по-друге, реалізувати дану стратегію. Але для більшості навчальних закладів проблемою залишається вироблення та реалізація стратегії впровадження ІТ. Наслідком цього є проблеми, що виникають в процесі спроб дійсно широкого впровадження ІТ, поширення позитивного досвіду за межі конкретних навчальних закладів. Ю. Рашкевич формулює ряд причин такого явища:

 • розвиток та засвоєння нових технологій для навчально-методичного процесу супроводжується значними труднощами;

 • багато навчальних закладів продовжують використовувати та поширювати ІТ без відповідного стратегічного планування;

 • недостатність фінансування стримує широкі комплексні інвестиції для повного використання потенціалу ІТ;

 • широкий розвиток вітчизняного та міжнародного ринків підготовлених навчально-методичних розробок обмежується необхідністю розробок на різних мовах;

 • навчально-методичні розробки високої товарної якості є дуже складними та потребують безперервного вдосконалення;

 • консервативні тенденції серед професорсько-викладацького складу;

 • реальні можливості ІТ не є достатньо зрозумілими не верхньому рівні керівництва освітою;

 • необхідність змін на організаційному та педагогічному рівнях.

Враховуючи існуючі проблеми, розроблено рекомендації щодо вироблення стратегії впровадження ІТ в навчальні заклади освіти, які відтворені в проекті Європейського Центру наукових досліджень в галузі навчання “New Technologies for Teaching and Learning” [4]. Основними елементами даної стратегії є:

 1. Підтримка педагогічних цілей:

 • формулювання завдань на рівні навчального закладу;

 • формулювання завдань на рівні факультету та навчальної програми;

 • відповідність стратегії впровадження ІТ загальній стратегії розвитку навчального закладу.

 1. Вимоги до структурних змін:

 • рівень доступу та спектр надаваних послуг;

 • капітальні та обігові кошти;

 • надійність та стійкість системи.

 1. Оцінювання:

 • моніторинг практичним використанням у навчальному закладі;

 • моніторинг практичним використанням поза межами навчального закладу.

 1. Питання якості.

 2. Розробка та впровадження, мультимедійний досвід:

 • підготовка професорсько-викладацького та обслуговуючого персоналу;

 • планування ресурсів для підтримки центру;

 • зв’язки з аналогічними групами розробки поза навчальним закладом;

 • потенціал для стратегічної співпраці з іншими закладами;

 • підтримка наукових досліджень в галузі педагогіки.

 1. Питання фінансування:

 • виділення фондів для підтримки технологічних ініціатив (внутрішній бюджет);

- підтримка зусиль по знаходженню фондів із зовнішніх джерел.

Наша увага була зосереджена на такому елементі стратегії впровадження ІТ, як підготовка викладачів до використання ІТ у педагогічному процесі. Процес підготовки принесе позитивні результати в тому випадку, якщо викладач буде усвідомлювати необхідність і хотіти використовувати ІТ у педагогічній діяльності (відповідно до постулату: є мотив - є діяльність). Можна відзначити, що основою даної підготовки є усвідомлення викладачем готовності використання ІТ у педагогічному процесі. З метою визначення готовності викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Харкова до використання у своїй педагогічній діяльності ІТ було проведено дослідження на базі кафедри педагогіки і методики професійного навчання в Українській інженерно-педагогічної академії. Дослідження здійснювалося методом анкетування, у ньому брало участь 39 викладачів.

Наведемо текст анкети.

АНКЕТА


З метою дослідження використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі просимо Вас відповісти на питання анкети.

Уважно прочитайте питання. Серед запропонованих варіантів оберіть, на Ваш погляд, вірну відповідь і позначте її знаком +. Якщо серед варіантів Ви не знайдете такої, то сформулюйте її самостійно. Питання 2, 5, 10 припускають вільне конструювання відповіді.

Дані анкети будуть використовуватися в наукових цілях.

1. Чи використовуєте Ви у своїй педагогічній діяльності засоби інформаційних технологій?

 Так

 Ні

Якщо Ви дали позитивну відповідь на питання №1, то відповідайте далі; якщо ж Ваша відповідь негативна, перейдіть до питання № 5

2. Перерахуйте засоби інформаційних технологій, які Ви використовуєте (назва, коротка характеристика, середовище програмування)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для яких цілей Ви застосовуєте засоби інформаційних технологій?

 Для пояснення нового матеріалу

 Для закріплення раніше вивченого матеріалу

 Для формування умінь по застосуванню теоретичних знань

 Для контролю знань, умінь і навичок4. Як Ви обираєте засоби інформаційних технологій, що використовуєте?

 Беру готові програмні продукти і впроваджую їх у навчальний процес

 Адаптую програмні продукти до умов конкретного навчального закладу (застосовую розроблений мною педагогічний сценарій для оболонки програми)

 Розробляю програмний продукт самостійно (складаю сценарій, потім комп'ютерну програму)Після відповіді на питання №4 перейдіть до питання № 7

5. Чи готові Ви до впровадження засобів інформаційних технологій у навчальний процес?

 Так

 Ні6. Якщо Ви дали негативну відповідь на питання №5, то вкажіть, що лежить в основі даної неготовності:

 Психологічна неготовність

 Методична неготовність

 Відсутність програмних продуктів на ринку

 Неготовність тих, хто навчається, до сприйняття інформації в подібній формі7. Які, на Ваш погляд, існують перешкоди для використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі?

 Недостатнє забезпечення новими технічними засобами

 Відсутність відповідної матеріальної бази для дослідницької роботи

 Неефективне стажування (підвищення кваліфікації)

 Недостатнє володіння комп'ютерною технікою і відсутність засобів для придбання літератури з питань, що цікавлять8. Що може вплинути на формування позитивної мотивації до використання в навчальному процесі засобів інформаційних технологій?

 Матеріальне стимулювання

 Моральні стимули

 Визнання студентів

 Підвищення рівня освіти студентів, їх дисциплінованості і відповідальності9. Чи вважаєте Ви ефективним застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі? Відповідь, будь ласка, обґрунтуйте.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Ваші рекомендації щодо використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть, будь ласка, Ваші:

стать:

вік:

педагогічний стаж:

найменування навчального закладу, у якому працюєте в даний момент:

_______________________________________________________________________________

Дякуємо за участь в анкетуванні!


Проведемо аналіз отриманих даних.

На перше питання "Чи використовуєте Ви у своїй педагогічній діяльності засоби інформаційних технологій?" 58,2% респондентів відповіли негативно, а 41,8% опитаних відзначили факт використання засобів ІТ у педагогічному процесі, з них:

- 10,5% реципієнтів застосовують засоби ІТ для пояснення нового матеріалу;

- 26,3% - для закріплення раніше вивченого матеріалу;

- 31,6% - для формування умінь по застосуванню теоретичних знань;

- 31,7% - для контролю знань, умінь і навичок тих, хто навчається.

На п'яте питання анкети "Чи готові Ви до впровадження засобів інформаційних технологій у навчальний процес?" 82,1% опитаних з числа викладачів, що не використовують засоби ІТ у педагогічному процесі, відповіли позитивно, і лише 17,9% відкинули даний факт, обґрунтовуючи:

- методичною неготовністю (57,1%);

- відсутністю програмних продуктів на ринку (14,3%);

- неготовністю тих, хто навчається, до сприйняття інформації в подібній формі (28,6%).

Питання №7 анкети передбачало виявлення перешкод для використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі. Результати відповідей наведено на рис. 1.

В результаті аналізу відповідей на це питання були отримані наступні дані:

- 47,2% опитаних відзначили, що недостатнє забезпечення новими технічними засобами перешкоджає впровадженню в педагогічний процес ІТ;

- 24,5% респондентів вважають, що в результаті відсутності відповідної матеріальної бази для дослідницької роботи не використовуються і засоби ІТ;

- 24,6% реципієнтів відзначили, що істотною перешкодою до використання засобів ІТ є недостатнє володіння викладачами комп'ютерною технікою;

- 3,7% опитаних визначили, що перешкодою до використання засобів ІТ є неефективне стажування викладачів.Рис. 1 - Перешкоди на шляху використання засобів ІТ у навчальному процесі


Питання №8 анкети було спрямовано на визначення факторів, що сприяють формуванню позитивної мотивації викладачів до використання в навчальному процесі засобів ІТ.

Результати відповідей наведено на рис. 2.

Рис. 2 - Фактори, що сприяють формуванню позитивної мотивації викладачів до використання в навчальному процесі засобів ІТ


Аналіз показує, 31,3% опитаних відзначили, що формуванню позитивної мотивації до використання засобів ІТ сприяє матеріальне стимулювання, і лише 7,8% таким фактором вважають моральні стимули. Більшість (43,3%) респондентів відповіли, що спонуканням до застосування засобів ІТ для викладача є підвищення рівня освіти студентів, і 17,6% реципієнтів назвали таким фактором визнання студентів.

Питання №9 анкети, що стосується визначення ефективності застосування засобів ІТ у навчальному процесі, було відкритим. 89,2% опитаних вважає ефективним використання засобів ІТ, обґрунтовуючи це наступними положеннями:

- засоби ІТ сприяють кращому засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу;

- забезпечують дотримання принципу об'єктивності контролю і полегшують даний процес;

- за допомогою засобів ІТ у тих, хто навчається, формуються уміння роботи з комп'ютером, з інформацією (пошук, добір і ін.), уміння прийняття рішень, які у майбутній професійній діяльності зіграють не останню роль;

- застосування засобів ІТ сприяє більш ефективному використанню навчального часу, підвищенню якості знань, зацікавленості в навчальному предметі та ін.

Однак опитані викладачі акцентують увагу на тому, що використання засобів ІТ повинно бути науково обґрунтованим, мати методологічну і методичну основу, але необхідно уникнути перенасичення навчального процесу засобами ІТ, бо ніщо не замінить "живої" взаємодії викладача і тих, хто навчається.

Таким чином, проведена робота дозволяє зробити наступні висновки:

 • проблема впровадження ІТ у педагогічний процес набуває все більшу актуальність;

 • потребують ґрунтовного дослідження цілі, напрямки та стратегії впровадження ІТ у навчальний процес;

 • найбільшої уваги потребує дослідження теоретичних та практичних проблем підготовки викладачів до використання ІТ у навчальному процесі як одного з елементів розробки і реалізації стратегії впровадження ІТ;

 • проведена нами дослідницька робота була спрямована на визначення готовності викладачів навчальних закладів м. Харкова до використання засобів ІТ як підґрунтя до їх підготовки у цьому напрямку;

 • отримані в результаті дослідження дані свідчать про готовність викладачів використовувати засоби ІТ у педагогічній діяльності, при цьому основним фактором, що перешкоджає широкому впровадженню засобів ІТ, є недостатнє забезпечення новими технічними засобами, а фактором, що спонукує до застосування ІТ, був названий факт підвищення рівня освіти студентів.

^ Перспективи подальших досліджень. В рамках наукового дослідження планується провести ґрунтовний аналіз процесу підготовки викладачів до використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої школи.

Література


1. Національна докторина розвитку освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. - №2. – С. 9-20.

2. Информационные технологии в профессиональном образовании / Е.В. Клюева, В.П. Беляковский, В.И. Иванов, Е.И. Антипенко / Под ред. Е.В. Клюевой. – Мариуполь: «Рената», 2002. – 142 с.

3. Поляков А.В. Информационные технологии в высшем образовании // Материалы ІХ Международной научно-методической конференции преподавателей вузов и школ Украины, Белоруссии, России «Методы совершенствования фундаментального образования в школах и вузах». – Севастополь: Издательство СевНТУ. – 2003. – С. 64-70.

4. Рашкевич Ю. Інформаційні технології у навчальному процесі. – Львів: „МАЛТІ-М”, 2000. – 48с.


Кошелєва В.С.

Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес

У статті розглянуто проблеми і стратегія впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Наведено результати експериментальної роботи автора по дослідженню готовності викладачів навчальних закладів м. Харкова до використання інформаційних технологій у педагогічній діяльності.


Кошелева В.С.

Внедрение информационных технологий в учебный процесс

В статье рассмотрены проблемы и стратегия внедрения информационных технологий в учебный процесс. Приведены результаты экспериментальной работы автора по исследованию готовности преподавателей учебных заведений г. Харькова к использованию информационных технологий в своей педагогической деятельности.


V. Kosheleva

The implementation of information technologies in educational process

Problems and strategy of implementation of information technologies in educational process are considered. Results of scientific research of preparing of teachers of Kharkov’s educational establishments to use information technologies in theirs work are adduced.


Стаття надійшла до редакції 12.05.2005р.

Схожі:

Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconЕксперементальна перевірка наукової концепції інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей постановка проблеми
Кого процесу, потребує педагогічних технологій. Згідно з “Національною доктриною розвитку освіти” реформування вищої професійної...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconРекомендації районного семінару вчителів французької мови з проблеми: «Сучасні мультимедійні технології в навчанні іноземної мови»
Сьогодні статус іноземної мови стрімко зростає. Вивчення іноземних мов з використанням інформаційних технологій – це вимога сьогодення,...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconВ. Гетьмана” “Про відкриття програми навчання та сертифікації студентів
З метою посилення практичної підготовки, впровадження інформаційних технологій в навчальний процес при підготовці фахівців з обліку...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconПедагогічні умови застосування засобів інформаційних технологій у професійній підготовці вчителя постановка проблеми
Постановка проблеми. Відповідно до положень особисто орієнтованої освіти головною метою професійної підготовки майбутнього педагога...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми icon3. 04. 2012 Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу нтб
Зараз ні в кого не виникає сумнівів щодо необхідності впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу нтб. Виходячи зі своїх...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconДослідження педагогічних впливів на функціональний стан учнів в інформаційних технологіях навчання постановка проблеми
Уються на методах педагогіки, психології та кібернетики. Використання інформаційних технологій навчання дозволяє перейти від навчання,...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconС., Кадемія М. Ю. Управління навчальною діяльністю учнів І студентів засобами сучасних інформаційних технологій постановка проблеми
Знає певних змін насамперед через поширення інформаційних технологій І засобів телекомунікації. У зв’язку цим виникає нагальна необхідність...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconОсобливості модульної системи організації навчального процесу у вищій школі постановка проблеми
Вирішення цих проблем можливе за рахунок впровадження високоефективних технологій реалізації дидактичного процесу. Однією з таких...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconФормування загальнозначущих компетенцій випускників внз у контексті болонської декларації Постановка проблеми
Постановка проблеми. Характерною ознакою сьогодення є розвиток європейського освітнього простору, що об’єднує освітні системи різного...
Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблеми iconНаукова лабораторія історичної інформатики
Державного архіву Запорізької області; впровадження кількісних методів І комп’ютерних технологій у навчальний процес історичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи