Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів icon

Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів
Скачати 44.93 Kb.
НазваРоль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів
Дата21.04.2013
Розмір44.93 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що з 24 по 25 квітня 2013 року в Миколаївському національному аграрному університеті відбудеться Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів»


Тематичні напрями роботи семінару

  1. Актуальні проблеми та особливості формування здорового способу життя у студентської молоді.

  2. Фізична культура як фактор формування здорового способу життя студентів.

  3. Впровадження новітніх здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні.

  4. Розвиток спорту та організація дозвілля у ВНЗ як механізми формування здорового способу життя студентів.

  5. Формування системи знань та вмінь із фізичної культури у студентів ВНЗ.


Мета семінару

Поширення передового педагогічного досвіду з питань зміцнення здоров’я та особливостей формування здорового способу життя у студентської молоді.

Оргкомітет запрошує вчених, викладачів, аспірантів взяти участь у роботі семінару. Програма семінару передбачає пленарне та секційні засідання, неформальне спілкування учасників.

Робочі мови семінару: українська, російська.

^ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ


Голова оргкомітету

Шебанін В.С., д.т.н., професор, член-кореспондент НААНУ, академік АНВШУ, ректор Миколаївського НАУ.


Члени оргкомітету

Бабенко Д.В., к.т.н., професор, академік УАЕК, перший проректор Миколаївського НАУ.

^ Новіков О.Є., д.е.н., доцент, проректор з НР Миколаївського НАУ, заступник голови оргкомітету.

Мозговий В.Л., к.пед.н., доцент, в.о. декана факультету культури й виховання Миколаївського НАУ.

^ Петренко Н.В., зав. кафедри фізичного виховання Миколаївського НАУ.

Жигадло Г.Б., к.пед.н., доцент, зав.кафедри спортивних дисциплін МНУ ім.В.О.Сухомлинського.

^ Бондаренко І.Г., к.н. з фізвиховання і спорту, доцент кафедри здоров’я людини та фізреабілітації ЧДУ ім.П.Могили

Гладир О.Є., секретар, ст.викладач кафедри фізичного виховання Миколаївського НАУ.


Для участі в семінарі Вам необхідно до 19 квітня 2013 року на адресу оргкомітету надіслати заявку, тези доповіді та внести оргвнесок у розмірі 30 грн.


Заявка на участь у науково-практичному семінарі


Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Науковий ступінь, вчене звання __________

Посада _______________________________

Організація ___________________________

Поштова адреса _______________________

Е-mail ________________________________

Тел./ Факс ____________________________

Тема доповіді (виступу)_______________ ______________________________________

______________________________________

Назва напряму секції____________________
______________________________________

Співавтори: ___________________________

Бронювання житла (гуртожиток або готель)_______________________________

_____________________________________


Адреса оргкомітету:

Україна, 54010, м.Миколаїв,

вул.Паризької комуни, 9,

кафедра фізичного виховання.

Тел. (0512)582615, 0679549395, 0931591933,

Е-mail: fizvyh@mail.ru, gladyr.olga@mail.ru


Вимоги до оформлення тез:


^ До друку приймаються тези, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються дані тези доповіді; формулювання цілей тез (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту тез, підписаний авторами, надрукований на папері форматом А 4, а також електронний варіант на дискетах чи дисках, або на електронну адресу. Обов’язково подаються відомості про автора..

Обсяг тез – 3 повні сторінки. Розміри полів: ліве - 20 мм , праве - 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє - 20 мм, до 30 рядків на сторінці.

Тези необхідно готувати за допомогою текстового редактора Мicrosoft Word 7.0 або 8.0. Шрифт тез – Times New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір - 14 рt., абзац 5 пунктів.


Назва тези має бути короткою (5–9 слів), адекватно відбивати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», Шляхи…», в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1; 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с.5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад [4, с.5; 8, с.10–11]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства.— К., 2000. — С.54).

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рисунок поверх тексту. Написи на рисунки виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення.

Якщо в тексті є абревіатура, то подавати її в дужках при першому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті тези. Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. Cписок літератури оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення


Міністерство аграрної політики України


Миколаївський національний аграрний університет


Факультет культури й виховання


Кафедра фізичного виховання

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів»


24-25 квітня 2013 року


Україна, Миколаїв

Схожі:

Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconОцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’Я
Важливо оцінювати поступові досягнення учнів щодо дотримання правил і настанов здорового способу життя, кожний крок учня, його практичні...
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconМета курсу: Ознайомити студентів з основними складовими здоров’я людини, встановити сутність здорового способу життя, надати майбутнім вчителям необхідного мінімуму знань з теорії й практики формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Озброїти вчителів початкових класів технологіями навчання здорового способу життя
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconВиховання здорового способу життя як важлива умова гармонійного становлення особистості
Татті обґрунтовано проблему виховання здорового способу життя дітей та молоді як важливої умови гармонійного становлення особистості....
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconЗавершився ІІ етап проведення моніторингового дослідження щодо рівня рухової активності як провідної детермінанти формування здорового способу життя дітей І молоді
Важливою складовою ефективної системи освіти є забезпечення здоров’я учнів та їх здатності навчатися. Проблема впровадження здорового...
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconВсесвітні дні та професійні свята 2012 рік проголошено Роком спорту та здорового способу життя. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р.
Роком спорту та здорового способу життя. (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. №360-р «Про заходи щодо...
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя»
Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Вікова Основи здорового способу життя» для студентів I курсу заочної форми...
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconМоніторинг рівня рухової активності як провідна детермінанта формування здорового способу життя дітей та молоді
Політики в галузі охорони здоров’я є втілення стратегії поліпшення здоров`я дітей та молоді. Це завдання може бути виконане, перш...
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів icon«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді»
Проблеми формування уявлень про здоров’я та здоровий спосіб життя у студентів різних курсів
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю представників міжнародних організацій
Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок”
Роль закладів освіти у формуванні здорового способу життя студентів iconЗаявка учасника Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю представників міжнародних організацій
Формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі розвитку життєвих навичок”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи