Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета icon

Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Скачати 134.12 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета
Дата18.04.2013
Розмір134.12 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

за темою:

Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура

Мета: Розкрити зміст понять "духовний потенціал особистості", педагогічна майстерність", "педагогічна культура" та їх сутність характеристики, взаємозв'язок духовної культури вчителя та його педагогічної культури, проаналізувати шляхи, засоби та умови розвитку духовного потенціалу особистості, педагогічної культури вчителя.

Основні поняття: духовний потенціал особистості, педагогічна майстерність, педагогічна культура, компоненти педагогічної культури, педагогічна етика, педагогічна ситуація.

План


1. Поняття "духовний потенціал особистості", "педагогічна культура".

2. Сутнісні характеристики компонентів педагогічної культури вчителя.

3. Шляхи та засоби розвитку педагогічної культури.

4. Педагогічна етика вчителя як складова частина педагогічної культури.


Проблемні питання та завдання для самостійної роботи:

1. У чому полягає педагогічна спрямованість особистості вчителя? Визначте її складові ціннісні орієнтації.

2. Доведіть необхідність взаємозв'язку професійного знання та формування духовної культури педагога.

3. Запропонуйте структуру дій з перетворення педагогічної ситуації у педагогічну задачу.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке педагогічна культура?

2. Перерахуйте компоненти педагогічної культури.

3. Що розуміють за терміном "педагогічна етика"?

4. Назвіть основні педагогічні здібності.


Література

 1. Босенко В. А. Воспитать воспитателя. - К., 1990.

 2. Крьшова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: Метод. пособие.-М.,1989.

 3. Сластенин В. А., Тамарин А. А. Методологическая культура учителя // Советская педагогика. - 1991. - -№ 7.

 4. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя. - М., 1989.

за темою: естетика педагогічної праці

Мета: розкрити зміст поняття "естетика педагогічної праці", познайомити з факторами її вияву в урочній та позаурочній діяльності, довести важливість формування зовнішньої та внутрішньої естетичної культури особистості вчителя та її вплив на відносини у системі "вчитель - учень".

^ Основні поняття: почуття, естетичні почуття, естетична культура, зовнішня культура, естетизація педагогічної діяльності.

План


1. Естетичні почуття - важливий компонент педагогічної майстерності. Поняття "естетика педагогічної праці".

2. Фактори вияву естетики педагогічної праці, культура зовнішня та внутрішня.

3. Роль емоційно-естетичних факторів у формуванні відносин "вчитель -учень".

4. Педагогічні шляхи та засоби естетизації навчально-виховної діяльності.

Проблемні питання та завдання для самостійної роботи:

 1. Доведіть обумовленість рівня розвитку естетичних почуттів загальним рівнем розвитку духовної культури особистості.

 2. Чи можна уникнути стресових станів у педагогічній діяльності?

 3. Проаналізуйте основні компоненти зовнішньої та внутрішньої культури педагога

 4. Наведіть приклади елементів естетики на уроці, у виховній діяльності.

Питання для самоконтролю:

1. Перерахуйте основні фактори, що впливають на формування та розвиток почуттів.

2. Наведіть приклади позитивних та негативних почуттів. У чому полягає їх єдність?

3. Як залежать відносини між вчителем та учнем від емоційно-естетичних факторів?

Література


 1. Ильин Е.Н. Уроки общения. - М., 1993.

 2. Педагогічна майстерність: Підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко та ін.- К., 1997.

 3. Рогов Е.И. Личность учителя: теория ипрактика. – Ростов - на - Дону, 1996.за темою: культура мовлення вчителя

Мета: формування комунікативних умінь, мовних умінь та навичок, умінь правильного дихання, голосу, дикції, навичок виразного мовлення, формування культури спілкування.

^ Основні поняття та терміни: педагогічне мовлення, техніка мови, фонаційне дихання, дикція, артикуляція, темп мови, тембр, інтенсивність мовлення, пауза, гігієна голосу, культура мови, емоційність, виразність мови, мовний жанр, порівняння, метафора, гіпербола, фразеологізм, антитеза, інверсія, афоризм, тезаурус.

План


1. Педагогічна мова. Функції мови вчителя.

2. Техніка мови. Фонаційне дихання. Дикція. Особливості техніки мови вчителя.

3. Орфоепічні вимоги до роботи педагога

4. Інтонаційна та емоційна виразність мови вчителя. Лексичне багатство мови вчителя.

5. Використання крилатих висловів у мові вчителя.

Пвтання для самоконтролю

 1. У чому полягає естетична функція педагогічної мови?

 2. У яких випадках необхідно уповільнення темпу мовлення вчителя?

 3. Який тембр голосу сприймається краще - високий, середній чи низький?

 4. Чому дикцію вважають основою професійного мовлення?

 5. У чому полягають особливості фонаційного дихання?

 6. Як впливають особливості техніки мови вчителя на сприйняття нав­чального матеріалу?

 7. У чому полягає взаємозв'язок понять "культура", "культура мови" та "культура професійно-педагогічного спілкування"?

 8. Як реалізується виховна функція мови вчителя?

 9. Які мовленнєві жанри найчастіше використовує вчитель? Наведіть прик­лади.

 10. Які функції виконують крилаті вислови та афоризмі у мові вчителя? Наведіть приклади.

Навчально-творчі завдання та вправи

1. Проаналізувати за фонограмою виступу, фрагментів уроків майстрів педагогічної праці особливості їх мовлення.

2. Проаналізувати засоби та методи підвищення виразності мовлення за фонограмами виступів акторів тощо.

3. Скласти програму самовдосконалення культури своєї мови.

Література


 1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты, образные выражения. - 4-е изд., доп. - М., 1988.

 2. Введенская Л.А, Павлова Л.Г. Культура и искусство речи.

 3. Р.- на - Дону, 1999.

 4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учебник для вузов. – М., 1997.

 5. Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. - М.,1986.

 6. Искусство разговаривать и получать информацию: Хрестоматия. /Сост. Б.Н.Лозовской. - М.,1993.

 7. Ладыженская Т.С. Живое слово: устная речь как средство и предмет обучения. - М.,1986.

 8. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997

 9. Михайличенко Н.А. Риторика. - М.,1994.

 10. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997.

 11. Санникова В.П. Язык в зеркале языковой игры. – М., 1999.

 12. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М.,1996.

 13. Сопер П. Основы искусства речи. Пер. с анг. - М.,1992.

 14. Чихачев В.П. Культура и техника речи учителя // Учителю о педагогической технике. Под ред. Л.И.Рувинского. - М.,1987. - С.62-87.

за темою: ехніка мовлення вчителя

Мета: Розкрити сутність та структуру техніки мовлення вчителя, роль та значення в педагогічному процесі.

Основні поняття та терміни: техніка мовлення, педагогічне мовлення, голосовий аппарат, артикуляція, дикція, діапазон голосу, інтонація, пауза, тембр голосу, фонаційне дихання, темп мовлення, інтесивність звучання, гігієна голосу; культура мовлення, емоційність, виразність, інтонація, доречність, логічний наголос, мовленнєвий жанр, тезаурус, орфоепія, темпоритм, підтекст, комунікативний контакт.
План

 1. Педагогічне мовлення вчителя. Функції мовлення вчителя.

 2. Техніка мовлення. Фонаційне дихання. Дикція. Особливості техніки мовлення вчителя.

 3. Орфоепічні вимоги до роботи вчителя.

 4. Інтонаційна та емоційна виразність мовлення вчителя. Лексичне багатство мовлення вчителя.

 5. Використання крилатих висловів у мовленні вчителя.

Питання для самоконтролю

 1. Учому полягає естетична функція педагогічного мовлення?

 2. У яких випадках необхідно уповільнення темпу мовлення вчителя?

 3. Який тембр голосу сприймається краще – високий, середній чи низький?

 4. Чому дикцію вважають основою професійного мовлення?

 5. У чому полягають особливості фонаційного дихання?

 6. Як реалізується виховна функція мови вчителя?

 7. Які функції виконують крилаті вислови та афоризми у мові вчителя? Наведіть приклади.


Література

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К., 1996. – С. 172-179, 195, 206.

 2. Буяльский Б.А. Искусство выразительного чтения. -М.,1986. С.14-25.

 3. Бабіч Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів, 1992.

 4. Введенская Л-А., Павлова Л.Г. Культура й искусство речи. -Р.-на-Дону, 1995.

 5. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983. – С. 98-115.

 6. Ладыженская Т.С. Живое слово: устная речь как средство и предмет обучения. - М., 1986.

 7. Михайличенко Н.А. Риторика. - М., 1994. .

 8. Ножин В.А. Мастерство устного выступления. - М.. 1982.

 9. Основи педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. -К, 1989.-С, 85-92, 107-126.

 10. Сопер П. Основы искусства речи. Пер. с англ. - М., 1992.

 11. Рахматшаева В. Грамматика общения. – М.. 1995. – С.124-132.

 12. Чихачев В.П. Культура и техника речи учителя// Учителю о педагогической технике. Под ред. Л.И. Рубинского - N4., 1997. -С.62-87.

Самостійна робота за темою: вивчення особистості учня як основа гуманістичного підходу до її ставлення


Мета: розкрити значення психолого-педагогічного діагностівання длля встановлення позитивних взаємин у системі “вчитель-ученик”, обгрунтувати значення індивідуального підходу в навчально-виховному процесі.


^ Основні поняття і терміни: педагогічна діагностика, психодіагностика, корекція, соціокультурний портрет, "зона найближчого розвитку" (Л.С.Виготський), анкета, бесіда, спостереження, тест, тести успішності, соціометрія, педагогічний консиліум, етика психолого-педагогічного обстеження.


План

 1. Характеристика методів вивчення особистості і шкільних колективів.

 2. Створення соціокультурного портрета сучасного школяра.

Питання для самоконтролю

 1. Як зв'язати педагогічне розуміння такту з буквальним перекладом слова "такт" із латинської мови?

 2. Чи є різниця між загальним тактом і педагогічним? 3.Чи правомірно ототожнення педагогічного такту з увічливістю, повагою до людини?

 3. Назвіть основні вимоги педагогічного такту. Яке з них Ви поставили б на перше місце?

 4. Чому, із Вашої точки зору, одному педагогу учнівські ( та й колеги) прощають промахи, а іншому немає?

 5. Педагогічний такт - це окремі вчинки вчителя або стиль поводження? Свою думку обгрунтуйте.

 6. У чому виявляється тактовність учителя на уроці (під час перевірки й оцінки знань учнів, вислуховуванні відповідей і т.п.)?

 7. Які морально-психологічні якості необхідні вчителю для успішного втілення педагогічного такту в реальну педагогічну практику?

 8. Чи можуть бути у вчителя улюблені учні?

 9. Як Ви думаєте, чи може вчитель мати "трошки" педагогічного такту або чи може педагогічний такт бути поганим?.Питання для самоконтролю

 1. Чим відрізняється індивідуальний підхід до учня від диференційованого?

 2. Чим науково-педагогічне спостереження відрізняється від життєвого? Назвіть основні вимоги до проведення наукового психолого-педагогічного спостереження .

 3. Що являють собою методи шкалірованія, рейтингу?

 4. Які найбільше типові помилки при використанні методів психолого-педагогічного діагностірованія?

 5. Що відноситься до загальних розумових спроможностей, якими методами можна їх визначити?

 6. Що таке вихованість? Якими методами можна виявити вихованість учнівських?

 7. Чому отриманий при психолого-педагогічному обстеженні учня результат важливо порівнювати не з віковою нормою, а з результатами попередніх діагностичних перевірок цього ж учня?

 8. Розкрийте основні положення концепції Л.С.Виготського про "зони найближчого розвитку" і рівні активного розвитку дитини.

 9. Розкрийте основні вимоги етики психолого-педагогічної діагностики і корекції.

 10. У чому полягає педагогічний оптимізм при вивченні особистості учня й учнівських колективів?


Література

 1. Аверьянов ЛЯ. Искусство задавать вопросы: Заметки социолога. - М., 1987.

 2. Битинас Б.Т., Катаева Л.И. Педагогическая диагностика: сущность, функции, перспективы// Педагогика 1993.-№2.-С.10-15.

 3. Бутенко А.И. Анкетный опрос как общение социолога с корреспондентами. - М., 1989.

 4. Введение в научное исследование по педагогике: Учебн. пособие для инст. / Под ред. В.И.Журавлева. - М., 1988.

 5. Вишняков И.А. Познание учителем личности школьника. - Омск, 1987.

 6. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1991. - С. 383- 404.

 7. Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы. - К.,1993.

 8. Гильбух Ю.З. Темперамент и познавательные способности школьника. - К.,1992.

 9. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. - М., 1989.

 10. Голубев Н.К., Битинас Б.Б. Введение в диагностику воспитания М., 1989.

 11. Жариков Е.С., Крушельницкий ЕЛ. Для тебя и о тебе: Кн. для учащихся. - М., 1991.

 12. Жушкова Н.В. Учителю о практике психологической помощи М., 1988.

 13. Изучение личности школьника учителем. М., 1991.

 14. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. - М.,1991.

 15. Как провести социологическое исследование. - М., 1990.

 16. Кочетов А.И. Педагогическая диагностика в школе. - М., 1987.

 17. Лидере А.Г. Социально-психологическая характеристика классного коллектива. - М., 1980.

 18. Липкина А.И. Самооценка школьника. - М., 1976.

 19. Методині рекомендації до проведения педагопчної практики студентів 4-5 курсів / За эаг. ред. М.Б.Євтуха.-К, 1993.

 20. Методы системного педагогического исследования. / Под ред. Н.В.Кузьминой. - Л., 1980.

 21. Мнацаканян Л.И. Личность и оценочные способности старшеклассников: Кн. для учителя. - М., 1991.

 22. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.,1996.

 23. Ольшанский В.Б. Практическая психология для учителей. - М.,1994.

 24. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера: Кн. для учащихся. - М., 1987

 25. Педагогическая диагностика в школе /А.И.Кочетов,

 26. ЯЛ. Коломенский, И-И. Прокопьев и др. Под ред. А.И.Кочетова. - Минск, 1987.

 27. Пискунов А.И., Воробьев Г.В. Теория и практика педагогического эксперимента. - М., 1979.

 28. Психодиагностические материалы по изучению личности школьника. - Минск, 1989.

 29. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. - М., 1995.

 30. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1986.

 31. Солнцева Л.С., Галкина Т.В. Методы исследования личности учащегося. - М., 1993.

 32. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение " личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для учителя. - М., 1989.

 33. Шевандрин Н.И. Применение методов психодиагностики в педагогической практике. Р.-на-Дону, 1993.

 34. Шилова М.И. Учителю о воспитанности школьников М., 1990Самостійна робота за темою: ідеї української народної педагогіки у мистецтві виховання

Мета: Розкрити значення ідей української етнопедагогіки ,у становленні майстерності сучасного вчителя.

^ Основні поняття: етнопедагогіка, народознавство, народний календар, народна символіка, спадщина роду.

План


 1. Народна педагогіка як джерело педагогічного знання.

 2. Ідеї народної української педагогіки в педагогічній та літературній творчості В.О.Сухомлинського.

 3. Етнопедагогіка та народознавство.

Проблемне питання:

 1. Чи необхідно вивчення ідей української народної педагогіки для становлення майстерності вчителя, чи це лише данина моді, часу? Свою точку зору обгрунтуйте.^

Питання для самостійної роботи


 1. Вивчіть свята народного календаря з метою використання для підготовки та проведення практичного заняття "Фольклорне свято".

 2. Народні ігри - своєрідна школа виховання. Доберіть систему ігор, які можна було б використовувати для перевірки сформованості комунікативних та організаторських здібностей вчителя.
^

Питання для самоконтролю


 1. Розкрити роль народної педагогіки як джерела педагогічних знань.

 2. Як реалізувати ідеї народної української педагогіки в практичній діяльності В.О.Сухомлинського.

 3. Назвіть основні компоненти етнопедагогіки.

 4. Які можливості вихователя у використанні ідей народної педагогіки для свого подальшого творчого росту?

Література


 1. Кравец С.М. Семейный быт и обычаи украинского народа. - К., 1966.

 2. Ковальчук О. В. Українське народознавство. - К., 1992.

 3. Стельмахович М.Г. Народная педагогика. - К., 1985.

за темою: переконання та усвідомлювання у педагогічному процесі

Мета:з'ясувати сутність переконання та усвідомлювання в педагогічному процесі, визначити методику та психолого-педагогічні вимоги використання прийомів переконання та усвідомлювання.

Основні поняття і терміни: суггестология, переконання, прийоми переконання, усвідомлювання, форми усвідомлювання, прийоми впливу , що вселяє, сугестивність.
План


 1. Психолого-педагогічні вимоги до використання переконання і усвідомлювання в педагогічному процесі.

 2. Методика використання прийомів переконання і усвідомлювання вчителем в учбово-виховному процесі.


Питання для самоконтролю

 1. Чим відрізняється життєве розуміння усвідомлювання від усвідомлювання як засобу педагогічної взаємодії?

 2. Чим пояснюється високий ступінь усвідомлювання засобів масової інформації, реклами, релігійного впливу?

 3. Чим відрізняється і що їсти загального між вселянням і переконанням як методами педагогічної взаємодії?

 4. Які види усвідмлювання Ви знаєте?

 5. Які форми усвідмлювання використовуються в педагогічній практика?

 6. Які розходження в ступені сугестивності дітей шкільного віку важливо враховувати кожному вчителю?

 7. Як змінюється сугестивність школярів у залежності від віку? Чому?

 8. У чому полягає найважливіше значення слова як чинника впливу, що вселяє?

 9. Чому використання непрямого усвідмлювання свідчить про мистецтво педагога?

 10. Які трактування поняття "переконання" використовуються в педагогіці?

 11. Що таке щирі і помилкові переконання? Як їх розрізнити? Хто або що визначає істинність наших переконань?

 12. Які прийоми учбово-виховної роботи сприяють розвитку критичності мислення?

 13. Сформулюйте основні прийоми переконуючого впливу і впливу, що вселяє.

 14. Назвіть умови ефективності переконання як методу взаємодії. Які аргументи не можна використовувати в процесі переконання?

 15. У чому полягають хиби "словесної педагогіки" для формування переконань?

 16. Як пов'язані між собою техніка що вселяє і переконує впливу, культура промови і невербального поводження вчителя?

Література


 1. 1.Берков В.Ф. Логика вопросов в преподавании. - Минск, 1987.

 2. Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М., 1986.

 3. Куликов Б.Н. Психология внушения. - Иванове, 1978.

 4. Левшин Л.А. Когда слово воспитывает. - М., 1979.

 5. Лозанов Г. Основы суггестологии // Проблемы сугтестологии / Под ред. Г.С.Лозанова. - София, 1973.

 6. Методика воспитательной работы / Под ред. Л.И.Рувинского.-М„ 1989.

 7. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. -К., 1989.-С. 180-196, 199-205.

 8. Педагогическое воздействие на осознанные и неосознанные компоненты психики : Сб. ст. / Ред. коллегия ... проф. И.Е.Шварц (научн. ред.). - Пермь, 1975.

 9. Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня. - М., 1986.

 10. Шведов И. Искусство убеждать. - К., 1986.

Схожі:

Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconЗавдання для самостійної роботи студентів. Карта самостійної роботи студента
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconМета курсової роботи
Написання курсової роботи – важлива форма самостійної роботи студента з опанування курсу кримінального права, сприяє поглибленню...
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconІсторія французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: ознайомити студентів з теоретичними основами курсу «Історія французької мови», з його особливостями; прищепити їм практичні...
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconТематика лекційних занять
Педагогічна техніка вчителя як складова педагогічної майстерності вчителя (2 год)
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconОпм та імідж викладача вш пракичне №1 Культура саморегуляції вчителя Мета
Мета: розкрити значення, необхідність та внутрішні механізми саморегуляції почуттів та поведінки педагога, ознайомити з методами...
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconЛекція Професійний розвиток вчителя як педагогічна проблема
Змістовий модуль Теоретико-методологічні засади визначення професійного розвитку вчителя початкових класів
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconСтилістика французької мови Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Мета: Ознайомити студентів з теоретичними засадами стилістики французької мови, особливостями її фонетичних, лексичних та граматичних...
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconЗавдання для самостійної роботи з предмету Культура мовлення та виразне читання для студентів дшв – 11,12, 13. Гадзало Г. М. Тема. Техніка мовлення
Поясніть органічні й неорганічні мовні вади, причини їх виникнення І способи усунення
Завдання для самостійної роботи за темою: Духовний потенціал вчителя та його педагогічна культура Мета iconІндивідуальні завдання для студентів напряму 6504 Для виконання завдання оберіть 2 з запропонованих нижче завдань 1, 2, 3, 4 Завдання 1
Студент обирає один з варіантів. Варіанти не мають повторюватися. Обсяг роботи – 5-7 сторінок, не менше 7 літературних джерел, включаючи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи