Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання icon

Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання
Скачати 219.95 Kb.
НазваМетодичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання
Дата11.06.2013
Розмір219.95 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1. /МСРС Методи та техн. засоби..7.090601 2010.docМетодичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА

АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
МЕТОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Методичні рекомендації по організації та плануванню
самостійної роботи студентівдля студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090601 –Електричні станції


Харків 2010 р.

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія


МЕТОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Методичні рекомендації по організації та плануванню
самостійної роботи студентівдля студентів денної форми навчання

спеціальності 7.090601 –Електричні станції


Затверджено Методичною Радою
Української інженерно –
педагогічної академії
протокол № 3
від «17» листопада 2010 р.


Харків – 2010 р.

УДК 378.147


Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів денної форми навчання по дисципліні “Методи та технічні засоби діагностики електрообладнання”

/Упоряд. доц. Ясинський Ю.О. – Харків: УІПА, 2010. – 18 стор. – Укр. мовою


В методичних рекомендаціях викладені характерні для кафедри Електроенергетики форми і методи організації та планування самостійної роботи, які відповідають кредитно-модульній системі та дозволяють сформувати у студентів творчий підхід до самоосвіти та професійного зростання.

Методичні рекомендації призначені для студентів денної форми навчання спеціальності 7.090601 – “Електричні станції”


Відповідальний випусковий: проф. Артюх С.Ф.

Рецензент: доц. Єгоров О.Б.


Ю.О. Ясинський

УІПА

Навчальне виданняМетоди та технічні засоби діагностики електрообладнання

Методичні рекомендації по організації та плануванню
самостійної роботи студентівУпорядник.: Ясинський Юрій ОпанасовичВідповідальний випусковий: проф. Артюх С.Ф.


Формат 60 x 84 1/16. Умов. друк. арк. 3.2 Тираж 100 прим.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Перехід до кредитно-модульної системи (КМС) організації навчального процему продиктований необхідністю підготовки конкурентноспроможних фахівців. Однією з неодмінних умов ефективного застосування КМС є забезпечення високого рівня самостійної роботи, при якому вона стає рисою особистості студента і майбутнього фахівця.

Самостійна робота характеризується постійною потребою самостійно вивчати і вирішувати певні завдання і проблеми, як в процесі навчання, так і в професійній діяльності.

Формування і розвиток рівня самостійної роботи на кафедрі Електроенергетики здійснюється шляхом проведення на високому науково-теоретичному і практичному рівнях всіх видів навчальних занять в тісному поєднанні з планомірною організацією самостіної роботи.


ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЮ САМОСТІНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


  1. Загальні положення

Навчальна дисципліна “Електрична частина електростанцій” є дисципліною загального електроенергетичного циклу. Знання цієї дисципліни дає можливість студентам самостійно виконувати дипломне проектування на здобуття кваліфікаціного рівня “спеціаліст”.

Навчання з цієї дисципліни проводиться протягом 8 семестру.


  1. Стисла робоча програма дисципліни

Загальний обсяг предмету - 108 годин (1.2 кредита), з них:

у 8 семестрі: всього 108 годин, в тому числі очні заняття – 52 годин, самостійна робота – 56 годин.    1. Навчальна література

1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М: Энергия, 1990.- 608 с.

  1. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций.- М: Энергоатомиздат, 1986.- 640 с.

  2. Усов С.В. и др. Электрическая часть электростанций.- Л: Энергия, 1977.- 623 с.
    1. Тематика лекцій та види самостійної роботи

8 семестр

№ тем

Найменування теми лекції

Кількість годин по плану

Самостійна робота, год.

Види самостійної роботи

Назва умінь, що формуються

Модуль № 1- загальні дані про ТЕС, основне електрообладнання

1

Вступ до дисципліни. Основні поняття та визначення в електроенергетиці

2

3

Проробка конспекту та підручника [1],

с. 1-10

Вміти формулювати основні поняття та визначення

2

Загальна характеристика електричної частини ТЕС

2

4

Проробка конспекту та підручника [1],

с. 11-25; підготовка до практичних та лабораторних занять

Знати структурні схеми видачі потужності і основні показники ТЕС, вміти їх розраховувати. Знати основне електрообладнання всіх типів ТЕС, їх призначення та основні параметри.

3

Основне електрообладнання ТЕС

2

4

Проробка конспекту та підручника [1],

с. 26-35; [2], с. 1-30; підготовка до практичних та лабораторних занять

ВСЬОГО ГОДИН:

6


Модуль № 2 –генератори, силові трансформатори

1

Генератори, що використовуються на ТЕС

2

4

Проробка конспекту та підручника [2], с. 31-40; підготовка до практичних та лабораторних занять

Знати конструкції генераторів та їх типів. Вміти пояснювати призначення їх параметрів

2

Норамальні режими роботи генераторів

2

8

Проробка конспекту та підручника [3], с. 15-25; виконання розрахункового домашнього завдання


Знати допустимі зміни параметрів генераторів при змінах навантаження,напруги, струмів збудження. Вміти користуватись діаграмою потужності, картками навантажень.

3

Пускові та анормальні режими роботи генераторів

2

6

Проробка підручника [3], с. 26-44; підготовка до атестації

4 Основні системи генератора

2Знати системи охолодження, збудження, погашення поля збудження. Вміти підключати генератор на паралельну роботу.

  1. Трансформатори та авто-

трансформатори зв’язку

2Знати конструкції, параметри та системи охолодження трансформаторів. Вміти підключати трансформатори на паралельну роботу.

ВСЬОГО ГОДИН:

10


Модуль № 3-Схеми електричних з’єднань та їх елементи

1

Головні схеми електричних з’єднань та їх елементи

2

4

Проробка підручника [5], с. 1-10

Знати вимоги до схем та призначення їх елементів.Вміти читати схеми ТЕЦ,КЕС,

Знати класифікацію апаратів та провідників, вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Вміти аналізувати конструкції апаратів,провідників,вимірювальних трансформаторів струму та напруги, їх параметри.

2

Короткі замикання в електричній частині ТЕС

2

4

Проробка конспекту та підручника [5], с. 11-14

3

Електричні апарати та провідники


4


Самостійно


4


6


3


6

Проробка конспекту, підготовка до інженерного семінару


Проробка підручника [3], с. 15-22, підготовка до лабораторної роботи.

Проробка конспекту, підготовка до інженерного семінару та контрольної роботи по вирішенню задач.

ВСЬОГО ГОДИН:

24

36Модуль № 4. Власні потреби електростанцій. Склад, основні механізми.

1

Власні потреби ТЕС

2


25

Проробка підручника [2], с. 1-20, підготовка до лабораторних занять.


Вміти аналізувати принципові технологічні схеми ТЕС- паливного господарства, газоповітряного тракту, водопарового тракту.

Знати роботу механізмів паливного господарства, млинів, живителів сирого палива, тягодуттєвих механізмів, насосів; вміти аналізувати їх механічні характеристики.

2

Склад та характеристика власних потреб ТЕС

2

2

Проробка конспекту та підручника [3], с. 21-28.


3

Основні механізми власних потреб ТЕС

4

4

Проробка конспекту та підручника [2], с. 29-37, підготовка до практичних та лабораторних занять


Модуль № 5. Електродвигуни механізмів власних потреб та схеми їх живлення.

1 Електродвигуни власних

потреб ТЕС


Знати загальні характеристики електродигунів та режими їх роботи.

Вміти вибирати електродвигуни для конкретних механізмів.

2 Схеми електропостачання

власних потреб ТЕС


Знати принципи живлення власних потреб, вимоги до схем живлення.

Вміти аналізувати конкретні схеми живлення власних потреб ТЕС.

3 Схеми захисту та керув-

вання електродвигунів


Знати типові схеми захисту та керування електродвигунів, засоби зміни їх швидкості обертання.

ВСЬОГО ГОДИН:

24

43

2.3. Тематика практичних занять

8 семестр

№ з/п

Тематика практичних занять

Кількість годин

Назва умінь, що формуються

Модуль № 1

1

Побудова графіків навантаження ТЕС

1

Вміти будувати добові та річні графіки навантаження ТЕС, проводити їх аналіз.

Вміти розраховувати основні техніко-економічні показники ТЕС та їх аналізувати.

2

Розрахунки техніко-економічних показників ТЕС

1

ВСЬОГО ГОДИН:

2
Модуль №2

1

Побудова діаграми потужності генератора

1

Вміти будувати діаграму потужності генератора та аналізувати можливості її застосування.

Вміти визначати навантажувальну здібність траснформатора по його добовому графіку навантаження.

2

Визначення навантажувальної здібності трансформаторів

1

ВСЬОГО ГОДИН:

2
Модуль № 3

1

Аналіз схем живлення власних потреб ТЕС

1

Вміти аналізувати та читати схеми живлення ТЕЦ, КЕС, FTC/

Вміти розраховувати потужність та вибирати типи робочих та резервних трансформаторів власних потреб ТЕС.

2

Вибір джерел живлення власних потреб ТЕС

1

ВСЬОГО ГОДИН:

2
Модуль № 4

1

Аналіз механічних характаристик основних механізмів власних потреб ТЕС

2

Вміти будувати та аналізувати властивості механічних характеристик основних механізмів власних потреб.

ВСЬОГО ГОДИН:

2
Модуль № 5

1

Аналіз механічних характаристик електродвигунів основних механізмів власних потреб ТЕС

2

Вміти будувати та аналізувати властивості механічних характеристик

електродвигунів основних механізмів власних потреб, вибирати конкретні типи електродвигунів.

ВСЬОГО ГОДИН:

2


2.4. Тематика лабораторних занять


8 семестр

№ з/п

Тематика лабораторних занять

Кількість годин

Назва умінь, що формуються

1

Дослідження головних схем електричних з’єднань

4

Вміти читати схеми електричних з’єднань ТЕЦ, КЕС, АЕС

2

Дослідження конструкцій вимкачаів

2

Вміти виділяти основні елементи конструкцій вимикачів та визначати їх призначення

3

Дослідження схем керування вимикачами

2

Вміти будувати схеми керування вимикачами та визначати їх основні параметриРазом (табл. 2.1., 2.2., 2.3.): 52 години; самостійна робота – 56 години.


2.5. Питання для самоперевірки (приклади)

8 семестр

№№ тем

Зміст питань для самоперевірки

Модуль № 1

1

Перелічіть основні типи електростанцій та приведіть їх характеристики.

Класифікуйте графіки навантаження електростанцій та їх параметри і показники.

2

Що таке якість електроенергії і як вона впливає на роботу електрообладнання ?

Наведіть приклад структуронї схеми ТЕЦ.

Наведіть приклад структуронї схеми КЕС.

Наведіть приклад структуронї схеми АЕС.

3

Назвіть призначення генератора на електростанції.

Назвіть призначення блочних трансформаторів зв’язку на КЕС і FTC.

Назвіть призначення автотрансформаторів зв’язку на електростанціях.

Назвіть призначення трансформаторів власних потреб на КЕС,ТЕЦ, АЕС.

Модуль № 2

1

Назвіть шкалу номінальних потужностей генераторів на електростанціях.

Назвіть основні елементи конструкцій генераторів та їх призначення.

Дайте характеристику типів генераторів, що застосовуються на ТЕЦ.

Дайте характеристику типів генераторів, що застосовуються на КЕС.

Дайте характеристику типів генераторів, що застосовуються на АЕС.

2

Назвіть межі можливого застосування нормальоного режиму генератора.

Як можуть змінюватися основні параметри генератора при нормальному режимі ?

Що таке діаграма потужності генератора і як вона застосовується ?

Що таке картки допустимого навантаження генератора і як вони застосовуються ?

3

Перелічіть властивості несиметричного режиму генератора.

Перелічіть властивості асінхронного режиму генератора.

Перелічіть властивості несінусоідального режиму генератора.

Перелічіть властивості пускового режиму генератора.

4

Перелічіть основні типи охолодження генераторів та їх властивості.

Перелічіть основні системи збудження генераторів та їх властивості.

Перелічіть основні умови включення генератора на паралельну роботу з мережею.

5

Перелічіть основні елементи конструкції силових трансформаторів та їх призначення.

Перелічіть основні параметри силових трансформаторів та їх призначення.

Перелічіть основни типи системи охолодження трансформаторів і дайте їх порівнальну.

Дайте характеристику теплової діаграми силового трансформатора.

Що таке навантажувальна здібність силового трансформатора і як вона визначається?

Перелічіть умови включення трансформатора на паралельну роботу з мережею.

Модуль № 3

1

Сформулюйте основні вимоги до головних схем електричних з’єднань.

Наведіть приклад виконання головної схеми електричних з’єднань ТЕЦ.

Наведіть приклад виконання головної схеми електричних з’єднань КЕС.

Наведіть приклад виконання головної схеми електричних з’єднань АЕС.

2

Дайте характеристику однофазного короткого замикання у трьохфазній мережі.

Дайте характеристику двухфазного короткого замикання у трьохфазній мережі.

Дайте характеристику трьохфазного короткого замикання у трьохфазній мережі.

Як впливає струм к.з. на обмотку генератора ?

Як впливає струм к.з. на обмотку трансформатора ?

Як впливає струм к.з. на обмотку електродвигуна ?

Як впливає струм к.з. на кабельну лінію ?

3

Наведіть класифікацію апаратів напругою до 1 кВ.

Наведіть класифікацію апаратів напругою вище 1 кВ.

Дайте характеристику основних елементів вимикача напругою вище 1 кВ.

Дайте характеристику основних елементів роз’єднувача напругою вище 1 кВ.

Дайте характеристику основних елементів трансформатора напруги.

Дайте характеристику основних елементів трансформатора струму.

Дайте характеристику основних елементів вимикача напругою до 1 кВ.

Дайте характеристику основних елементів запобіжника напругою до 1 кВ.

Дайте характеристику основних елементів запобіжника напругою вище 1 кВ.

Модуль № 4

1

Наведіть приклад технологічної схеми газоповітряного тракту ТЕЦ. Поясніть її суть. Наведіть приклад технологічної схеми газоповітряного тракту КЕС. Поясніть її суть.

Наведіть приклад технологічної схеми газоповітряного тракту АЕС. Поясніть її суть.

Наведіть приклад технологічної схеми пароводяного тракту ТЕЦ. Поясніть її суть.

Наведіть приклад технологічної схеми пароводяного тракту КЕС. Поясніть її суть.

Наведіть приклад технологічної схеми пароводяного тракту АЕС. Поясніть її суть.

2

Наведіть склад власних потреб ТЕЦ. Поясніть призначення основних механізмів.

Наведіть склад власних потреб КЕС. Поясніть призначення основних механізмів.

Наведіть склад власних потреб АЕС. Поясніть призначення основних механізмів.

Поясніть принципову різницю витрат електроенергії на власні потреби ТЕЦ, КЕС, АЕС.

3

Зробіть аналіз механічної характеристики млина.

Зробіть аналіз механічної характеристики живителя сирого палива.

Зробіть аналіз механічної характеристики тягодуттєвого механізму.

Зробіть аналіз механічної характеристики циркуляційного насосу.

Модуль № 5

1

Які типи електродвигунів і для яких механізмів застосовуються на ТЕС ?

Зробіть аналіз механічної характеристики асинхронного електродвигуна з к.з. ротором.

Зробіть аналіз механічної характеристики асинхронного електродвигуна з фазним ротором.

Дайте характеристику пускових режимів асинхронних електродвигунів з к.з. і фазним роторами.

Дайте характеристику робочих режимів асинхронних електродвигунів з к.з. і фазним

роторами.

Дайте характеристику анормальних режимів асинхронних електродвигунів з к.з. і фазним роторами.

Що таке режим самозапуску електродвигуна ?

Наведіть умови вибору електродвигунів для механізмів власних потреб.

2

Сформулюйте принципи живлення електродвигунів власних потреб ТЕЦ.

Сформулюйте принципи живлення електродвигунів власних потреб КЕС.

Сформулюйте принципи живлення електродвигунів власних потреб АЕС.

Сформулюйте вимоги до схем живлення власних потреб ТЕС.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 6 кВ для ТЕЦ.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 6 кВ для КЕС.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 6 кВ для АЕС.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 0.4 кВ для ТЕЦ.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 0.4 кВ для КЕС.

Наведіть приклад схеми живлення власних потреб 0.4 кВ для АЕС.

3

Наведіть приклад схеми захисту та керування електродвигуна 0.4 кВ.

Наведіть приклад схеми захисту та керування одношвидкісного асинхронного електродвигуна 6 кВ.

Наведіть приклад схеми захисту та керування двохшвидкісного асинхронного електродвигуна 6 кВ.

Наведіть приклад схеми захисту та керування сінхронного електродвигуна 6 кВ.3. Організація, планування і контроль самостійної роботи


Викладачі даного курсу безпосередньо приймають участь в самостійній роботі студентів шляхом: відповідного викладання дисципліни, проведення консультацій,практичних занять, інженерних семінарів, розробку науково-методичного забезпечення та здійснення ефективних контрольних заходів.

У додатку 1 приведений графік організації і контролю самостійної роботи по диципліні “Теорія і розрахунок параметрів режимів систем електропостачання” з відображення у ньому тижневого обсягу самостійної роботи, запланованих самостійних робіт, видів і строків контрольних заходів.


4. Закінчення


Слід відзначити, що студенти, які виконують всі завдання своєчасно, не мають пропущених занять, мають оцінки за контрольні атестації не нижче “задовільно”, можуть одержати оцінку на достроковому іспиті за результатом їх роботи протягом семестру.

ДОДАТОК 1УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Факультет __________енергетичний__________


(найменування факультету) «Затверджую»

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“_____” __________2010 р.

ГРАФІК

організації самостійної роботи студентів

курсу __4____групи ___ДЕН Т-7 бак_ спеціальності (профілю) _____6.090500- Теплові електричні станції

на весняний семестр 2010/2011 навчального року
з/п

Найменування навчальних дисциплін

Обсяг самост. роботи (годин на семестр)

Чисельник - загальний обсяг самостійної роботи по тижнях семестру (год.)

Знаменник — вид самостійної роботи і контролю по тижнях семестру


Семестровий

контроль

Номер тижня

іспит

залік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Електрична частина електростанцій

31

2/ К,,Л

2/ К,Л

1/ К,Л

2/ К,Л

2/М

К,Л

2/

АТ 1

2/ К,Л

2/ К,Л

1/ К,Л

2/М К,Л

2/ К,Л

2/ К,Л

2/ К,Л

1/ К,Л

2/ М К,Л

2/ АТ 2

2/ К,Л

+

Умовні позначки: „АТ" — атестаційний контроль (1,2, 3); „Т" - тести; „ДЗ" — домашні завдання (здача); „К" — проробка конспектів лекцій; „Л" — вивчення навчальної літератури; „КК" — колоквіум; „С" — семінарські заняття; „РГ" — розрахунком-графічні завдання; „КП" ~ курсовий проект (робота); „АК" - аудиторна контрольна робота; „М" - модульні завдання.

«___»_________ 2010 р.

Викладач / Ясинський А.Ю. О./

(підпис) (П.І.Б.)

Завідувач кафедри Електроенергетики / Пантєлєєва І.В. /

(підпис) (П.І.Б.)

Схожі:

Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять > Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Робоча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни „Кредитна система” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності „Психологія ) Львів 2010
Програма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо самостійної роботи
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини» на 2011-2012 навчальний рік. № Назва теми
Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів I курсу денної форми навчання напряму підготовки «Здоров’я людини»
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з загальної фізики (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання напряму...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів екстернатної форми навчання
...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання
...
Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «маркетингове планування» для студентів денної форми навчання

Методичні рекомендації по організації та плануванню самостійної роботи студентів для студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності
Спецкурс за напрямом спеціалізації. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи