Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» icon

Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи»
Скачати 65.66 Kb.
НазваПравила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи»
Дата15.04.2013
Розмір65.66 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ЖУРНАЛУ «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ»


Обсяг статей – 3-5 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word (7.0–2003).

Формат аркуша – А4, поля: знизу 2,5 см; зверху, справа, зліва - по 2 см. Інтервал між рядками – одинарний.

Стиль змісту: структурно стаття складається з розділів: 1) Вступ; 2) Аналіз попередніх досліджень; 3) Мета роботи; 4) Матеріал і результати дослідження; 5) Висновки.

Назва, автори, поштова адреса та анотація (ключові слова) до статті надаються трьома мовами - українською, російською та англійською. Назва, автори, поштова адреса та анотація (ключові слова) на мові статті – розташовується на початку статті, дві інші – наприкінці статті.

Стиль УДК: шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжирний, всі літери великі, без відступу, рівняння ліворуч.

Стиль НАЗВИ: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, всі літери великі, без відступу, рівняння по центру, розташовується на наступному рядку після УДК, без переносів, скорочень, абревіатур, не більше 2-ох рядків. Інтервал перед та після - 6 pt.

Стиль авторів і організації: розташування одразу після назви статті, шрифт Times New Roman, 10 pt, напівжирний курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. Порядок розташування: ініціали, прізвище, вчений ступінь, наукове звання, посада. Дозволяється розташування двох і більше прізвищ у одному рядку, якщо автори з однієї організації. З нового рядка повна назва організації (місто).

Стиль адреси: розташовується одразу після організації, шрифт Times New Roman, 10 pt, курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. З нового рядка розташовується електронна адреса (обов’язково).

Стиль анотації (ключових слів): має складатися з п'яти - десяти речень, розташування одразу після електронної адреси, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині аркуша. Ключові слова - розташовується одразу після анотації, не більше семи слів.

Стиль тексту статті: розташування у дві колонки, через рядок після анотації, відстань між колонками – 10 мм, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, абзац 0,5 см, вирівнювання по ширині, автоматичний перенос слів.

Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, вирівнювання по центру. Посилання у тексті на літературу в міру згадування в квадратних дужках. Оформлення посилань згідно державних стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Стиль рисунків: рисунки виконують у програмах Visio або Corol. Підпис рисунків – під рисунком, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, вирівнювання по центру. Розташування великих рисунків: на початку або наприкінці сторінки по ширині аркуша. Розташування невеликих рисунків – у кадрах по ширині колонки, рівняння по центру. Підпис під рисунком – у цьому ж кадрі.

Стиль формул: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Шрифт Times New Roman, 10 pt, курсив, вирівнювання по центру, нумерація формул по правому краю. Для редактора формул наступні параметри: великі, малі грецькі літери та символи – шрифт Symbol, інші Times New Roman.

Стиль таблиць: великі таблиці розташовують подібно рисункам. Невеликі таблиці - за текстом на ширину колонки. Назва таблиці – над таблицею, рівняння ліворуч, абзацний відступ 0,5 см, шрифт Times New Roman, 10 pt, звичайний, напівжирний. Таблиці та рисунки розташовують безпосередньо після згадування у тексті статті.

Приклад оформлення статті наведено на зворотній стороні аркуша.

^ Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.

До статті обов’язково додаються:

  1. Електронний варіант статті на зручних для авторів носіях.

  2. Друкований примірник статті з підписом авторів і зазначенням наукової рубрики (із переліку, наведеному на титульній сторінці журналу).

(приклад оформлення)

УДК 629.114

^ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ СПРАЦЬОВУВАННЯ ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ ТИПОМ ПРИВОДУ

І. І. Іванов, к.т.н., доц.

Запорізький національний технічний університет

вул. Жуковського, 64, 69063, м. Запоріжжя, Україна

E-mail: zntuzbt@mail.ru

Розглянуто метод визначення часу спрацьовування гальмівної системи транспортного засобу категорії М1 із альтернативним типом приводу (не менше 4-5 рядків).

^ Ключові слова: час реакції водія, крива уповільнення, електромеханічний привід.

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз попередніх досліджень. Надається інформація із запропонованого напряму досліджень з обов’язковим наведенням бібліографічних даних, у яких раніше було започатковано розв’язання поставленої проблеми. Підкреслюється актуальність подальшого розвитку даного наукового напрямку.

^ Мета роботи. Чітке формулювання мети статті.

Матеріал і результати дослідження. Ставиться завдання та викладається основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень наведено в табл. 1 і на рис. 1 (табличні дані та рисунки наводяться в статті безпосередньо після згадування в тексті).

^ Таблиця 1 – Час спрацьовування механізму приводу з урахуванням деяких конструктивних показників

, °С

k, мм

x, мм

, °С

t, мм

19,3

0,25

1,42

29,8

0,016

0,50

2,84

59,6

0,033

0,75

4,29

90

0,05

1,00

5,71

119,2

0,066

1,25

7,14

149,6

0,083


Текст після таблиці розміщується через рядок.Рисунок 1 – Схема системи підсилення
гальмівного механізму

Рисунки в тексті виділяються з обох сторін відступом 6 pt.


Висновки. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків у даному напрямку. Висновки повинні відповідати назві статті, ії меті та відображати найголовніші результати власних досліджень або переваги перед літературно відомими результатами із наведенням подальших перспектив їх впровадження.


література

1. Харалик Р.М. Статистический и структурный подходы к описанию текстур // ТИИЭР. – 1979.
– № 5. – С. 98-118.

2. Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображения / Пер. с англ.. – М.: Радио и связь, 1986. – 400 с.

3. Andre Gagalowicz and Song De Ma. Senquential Synthesis of Natural Textures Computer Vision
// Graphics and Image Processing. – 1985. – № 30.
– P. 289-315.

4. Губанов П.А. Исследование влияния способов восстановления корпуса на работоспособность шестеренного насоса типа НШ. Автореферат канд. техн. наук. – Саратов, 1975. – 32 с.

5. Герман-Галкин С.Г. Matlab & Simulink. Проектирование мехатронных систем на ПК.
– СПб.: КОРОНА-Век, 2008. – 368 с.

6. Исследование динамики экскаваторного электропривода с помощью виртуальных моделей
/ А.В. Чермалых, В.Н. Пермяков, И.Я. Майданский
// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДПУ, 2008.
– Вип. 4/2008 (51), ч. 1. – С. 48-52.

7. Майданский И.Я. Аппроксимация переходной характеристики виртуальной модели электромеханической системы // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63), ч. 1. – С. 150-154.

8. Психология менеджмента / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.]; под ред.
Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – К.: Гуманитарн. центр, 2007. – 510 с.

9. Кібернетика в сучасних економічних процессах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Інст. статистики, обліку та аудиту. – К.: ІСОА, 2002.
– 147 с.


^ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ срабатывания тормознОЙ СИСТЕМЫ с электромеханическим ТИПОМ ПРИВОДА

И. И. Иванов, к.т.н., доц.

Запорожский национальный технический университет

ул. Жуковского, 64, 69063, г. Запорожье, Украина

^ E-mail: zntuzbt@mail.ru

Рассмотрен метод определения времени срабатывания тормозной системы транспортного средства категории М1 с альтернативным типом привода.

Ключевые слова: время реакции водителя, кривая замедления, электромеханический привод.

APPROACHES TO DETERMINING THE TIME brake system
with electromechanical TYPE OF MOVE


I. Ivanov, Cand. Sc. (Tech.), Assoc. Prof.

Zaporizhzhya National Technical University

vul. Zhukovskoho, 64, 69063, Zaporizhzhya, Ukraine

E-mail: zntuzbt@mail.ru

In the article time definition method of brake system response on vehicles category M1 with alternative drive type is examined.

Key words: driver reaction time, deceleration curve, electromechanical drive.


Схожі:

Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електротехнічні І енергозберігаючі системи»
Обсяг статей – 3-5 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconЕлектромеханічні І енергозберігаючі системи №3/2009 (7) Електромеханічні І енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал
Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського (протокол...
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПриклад оформлення статей до журналу «Екологічна безпека»
Роздрукувати Умови опублікування статті, Правила оформлення та приклад оформлення
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення статей для публікації у електронному науковому журналі «Технології та дизайн»
До публікації у журналі приймаються статті теоретичного, прикладного, науково-практичного та методичного характеру, в яких висвітлюються...
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення та подання статей до наукового журналу «логістика: теорія та практика»
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. №7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових...
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення матеріалів до збірника Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації»
Обсяг матеріалу – 1–2 повних сторінок (разом із рисунками та літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2003)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconМіністерство освіти І науки України ministry of education and science of ukraine Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського
Електромеханічні І енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: кду, 2009. – Вип. 4/2009 (8)....
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення наукових статей подано вкінці. Правила оформлення наукових статей
Шановні, студенти-магістри денної та заочної форм навчання, кафедра Країнознавства повідомляє Вас, що до 01. 11. 2012р необхідно...
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення статей до Збірника
Обсяг статей – 3-8 повних сторінок (разом з рисунками І літературою). Текстовий редактор Microsoft Word 0–2000)
Правила оформлення статей до науково-виробничого журналу «електромеханічні І енергозберігаючі системи» iconПравила оформлення статей до вісника
Обсяг статей – 3-5 сторінок (разом з рисунками І літературою). Заповнення останньої сторінки не менш 75 %. Текстовий редактор Microsoft...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи