Видача документів про освіту icon

Видача документів про освіту
Скачати 79.48 Kb.
НазваВидача документів про освіту
Дата14.04.2013
Розмір79.48 Kb.
ТипДокументиВидача документів про освіту
Студенту, який склав державні іспити відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється освітній рівень спеціаліста та відповідна кваліфікація (лікаря, провізора) і видається документ про освіту державного зразка.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менш як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом (в т.ч. всіх видів практик), а з інших 25 відсотків — оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", а також  проявив себе в науковій роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри, Вченої ради факультету, університету ,видається документ про  освіту з відзнакою.


Документ про освіту може мати статус:

 1. первинний — документ, що виготовляється вперше;

 2. дублікат — документ, що виготовляється повторно через його втрату або значне пошкодження;

 3. виправлений — документ, що виготовляється повторно через наявність помилок у первинному документі.Порядок замовлення виготовлення первинних документів

^ Первинну інформацію для формування замовлення на виготовлення документів готують деканати факультетів у вигляді заявки на виготовлення документів за встановленими формами на електронному та паперовому носіях інформації за підписом декана  і особи, призначеної за його розпорядженням, яка відповідає за збір і підготовку первинної інформації. Заявка на виготовлення документів формується на основі даних, наведених в анкетах випускників, що заповняються особисто випускниками.

Обробку первинної документації, формування електронної бази та замовлення на виготовлення документів у державному підприємстві «Інфоресурс» та ЗАТ «Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій» здійснює навчальний відділ ДонНМУ. Для підготовки замовлення на виготовлення документів деканати подають у навчальний відділ первинні відомості про студентів, для яких виготовляються документи.

Особи, які забезпечують підготовку замовлень на виготовлення документів, призначаються за розпорядженням декана з числа його заступників, які  несуть відповідальність за достовірність, повноту і вчасність подачі інформації до навчального відділу. Копії розпоряджень передаються до навчального відділу.

Деканат може вносити корективи у заявку на замовлення документів шляхом подання змін за підписом декана, де вказується причина зміни заявки (помилка у прізвищі, імені, по-батькові тощо). Зміни до заявки можна вносити не пізніше, ніж за два дні від граничних термінів подання навчальним відділом замовлення виконавцю.

Документи про освіту з відзнакою виготовляються після додаткового підтвердження деканатом переліку осіб, які отримують відзнаку. Підтвердження замовлення на виготовлення документів з відзнакою та зміни до попереднього замовлення, де були зазначені відзнаки, деканат подає за встановленою формою.

Для виготовлення документів про освіту, що виготовляються поліграфічним способом (для іноземних громадян, які здобули вищу медичну освіту в Україні),  деканат міжнародного медичного факультету подає замовлення необхідної кількості дипломів, у якому зазначається контингент студентів за спеціальностями.

Навчальний відділ не пізніше, ніж за місяць до дати вручення документів про освіту, надає виконавцю попереднє підтвердження та завірені копії ліцензій, сертифікатів та інші документи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 та від 13.08.2007р №737.

Для забезпечення документами про освіту державного зразка, що виготовляються поліграфічним способом та виконаних на основі фотокомп`ютерних технологій, на наступний навчальний рік, начальний відділ щорічно, не пізніше 1 квітня року, що передує року видачі документів, здійснює попереднє замовлення необхідної кількості документів про освіту.

^ З метою своєчасного виготовлення документів встановлено такі граничні терміни подачі інформації:

 • подання деканатами у навчальний відділ заявок на замовлення документів про освіту – 3 місяці до дати вручення їх випускникам;

 • замовлення навчальним відділом у виконавця виготовлення документів про освіту – ^ 1 місяць до дати вручення їх випускникам;

 • подання деканатами замовлення на виправлення документів про освіту з відзнакою і підтвердження на виготовлення документів про освіту з відзнакою – 10 днів до дати вручення їх випускникам;

 • подання навчальним відділом замовлення на виправлення документів про освіту з відзнакою і підтвердження на виготовлення документів про освіту з відзнакою виконавцю – 7 днів до дати вручення їх випускникам.

Підтвердження замовлень на виготовлення документів підписуються ректором університету на кожній сторінці замовлення, підготовленого за допомогою ІВС «ОСВІТА».

У випадку, коли замовлення на виготовлення документів про освіту було подане невчасно, деканат подає на ім’я першого проректора службову записку за підписом декана з поясненням причин.


Порядок замовлення виготовлення виправлених документів про освіту

У випадках, коли зміни вносяться після виготовлення документа, Документ виготовляється повторно. Усі витрати, пов’язані з повторним замовленням і виготовленням документів, несуть особи, які допустили помилки. У разі повторного виготовлення документа, пов’язаного з невідповідністю інформації, що розміщена на картці документа, паспортним даним, разом з підготовленою формою подається копія першої сторінки паспорта особи, для якої виготовлятиметься виправлений документ.

Виготовлені документи, що подаються на виправлення, повертаються у навчальний відділ для подачі  зіпсованого документу виконавцю на знищення.


Видача й облік документів про освіту

Декани факультетів призначають осіб, відповідальних за видачу й облік документів^ . Провідний спеціаліст   навчального відділу передає документи відповідальним особам деканатів (за актом прийому-передачі) для видачі випускникам.

Деканати ведуть журнал реєстрації виданих документів про освіту (журнали реєстрації прошиваються, їх сторінки нумеруються та скріплюються печаткою університету). Декани факультетів несуть відповідальність за правильність видачі і зберігання документів, журналів реєстрації виданих Документів.

Видані документи списують матеріально-відповідальні навчального відділу в установленому порядку.

^ Невидані документи про освіту (із зазначенням причин невидачі, повернення) обов'язково повертаються в навчальний відділ для подальшої передачі Виконавцю для знищення разом зі звітом про невидані документи про освіту протягом місяця від дня їх вручення випускникам.

Деканати не пізніше, ніж 2 місяці поспіль від дати вручення випускникам документів про освіту, передають журнали реєстрації виданих документів про освіту у навчальний відділ для зберігання і подальшої передачі їх в архів університету.

Дублікати документів про освіту

Дублікати документів про освіту видаються в разі їх втрати, а також пошкодження, що призвели до порушення їх цілісності чи до знищення всіх або більшості його реквізитів, відсутність яких унеможливлює встановлення власника документа про освіту.

Дублікат документа про освіту видається за письмовою заявою власника документа. У заяві зазначаються причина втрати або пошкодження документа, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа, який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, інші відомості, якщо власник документа вважає їх суттєвими для видачі дубліката.

^ До заяви додаються:

 • оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем прожи вання власника документа про освіту, у якому має бути зазначено назву документа про освіту, його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом та про визнання його недійсним;

 • копія паспорту та копія  ідентифікаційного номеру;

 • згода на збір та обробку персональної інформації;

 • копія платіжного документа про оплату витрат на виготовлення дубліката документа про освіту.

Замовлення на виготовлення дубліката та паперові підтвердження за встановленими формами створюються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та подаються навчальним відділом виконавцю протягом 10 робочих днів з дня звернення власника втраченого чи пошкодженого документа про освіту та подання ним усіх необхідних документів.

У замовленні на виготовлення дубліката вказується дата закінчення навчального закладу згідно з ксерокопією копії первинного документа та поточна дата вручення документа, що відповідає даті вручення дубліката. На картці відтворюється назва, яку мав навчальний заклад на момент закінчення. Печатка, посада керівника навчального закладу (відповідного органу освіти), його підпис, прізвище та ініціали на картці відтворюються чинні на момент вручення дубліката документа.

При виготовленні дубліката втраченого або пошкодженого документа з моменту виготовлення дубліката попередній документ втрачає чинність.

Відомості про видачу дубліката заносяться до журналу реєстрації виданих документів навчального закладу із зазначенням серії і номеру документа та слова «Дублікат». У журналі реєстрації виданих документів про освіту у відповідній графі про видачу первинного документа робиться відмітка про видані дублікати.


Додатки до дипломів

^ Невід’ємною частиною документу про вищу освіту є додаток до диплому державного зразка. Додаток як невід'ємна складова документа про вищу освіту є дійсним лише з дипломом про вищу освіту, серія і номер яких  вказана у додатку.

^ Додаток до диплома про вищу освіту є документом про освіту, що видається власнику диплома з метою надання додаткової інформації про зміст і обсяг освіти, особливості навчання і форми підсумкового контролю та його академічні і професійні права тощо. Додаток заповнюється деканатом на підставі зведеної відомості, що подається державній екзаменаційній  комісії, а також результатів державної атестації. Відповідальність за достовірність поданої в додатку інформації несе ректор ДонНМУ. Заповнення додатка здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки (лист від 28.04.2000 р. N 1/9-118). Оформлення додатків здійснює деканат на бланках суворої звітності.

^ На замовлення випускників видається додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT). Це документ, що видається з метою надання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. DIPLOMA SUPPLEMENT містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного  документа, до якого додається додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і відтворені на паперовому носії

Замовлення на створення додатків європейського зразка в електронному вигляді у формі закодованого пакета інформації, яка засвідчена електронним підписом, подається Виконавцю не пізніше ніж за 15 днів до дати вручення випускникам вищих навчальних закладів додатка. Електронний підпис формується засобами, що відповідають вимогам чинного законодавства України. Текст відтворюється згідно  із  затвердженою формою, що вноситься у навчальному закладі до інформаційних ресурсів державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти (ІВС "ОСВІТА") у вигляді електронних даних із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення.

Результати навчальної діяльності випускників вказуються за національною шкалою і шкалою ECTS

Схожі:

Видача документів про освіту iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Видача документів про освіту iconРішення щодо видачі документів про вищу освіту з відзнакою за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем
У зв’язку із численними зверненнями вищих навчальних закладів та громадян з питання видачі документів про вищу освіту з відзнакою...
Видача документів про освіту iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Видача документів про освіту iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Видача документів про освіту iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Видача документів про освіту iconПро внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський І Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти
Відповідно до Законів України "Про освіту" (1060-12), "Про вищу освіту" (2984-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну...
Видача документів про освіту iconУгода між урядом україни та урядом румунії про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту, наукові ступені І звання
Українська Сторона визнає атестат про повну середню загальну освіту, що видається в Румунії, як документ, який дає право на вступ...
Видача документів про освіту iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Видача документів про освіту iconПро затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи про
Видача документів про освіту iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи