Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Скачати 97.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата20.04.2013
Розмір97.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА


“Затверджено"

на методичній нараді

кафедри біофізики


Завідувач кафедри

проф. І.І. Хаїмзон

24. 12. 2009 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль № 3

Основи медичної фізики

Змістовний модуль №8

Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.

Тема заняття

Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

Курс

Перший

Факультет

МедичнийВінниця, ВНМУ – 2009


І. ТЕМА: «ДОЗИМЕТРІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ»

Актуальність теми: В зв’язку з широкомасштабним використанням людством атомної енергії, радіонуклідів існує потенційна небезпека радіаційного опромінювання, яка може реалізуватись в аварійних ситуаціях (наприклад, аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році). Тому проблема протирадіаційного захисту людини і оточуючого її середовища набула життєво важливого значення для всього населення, і, особливо, для лікарів.

Дозиметричному контролю радіаційного забруднення продуктів харчування, питної води, лікарських трав, особливо після Чорнобильської катастрофи, необхідно приділяти постійну увагу. Ефективність радіаційного контролю визначається перш за все глибоким розумінням біофізичних основ дозиметрії іонізуючого випромінювання.

Критеріями оцінки радіаційного забруднення навколишнього середовища є питома активність радіонуклідів, доза і потужність іонізуючого випромінювання. Знання і розуміння біофізичної суті цих величин, одиниць вимірювання в різних системах та зв'язок між ними є основою успішної організації радіаційного контролю в практичній діяльності лікарів.

Набуті знання з даної теми будуть сприяти кращому і усвідомленому засвоєнню відповідних тем з радіаційної медицини на кафедрах променевої діагностики і терапії, загальної гігієни, екстремальної та військової медицини, онкології та ін.

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

• види, природу і основні характеристики іонізуючого випромінювання;

• визначення і формули основних дозиметричних величин: експозиційна

доза, повітряна керма, поглинута доза, еквівалентна (біологічна) доза,

активність радіонукліда;

• системні та позасистемні одиниці основних дозиметричних величин;

• принцип дії дозиметричних приладів на основі іонізаційної камери та

газорозрядного лічильника;

• способи захисту живого організму від іонізуючого випромінювання.

Вміти:

• визначати поглинуту та еквівалентну (біологічну) дози випромінювання

через експозиційну дозу;

• визначати потужність дози через активність радіоактивного джерела;

• переводити позасистемні одиниці вимірювання дозиметричних величин в

системні (СІ) і навпаки;

• працювати з дозиметричними приладами;

• розв’язувати типові задачі.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ (базові або вихідні знання,

вміння, навички, необхідні для вивчення теми).


^ Назва попередньої дисципліни, вивчення якої сприяло набуттю базових знань, вмінь, навичок

Отримані базові знання, вміння, навички

Курс фізики в обсязі програми для загальноосвітньої школи

1. Іонізуюче випромінювання, його

природа і види.

2. Методи спостереження і реєстрації

радіоактивних частинок.

3. Схема і принцип дії газорозрядного

лічильника Гейгера-Мюллера.


^ ІV.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ:п/п

Контрольні питання

Еталон відповіді

1.

Що є іонізуючим випромінюванням?

Іонізуючим випромінюванням називають потоки

частинок та електромагнітних квантів, які в

процесі взаємодії з речовиною іонізують її атоми

та молекули.

2.

Які види іонізуючого випромінювання існують?

До іонізуючого випромінювання відносяться:

α – частинки, β-частинки, протони, нейтрони, γ

випромінювання, рентгенівське випромінювання

3.

Яка природа кожного виду іонізуючого випромінювання?

α –частинки – ядро гелію; β-частинки – електрони і позитрони; протони і нейтрони – частинки ядра (нуклони). Рентгенівське і γ-випромінювання – електромагнітні хвилі.


^ V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


5.1. Перелік основних понять, величин, термінів, параметрів, які

повинен засвоїти студент при підготовці до заняттяп/п

Термін

Визначення

1.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

Дозиметрія іонізуючого випромінювання – розділ прикладної ядерної фізики, в якому розглядаються фізичні величини, що пов’язані з очікуваним радіаційним ефектом. Основне завдання дозиметрії – визначення дози випромінювання в різних середовищах і, особливо, в тканинах живого організму, з метою виявлення, оцінки і попередження можливої радіаційної небезпеки для людини.

2.

Поглинута доза випромінювання Дп

Поглинута доза випромінювання Дп чисельно дорівнює енергії випромінювання Е, яка поглинута одиницею маси m речовини за час опромінення і обчислюється за формулою:

Дп=Е/m

Одиницею вимірювання в СІ є Гр (грей), а позасистемна одиниця – рад. 1рад=10-2Гр.

3.

Експозиційна доза Х

Експозиційна доза – це характеристика радіаційного поля і визначається за формулою:Фізичний зміст: експозиційна доза ^ Х чисельно дорівнює сумарному заряду Q всіх іонів одного знака, що утворились в одиниці маси сухого повітря внаслідок фотонного опромінювання за відповідний час.

4.

Дозиметрична величина керма К

Керма як дозиметрична величина чисельно дорівнює сумі початкових кінетичних енергій W усіх заряджених частинок, що з’явилися внаслідок непрямої іонізації в одиниці маси опроміненої речовини, тобто:

.

5.

Еквівалентна або біологічна доза Н

Різні види іонізуючого випромінювання викликають неоднаковий радіаційний біологічний ефект при тій самій поглинутій дозі. Для оцінки біологічної дії іонізуючого випромінювання в дозиметрії використовується еквівалентна або біологічна доза Н, яка обчислюється за формулою:

Н=К·Дп, де

К – коефіцієнт якості даного виду

випромінювання.

6.

Потужність доз випромінювання Р

Для контролю радіаційної безпеки більш важливо мати інформацію про потужність доз випромінювання. Потужність дози – це доза випромінювання за одиницю часу t. У загальному вигляді формулу потужності дози Р можна записати:

.5.2. Теоретичні питання до заняття.

1. Види іонізуючого випромінювання, його природа і основні характеристики

(енергія, проникаюча та іонізуюча здатності).

2. Поглинута та експозиційна дози випромінювання (формули), їх фізична

суть, зв'язок між ними (формула), одиниці вимірювання системні та

позасистемні.

3. Дозиметрична величина - керма (формула), її фізична суть, одиниці

вимірювання.

4. Еквівалентна (біологічна) доза випромінювання та її зв’язок з

експозиційною і поглинутою дозами (формули). Одиниці вимірювання

системні та позасистемні.

5. Потужність доз випромінювання (формули). Системні та позасистемні

одиниці вимірювання, зв'язок між ними.

6. Активність радіоактивної речовини (радіонукліда) та її зв'язок з

потужністю доз випромінювання (формули, пояснення). Одиниці

вимірювання активності та зв'язок між ними.

7. Дозиметричні прилади на основі іонізаційної камери та газорозрядного

лічильника (рисунки), принцип їх дії та призначення.

8. Способи захисту живого організму від іонізуючого випромінювання.


5.3. Практичні завдання, які виконуються до заняття.

1. Коротко законспектувати відповіді на теоретичні питання до заняття

(п. 5.2).

2. Навчитись визначати потужність дози через активність радіоактивного

джерела..

3. Уміти переводити позасистемні одиниці вимірювання дозиметричних

величин в системні (СI) і навпаки.


5.4. Завдання для самоконтролю

А. Питання для самоконтролю

1. Які види іонізуючого випромінювання викликають безпосередню

іонізацію атомів і молекул речовини.

2. Яким співвідношенням визначається поглинута доза випромінювання.

3. Що характеризує експозиційна доза випромінювання.

4. Енергетичним еквівалентом якої дози є дозиметрична величина – керма.

5. Якими одиницями користуються в практичній радіології (дозиметрії) для

вимірювання потужності:

а) експозиційної дози;

б) біологічної (еквівалентної) дози.

6. Які детектори використовуються в дозиметрах для вимірювання:

а) дози випромінювання;

б) потужності дози випромінювання.

7. Які вимірювальні пристрої використовують в дозиметрах для

вимірювання:

а) потужності дози випромінювання;

б) дози випромінювання.

Б. Вправи для самоконтролю

1. Розробити та заповнити таблицю, в якій буде розміщена інформація:

а) назви усіх доз випромінювання;

б) назви відповідних одиниць вимірювання в CI та позасистемні;

в) співвідношення між одиницями вимірювання в різних системах.

2. Користуючись формулою зв’язку потужності дози випромінювання з

активністю радіонукліда, встановити як впливає віддаль від джерела

випромінювання до місця опромінювання об’єкта на потужність дози.

3. З урахуванням кількісного значення коефіцієнта якості К для усіх видів

іонізуючого випромінювання написати формули для визначення

біологічної дози.


^ VI. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Хаїмзон І.І., Іваницький Б.Г. Фізичні основи радіонуклідних методів

діагностики та лікування. Навч. посібник. Вінниця. - ВДМУ, 2001, 53с.,

розділ 1, 1.1., 1.2.; Розділ 2, 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.; Розділ 3, 3.1., 3.2.

2. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін.. Медична і біологічна

фізика. Підручник для студентів ВМЗО III-IV рівнів акредитації. - К.:

«Книга плюс». 2005.-760с., розділ 9; 9.2.1.; 9.3.1.; 9.3.2.; 9.3.3; 9.3.4.

3. Чалий О.В. та ін.. Медична і біологічна фізика. Практикум. - К.: «Книга

плюс», 2003. -217с., розділ 8, лабораторна робота 8.2.

Додаткова:

1. Ливенцев Н.М. Курс физики. В 2-х томах. М., Высшая школа, 1978, т.2,

гл. 23, §123- §126; гл. 25, §134 - §137.

2. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М., Высшая школа,

1987, гл. 32,§32, §32.2, §32.5; гл. 33, §33.1 - §33.4.


^ VIІ. АУДИТОРНА РОБОТА

1. З’ясування найбільш важливих та незрозумілих питань, що з’явилися в

процесі самопідготовки.

2. Уточнення, поглиблення та засвоєння самостійно одержаних знань з

основних питань заняття..

3. Усвідомлення фізичної суті доз випромінювання, фізичних основ

принципу дії дозиметричних приладів.

4. Письмовий або тестовий контроль набутих знань з даної теми.

5. Демонстрація роботи дозиметрів (індивідуального та загального

користування).


Автор: доцент Іваницький Б.Г.

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основні симптоми пульмонологічної патології та методи обстеження в пульмонології
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Звук. Фізичні та слухові характеристики. Звукові вимірювання. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ведення хворого з негоспітальною пневмоеією, з гопітальною пневмонією, з абсцесом легень
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Аналізувати отримані дані анамнезу (перенесені інфекції, травми, контакти з хворими на туберкульоз, статеві контакти, хвороби кишково-шлункового...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Глибоке дослідження реологічних властивостей крові дуже посприяло конструюванню І втіленню у практику апарата штучного кровообігу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи